łacina prawnicza część 2

 0    119 schede    agaantek13
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ad solemnitatem
inizia ad imparare
czynność, która jest nieważna bez zachowania odpowiedniej formy
in capita
inizia ad imparare
wg głów
in stirpes
inizia ad imparare
wg szczepów
facultas alternativa
inizia ad imparare
upoważnienie przemienne
mortis causa
inizia ad imparare
na wypadek śmierci
cum animo testandi
inizia ad imparare
wola sporządzenia testamentu
favor testamenti
inizia ad imparare
taka interpretacja testamentu, która pozwoli utrzymać ten dokument w formie testamentu
legatum per vindicationem
inizia ad imparare
legat windykacyjny
legatum per damnationem
inizia ad imparare
legat damnacyjny
legatum nominis
inizia ad imparare
legat, którego przedmiotem jest wierzytelność
legatum liberationis
inizia ad imparare
legat powodujący zwolnienie z długu
transmissio hereditatis
inizia ad imparare
przeniesienie prawa do spadku
ex tunc
inizia ad imparare
od początku
ex nunc
inizia ad imparare
od chwili obecnej
per facta concludentia
inizia ad imparare
(stanie się spadkobiercą) przez czynności dorozumiane
portio portioni accrescit
inizia ad imparare
udział przyrasta do udziału
qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
inizia ad imparare
kto jest ustanowiony dziedzicem w testamencie, ten nie może być w nim świadkiem
cum viribus hereditatis
inizia ad imparare
odpowiedzialność za długi spadkowe z samej rzeczy wchodzącej w skład majątku spadkowego
pro viribus hereditatis
inizia ad imparare
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko w granicach określonej wartości majątku spadkowego
successio anticipata
inizia ad imparare
dziedziczenie uprzednie
tempus regit actum
inizia ad imparare
czas rządzi prawem
in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
inizia ad imparare
w testamencie staramy się jak najdokładniej oddać zamiar spadkodawcy (aby interpretacja odzwierciedlała jego intencje)
nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
inizia ad imparare
nie ma przestępstwa, nie ma kary, bez wcześniejszej ustawy
sine lege scripta
inizia ad imparare
ustawa musi być spisana (jasno powiedziana)
sine lege certa
inizia ad imparare
jasno określony czyn w ustawie
sine lege praevia
inizia ad imparare
ustawa musi karać na przyszłość
vis absoluta
inizia ad imparare
przymus bezwzględny
vis compulsiva
inizia ad imparare
przymus względny (np. groźba)
dolus directus repentinus
inizia ad imparare
zamiar bezpośredni nagły (impuls)
dolus directus praemeditatus
inizia ad imparare
z góry przewidziane działanie
dolus eventualis
inizia ad imparare
zamiar ewentualny
culpa
inizia ad imparare
wina
culpa dolo exorta
inizia ad imparare
wina kombinowana, mieszana, umyślno - nieumyślna
iter delicti
inizia ad imparare
formy stadialne przestępstwa
delictum putativum
inizia ad imparare
przestępstwo urojone
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
inizia ad imparare
nikt rozsądny nie karze ponieważ zostało dokonane przestępstwo, lecz aby nie popełniać go w przyszłości
in dubio pro reo
inizia ad imparare
w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego/oskarżonego
dolus non praesumitus
inizia ad imparare
złego zamiaru się nie domniemywa
reformatio in peius iudici appelatio non licet
inizia ad imparare
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść oskarżonego
delicta parentum liberis non nocet
inizia ad imparare
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom (dzieci nie powinny ponosić konsekwencji przestępstw rodziców)
crimina morte extinguuntur
inizia ad imparare
przestępstwa wygasają razem ze śmiercią
reus in exceptione actor est
inizia ad imparare
pozwany w wyniku ekscepcji wstępuje na miejsce powoda
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
inizia ad imparare
dowód spoczywa na powodzie
in criminalibus probationes debent esse luce clariores
inizia ad imparare
w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze niż światło
dominus litis
inizia ad imparare
oskarżyciel jest panem procesu
qud non est in actis non est in mundo
inizia ad imparare
czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
verba volant, scripta manent
inizia ad imparare
słowa uratują/to, co zapisane, pozostaje
testis ex auditu
inizia ad imparare
zdawać sprawę z tego, cośmy słyszeli
delictum iuris gentium
inizia ad imparare
przestępstwa prawa międzynarodowego
victimologia
inizia ad imparare
nauka o ofierze
incognito
inizia ad imparare
nieoficjalny/nie dający się poznać
ex officio
inizia ad imparare
z urzędu
iudex inhabilis
inizia ad imparare
sędzia wyłączony z procesu z mocy prawa
iudex suspectus
inizia ad imparare
sędzia wyłączony z procesu na wniosek/żądanie stron
nemo iudex in propria (sua) causa
inizia ad imparare
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
forum delicti commissi
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa
forum praeventionis
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na pierwszeństwo podjęcia procesu
perpetuatio fori
inizia ad imparare
uwiecznienie właściwości sądowej
forum connexitatis causarum
inizia ad imparare
