łacina prawnicza część 3

 0    126 schede    akowalczyk2502
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
da mihi factum, dabo tibi ius
inizia ad imparare
daj mi fakt, dam Ci prawo
iura novit curia
inizia ad imparare
sąd zna prawo
ubi ius, ibi remedium
inizia ad imparare
gdzie prawo, tam środek zaradczy
sensu stricto
inizia ad imparare
w wąskim znaczeniu
sensu largo
inizia ad imparare
w szerokim znaczeniu
clara non sunt interpretanda
inizia ad imparare
rzeczy jasnych (oczywistych) nie należy interpretować
ex definitione
inizia ad imparare
z samych słów ustawy, z definicji
erga omnes
inizia ad imparare
wobec wszystkich (prawo władcze)
inter partes
inizia ad imparare
między stronami (zobowiązania)
prior tempore potior iure
inizia ad imparare
kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie
expressis verbis
inizia ad imparare
dokładnie, dobitnie
superfluum
inizia ad imparare
nadwyżka
numerum clausus
inizia ad imparare
ilość zamknięta wypadków, które należy wyliczyć
prima facie
inizia ad imparare
na pierwszy rzut oka
genus
inizia ad imparare
określenie rzeczy co do gatunku
species
inizia ad imparare
określenie rzeczy co do tożsamości, ze względu na specyficzne cechy
superficies solo cedit
inizia ad imparare
to, co zostaje trwale połączone z nieruchomością, staje się własnością właściciela gruntu; powierzchnia przypada gruntowi
res succedit in locum pretii et pretium in locum rei
inizia ad imparare
rzecz wchodzi w miejsce zapłaty, a zapłata w miejsce rzeczy
inter vivos
inizia ad imparare
między żyjącymi
mortis causa
inizia ad imparare
na wypadek śmierci
causa solvendi
inizia ad imparare
zwolnienie kogoś z długu
causa donandi
inizia ad imparare
chęć obdarowania kogoś lub czynienia czegoś bezpłatnie na rzecz innej osoby
causa obligandi vel acquirendi
inizia ad imparare
przyczyna prowadząca do zobowiązania kogoś do wykonania świadczenia lub do przesunięcia majątkowego
ubi loqui potuit et debuit
inizia ad imparare
kiedy powinien mówić, a nie mówi; pewne skutki prawne powstają przez nie zgłoszenie sprzeciwu
ad incertas personas
inizia ad imparare
w stosunku do nieokreślonych osób
per facta concludentia
inizia ad imparare
przez dorozumiane oświadczenie woli
ad solemnitatem
inizia ad imparare
pod rygorem nieważności
ad probationem
inizia ad imparare
w celach dowodowych
ad eventum
inizia ad imparare
aby wywołać określone skutki prawne
reservatio mentalis
inizia ad imparare
zastrzeżenie wewnętrzne (potajemne)
essentialia negotii
inizia ad imparare
istotne części czynności prawnej
naturalia negotii
inizia ad imparare
naturalne części czynności prawnej
accidentalia negotii
inizia ad imparare
dodatkowe części czynności prawnej
negotium claudicans
inizia ad imparare
czynność kulejąca (niezupełna)
dies a quo
inizia ad imparare
termin początkowy; od którego
dies ad quem
inizia ad imparare
termin rozwiązujący; do którego
computatio civilis
inizia ad imparare
określenie czasu - od północy do północy
computatio a momento ad momentum
inizia ad imparare
od danej chwili do danej chwili
ex tunc
inizia ad imparare
od wtedy, z mocą wsteczną
ex nunc
inizia ad imparare
od danej chwili, od teraz
pendente conditione
inizia ad imparare
w czasie trwania warunku
conditiones iuris
inizia ad imparare
przesłanki ważności czynności prawnej
falsus procurator
inizia ad imparare
pełnomocnik/zastępca rzekomy
in principio
inizia ad imparare
na początku
verba legis
inizia ad imparare
słowa/brzmienie ustawy
res omnium communes
inizia ad imparare
rzeczy wspólne, należące do wszystkich
actio in rem
inizia ad imparare
skarga wobec tego, kto naruszył
erga omnes
inizia ad imparare
