Lesson 6 28/04/2020

 0    40 schede    jagodamaj93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
set up a business
After five years, working for the Government, he decided to set up his own business.
inizia ad imparare
założyć firmę; to start a new business
Po pięciu latach pracowania dla rządu zdecydował, że założy własną firmę.
doing very well
It was a difficult task but you did well.
inizia ad imparare
radzić sobie bardzo dobrze; to be successful, especially in work or business
To było trudne zadanie, ale dobrze sobie poradziłeś.
unemployed
The new government program is aimed at helping the unemployed.
inizia ad imparare
bezrobotny; not having a job that provides money
Nowy program rządowy ma na celu pomagać bezrobotnym.
look for a job
Will you look for a job when you graduate?
inizia ad imparare
szukać pracy; the act of searching for employment
Czy będziesz szukać pracy, jak skończysz studia?
have an argument with somebody
I had an argument with my boss.
inizia ad imparare
kłócić się z kimś; the process of disagreeing
Pokłóciłem się z szefem.
be sacked
I was sacked last month, so I don't have much money.
inizia ad imparare
być zwolnionym; fired, dismissed
Zostałem wyrzucony z pracy w zeszłym miesiącu, więc nie mam zbyt dużo pieniędzy.
work for/in (a company)
Pracuję dla firmy mojego ojca
inizia ad imparare
praca dla (firmy); To be an employee of some person, group, or organization
I work for my father's company.
apply for a job
I've already applied for three jobs with this company.
inizia ad imparare
ubiegać się o pracę; To pursue something, such as a job, often through a formal process.
Aplikowałem już o trzy posady w tej firmie.
send in a CV
I sent in my CV by e-mail.
inizia ad imparare
wysyłanie CV; To submit something, especially by mail or by electronic means
Przesłałem swoje CV przez maila.
salary
My current salary won't be satisfying anymore once my baby is born.
inizia ad imparare
pensja; a fixed amount of money agreed every year as pay for an employee, usually paid directly into his or her bank account every month
Moja pensja nie będzie już satysfakcjonująca, gdy urodzi się moje dziecko.
boss
He has what it takes to be a good boss.
inizia ad imparare
szef; the person who is in charge of an organization and who tells others what to do
On ma to, co jest konieczne, aby być dobrym szefem.
interview
They scheduled me for an interview on Friday.
inizia ad imparare
rozmowa kwalifikacyjna; a meeting in which someone asks you questions to see if you are suitable for a job or course
Wyznaczyli mi rozmowę kwalifikacyjną na piątek.
get the job
How did you get the job?
inizia ad imparare
dostać pracę; have a job
Jak dostałeś tę pracę?
do overtime
I don't want you to do overtime because of me.
inizia ad imparare
wypracowywać nadgodziny; to work extra hours before or after one's scheduled working time or at the weekend, often with additional compensation for every hour above 40 hours.
Nie mógłbym się pogodzić, że pracujecie przeze mnie po godzinach.
(get) promoted
I gotpromoted to sergeant.
inizia ad imparare
awansować; to advance someone to a more important rank or position
Awansowałem na stopień sierżanta.
work shifts/ do shiftwork
People who work shifts work tend to have sleep disturbances.
inizia ad imparare
pracować w systemie zmianowym; a system in which different groups of workers work somewhere at different times of the day and night
Ludzie, którzy pracują na zmiany są narażeni na zaburzenia snu.
redundant
To keep the company alive half of the workforce was made redundant.
inizia ad imparare
bezrobotny; zwolniony z pracy; having lost your job because your employer no longer needs you
Aby utrzymać firmę przy życiu, połowa personelu została zwolniona
resign
He was my best worker but he didn't like his job, so he resigned.
inizia ad imparare
rezygnować; to give up a job or position by telling your employer that you are leaving
Był moim najlepszym pracownikiem, ale nie lubił swojej pracy, więc zrezygnował.
retire
There are so many things I plan to do when I retire.
inizia ad imparare
przejść na emeryturę; to leave your job or stop working because of old age or ill health
Jest tyle rzeczy, które chcę zrobić, gdy przejdę na emeryturę.
