choroby serca w ciazy

 0    53 schede    ewa683
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Najlepsza antykoncepcja w NYHA III i IV?
inizia ad imparare
wkładka wewnątrzmaciczna
Ciąża wysokiego ryzyka u ch. na serce:(nie można zachodzić w nich w ciążę)
inizia ad imparare
NYHA III, IV, nadciśnienie płucne i z. Eisenmengera, z. Marfana z poszerzeniem opuszki aorty>40mm
Nadciśnienie płucne:
inizia ad imparare
ciś skurczowe w r. płucnej >30mmHg, wzrost o 25mmHg średniego ciśnienia spoczynkowego; występuje w: ASD, VSD, przetrwały przewód Botalla, u nieoperowanych pacjentek ze złożonymi wadami pierwotnie siniczymi
Jak zmienia się ciś. w tętnicy płucnej u zdrowej kobiety?
inizia ad imparare
Nie zmienia się
Przy jakiej chorobie jest wskazanie do terminacji ciąży, podaży tlenu, reżimu łózkowego, postępowania p/w zakrzepowe, prostacykliny (na płuca), NO
inizia ad imparare
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Z. Marfana
inizia ad imparare
tętniak aorty: zagrożenie pęknięciem, stała kontrola kardiologiczna, wskazanie do CC; w 50% przypadów dziecko odziedziczy wadę
Zaawansowane zwężenie aorty
inizia ad imparare
niewydolność lewokomorowa (przerost LK, upośledzenie fazy skurczowej i rozkurczowej LK), zgon w wyniku niedokriwenia Ośrodkowego UN, postępowanie: plastyka balonowa (III trymestr->bo kontrast z jodem i szkodzi dziecku), chirurgiczna wymiana zastawki lub usunięcie ciąży (II trymestr najlepszy czas na operację!!!)
Ciąża średniego ryzyka:
inizia ad imparare
serce o fizjologii pojedynczej komory po operacji Fontana, nieoperowanie lub poddawanie zabiegowi paliatywnemu wad pierwotnie siniczych, nieoperowana koarktacja aorty, stenoza mitralna, zwężenie aortalne umiarkowanego stopnia, zaawansowane zwężenie płucne, upośledzenie wydolności serca (NYHA III)
Serce o fizjologii poj komory po operacji Fontana
inizia ad imparare
operacja umożliwia osiągnięcie wieku dojrzałego (opieka paliatywna), zmiany w ciąży wpływają niekorzystnie, utrzymanie rytmu zatokowego-> jedyna przyczyna do stosowania Amiodaronu (taratogenny wpływ na tarczycę płodu), poronienia 30%
Nieoperowane wady sinicze:
inizia ad imparare
tetralogia Fallota, zagrożenie zatorem, dzieci z niską masą urodzeniową
Stenoza mitralna:
inizia ad imparare
dotyczne L części serca, zmiany hemodynamiczne stwarzają szczególne zagrożenie: spadek rzutu LK (wszystko zostaje w przedsionku), zastój żylny w płucach (duszność, obrzęk płuc), niewydolność prawokomorowa (płucna część), migotanie przedsionków i ryzyko zatorowości
Najczęstsza wada cerca w ciąży:
inizia ad imparare
stenoza mitralna
Stenoza mitralna objawy:
inizia ad imparare
pojawiają się 20-24tygodnia ciąży, max 34-36 tydzień ciąży; wmienić zastawkę, plastyka balonowa (III trymestr)
Wady niskiego stopnia
inizia ad imparare
niedomykalność zastawki mitralnej, niedomykalność aortalna, zwężenie zatoki płucnej, ASD - ubytek przegrody mdzyprzedsionkowej, VSD - ubytek przegrody mdzykomorowej, koarktacja aorty, wypadanie płatka zastawki dwudzielnej, protezy zastawkowe
Niedomykalność zastawki mitralnej:
inizia ad imparare
dobrze tolerowana, nie wymaga leczenia, ryzyko nadkomorowych zaburzeń rytmu, duża niedomykalność ze wzrostem ciśnienia końcoworozkurczowego w LK- ryzyko niewydolności krązenia
Leczenie niedomykalności zastawki mitralnej
inizia ad imparare
lekka postać- objawowe, ciężka -operacja i wymiana zastawki; PORÓD: indywidualnie
Profilaktyka u K z wadami serca
inizia ad imparare
ograniczyć wysiłek, spożycie soli, niewielkie dawki diuretyków, nitratów, hydralazyny
zwężenie zastawki płucnej
inizia ad imparare
może dojść do niewydolności prawokomorowej i pogarszających hemodynamikę zab. rytmu, w ciężkim zwężeniu plastyka balonowa (najlepiej przed ciążą)
ASD ubytek w przegrodzie mdzyprzedsionkowej
inizia ad imparare
wada często rozpoznawana po zajściu w ciążę, czasem zator paradoksalny (zawał wątroby, odwrotnie niż płucny)
Leczenie ASD
inizia ad imparare
Aspiryna 75mg.(odtawić w 36t.c.), rajstopy p/wżylakowe, heparyna, profilaktyka bakteryjnego zapaenie wsierdzia (BZW), leczenie min. 6 m-cy po operacji-> pote, traktowana jak zdrowa
VSD ubytek przegrody mdzykomorowej
inizia ad imparare
ryzyko zależy od ubytku, cechy niewydolności LK
Koarktacja aorty
inizia ad imparare
zwężenie tuż nad serce, ciąża po operacji, przed ciążą MRI albo CT, brak leczenia operacyjnego=bardzo duże ryzyko dla ciąży, poród: planowe CC, nieoperowana w dzieciństwie: CC!!!