wobec wszystkich
rei vindicatio
inizia ad imparare
skarga wydobywcza
cum omni causa
inizia ad imparare
z każdego powodu/przyczyny, możność żądania wszelkich pożytków, które rzecz przyniosła
in aequali iure melior est conditio possidentis
inizia ad imparare
w takim samym prawie lepsza jest pozycja posiadającego
in pari causa melior est conditio possidentis
inizia ad imparare
w równych okolicznościach lepsza jest pozycja posiadającego
actio negatoria
inizia ad imparare
skarga przecząca
vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt
inizia ad imparare
wszystkie ustawy i każde prawo dozwala odeprzeć siłę siłą
numquam nuda traditio tranfert dominium
inizia ad imparare
nigdy goła tradycja nie przenosi własności
ius possidendi
inizia ad imparare
prawo posiadania rzeczy
ius utendi (abutendi, fruendi)
inizia ad imparare
prawo korzystania z rzeczy (zniszczenia, pobierania pożytków)
ius disponendi
inizia ad imparare
prawo dysponowania/rozporządzania rzeczą
ius infinitum
inizia ad imparare
prawo nieograniczone
dominium directum
inizia ad imparare
własność zwierzchnia
dominium utile
inizia ad imparare
własność użyteczna
condominium pro indiviso
inizia ad imparare
współwłasność w częściach idealnych, ułamkowych
iura in re aliena
inizia ad imparare
prawo na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe
accesio cedit principali
inizia ad imparare
przyrost przypada temu, co główne
accessio possessionis
inizia ad imparare
doliczenie czasu posiadania poprzednika (przy dziedziczeniu)
accessio temporis
inizia ad imparare
doliczenie czasu posiadania poprzednika (przy nabyciu inter vivos, np. kupno-sprzedaż)
in statu usucapiendi
inizia ad imparare
w trakcie zasiadywania, w sytuacji prowadzącej do zasiedzenia
iura in re aliena
inizia ad imparare
prawa na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe
numerus clausus
inizia ad imparare
ściśle określona liczba
lege non distinguente
inizia ad imparare
bez robienia zróżnicowania
non facere
inizia ad imparare
powstrzymanie od działania
pati
inizia ad imparare
znoszenie
et non facere facere est
inizia ad imparare
powstrzymanie się od działania jest również działaniem
servitus in faciendo consistere nequit
inizia ad imparare
służebność nie może polegać na działaniu
servitutibus civiliter utendum est
inizia ad imparare
służebność należy wykonywać oględnie (jak najmniej przeszkadzać właścicielowi)
servitutis causa debet esse perpetua
inizia ad imparare
podstawa ustanowienia służebności powinna być stała
nulla res sua servit
inizia ad imparare
nikt nie może mieć służebności na własnej rzeczy
confussio
inizia ad imparare
zlanie się
ususfructus
inizia ad imparare
prawo korzystania z rzeczy wraz z pobieraniem pożytków
quasi - ususfructus
inizia ad imparare
prawo korzystania z rzeczy wraz z pobieraniem pożytków (rzeczy zużywalne)
ususfructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia
inizia ad imparare
prawo na rzeczy cudzej jest prawem używania, pobierania pożytków, przy zachowaniu substancji rzeczy (bez pogarszania wartości)
ususfructus alienari non potest
inizia ad imparare
nie ma możliwości prawnej przekazania ususfrutus (jest niezbywalne)
pignoris causa est indivisa
inizia ad imparare
podstawa zastawu jest niepodzielna
pignus antichreticum
inizia ad imparare
zastaw z prawem pobierania pożytków (zaliczanych na procent lub spłatę długu)
possessio non est iuris sed facti
inizia ad imparare
posiadanie nie jest prawem, lecz stanem faktycznym
separata esse debet possessio a proprietate
inizia ad imparare
posiadanie powinno być oddzielone od własności (w sensie prawnym)
possessionem adquirimus et animo et corpore