sąd właściwy ze względu na łączność spraw
connexorum idem est iudicium
inizia ad imparare
ten sam sąd dla połączenia kilku spraw
causa principalis
inizia ad imparare
główny czyn, z powodu którego prowadzi się postępowanie
causa accessoria
inizia ad imparare
podstawa dodatkowa
res iudicata pro veritate habetur
inizia ad imparare
ustalenia zawarte w wyroku przyjmuje się jako prawdę
ne bis in idem crimen iudicetur
inizia ad imparare
nie można toczyć przestępstwa dwa razy w tej samej sprawie
confessio est regina probationum
inizia ad imparare
przyznanie się jest królową dowodzenia
geminat peccatum, quam delicti non pudet
inizia ad imparare
kto nie wstydzi się przestępstwa, podwaja swoją winę
gravior culpa gravior pena
inizia ad imparare
czym większa wina, tym wyższa powinna być kara
errare humanum est
inizia ad imparare
mylić się jest rzeczą ludzką
nemo se ipsum accusare tenetur
inizia ad imparare
nikt nie jest zobowiązan do obciążania samego siebie
nemo prohibetur pluribus defensionibus uti
inizia ad imparare
nikomu nie zakazuje się aby miał wielu obrońców
propter falsa
inizia ad imparare
z powodu fałszerstwa
propter nova
inizia ad imparare
z powodu nowych okoliczności, których sąd nie znał podczas wydawania wyroku
propter melius
inizia ad imparare
ze względu na większe dobro
propter memoriam
inizia ad imparare
ku pamięci
sententia debet esse conformis libello
inizia ad imparare
wyrok powinien być zgodny z aktem oskrżenia
ius et furi dicitur
inizia ad imparare
nawet złodziej powinien mieć prawo do sprawiedliwego wyroku sądowego
iurisdictio voluntaria
inizia ad imparare
postępowanie niesporne
in dubio pro curia
inizia ad imparare
w razie wątpliwości należy rozpatrywać sprawy przed sądem
lex fori processualis
inizia ad imparare
obowiązuje prawo krajowe
iudicium - artus trium persona rum
inizia ad imparare
sąd to postępowanie trzech osób
audiatur et altera pars
inizia ad imparare
należy wysłuchać również drugiej strony
domini litis
inizia ad imparare
strony są panami procesu
nemo iudem sine actore
inizia ad imparare
nie ma procesu bez powoda
vigilantibus iura sunt scripts
inizia ad imparare
prawa są stanowione dla osób starannych
ne eat iudex ultra petita partium
inizia ad imparare
sędzia nie zasądza więcej od żądania powoda
ante litem natam
inizia ad imparare
umowa o zmianę właściwości sądowej przed powstaniem procesu
post litem natam
inizia ad imparare
umowa o zmianę właściwości sądowej po powstaniu procesu
perpetuatio fori
inizia ad imparare
ustanowienie właściwego sądu
actor sequitur forum rei
inizia ad imparare
powód idzie do sądu pozwanego
qui rem in iudicium ducit
inizia ad imparare
ten, kto wszczyna sprawę przed sądem/powód
contra quam res iudicium deducitur
inizia ad imparare
ten, przeciwko komu jest prowadzona sprawa przed sądem/pozwany
legitimatio ad causa
inizia ad imparare
upoważnienie do wszczynania procesu ze względu na przysługujące prawa podmiotowe
legitimatio ad processus
inizia ad imparare
kto może wystąpić w konkretnym procesie
successio mortis causa
inizia ad imparare
następstwo procesowe z powodu śmierci
successio inter vivos
inizia ad imparare
następstwo na skutek umowy między jedną ze stron a osobą trzecią
res iudicata - inter partes
inizia ad imparare
wyrok w procesie cywilnym wiąże tylko strony procesu
ad quam
inizia ad imparare
do danego terminu
post quam
inizia ad imparare
po upływie (pewnego) terminu
prorogatio fori
inizia ad imparare
umowne ustalenie właściwości sądu
prorogatio iurisdictionis
inizia ad imparare
jurysdykcja krajowa
negatio per positionem alterius
inizia ad imparare
w postępowaniu pozwany może zaprzeczać podnosząc nowe twierdzenia
exceptiones non sunt extendae
inizia ad imparare
zarzuty procesowe nie powinny być interpretowane rozszerzająco
replicatio
inizia ad imparare
odpowiedź pozwanego na roszczenie powoda
duplicatio
inizia ad imparare
odpowiedź powoda na replicatio
onus proferendi
inizia ad imparare
ciężar przedstawienia sprawy
onus probandi
inizia ad imparare
ciężar przedstawienia dowodów
causa petendi
inizia ad imparare
powódźtwo
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
inizia ad imparare
ciężar dowodu spoczywa na powodzie a nie na tym kto zaprzecza
ne bis in idem
inizia ad imparare
niech nie orzeka się dwa razy w tej samej sprawie
ne bis de eadem re sit actio
inizia ad imparare
skarga nie przysługuje dwa razy w tej samej sprawie
sententia facit ius inter partes
inizia ad imparare
wyrok tworzy prawo między stronami
res iudicatia pro veritate accipitur
inizia ad imparare
wyrok przyjmuje się jako prawdę
reformatio in peius
inizia ad imparare
zmiana na gorsze
de minimis non curat praetor
inizia ad imparare
sędzia nie troszczy się o zmiany minimalne
error in iudicando
inizia ad imparare
błąd przy wyroku, który został wydany
error in procedendo
inizia ad imparare
błąd w czasie postępowania sądowego
absolutio ab instantia
inizia ad imparare
odrzucenie pozwu
votum separatum
inizia ad imparare
zdanie odrębne
dies interpellat pro homine
inizia ad imparare
termin, na podstawie którego nie trzeba wzywać dłużnika do spełnienia świadczenia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.