ważne gramatyczne zwroty

 0    21 schede    sublime
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy masz coś przeciwko ...?
inizia ad imparare
Do you mind if...
o ile, pod warunkiem że...
inizia ad imparare
provided
pozbyc sie
inizia ad imparare
get rid of
o ile, jeśli tylko
Pożyczę ci tę książkę, o ile zwrócisz mi ją w tym tygodniu.
inizia ad imparare
as long as
I'll lend you this book as long as you return it to me this week.
Na dodatek...
Jak zapowiadano w dodatku będzie kilka nowych trybów.
inizia ad imparare
In addition to...
As announced in addition there will be several new modes.
Co więcej
3 przypadki
Co więcej, zarzut ten dotyczy jedynie części przemysłu wspólnotowego
inizia ad imparare
What is more/Furthermore/Moreover
Furthermore, the accusation only related to part of the Community industry
Zwłaszcza
inizia ad imparare
Especially
Zwłaszcza
in
inizia ad imparare
In particular
określa niewielką ilość (trochę) i występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi.
Dodaj trochę pieprzu do zupy
inizia ad imparare
A little
Add a little pepper to this soup
(niewiele, mało) ma wydźwięk negatywny i niekiedy łączy się z modyfikatorami so / too.
Mieli za mało czasu, aby nas odwiedzić
inizia ad imparare
Little
They had too little time to visit us
parę, kilka
Na stole jest parę dokumentów
inizia ad imparare
A few
There are a few documents on the table
niewiele
Znam niewiele osób w mieście
inizia ad imparare
few
I know few people in town
podsumowując
inizia ad imparare
to sum up
zatem / tak więc
Oba wnioski zostały zatem odrzucone na etapie tymczasowym.
inizia ad imparare
therefore / as a result / thus
Both claims were thus provisionally rejected.
Rzadko mówi w swoim ojczystym języku. (inwersja)
inizia ad imparare
Rarely does she speak her native language.
W żadnym wypadku nie powie ci kłamstwa. (inwersja)
inizia ad imparare
On no account will she tell you the lie.
Niemniej jednak
Ale niemniej jednak pani klientka nadal sabotowała statek Okaty.
inizia ad imparare
Nevertheless
But, nevertheless, your client still sabotaged Okata's vessel.
Możesz nie tylko świetnie grać na skrzypcach, ale także dobrze śpiewać.(inwersja)
inizia ad imparare
Not only can you play the violin brilliantly, but you also sing well.
Nigdy nie miałem tak przerażającego doświadczenia. (inwersja)
inizia ad imparare
Never have I had such a terrifying experience.
w jakiejś kolejności
inizia ad imparare
in some order.
w krótkim czasie, błyskawicznie
inizia ad imparare
in no time

Devi essere accedere per pubblicare un commento.