advert
inizia ad imparare
ogłoszenie; a short piece of writing, for example in a newspaper or on the internet, that advertises a job with a particular company or organization
self-employed, be self-employed
Being self-employed means being independent.
inizia ad imparare
pracować na własny rachunek; working for yourself
Bycie samozatrudnionym oznacza bycie niezależnym.
well qualified
The cultural sector also attracts well-qualified, creative people.
inizia ad imparare
dobrze wykwalifikowana; e.g. with an university degree or with a lot of experience
Sektor kulturalny przyciąga również dobrze wykwalifikowanych, kreatywnych ludzi.
temporary job
have a temporary job working as a waitress.
inizia ad imparare
praca tymczasowa; with only a short contract
Mam dorywczą pracę jako kelnerka.
permanent job
He can't keep a permanent job.
inizia ad imparare
stała praca; used to describe someone who is employed for a long time
On nie może utrzymać stałej pracy.
part-time job
Many students at our university have part-time jobs.
inizia ad imparare
praca na część etatu; working only few hours a day
Wielu studentów na naszym uniwersytecie ma prace dorywcze.
full-time job
After graduating I will look for a full-time job.
inizia ad imparare
praca na pełnym etacie; something that takes a lot of your time
Po skończeniu szkoły będę szukał pracy na pełen etat.
be in charge of
I'm in charge of the investigation, and I found the suspect.
inizia ad imparare
być odpowiedzialny za; responsible for something or someone
Dowodzę śledztwem i znalazłem podejrzanego
be responsible for
You have to be responsible for your actions.
inizia ad imparare
być odpowiedzialny za; to have control and authority over something or someone and the duty of taking care of it, him, or her
Musisz być odpowiedzialny za swoje czyny.
promotion
I think she deserves a promotion.
inizia ad imparare
awans; the act of raising someone to a higher or more important position or rank
Myślę, że ona zasługuje na awans.
application
Send us your application before the 20th of June.
inizia ad imparare
wniosek, aplikacja; an official request for a job, a place on a course, etc., usually in writing
Prześlij nam swoją aplikację przed 20 czerwca.
retirement
He spends his retirement on visiting doctors.
inizia ad imparare
emerytura; the period in someone's life after they have stopped working because of having reached a particular age
On spędza swoją emeryturę na odwiedzaniu lekarzy.
employment
What are the conditions of employment?
inizia ad imparare
zatrudnienie; the fact of someone being paid to work for a company or organization
Jakie są warunki zatrudnienia?
qualification
You can't get any job in Germany for your qualification.
inizia ad imparare
kwalifikacje; an official record showing that you have successfully finished a course of training or study, have the skills necessary to do something, etc.
Z twoimi umiejętnościami nie znajdziesz w Niemczech żadnej pracy.
resignation
The Prime Minister didn't accept his resignation.
inizia ad imparare
rezygnacja; the act of telling your employer that you are leaving your job
Premier nie zaakceptował jego rezygnacji
scientist
Scientists do not know why this happens.
inizia ad imparare
naukowiec; an expert who studies or works in one of the sciences
Naukowcy nie wiedzą, dlaczego się to dzieje
lawyer
Better find yourself a lawyer!
inizia ad imparare
prawnik; someone whose job is to give advice to people about the law and speak for them in court
Lepiej znajdź sobie prawnika!
musician
He is best known for his work as a musician.
inizia ad imparare
muzyk; someone who is skilled in playing music, usually as a job
On jest najbardziej znany ze swojej pracy jako muzyk.
pharmacist
She set up shop out here as a homoeopathic pharmacist.
inizia ad imparare
farmaceuta; a person who is trained to prepare and give out medicines in a hospital or shop
Otworzyła tu biznes jako farmaceuta homeopatyczny.
farmer
The farmer grew interested at once.
inizia ad imparare
rolnik; someone who owns or takes care of a farm
Rolnik od razu się zainteresował.
translator
We are looking for a Russian translator for our company.
inizia ad imparare
tłumacz; a person whose job is changing words, especially written words, into a different language
Poszukujemy tłumacza języka rosyjskiego do naszej firmy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.