marketing europejski

 0    31 schede    Anna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kiedy pojawiła się koncepcja Euromarketingu?
inizia ad imparare
Przed rokiem 1993, na który zaplanowano wprowadzenie wspólnego rynku i swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi...
Na czym polega euromarketing?
inizia ad imparare
Na dostosowaniu strategii i elementów marketingu mix do warunków wewnętrznego rynku europejskiego
2 cechy składające się na specyfikę rynku europejskiego
inizia ad imparare
1. jednolitość - dotyczy regulacji gosp., standardów, atestów, rejestracji znaku towarowego itp. 2. zróżnicowanie - dotyczy zachowania i preferencji konsumentów w poszczególnych krajach
4 orientacje marketongowe przedsiębiorstw w Unii Europejskiej to...
inizia ad imparare
1. orientacja geocentryczna 2. orientacja etnocentryczna 3. orientacja policentryczna 4. orientacja regiocentryczna
W orientacji etnocentrycznej...
inizia ad imparare
rynkiem priorytetowym jest rynek macierzysty. Występuje standaryzacja. Działania zagraniczne to np. eksport.
W orientacji policentrycznej...
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo koncentruje się na rynku zagranicznym. Działania zagraniczne to nie tylko eksport, ale też przenoszenie produkcji za granicę, tworzenie filii zagranicznych. Występuje decentralizacja decyzji (filie mają swobodę działani, adaptacji strategii do warunków).
W orientacji regiocentrycznej...
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo widzi podobieństwa między krajami i może dlatego stosować podobne działąnia. Takim regionem jest UE. Następuje połącznie strategii standaryzacji i adaptacji.
W orientacji geocentrycznej(globalnej)...
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo traktuje rynek światowy jako jeden rynek. Strategia charakterystyczna dla wielkich firm, ale filie tych firm nie mają takiej swobody w podejmowaniu decyzji co w strat. policentrycznej.
Standaryzacji sprzyjają (3):
inizia ad imparare
- integracja rynków wewn.; - oczekiwanie dobrej jakości po niskich cenach; - niski koszt i prostota strategii.
standaryzacji nie sprzyjają (4):
inizia ad imparare
- zróżnicowanie zachowań i preferencji konsumentów; - kulturowa heterogeniczność Europy; - etnocentryzm; - różnice w sytuacji ekonomicznej obywateli np. Luksemburg- Grecja
Od czego zależy stopień, w jakim przedsiębiorstwa będą stosować standaryzację? (4)
inizia ad imparare
- od produktów i strategii danego przedsiębiorstwa; - od zakresu samodzielności zagranicznych filii; - od wielkości barier prawnych, ekonomicznych i kulturowych; - od danego instrumentu marketingu.
Wymień 7 kroków w tworzeniu strategii marketingowej na runku UE
inizia ad imparare
1. Określenie pozycji rynkowej 2. Oracowanie kierunków strategii dla poszczególnych grup produktów; 3. Koncepcja finansowania działalności (w tym M&A); 4. Optymalizacja wielkości firmy (korzyści skali); 5. Koncepcja eurologistyki - zaopatrzenie, sprzedaż, produkcja; 6. euromarketing i euroinnowacja; 7. określenie zasad zarządzania na rynku UE.
kiedy stosuje się strategię paneuropejską?
inizia ad imparare
Gdy występuje standardowy popyt i konkurencja na skalę Europy.
Kiedy stosuje się strategię luk rynkowych?
inizia ad imparare
Gdy konkuruje się na rynkach lokalnych, na których występuje zróżnicowany popyt
Dlaczego wzrosła liczba wykupów i przejęć przedsiębiorstw w latach 1985-86?
inizia ad imparare
Bo chciano zrestrukturyzować firmy.
Dlaczego wzrosła liczba wykupów i przejęć przedsiębiorstw w latach 1991-92?
inizia ad imparare
Bo chciano wzmocnić swoje pozycje rynkowe.
Przykłady aliansów strategicznych w Europie.
inizia ad imparare
Elektrolux-AEG (sprzęt gospodarstwa domowego); Unilever-BSN (produkcja i sprzedaż lodów i jogurtów); Nestle- cocacola (herbata i kawa rozpuszczalna).
Na czym polega strategia niskich cen?
inizia ad imparare
Na zdobyciu wiodącej pozycji w branży pod względem kosztów całkowitych.
Na czym polega strategia różnicowania (dyferencjacji)?
inizia ad imparare
Na nadaniu produktowi unikatowych cechlub innym działaniom marketingowym np. wyjątkowo sprwnej obłudze klienta
Na czym polega strategia koncentracji?
inizia ad imparare
Na koncentracji na określonej grupie nabywców, grupie towarowej lub rynku geograficznym.(Ograniczone możliwości osiągnięcia udziału w całym rynku)
Decyzje przedsiębiorstwa dotyczące kształtowania produktu dotyczą:
inizia ad imparare
1. doboru asortymentu do danego rynku; 2. nadanie odpowiednich cech poszczególnym produktom; 3. uwzględnienia aktualnej fazy cyklu życia produktu.
Powody zróżnicowanych poziomów cen w poszczególnych krajach UE
inizia ad imparare
1. zróżnicowane warunki konkurencyjne; 2. Skłonność nabywców do płacenia zróżnicowanych cen; 3. niejednorodne struktury dystrybucyjne; 4. różne stopy podatkowe
szary import
inizia ad imparare
kupowanie produktów w kraju o najniższych cenach i sprzedawanie go w krajach o najwyższych cenach
import równoległy
inizia ad imparare
dodatkowy import w stosunku do dokonywanego przez autoryzowanych pośredników, prowadzony przez inne firmy w sytuacji, gdy cena produktu w kraju importera jest wyższa niż w kraju producenta.
reimport
inizia ad imparare
import przez firmy nieautoryzowane produktów eksportowanych przez autoryzowanych eksporterów. Gdy cena produktu w krajuimportera jest niższa niż w kraju producenta.
lateralny "szary import"
inizia ad imparare
przepływ towarów między rynkami, na które jest kierowany eksport za pośrednictwem autoryzowanych pośredników handlowych.
ceny transferowe
inizia ad imparare
ceny towarów będących przedmiotem obrotu między krajem producentem a filiami w innych krajach. Ich poziom może być wyższy lub niższy od poziomu cen na danym rynku w zależności od strategii przedsiębiorstwa.
firmy handlowe reagując na uwarunkowania wewnętrznego rynku UE podejmują następujące działania:
inizia ad imparare
1. wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedaży; 2. rozwijanie powiązań kooperacyjnych; 3. koncentracja kapitałowa; 4. umiędzynarodawianie działalności.
Gdzie duże znaczenie ma reklama w prasie codziennej?
inizia ad imparare
W Holandii, Irlandii i Danii
Gdzie dużą rolę odgrywa reklama radiowa?
inizia ad imparare
W Hiszpanii
Gdzie dużą rolę odgrywa reklama out-door?
inizia ad imparare
W Belgii, Luksemburgu i Francji

Devi essere accedere per pubblicare un commento.