wypadanie płatka zastawki dwudzielnej:
inizia ad imparare
dobra tolerancja ciąży, Leczenie: substytucja Mg i Ca, w przypadku fali zwrotnej- korekcja; PORÓD: PSN
protezy zastawkowe:
inizia ad imparare
wzrost zagrożenia dla ciąży i porodu, lepsze zastawki biologiczne, ale mniej trwałe; w sztucznych -> profilaktyka p/wzakrzepowa (z acenokumarolu, warfaryny na heparynę)
Pozasercowe przyczyny zaburzenia rytmu serca:
inizia ad imparare
nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroby układowe<-tachykardia stosowane leki, w tym tokolityczne (max 120ud/min przy toko)
Decyzje lecznicze zależą od:
inizia ad imparare
objawów i wyników badań echa, holtera (często powtarzane w ciąży i w okresie poporodowym 6m-cy po)
Leki w pozasercowych zab. rytmu:
inizia ad imparare
kerdioselektywne beta-blokery (metoprolol, atenolol), werapamil, chinidyna, sotalol (nie polecany karmiącym), jeśli nie ma poprawy po lekach-> kardiowersja elektryczna
Choroba wieńcowa:
inizia ad imparare
świeży zawał serca: jeśli rozległy, a st. pacjentki niestabilny-lecz. operacyjne albo angioplastyka; po zawale serca koronarografia, próba wysiłkowa
Poród w ch. wieńcowej
inizia ad imparare
CC-jeśli niestabilna; PSN-z ch. stabilną, skrócenie II. okresu porodu, pozycja na lewym boku, tlen do oddychania, vacuum/kleszcze
konsekwencje operacji w krążeniu pozaustrojowym
inizia ad imparare
30% ryzyka uszkodzeń lub śmierci płodu,
kiedy operacja w krążeniu pozaustrojowym?
inizia ad imparare
pęknięty tętniak zatoki aorty, rozwarstwienie aorty, wada mitralna lub ciasna stenoza mitralna, obrzęk płuc
Kiedy należy zastosować profilaktykę p/wzakrzepową?
inizia ad imparare
sztuczna zastawka, z wywiadem ch. reumatycznej, z nabytą wadą serca, po przebytym zap. wsierdzia, z kardiomiopatią przerostową, z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej, po operacji korekcyjnej przecieku wewnątrzsercowego jeśli nie minęło mniej niż 6m-cy,
Profilaktyka BZW:
inizia ad imparare
Ampicylina 2,0g i Gentamycyna 1,5mg/kg m.c. (kontrola słuchu u dziecka) na 30 min-przed porodem i 8h po porodzie; Vankomycyna 1,0g podana w ciągi 1h i Gentamycyna 1,5mg/kg m.c. podane na 1h przed porodem i po 8h po porodzie ->kiedy uczulona na penicyliny
Zachowanie ciśnienia tętniczego w ciązy:
inizia ad imparare
nieznaczny spadek na tętnicy ramiennej: rozkurczowe spada o 1-15mmHg, skurczowe o 5-11mmHg, fizjologicznie spada w I tym, min. 22-26t.c., potem wzrost o 8%, podczas porodu każdy skurcz powoduje wzrost ciśnienia, bezpośrednio po porodzie spada, 4-5dzień po porodzie rośnie, normalizacja 4-6 tyg, o porodzie
Leki na nadciśnienie w ciąży:
inizia ad imparare
metyldopa (dopegyt), labetalol (III tyrm, połóg), antagoniści Ca (nepresol, połóg, II trymestr)
Leki których nie mozńa stosować na NT w ciąży:
inizia ad imparare
furosemid, sartany, ACE-1
Powikłania NT dla matki:
inizia ad imparare
DIC, krwawienie do OUN, krwawienie do siatkówki, niewydolność wątroby, ostra niewydolność nerek, zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc, przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego
Powikłania NT dla dziecka:
inizia ad imparare
IUGR, małowodzie, wcześniactwo, mała m. urodzeniowa, niedotlenienie wewnątrzmaciczne, zgona wewnątrzmaciczny
Co to jest kardiomiopatia przerostowa ciężarnych?
