Immunologia transplantacyjna

 0    50 schede    niemamcola
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co to są leukocyty pasażerskie?
inizia ad imparare
Są to DC przeszczepionego narządu, które migrują do biorcy
na czym polega prezentacja bezpośrednia?
inizia ad imparare
Gdy komórki APC pochodzą od dawcy - indukcja wczesnej odpowiedzi na przeszczep
Dlaczego prezentacja antygenów przeszczepu przez APC biorcy mniej indukuje odrzucanie przeszczepu?
inizia ad imparare
Bo prezentuje antygeny w kontekście własnych MHC, co tłumaczy, że częstość i nasilenie epizodów ostrego odrzucania maleje z czasem
na czym polega prezentacja pośrednia?
inizia ad imparare
gdy antygeny prezentują APC biorcy
Co jest nadostre odrzucanie przeszczepu?
sefsdf
inizia ad imparare
1. rozwija się w ciągu kilku minut, 2. przyczyna to obecność przeciwciał przeciw MHC śróbłonka lub innych jego antygenów swoistych
3. rozwija się masowa reakcja zapalna z wykrzepianiem krwi w małych tętniczkach, naczyniach włosowatych - uwalnianie czynników chemotaktycznych - prowadzi do martwicy krwotocznej
Czym się różni odrzucanie ostre przyspieszone od nadostrego?
gfdfg
inizia ad imparare
zmiany morfologiczne jak w nadostrym ale zajmują tętnice
uwarunkowany uczuleniem limf. T biorcy na antygeny dawcy oraz istnieniem specyficznych przeciwciał w bardzo niskich mianach
Jak poradzić sobie z odrzucaniem nadostrym i przyspieszonym?
inizia ad imparare
cross-match - surowica biorcy plus limfocyty dawcy
Jak zachodzi odrzucanie komórkowe ostre?
inizia ad imparare
1. nacieki z komórek jednojądrzastych, 2. zajęcie ścian tętnic, zwłoknienie, ogniska martwicy
Kiedy rozwija się ostre odrzucanie przeszczepu?
inizia ad imparare
w ciągu kilku dni lub miesięcy
Dlaczego w nacieku odrzucania ostrego dominują CD8+?
inizia ad imparare
Bo przeszczepiamy narządy tylko z MHC I, chyba że zachodzi stymulacja IFN-gammą
W jaki sposób limfocyty CD4+ uczestniczą w odrzucaniu przeszczepu?
inizia ad imparare
Aktywowane na drodze pośredniej 1. aktywują inne Tc CD8+, 2. aktywują wytw. aloprzeciwciał,3. aktywacja odp. jak w nadwrażliwości typu IV
Skąd pochodzą limfocyty pamięci w odrzucaniu ostrym przeszczepu?
inizia ad imparare
Poprzez wcześniejszej immunizacji na skutek ciąży, przetoczeń krwi, poprzednich przeszczepów
Teoria odporności heterologicznej
dfgdfg
inizia ad imparare
Powstawanie specyficznych względem przeszczepu limf. T CD4+ zachodzi w sytuacjach infekcji wirusowych - krzyżowe rozpoznanie antygenu wirusowego i MHC dawcy
lub w sytuacji profileracji limfocytów z powodu limfopenii indukowanej poliklonalnymi przeciwciałami limfocytarnymi
Przeciw czemu skierowane są aloprzeciwciała w odrzucaniu ostrym?
inizia ad imparare
1. MICA, MICB, 2. receptorom dla angiotensyny, 3. wimentynie, 4. fosfolipidom błon komórkowych, 5. HSP
Co to jest DSA?
inizia ad imparare
przeciwciała specyficzne do dawcy
Co jest markerem odrzucania humoralnego?
inizia ad imparare
Złogi dopełniacza w tkance przeszczepu
Co diagnozuje się w odrzucaniu humoralnym szczególnie?
inizia ad imparare
Składnik C4d
Co stosuje się w odrzucaniu ostrym?
