ABC Maturalne - Zdrowie 2

 0    152 schede    smbh10
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Medikamente nüchtern / regelmäßig / dreimal täglich ein|nehmen
inizia ad imparare
zażywać lekarstwa na czczo/ regularnie/ trzy razy dziennie
nach / vor dem Essen
inizia ad imparare
po jedzeniu / przed jedzeniem
Tablette die, -n
inizia ad imparare
tabletka
eine halbe Tablette morgens / abends
inizia ad imparare
zażywać po pół tabletki rano / wieczorem
Schmerztablette die, -n
inizia ad imparare
tabletka przeciwbólowa
Hustensirup der
inizia ad imparare
syrop przeciw kaszlowi
Tropfen der, -
inizia ad imparare
kropla
Nasentropfen die (PI.)
inizia ad imparare
krople do nosa
Salbe die, -n
inizia ad imparare
maść
Pflaster das, -
inizia ad imparare
plaster
Verband der, Verbände
inizia ad imparare
opatrunek
Gipsverband der, Gipsverbände
inizia ad imparare
gips
in Behandlung bei Doktor Schmidt sein
inizia ad imparare
być leczonym przez doktora Schmidta
Verhütungsmittel das, -
inizia ad imparare
środek antykoncepcyjny
Pille die, -n
inizia ad imparare
pigułka
Schlucken
inizia ad imparare
łykać
Lutschen
inizia ad imparare
ssać
auftragen
inizia ad imparare
nanosić
einreiben
inizia ad imparare
wcierać
Krankenhaus das, Krankenhäuser
inizia ad imparare
szpital
ins Krankenhaus bringen
inizia ad imparare
zawieść do szpitala
Krankenwagen der, = Rettungswagen der, -
inizia ad imparare
karetka
einen Krankenwagen rufen
inizia ad imparare
wezwać karetkę pogotowia
Klinik die, -en
inizia ad imparare
klinika
Privatklinik die, -en
inizia ad imparare
prywatna klinika
Operation die, -en
inizia ad imparare
operacja
sich einer Operation unterziehen
inizia ad imparare
poddawać się operacji
operieren
inizia ad imparare
operować
sich am Knie operieren lassen
inizia ad imparare
poddać się operacji kolana
Eingriff der, -e
inizia ad imparare
zabieg
ein chirurgischer Eingriff
inizia ad imparare
zabieg chirurgiczny
eine Wunde verbinden
inizia ad imparare
opatrzyć ranę
sich erholen
inizia ad imparare
wydobrzeć, dochodzić do siebie
sich gut von der Operation erholen
inizia ad imparare
wydobrzeć po operacji
einliefern
inizia ad imparare
dowieźć, dostarczyć
den Kranken ins Krankenhaus einliefern
inizia ad imparare
zawieść chorego do szpitala
Station die, -en
inizia ad imparare
oddział
die internistische /chirurgische Station
inizia ad imparare
oddział wewnętrzny (choróbwewnętrzych) / oddział chirurgiczny
Chirurgie die, -n
inizia ad imparare
chirurgia
auf der Chirurgie liegen
inizia ad imparare
leżeć na chirurgii / oddziale chirurgicznym
Intensivstation die, -en
inizia ad imparare
oddział intensywnej terapii
Notaufnahme die, -n
inizia ad imparare
izba przyjęć, ostry dyżur
Notarzt der, Notärzte
inizia ad imparare
lekarz pogotowia ratunkowego
Behinderte der/die, -n
inizia ad imparare
niepełnosprawny/ niepełnosprawna
behindert
inizia ad imparare
niepełnosprawny
psychisch /geistig behindert
inizia ad imparare
niepełnosprawny umysłowo
körperlich behindert
inizia ad imparare
niepełnosprawny fizycznie
gehbehindert
inizia ad imparare
niepełnosprawny ruchowo (pod względem chodzenia)
Behinderung die, -en
inizia ad imparare
niepełnosprawność, upośledzenie
von Geburt an
inizia ad imparare
od urodzenia
lernbehindert
inizia ad imparare
z trudnościami w nauce
gelähmt
inizia ad imparare
sparaliżowany
hörgeschädigt
inizia ad imparare
z wadą słuchu
schwerhörig