inizia ad imparare
pierwotna niewydolność serca, objawia się między 2-20 tyg. po porodzie, bez uprzedniego uszkodzenia serca lub nadciśnienia; zwykle ok 3 m-cy po porodzie
Czynniki ryzyka wystąpienia kardiomiopatii przerostowej:
inizia ad imparare
zakażenie wirusowe, niedobory żywieniowe, zm. hormonalne ciężarnych, autoimmunologiczne, wady genetyczne, liczne porody, rasa czarna, wiek (po 35r.ż.), niska pozycja społeczna, złe warunki ekonomiczne, stany przedrzucawkowe
główne objawy kardiomiopatii przerostowej:
inizia ad imparare
wzrost V serca z rozstrzenią komór, skrzepliny, zwyrodnienia włókien mięśniowych, wzrost włókien kolagenowych w warstwie podwsierdziowej, niewydolność lewokomorowa, niewydolność krążenia nagła lub narastająca, bóle w kl. p, zaburzenia rytmu i powikłania zakrzepowo - zatorowe
Przyczyny zatrzymania akcji serca w ciąży:
inizia ad imparare
samobójstwo, NT, sepsa, ciąża pozamaciczna, krwotok, zator płynem owodniowym, współistniejące ch. serca
Ciąża: resuscytacja
inizia ad imparare
A-airways, B-breathing, C-circulation, D-drugs; na lewy bok, tlen, płyny do ciś, max 110mmHg skurczowe, nie przewodnić, pomoc specjalisty; defibrylacja tak samo, pawulon zwiotczyć do intubacji (rurka węższa o 1mm niż nam się wydaje)
Jak zahamować krwawienie (wykład):
inizia ad imparare
szybkie przetoczenie krwi, korekcja zab. krzepnięcia krwi, atonia macicy (oxy), szwy uciskające macicę, embolizacja naczyń, lamp na aortę
Co usuwamy przy atonii macicy?
inizia ad imparare
Macicę razem z szyjką!
Postępowanie w zal. od tygodnia ciąży w krwotoku:
inizia ad imparare
poniżej 20TC- nie robimy CC; 20-23TC histerektomia ratujemy matkę; powyżej 24 TC histerektomia dla ratownaia matki i dziecka
Czym leczymy p/wzakrzepowo w ciąży?
inizia ad imparare
1. pochodne kumaryny: ryzyko embriopatii w I trym.!!! objawy: zakrzepy, krwotoki, spadek inteligencji, zaburzenia funkcji OUN, zmiany kostne twarzoczaszki; 2. Sintrom (acenokumarol) krwawienia doczaszkowe u płodu, wodoglowie pokrwotoczne, 3. heparyna niefrakcjonowana alternatywna forma leczenia (kontrolna plytek, bo małopłytkowość indukowana heparyną)
Kiedy można przejść na warfarynę?
inizia ad imparare
12-25 tydz. ciąży
Zachowanie się w okresie okołoporodowym oraz po porodzie przy leczeniu p/w zakrzepowym?
inizia ad imparare
4h przed porodem- heparyna, po 4-6h po porodzie pełne leczenie p/wkrzepliwe
Jakie są okresy krytyczne w ciąży dla układu krążenia?
inizia ad imparare
32-34tc., IIf porodu (ZZO zmniejsza ryzyko)-zagrożenie obrzękiem płuc, 2 tydzień połogu (normalizacja rzutu), podczas CC: hemodynamika (utrata krwi)
Normalizacja objętości osocza i rzut serca?
inizia ad imparare
10-14 dni po porodzie
Normalizacja pojemności minutowej serca?
inizia ad imparare
po ok. 3 tyg. od porodu
Normalizacja przerostu m. serca?
inizia ad imparare
5-6 m-cy po porodzie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.