Gentechnik ist Alltag

 0    99 schede    uamgermanistyka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
technologia genetyczna jest codziennością
inizia ad imparare
Gentechnik ist Alltag
od leków aż po środki piorące
inizia ad imparare
Von Medikamenten bis zum Waschmittel
niezauważony
inizia ad imparare
unbemerkt
wkraczać do akcji
inizia ad imparare
zum Einsatz kommen
rutynowo
inizia ad imparare
routinemäßig
wiele postępów medycznych
inizia ad imparare
viele medizinische Fortschritte
opierać się na
inizia ad imparare
sich beruhen auf
zaangażowanie, wprowaszenie techniki genetycznej
inizia ad imparare
der Einsatz der Gentechnnologie
produkcja leków
inizia ad imparare
die Herstellung von Medikamenten
nowe poznania o rozwoju organów i komórek nerwowych
inizia ad imparare
neue Erkenntnise über die Entwicklung von Organen und Nervenzellen
wybadanie takich chorób jak rak czy cierpienie na demensję
inizia ad imparare
die Erforschung von Krankheiten wie Krebs und Demenz-Leiden
zrozumiały przykład
inizia ad imparare
ein anschauliches Beispiel
produkcja insuliny dla cukrzyków
inizia ad imparare
die Herstellung von Insulin für Zuckerkranke
do tego stopnia zmienić bakterię
inizia ad imparare
ein Bakterium derart verändern
produkować ludzką insulinę
inizia ad imparare
menschliches Insulin produzieren
do tego zostanie pobrany gen insuliny z jakiejś komórki zdrowego człowieka
inizia ad imparare
dazu wird das Insulin-Gen aus einer Zelle eines gesunden Menschen entnommen
wtrysnąć
inizia ad imparare
einschleusen/einspritzen
powieść się
inizia ad imparare
glücken
bakteria produkuje insulinę
inizia ad imparare
das Bakterium produziert Insulin
regulacja stanu cukru we krwi
inizia ad imparare
Regulierung eines Blutzuckerhaushaltes
genetycznie wyprodukowana insulina
inizia ad imparare
gentechnisch hergestellte Insulin
dziedzina technologii genetycznej
inizia ad imparare
das Gebiet der Gentechnologie
zostać podzielonym na trzy obszary
inizia ad imparare
in die drei Bereiche unterteilt werden
stosowanie w medycynie
inizia ad imparare
Anwendung in der Medizin
zajmować się metodami produkcyjnymi w zarazkach
inizia ad imparare
sich mit Produktionsmethoden in Mikroben befassen
nieodzowny
inizia ad imparare
unverzichtbar
badania mediczne
inizia ad imparare
die medizinische Forschung
należeć do codzienności
inizia ad imparare
zum Alltag gehören
podstawowe badania naukowe
inizia ad imparare
Grundlagenforschung
odnosić się do czegoś
inizia ad imparare
sich auf etwas beziehen
szczepionka
inizia ad imparare
der Impfstoff
rozwijać nowe procedury terapii
inizia ad imparare
neue Therapieverfahren entwickeln
szczególnie ważny
inizia ad imparare
besonders wichtig
gentechniczne metody w obszarza onkologii
inizia ad imparare
gentechnische Methoden im Bereich der Onkologie
zostały zastosowane
inizia ad imparare
sie werden eingesetzt
diagnozować różne rodzaje raka
inizia ad imparare
unterschiedliche Krebs-Arten diagnostizieren
badać powstanie i wzrost nowotworów
inizia ad imparare
die Enstehung und das Wachstum von Tumoren untersuchen
rozwijać teorię terapii
inizia ad imparare
Therapieansätze entwickeln
sprawdzać za pomocą specyficznych gentestów
inizia ad imparare
Mit spezifischen Gentesten prüfen
jaki lek i w jakiej dawce jest odpowiedni dla jakiegoś pacjenta
inizia ad imparare
welches Medikament in welcher Dosierung für einen Patienten geeignet ist
pozwalać
inizia ad imparare
erlauben
szukać związku czegoś z czymś
inizia ad imparare
mit etwas in Verbindung bringen
powtarzać skuteczne terapie
inizia ad imparare
erfolgreiche Therapien wiederholen
obok insuline jest w akcji też 90 kolejnych genetycznie wyprodukowanych leków
inizia ad imparare
Neben dem Insulin sind auch 90 weitere genetisch hergestellte Medikamenten im Einsatz
od leczenia hemofilii przez stwardnienie rozsiana aż po aids
inizia ad imparare
von der Behandlung der Bluterkrankheit durch die Multiple Sklerose bis zu Aids
rozwój szczepionek
inizia ad imparare
die Entwicklung von Impfstoffen
wybuchnięcie wielu chorób zostanie całkowicie uniknione
