łacina dla prawników paremie

 0    68 schede    urbikon
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
omnes homines aequales sunt
inizia ad imparare
wszyscy ludzie są równi
crimina morte extinguuntur
inizia ad imparare
przestępstwa wygasają na skutek śmierci
qui peccat ebrius, luat sobrius
inizia ad imparare
kto grzeszy po pijanemu, ponosi karę na trzeźwo
fides bona contraria est freudi et dolo
inizia ad imparare
dobra wola jest przeciwieństwem oszustwa i podstępu
in legibus fundamentum rei publicae
inizia ad imparare
w ustawach jest fundament rzeczpospolitej, podstawa państwa prawa
locus regit actum
inizia ad imparare
miejsce rządzi aktem prawnym, formą aktu prawnego
tempus regit actum
inizia ad imparare
czas rządzi formą i ważnością aktu prawnego
lusus noxius in culpa est
inizia ad imparare
winny jest ten, kto szkodzi podczas zabawy
ius nature est immutabile
inizia ad imparare
prawo naturalne jest niezmienne
iustitia cernitur in suum cuique tribuendo
inizia ad imparare
sprawiedliwość urzeczywistnia się w oddawaniu każdemu, co mu się należy
iustitia est fundamentum regnorum
inizia ad imparare
sprawiedliwość jest fundamentem królestw
iustitia nemini neganda
inizia ad imparare
nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości
ius et furi dicitur
inizia ad imparare
nawet złodziejowi należy się sprawiedliwy proces
iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
inizia ad imparare
sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, tylko bierze pod uwagę prawdę
leges bonae ex malis moribus procreantur
inizia ad imparare
dobre ustawy powstają ze złych obyczajów
legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
inizia ad imparare
dobrą ustawę od złej w żaden inny sposób nie możemy odróżnić, jak tylko poprzez zgodność z prawem natury
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
inizia ad imparare
znać ustawę, to nie trzymać się jej słów, a jej sensu i znaczenia
sensum non verba spectamus
inizia ad imparare
patrzymy na sens a nie na słowa
iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
inizia ad imparare
prawa są stanowione nie dla pojedynczych osób, ale dla ogółu
fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurit
inizia ad imparare
we wszystkich sprawach karnych bierze się pod uwagę wiek i brak doświadczenia
vanae voces populi non sunt audiendae
inizia ad imparare
nie należy słuchać zwodniczych głosów ludu
non omne quod licet honestum est
inizia ad imparare
nie wszystko, co jest dozwolone, jest przyzwoite
libertas inaestimabilis res est
inizia ad imparare
wolność jest rzeczą bezcenną
male nostro iure uti non debemus
inizia ad imparare
nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
qui suo iure utitur neminem laedit
inizia ad imparare
kto korzysta ze swojego prawa, nikomu nie szkodzi
nullus idoneus testis in re sua intellegitur
inizia ad imparare
rozumie się, że nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
leges ab omnibus intellegi debent
inizia ad imparare
ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
res nullius cedit primo occupanti
inizia ad imparare
rzecz niczyja przypada temu, kto ją pierwszy zawłaszczył
poena constituitur in emendationem hominum
inizia ad imparare
kary ustanawia się dla poprawy człowieka
nemo debet lucrati ex alieno damni
inizia ad imparare
nikt nie może mieć korzyści z cudzej szkody
cogitationis poenam nemo patitur
inizia ad imparare
nikt nie może ponosić kary za swoje myśli
culpa lata dolo aequiparatur
inizia ad imparare
ciężkie niedbalstwo jest zrównywane z podstępem
nullus describatur reus, priusquam convincatur
inizia ad imparare
nikomu nie należy przypisywać winy, zanim zostanie to dowiedzione
fiscus non erubescit
inizia ad imparare
skarb państwa się nie wstydzi
iustitia non debe claudicare
inizia ad imparare
sprawiedliwość nie powinna kuleć
hominum causa omne ius constitutum est
inizia ad imparare
wszelkie prawa stanowione są ze względu na człowieka
utilitas publica privatae praeferri debet
inizia ad imparare
należy brać pod uwagę korzyść publiczną przed prywatnymi interesami
notoria non egent probatione
inizia ad imparare
oczywiste fakty nie wymagają dowodu
occidit qui non servar periturum, ubi potest
inizia ad imparare
uważa się, że zabija ten, kto nie udzieli pomocy ginącemu, jeżeli może
semel commissa poena non evanescit
inizia ad imparare
raz wymierzona kara nie popada w zapomnienie (nie zanika)
vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
inizia ad imparare
prawa przychodzą z pomocą starającym się a nie śpiącym
volenti non fit iniuria
inizia ad imparare
chcącemu nie dzieje się krzywda (bezprawie)
pactum de sucessione futura est illecitum
inizia ad imparare
umowa o przyszłe dziedziczenie jest niedozwolona przez prawo
pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanta
inizia ad imparare
umowy, które zawierają w sobie przyczynę haniebną, nie są respektowane
obligatio semel extincta non reviviseit
inizia ad imparare
zobowiązanie raz wygasłe nie odżywa na nowo
non pretii numeration, sed convenction perficit emptionem
inizia ad imparare
nie zapłata ceny, lecz porozumienie stron czynią kupno wiążącym
ignorantia legis neminem excusat
inizia ad imparare
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia
ex iniuria ius non oritur
inizia ad imparare
prawo nie rodzi się z bezprawia
nuptias non concubitas, sed consensus facit
inizia ad imparare
małżeństwo powstaje nie przez faktyczne pożycie, ale na skutek porozumienia
pecuniae imperare oportet, non servire
inizia ad imparare
pieniądzom należy rozkazywać, a nie im służyć
intentio inservire debet legibus, non leges intentioni
inizia ad imparare
zamiar powinien służy ustawie, z nie ustawy woli (ustawy są ważniejsze)
servi legum sumus, ut liberi esse possimus
inizia ad imparare
jesteśmy sługami ustaw, abyśmy mogli być wolni
scientia nobilitat
inizia ad imparare
wiedza uszlachetnia
lex retro non agit
inizia ad imparare
prawo nie działa wstecz
in dubio pro reo
inizia ad imparare
wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego
nullum crimen sine lege
inizia ad imparare
nie ma przestępstwa bez ustawy
pacta sunt servanta
inizia ad imparare
umów należy dotrzymywać
superficies solo cedit
inizia ad imparare
rzeczy na stałe przytwierdzone do gruntu należą do właściciela gruntu
nemo plus iuris in allium transferre potest quam ipse habet
inizia ad imparare
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
clara non sunt interpretanda
inizia ad imparare
rzeczy oczywistych nie trzeba interpretować
ignorantia iuris nocet
inizia ad imparare
nieznajomość prawa szkodzi
ne bis in idem
inizia ad imparare
nie można dwa razy sądzić się w tej samej sprawie
exceptiones non sunt extendendae
inizia ad imparare
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco
ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositio
inizia ad imparare
tam, gdzie taki sam cel ustawy, tam powinna być taka sama dyspozycja
nemo iudex in causa sua
inizia ad imparare
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
volenti non fit iniuria
inizia ad imparare
chcącemu nie dzieje się krzywda
cessante ratione cessat et lex ipsa
inizia ad imparare
gdy znika przyczyna prawa, tam znika samo prawo
summum ius summa iniuria
inizia ad imparare
najwyższe prawo może być największym bezprawiem

Devi essere accedere per pubblicare un commento.