inizia ad imparare
1. glikokortykosteroidy, 2. poliklonalne przeciwciała limfocytarne, 3. anty-CD20 4. inhibitor proteasomu - bortezomib
Co jest główną przyczyną niepowodzeń transplantacji?
inizia ad imparare
Przewlekłe odrzucanie narządu, niewydolność
Co jest typową przyczyną przewlekłego odrzucania?
sdfds
inizia ad imparare
przebudowa tętnic średniego kalibru (arterioskleroza) oraz małego kalibru (arterioloskleroza), - dochodzi do rozplemu bł. wewnętrznej naczynia
proliferacji i migracji miocytów i fibroblastów - powoduje to niedokrwienie narządu
jakie są czynniki iimmunologiczne powodujące odrzucanie przeszczepu?
inizia ad imparare
1. odporność heterologiczna, 2. niedostosowana immunosupresja, 3. niewielka liczba zgodnych HLA, 4. przebyte epizody ostrego odrzucania
jakie są czynniki nieimmunologiczne powodujące odrzucanie przeszczepu?
sdf
inizia ad imparare
1. toksyczne działanie leków immunosupresyjnych, 2. dawca niespokrewniony, martwy, 3. uszkodzenie narządu typu niedokrwienie/reperfuzja podczas transportu
4. nosicielstwo lub zakażenie CMV, 5. zaawansowany wiek biorcy lub dawcy, 6. nieproporcjonalność narządu, 7. inne schorzenia dawcy
Co zapewnia najlepsze wyniki w transplantacji?
inizia ad imparare
Zgodność w zakresie HLA-DR, DLA-B, a w mniejszym stopniu HLA-A
kiedy szczególnie można zastosować przeszczep niezgodny w układzie AB0?
inizia ad imparare
u dzieci poniżej 1 roku życia, wykorzystując to, że izohemaglutyniny wykształcają się dopiero po kilku-kilkunastu miesiącach życia - stosuje się plazmafereze i anty-CD20
nazwa anty-CD20
inizia ad imparare
rytuksymab
Jak można wykonać próbę krzyżową?
inizia ad imparare
1. na mikropłytkach Terasakiego odczytywane pod mikroskopem - test mikocytotoksyczny, 2. cytometria przepływowa, 3. wirtualna próba krzyżowa
Jakie choroby szczególnie są wskazaniem do HSCT?
inizia ad imparare
białaczki, szczególnie ostre białaczki oraz choroby limfoproliferacyjne jak szpiczak plazmocytowy
Co się robi przed izolowaniem HSC z krwi?
inizia ad imparare
1. mobilizacja za pomocą G-CSF, 2. pleryksafor - antagonista CXCR4
na czym polega kondycjonowanie?
dfg
inizia ad imparare
Jest to działanie poprzedzające HSCT z wykorzystaniem chemioterapii, radioterapii, immunosupresji co uł. wszczepienie i ma działanie antynowotworowe
lub kondycjonowanie mieloablacyjne
Na czym polega choroba przeszczep przciw gospodarzowi GvHD
inizia ad imparare
polega na ataku limfocytów dawcy na tkanki biorcy
na czym polega ostra GvHD?
inizia ad imparare
Do 100 doby, procesem chorobym zajęta jest głównie skóra, wątroba oraz jelita - i odpowiednie objawy wysypka, hiperbilirubinemia, wyniszczające biegunki
na czym polega przewlekła GvHD?
inizia ad imparare
Na wykształceniu się limfocytów aloreaktywnych lub na niedoborze Treg - przypomina chorobę autoimmunizacyjną
Na czym polega reakcja przeszczep przeciw białaczce GvL lub ogólnie GvT
inizia ad imparare
rozpoznawanie przez limf T komórek nowotworowych i ich zabijanie lub przez NK aktywowane przez odmieność receptorów KIR i ich ligandów na komórkach nowowtworowych
Czynniki decydujące o skuteczności aloHSCT?