inizia ad imparare
der Ausbruch vieler Krankheiten wird gänzlich vermieden
długotrwały
inizia ad imparare
langwierig
dzięki gentechnice
inizia ad imparare
dank Gentechnik
umożliwiać
inizia ad imparare
ermöglichen
zespół cech dziedzicznych
inizia ad imparare
das Erbgut
zarazek
inizia ad imparare
der Erreger
zaoferować nowe punkty natarcia
inizia ad imparare
neue Angriffspunkte bieten
szczepienie przeciwko malarii
inizia ad imparare
Imfung gegen Malaria
wyprodukowane za pomocą genetycznych metod
inizia ad imparare
mit gentechnischen Methoden hergestellt
wiele innych zastosowań
inizia ad imparare
viele weitere Anwendungen
testy genetyczne
inizia ad imparare
Gentests
stosowane do diagnozy zarazków chorobotwórczych
inizia ad imparare
zur Diagnose von Krankheitserreger einsetzen
choroby genetyczne
inizia ad imparare
genetische Krankheiten
testy na ojcostwo
inizia ad imparare
Vaterschaftsnachweise
zawierać to samo DNA
inizia ad imparare
die gleiche DNA enthalten
na jeden test wystarczy mało komórek
inizia ad imparare
für einen Gentest reichen wenige Zellen
przydawać się
inizia ad imparare
nutzen
na podstawie śladów krwi na miejscu czynu udowadniać
inizia ad imparare
aufgrund der Blutspuren am Tatort überführen
zaangażowanie metod gentechnicznych
inizia ad imparare
der Einsatz gentechnischer Methoden
okreslać
inizia ad imparare
bezeichnen
ważny obszar zielonej gentechniki
inizia ad imparare
ein wichtiger Bereich der grünen Gentechnik
uprawa transgenicznych roślin
inizia ad imparare
die Zucht transgener Pflanzen
rodzaj jabłek podatny na mączniaka
inizia ad imparare
eine Apfelsorte auf Mehltau anfällig
inne natomast nie
inizia ad imparare
eine andere jedoch nicht
przez to
inizia ad imparare
dadurch
dołączać
inizia ad imparare
einbauen
szodliwy dla gąsienic
inizia ad imparare
für die Raupen giftig
rezygnować z zaangażowania trucizny na insekty
inizia ad imparare
auf den Einsatz von Insektengift verzichten
połowa uprawianej kukurydzy jest zmieniona genetycznie
inizia ad imparare
die Hälfte des angebauten Mais ist gentechnisch verändert.
konsumować od lat
inizia ad imparare
seit Jahren konsumieren
genetycznie zmieniona żywność
inizia ad imparare
gentechnisch veränderte Nahrung
dopuszczać jako żywność
inizia ad imparare
als Narhungsmittel zulassen
z powodu brakującego popytu
inizia ad imparare
wegen fehlender Nachfrage
nie ma do kupienia żadnych gentechnicznych produktów
inizia ad imparare
keine Gentech-Produkte zum Verkauf stehen
inaczej w przypadku tekstyliów
inizia ad imparare
Anders bei Textilien
w handlu
inizia ad imparare
im Handel
jest oferowanych wiele ubrań z genetycznie zmienionej bawełny
inizia ad imparare
viele Kleider aus genetisch verändreter Bauwolle angeboten werden
w przypadku produkcji paliwa
inizia ad imparare
Bei der Produktion von Treibstoff
zostowana została gentechnika
inizia ad imparare
Gentechnik wird eingesetzt
tankować auto
inizia ad imparare
Auto tanken
już dzisiaj
inizia ad imparare
bereits heute
mieszanka z benzyny i przyjaznemu dla klimatu etanolu roślinnego
inizia ad imparare
ein Gemisch aus Benzin und klimafreundlichen Pflanzen-Ethanol
przez zaangażowanie trangenicznych rośliny
inizia ad imparare
durch den Einsatz von transgenen Pflanzen
ułatwiać proces produkcji tego biologicznemu paliwu
inizia ad imparare
den Produktionsprozess dieser biologischen Treibstoffe erleichtern
zajmować się mikroorganizmami
inizia ad imparare
sich mit Mikroorganismen befassen
w dużej mierze hodowane
inizia ad imparare
in grossen Mengen gezüchtet
mikroorganizmy produkują vitaminy
inizia ad imparare
die Mikroorganismen produzieren Vitamine
słodzik
inizia ad imparare
Süßstoff
podpuszczka do produkcji sera
inizia ad imparare
Lab für die Käseherstellung
enzymy wszelakiego rodzaju
inizia ad imparare
Enzyme aller Art
znaleźć białka
inizia ad imparare
Eiweisse finden
spowalniać chemiczne reakcje
inizia ad imparare
die chemischen Reaktionen beschleunigen
standardowy, przyjęty do handlu
inizia ad imparare
handelsüblich

Devi essere accedere per pubblicare un commento.