Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.8  15    71 schede    nevidoma
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Szanowny Panie / Szanowna Pani
inizia ad imparare
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
inizia ad imparare
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
inizia ad imparare
Yours sincerely,
Jak się masz?
inizia ad imparare
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
inizia ad imparare
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
inizia ad imparare
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
inizia ad imparare
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
inizia ad imparare
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
inizia ad imparare
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
inizia ad imparare
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
inizia ad imparare
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
inizia ad imparare
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
inizia ad imparare
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
inizia ad imparare
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
inizia ad imparare
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
inizia ad imparare
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
inizia ad imparare
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
inizia ad imparare
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
inizia ad imparare
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
inizia ad imparare
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
inizia ad imparare
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
inizia ad imparare
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
inizia ad imparare
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
inizia ad imparare
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
inizia ad imparare
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
inizia ad imparare
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
inizia ad imparare
Give my regards to X.
Trzymaj się.
inizia ad imparare
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
inizia ad imparare
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
inizia ad imparare
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
inizia ad imparare
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
inizia ad imparare
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
inizia ad imparare
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
inizia ad imparare
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
inizia ad imparare
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
inizia ad imparare
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
inizia ad imparare
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
inizia ad imparare
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
inizia ad imparare
Could you tell me...
Po drugie,
inizia ad imparare
Secondly,
Plan zawiera...
inizia ad imparare
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
inizia ad imparare
Thank you so much.
Piszę w związku z...
inizia ad imparare
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
inizia ad imparare
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
inizia ad imparare
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
inizia ad imparare
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
inizia ad imparare
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
inizia ad imparare
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
inizia ad imparare
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
inizia ad imparare
I think so because...
Właściwie...
inizia ad imparare
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
inizia ad imparare
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
inizia ad imparare
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
inizia ad imparare
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
inizia ad imparare
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
inizia ad imparare
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
inizia ad imparare
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
inizia ad imparare
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
inizia ad imparare
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
inizia ad imparare
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
inizia ad imparare
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
inizia ad imparare
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
inizia ad imparare
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
inizia ad imparare
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
inizia ad imparare
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
inizia ad imparare
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
inizia ad imparare
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
inizia ad imparare
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
inizia ad imparare
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
inizia ad imparare
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
inizia ad imparare
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

Commenti:

iwonka Ha scritto: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.