inizia ad imparare
posiadanie nabywamy i za pomocą woli i fizycznego objęcia rzeczy
animus rem sibi habendi
inizia ad imparare
wola posiadania dla siebie
animus possidendi
inizia ad imparare
posiadacz samoistny
possessio vitiosa
inizia ad imparare
posiadanie wadliwe (nabyte wbrew woli poprzednika)
possessio non vitiosa
inizia ad imparare
posiadanie niewadliwe
animus possidendi pro alieno
inizia ad imparare
wola posiadania za kogoś innego
traditio corporalis
inizia ad imparare
przeniesienie posiadania przez wydanie rzeczy
longa manu traditio
inizia ad imparare
przeniesienie posiadania bez wręczenia rzeczy, a przez pokazanie jej z daleka
traditio brevi manu
inizia ad imparare
przeniesienie posiadania za pomocą samej woli, ponieważ osoba nabywająca ma już fizycznie tę rzecz
constitutum possessorium
inizia ad imparare
wyzbycie się posiadania, przy faktycznym zachowaniu fizycznego władania w drodze umowy
cautio damni infecti
inizia ad imparare
roszczenie o wstrzymanie budowy (zagrażającej dobru sąsiada)
vinculum iuris
inizia ad imparare
węzeł prawny, zobowiązanie
obligare
inizia ad imparare
zobowiązywać się
inter partes
inizia ad imparare
między stronami (nie skutkuje wobec osób trzecich)
obligatio naturalis
inizia ad imparare
zobowiązanie naturalne - brak mu zaskarżalności
dare, facere, non facere, pati
inizia ad imparare
zobowiązanie do przeniesienia własności, faktycznego działania, nie działania, znoszenia
impossibilium nulla obligatio est
inizia ad imparare
zobowiązanie nie istnieje gdy świadczenie jest niemożliwe do wykonania
contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
inizia ad imparare
na początku zawarcie zobowiązania jest dobrowolne, ale po zawarciu - jest koniecznością
genus perire non censetur
inizia ad imparare
uważa się, że gatunek nie ginie
species perit ei cui debetur
inizia ad imparare
rzeczy oznaczone indywidualnie przepadają na niekorzyść wierzyciela
damnum emergens
inizia ad imparare
szkoda rzeczywista
lucrum cessans
inizia ad imparare
zanikający zysk
id quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante
inizia ad imparare
przy odszkodowaniu bierze się pod uwagę nie tylko wyrządzaną szkodę ale i utracony zysk
in contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
inizia ad imparare
w umowach bierze się pod uwagę milcząco to co jest w zwyczaju i obyczajach
pretium commune
inizia ad imparare
wartość rynkowa
pretium singulare
inizia ad imparare
wartość szczególna
pretium affectionis
inizia ad imparare
wartość z upodobania
compensatio lucri cum damno
inizia ad imparare
potrącenie zysku ze stratą
ius retentionis
inizia ad imparare
prawo zatrzymania rzeczy
ius tollendi
inizia ad imparare
prawo odłączenia nakładów
obligatio alternativa
inizia ad imparare
zobowiązanie przemienne
facultas alternativa
inizia ad imparare
upoważnienie przemienne
datio in solutum
inizia ad imparare
umowa stron co do zastąpienia świadczenia
pactum de contrahendo
inizia ad imparare
porozumienie się stron co do zawarcia kontraktu
culpa in contrahendo
inizia ad imparare
złe, niechlujne prowadzenie negocjacji
pactum in favorem tertii
inizia ad imparare
postanowienie na korzyść osoby trzeciej
lex commissoria
inizia ad imparare
prawo odstąpienia od umowy bez uszczerbku prawnego
cantractus innominatus
inizia ad imparare
umowa nienazwana
pacta sunt servanda
inizia ad imparare
umów należy dotrzymywać
conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus
inizia ad imparare
rozumie się, że każda umowa obowiązuje w danych okolicznościach (w jakich została zawarta)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.