inizia ad imparare
1. zgodność w HLA, 2. płeć - kobieta dawca dla biorcy meż nie za dobrze, 3. zakażenie CMV, 4. zgodność w AB0
Na czym polega większa niezgodnośc i mniejsza niezgodność?
inizia ad imparare
większa gdy w surowicy biorcy są przeciwciała do antygen grup krwi dawcy, a mniejsza gdy dawca ma przeciwciala dla biorcy
jak zapobiega się GvHD w przypadku aloHSCT od dawcy niespokrewnionego?
inizia ad imparare
1. surowica antytymocytowa, 2. anty-CD52, 3. modyfikacja preparatów- selekcja CD34+
Jakie są miejsca szczególnie uprzywilejowane immunologicznie w czasie przeszczepu?
inizia ad imparare
1. mózg, 2. rogówka, 3. cała przednia komora oka, 4. chrząstka, 5. jądro
Jakie są najczestsze nowotwory w immunosupresji?
inizia ad imparare
1. chłoniaki, 2. nowotwory skóry, 3. poprzeszczepowy zespół limfoproliferacyjny PTLD - skutkiem EBV
Jakie działanie mają glikokortykosteroidy?
sdfdf
inizia ad imparare
łączą się z cytoplazmatycznym receptorem dla GKS który jest we wszystkich komórkach
powodując hamowanie wytwarzania wielu białek, szczególnie cytokin i chemokin, blokuje efekt działania IL-2, TNF-alfa, zwiększa liczbę Treg, inukuje synteze enzymów degradujących kininy
Co wchodzi w skłąd inhibitorów kalcyneuryny?
inizia ad imparare
takrolimus, cyklosporyna oraz w dermie pimekrolimus
Negatywne działanie cyklosporyny?
inizia ad imparare
indukuje wytwarzanie TGF-beta co pobudza rozwój tkanki łącznej - zwłóknienie nerek
Co należy do inhibitorów kinazy mTOR?
inizia ad imparare
sirolumus (rapamycyna) oraz ewerolimus
jak działają inhibitory kinazy mTOR?
dfg
inizia ad imparare
hamują kinazę mTOR, która jest niezbędna w proliferacji większości komórek, a więc blokują cykl komórkowy w fazie G1, są to leki o najsilniejszych wl. indukujących powst. Treg, mają działanie przeciwnowotworowe
naczynioprotekcyjne
Jakie są inhibitory syntezy DNA w immunosupresji?
inizia ad imparare
azatiopryna oraz mykofenolan
Jakie jest działanie azatiopryny?
inizia ad imparare
jej pochodna zastępuje guaninę i adeninę, co prowadzi do zahamowania proliferacji, ae ma działanie pronowotworowe bo interferuje z mechanizmami naprawy DNA po UV, hepatotoksyczna, mielostop
Jak działa mykofenolan mofetylu?
inizia ad imparare
jest inhibitorem dehydrogenazy inozynomonofosforanu - szlaku syntezy guanozyny - zmnijesza komórkowy GTP, glikozylację białek
Czym jest uwarunkowane wybiórcze działanie względem limf T i B mykofenolanu mofetylu?
inizia ad imparare
Limf. T oraz limf. B w mniejszy stopniu korzystają z szlaku odzysku czyli syntezy guanozyny z produktów degradacji puryn
gdzie stosuje się przeciwciało anty-CD52?
inizia ad imparare
alemtuzumab - przewlekła białaczka szpikowa, niszczy limf. B, T, monocyty
Gdzie stosuje się anty-CD20?
inizia ad imparare
rytuksymab - chłoniaki nieziarnicze wywodzące się z limf. B
Jakie przeciwciała używa się w rutynowym leczeniu po przeszczepie nerki w USA?
inizia ad imparare
abatacept, belatacept czyli anty-CTLA-4 + fragment fc przeciwciała - immunosupresja

Devi essere accedere per pubblicare un commento.