POLSKI XVI wiek- pojęcia

 0    52 schede    Glosolalia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Andegawenowie
inizia ad imparare
Młodsza linia Kapetyngów, wywodząca się z Francji.
Ludwik Andegaweński
inizia ad imparare
Następca Kazimierza Wielkiego, zyskał poparcie możnowładców małopolskich. Władał największym terytorium w XVI-wiecznej Europie. Sojusznik zakonu krzyżackiego i Luksemburgów. Nadał szlachcie przywilej w Koszycach.
Przywilej szlachecki
inizia ad imparare
Prawo zwalniające szlachtę od pewnych obowiązków, bądź nadające jej szczególne uprawnienia.
Elżbieta Łokietkówna
inizia ad imparare
Matka Ludwika Andegaweńskiego, sprawowała w jego imieniu rządy w Polsce.
Przywilej koszycki
inizia ad imparare
Wydany przez Ludwika węgierskiego w 1374r. Zwalniał szlachtę z podatków z wyjątkiem 2 groszy z łana kmiecego. Na każdy podatek król musiał uzyskać zgodę szlachty, udział w pospolitym ruszeniu ograniczono do teryt. państwa.
Litwa właściwa
inizia ad imparare
Żmudź z Wilnem, Kownem i Trokami.
Giedymin
inizia ad imparare
Książę litewski. Za jego panowania wzrosło znaczenie Litwy.
Jadwiga Angdegaweńska
inizia ad imparare
Córka Ludwika Andegaweńskiego, zaręczona początkowo z Wilhelmem Habsburgiem poślubiła Władysława Jagiellończyka i królem Polski.
Władysław Jagięłło
inizia ad imparare
Wielki książę litewski, a po ślubie z Jadwigą władca Polski. Ojciec Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.
Władysław Warneńczyk
inizia ad imparare
Syn Władysława Jagięłły i Zofii Holszańskiej. Król Polski i Węgier. Zginął podczas bitwy pod Warną.
Witold
inizia ad imparare
Wielki książę litewski, brat stryjeczny Władysława Jagięłły. Początkową wojnę z Władysławem zakończył pokój w Ostrowie lubelskim i ugoda wileńsko-radomska, a w końcu unia w Krewie. Przegrał z Tatarami nad Worsklą.
Ugoda w Ostrowie Lubelskim
inizia ad imparare
Ugoda polsko-litewska, zawarta przez Witolda i Władysława Jagięłłę.
Worskla
inizia ad imparare
Miejsce bitwy wielkiego księcia litewskiego- Witolda z Tatarami, zakończona porażką Litwy.
Bitwa pod Warną
inizia ad imparare
Bitwa rozegrana we wschodniej Bułgarii między Turkami, a Władysławem Warneńczykiem, królem Polski i Węgier.
Zjazd wiedeński
inizia ad imparare
Spotkanie cesarza Maksymiliana I z Władysławem, królem Czech i Węgier oraz Zygmuntem I. Zawarto układ dynastyczny; w razie wygaśnięcia czesko-węgierskiej linii Jagiellonów tron mieli przejąć Habsburgowie. Tak się stało po śmierci Ludwika w bitwie pod Mohaczem w 1526r.
Nowa Marchia
inizia ad imparare
Terytorium, wżynające się między Pomorze, a Wielkopolskę, odkupione od Brandenburgii przez Krzyżaków.
Drezdenko
inizia ad imparare
Gród. W wyniku polsko-krzyżackiego sporu o niego wybuchła wojna z zakonem krzyżackim.
Jan Długosz
inizia ad imparare
Kronikarz, który zrelacjonował bitwę pod Grunwaldem, choć nie brał w niej udziału (urodził się później).
Mełno
inizia ad imparare
Jezioro, miejsce pokoju polsko-krzyżackiego, w którym krzyżacy zrzekli się Żmudzi na rzecz Litwy.
Unia horodelska
inizia ad imparare
Unia polsko-litewska. Litwa miała pozostać odrębnym państwem z własnym księciem na czele, rody litewskie zostały włączone w herbiarz polski, oba państwa miały odbywać zjazdy w sprawach wyboru władcy oraz innych, ważnych dla obu stron. Zawarta po zwycięstwie w walkach z krzyżakami.
Związek Pruski
inizia ad imparare
Zgrupowanie pruskiego mieszczaństwa i szlachty, skierowane przeciwko nadużyciom urzędników krzyżackich. Zwrócili się o pomoc do Kazimierza Jagiellończyka, a gdy ten przyłączył do Polski Prusy, wybuchła wojna z krzyżakami, zwana "trzynastoletnią".
Folwark
inizia ad imparare
Duże gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane produkujące na zbyt.
Statut warcki
inizia ad imparare
Wydany przez Władysława Jagiełłę. Zezwalał szlachcie na rugowanie krnąbrnych i nieposłusznych sołtysów.
Jan Olbracht
inizia ad imparare
Król polski, wydał przywilej piotrkowski.