inizia ad imparare
niedosłyszący
taub
inizia ad imparare
głuchy
blind
inizia ad imparare
niewidomy
sehbehindert
inizia ad imparare
słabowidzący
stumm
inizia ad imparare
niemy
sprachbehindert
inizia ad imparare
niepełnosprawny pod względem mowy
taubstumm
inizia ad imparare
głuchoniemy
behindertengerecht
inizia ad imparare
przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych
Integration die
inizia ad imparare
integracja
unter einer Körperbehinderung leiden
inizia ad imparare
cierpieć na niepełnosprawność fizyczną
auf einem Ohr taub
inizia ad imparare
głuchy na jedno ucho
blind auf dem rechten / linken Auge
inizia ad imparare
niewidomy na prawe / lewe oko
Rollstuhl der, Rollstühle
inizia ad imparare
wózek inwalidzki;
im Rollstuhl fahren
inizia ad imparare
jeździć na wózku inwalidzkim;
an den Rollstuhl / ans Bett gefesselt sein
inizia ad imparare
być przykutym do wózka inwalidzkiego / łóżka
Gebäude behindertengerecht bauen / um | bauen
inizia ad imparare
budować/dostosowywać budynki do potrzeb niepełn.
eine Schule für Behinderte
inizia ad imparare
szkoła dla niepełnosprawnych
Förderschule die, -n
inizia ad imparare
szkoła specjalna
Sucht die, Süchte
inizia ad imparare
uzależnienie, nałóg
an einer Sucht leiden
inizia ad imparare
cierpieć na nałóg
eine Sucht bekämpfen
inizia ad imparare
zwalczyć uzależnienie
süchtig nach (Dat.)
inizia ad imparare
uzależniony od
süchtig werden nach (Dat.)
inizia ad imparare
uzależniać się od
alkoholsüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od alkoholu
drogensüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od narkotyków
zigarettensüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od papierosów
computersüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od komputera
fernsehsüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od telewizji
kaufsüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od zakupów
spielsüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od hazardu
Suchtmittel das, -
inizia ad imparare
środek uzależniający, narkotyk
zu Suchtmitteln greifen
inizia ad imparare
sięgać po środki uzależniające
Abhängigkeit die, -en
inizia ad imparare
uzależnienie
Entziehungskur die, -en
inizia ad imparare
kuracja odwykowa;
eine Entziehungskur machen
inizia ad imparare
przejść kurację odwykową
Entzug der, Entzüge
inizia ad imparare
odwyk, kuracja odwykowa
auf Entzug sein ugs.
inizia ad imparare
być na odwyku pot.
Suchttelefon das, -e
inizia ad imparare
telefon zaufania dla osób uzależnionych
sich (Dat.) etw. abgewöhnen
inizia ad imparare
odzwyczajać się od czegoś
Beratungsstelle die, -n
inizia ad imparare
poradnia
Selbsthilfegruppe die, -n
inizia ad imparare
grupa wsparcia
einer Selbsthilfegruppe angehören
inizia ad imparare
być członkiem grupy wsparcia
Alkoholsucht die
inizia ad imparare
nałóg alkoholowy
Alkoholismus der
inizia ad imparare
alkoholizm
alkoholabhängig /alkoholsüchtig
inizia ad imparare
uzależniony od alkoholu
Alkoholiker der, -
inizia ad imparare
alkoholik
Alkoholkranke der/die, -n
inizia ad imparare
chory / chora na chorobę alkoholową
Alkohol trinken
inizia ad imparare
pić alkohol
betrunken
inizia ad imparare
pijany
nüchtern
inizia ad imparare
trzeźwy
Alkoholmissbrauch der
inizia ad imparare
nadużywanie alkoholu
Anonyme Alkoholiker die (PI.) (AA die)
inizia ad imparare
anonimowi alkoholicy, AA
Zigarettensucht die