Przywilej piotrkowski
inizia ad imparare
Wydany przez Jana Olbrachta, zakazywał mieszczanom posiadania dóbr ziemskich i ograniczył ich dostęp do urzędów kościelnych. Szlachta została zwolniona z opłat celnych.
Przywilej czerwiński
inizia ad imparare
Wydany przez Władysława Jagielłę, zabraniał konfiskaty majątków szlacheckich bez wyroku sądowego.
Przywilej jedlneńsko-krakowski
inizia ad imparare
Wydany przez Władysława Jagiełłę, wprowadzał zasadę neminem captivabimus.
Przywilej cerekwicko-nieszawski
inizia ad imparare
Wprowadzony przez Kazimierza Jagiellończyka. Król nie mógł zwołać pospolitego ruszenia ani nałożyć nowych podatków bez zgody szlachty.
Aleksander
inizia ad imparare
Król Polski i wielki książę litewski, brat Jana Olbrachta. Wprowadził przywilej mielnicki i konstytucję nihili novi.
Przywilej mielnicki
inizia ad imparare
Wprowadzony przez Aleksandra. Przekazywał on rzeczywista władzę w państwie w ręce senatorów.
Konstytucja nihili novi
inizia ad imparare
Uchwalona przez Aleksandra w Radomiu. Na jej mocy jedynie sejm walny stanowił nowe prawa, a posłem i senatorem mógł zostać jedynie szlachcic.
Orsza
inizia ad imparare
Wygrana bitwa wojsk polsko-litewskich przeciwko wojskom moskiewskim.
Karol V
inizia ad imparare
Cesarz. Poparł Albrechta Hohenzollerna w mediacjach z Polska, w wyniku czego zawarto niekorzystny dla Polski rozejm.
Księstwo Pruskie
inizia ad imparare
Zsekularyzowany przez Albrechta Hohenzollerna zakon krzyżacki. Sekularyzacji dokonano za radą Marcina Lutra, by ratować państwo przed uzależnieniem od Polski.
Gotthard Kettler
inizia ad imparare
Mistrz zakonu kawalerów mieczowych. Pod naporem Zygmunta Augusta zsekularyzował zakon i poddał go polskiemu zwierzchnictwu, występując przeciw inwazji moskiewskiej.
Flota kaperska
inizia ad imparare
Stworzona przez Zygmunta Augusta flota. Mogła zostać wynajęta przez inne państwo do walki z nieprzyjacielem.
Komisja Morska
inizia ad imparare
I państwowy urząd do spraw morskich, stworzony przez Z. Augusta podczas wojny z Moskwą o dominium Maris Baltici.
Stanisław Karnkowski
inizia ad imparare
Biskup, opracował statut regulujący zwierzchność polskiego władcy nad Gdańskiem.
Sejm w Lublinie
inizia ad imparare
Sejm polsko-litewski, na którym Zygmunt August wystąpił o zmianę charakteru unii personalnej. Stw. unię realną, powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Jakub Uchański
inizia ad imparare
Arcybiskup gnieźnieński, sprawujący władzę jako interrex podczas pierwszego bezkrólewia, po śmierci Z. Augusta.
Jan Firlej
inizia ad imparare
Marszałek wielki koronny, czuwający nad bezpieczeństwem państwa podczas I bezkrólewia.
Stefan Batory
inizia ad imparare
Mąż Anny Jagiellonki, władca Polski i Siedmiogrodu. Powołał piechotę wybraniecką, ustanowił rejestr kozacki, zreformował armię. Powołał Trybunał Koronny i Litewski. Prowadził wojnę z Moskwą i Szwecją.
Trybunał Koronny i Litewski
inizia ad imparare
Sądy ostatniej instancji, powołane przez Stefana Batorego.
Piechota wybraniecka
inizia ad imparare
Piechota stworzona przez Stefana Batorego, do której rekrutowano co 20. chłopa z dóbr królewskich.
Jama Zapolska
inizia ad imparare
Miejsce podpisania rozejmu z Moskwą, która zwróciła Polsce ziemie połocką i Inflanty. Za panowania Stefana Batorego.
Menonici
inizia ad imparare
Odłam anabaptyzmu Menno Simonsa. Nie uznają hierarchii kościelnej, nie przysięgają, nie służą w wojsku, uznają dwa sakramenty: chrzest i eucharystię.
Konfederacja w Sandomierzu
inizia ad imparare
Spotkanie luteran, braci czeskich i wyznawców kalwinizmu, ułatwiająca współpracę tych religii.
Konfederacja warszawska
inizia ad imparare
Akt tolerancji wyznaniowej, wprowadzony w czasie I bezkrólewia.
Szymon Budny
inizia ad imparare
Arianin, dokonał kompletnego przekładu Biblii.
Jakub Wujek
inizia ad imparare
Polski kontrreformator i tłumacz Biblii.
Stanisław Hozjusz
inizia ad imparare
Biskup, który sprowadził do Polski jezuitów.
Unia brzeska
inizia ad imparare
Unia, podczas której powstał odłam unicki, zachowujący obrzędy prawosławne, ale podległy papieżowi.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.