inizia ad imparare
uzależnienie od papierosów
Zigarette die, -n
inizia ad imparare
papieros
eine Schachtel Zigaretten
inizia ad imparare
paczka papierosów
rauchen
inizia ad imparare
palić
Raucher der, -
inizia ad imparare
palacz
Nichtraucher der, -
inizia ad imparare
niepalący
mit dem Rauchen auf hören
inizia ad imparare
rzucać palenie
sich (Dat.) das Rauchen abgewöhnen
inizia ad imparare
odzwyczajać się od palenia
Nikotin das
inizia ad imparare
nikotyna
Nikotinsucht die
inizia ad imparare
uzależnienie od nikotyny
nikotinsüchtig = nikotinabhängig
inizia ad imparare
uzależniony od nikotyny
Kettenraucher der = der starke Raucher
inizia ad imparare
palacz nałogowy
Gelegenheitsraucher der, -
inizia ad imparare
osoba, która pali okazyjnie
Drogenabhängigkeit die = Drogensucht die
inizia ad imparare
narkomania
Rauschmittel das = Rauschgift das, -e
inizia ad imparare
środek odurzający, narkotyk
Droge die, -n
inizia ad imparare
narkotyk
Drogenabhängige der/die, -n = Drogensüchtige der/die, -n
inizia ad imparare
narkoman / narkomanka
Drogen nehmen
inizia ad imparare
zażywać narkotyki
weiche / harte Drogen
inizia ad imparare
miękkie / twarde narkotyki
Einstiegsdroge die, -n
inizia ad imparare
miękki narkotyk
Heroin das
inizia ad imparare
heroina
Kokain das
inizia ad imparare
kokaina
Marihuana das
inizia ad imparare
marihuana
Dosis die, Dosen
inizia ad imparare
dawka, działka
Überdosis die, Überdosen
inizia ad imparare
przedawkowanie
Rauschgifthandel der, -
inizia ad imparare
handel narkotykami
mit Rauschgift handeln
inizia ad imparare
handlować środkami odurzającymi
Drogendealer der, - = Rauschgifthändler der, -
inizia ad imparare
dealer narkotykowy
Streetworker der, -
inizia ad imparare
pracownik socjalny
Gesundheitswesen das
inizia ad imparare
system opieki zdrowotnej
Gesundheitsschutz der
inizia ad imparare
ochrona zdrowia
Gesundheitsministerium das, Gesundheitsministerien
inizia ad imparare
ministerstwo zdrowia
Gesundheitsreform die, -en
inizia ad imparare
reforma opieki zdrowotnej
Leistung die, -en
inizia ad imparare
świadczenie
die medizinische Versorgung
inizia ad imparare
opieka medyczna
über medizinische Versorgung verfügen
inizia ad imparare
dysponować opieką medyczną
Gesundheitsversorgung die
inizia ad imparare
opieka zdrowotna
Nationalgesundheitsfond der, -s
inizia ad imparare
Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ (w Polsce)
Krankenkasse die, -n
inizia ad imparare
kasa chorych
die Höhe der Krankenkassenbeiträge
inizia ad imparare
wysokość stawek odprowadzanych do kasy chorych bestimmte Mindestleistungen anbieten; oferować określone usługi gwarantowane Krankenversicherung die, -en; ubezpieczenie zdrowotne; ubezpieczalnia
eine private / gesetzliche Krankenversicherung
inizia ad imparare
prywatne / ustawowe ubezpieczenie zdrowotne eine Krankenversicherung abschließen; zawrzeć ubezpieczenie na wypadek choroby
Krankenversicherungspflicht die
inizia ad imparare
obowiązek ubezpieczenia na wypadek choroby
sich versichern
inizia ad imparare
ubezpieczyć się
versichert
inizia ad imparare
ubezpieczony
privat versichert
inizia ad imparare
ubezpieczony prywatnie
Versichertenkarte die, -n
inizia ad imparare
legitymacja ubezpieczeniowa
Krankenhauskosten tragen / übernehmen
inizia ad imparare
ponosić / przejmować koszty leczenia szpitalnego z ubezpieczenia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.