Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, działy XV-XVIII, pytania 401 – 487

4.7  3    85 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
Kierujący samochodem osobowym powinien mieć przy sobie:
A. dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu
B. prawo jazdy
C. dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub
opłacenie składki ubezpieczenia OC
inizia ad imparare
A B C
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem osobowym
wyposażonym w takie pasy dotyczy (z wyjątkiem osób zwolnionych przepisami z ich użycia):
A. tylko kierującego pojazdem
B. wszystkich przewożonych osób
C. tylko osób na przednich siedzeniach
inizia ad imparare
B
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
A. przewozić na przednim siedzeniu dziecka w wieku do 12 lat (bez specjalnego fotelika)
B. rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa
- chyba, że są zwolnione z ich użycia
C. przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do
kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera
inizia ad imparare
A B C
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
A. otwierać drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu
B. wysiadać z pojazdu, bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu
C. kierować pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego
do alkoholu
inizia ad imparare
A B C
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
A. holować pojazdu kierowanego przez osobę w stanie po spożyciu alkoholu
B. wjeżdżać na pas dzielący jezdnię
C. zaśmiecać lub zanieczyszczać drogę
inizia ad imparare
A B C
Opuszczając pojazd, kierujący:
A. powinien upewnić się, czy nie utrudni ruchu innym pojazdom,
B. w każdym przypadku, może pozostawić drzwi otwarte,
C. może zalecić pasażerom wyjście tylko od strony chodnika.
inizia ad imparare
A C
Pojazd może zostać usunięty z drogi, gdy:
A. jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
B. jego stan wskazuje, że nie jest używany
C. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób
inizia ad imparare
A B C
Pozostawiając samochód osobowy na drodze należy:
A. zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną
B. zachować środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku
C. zostawić wewnątrz pojazdu jego dowód rejestracyjny
inizia ad imparare
A B
W tej sytuacji samochód osobowy zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, ponieważ:
A. utrudnia ruch
B. zagraża bezpieczeństwu ruchu
C. nie utrudnia ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu, ale jest pozostawiony w
miejscu, gdzie jest to zabronione
inizia ad imparare
A B
Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, jeżeli
pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione i:
A. utrudnia ruch
B. zagraża bezpieczeństwu ruchu
C. nie utrudnia ruchu oraz nie zagraża jego bezpieczeństwu
inizia ad imparare
C
Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:
A. ułatwić mu przejazd,
B. zatrzymać się - w każdej sytuacji,
C. zjechać na chodnik lub pobocze - w każdej sytuacji.
inizia ad imparare
A
Kierować samochodem osobowym należy w sposób uwzględniający:
A. rzeczywiste lub możliwe do przewidzenia zagrożenia
B. niedoświadczenie innych uczestników ruchu np. dzieci lub osób niepełnosprawnych
C. zasady kulturalnego zachowania się na drodze
inizia ad imparare
A B C
Nie można kierować samochodem osobowym który:
A. ma zakryte światła
B. nie posiada tablic rejestracyjnych
C. ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne
inizia ad imparare
A B C
Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów
o:
A. pierwszeństwie przejazdu
B. obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni
C. zatrzymaniu i postoju
inizia ad imparare
B C
Kierujący samochodem osobowym nie powinien:
A. pozostawiać pojazdu na parkingu z kluczykami w stacyjce
B. oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
C. używać łańcuchów przeciwślizgowych na oponach, jeżeli droga nie jest pokryta
śniegiem
inizia ad imparare
A B C
Kierującemu nie wolno używać pojazdu:
A. do ciągnięcia za nim osób np. na sankach lub nartach
B. powodującego nadmierną emisję spalin do środowiska
C. powodującego nadmierny hałas
inizia ad imparare
A B C
Kierujący samochodem osobowym może przewozić osoby w liczbie:
A. nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym
B. większej o jeden od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym
C. niezależnej od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym
inizia ad imparare
A
Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy:
A. powinna być mniejsza co najmniej o 40% od rzeczywistej masy całkowitej tego
samochodu
B. może przekraczać rzeczywistą masę całkowitą tego samochodu, jednak nie więcej
niż o 40%
C. nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu
inizia ad imparare
C
Przewożony ładunek powinien być umieszczony w taki sposób, aby:
A. nie naruszał stateczności pojazdu
B. nie utrudniał kierowania pojazdem
C. nie ograniczał widoczności drogi
inizia ad imparare
A B C
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości
zabezpieczenia go w inny sposób, gdy kierujący nim:
A. znajduje się w stanie nietrzeźwości
B. nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania nim
C. nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do użytkowania go
inizia ad imparare
A B C
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
A. umieszczać w pojeździe urządzenia wysyłającego sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie
B. korzystać podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu
w ręku
C. wyposażać pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-
pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego
inizia ad imparare
A B C
Ciągnięcie przyczepy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3,5 t jest:
A. dozwolone, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu ciągnącego
B. zabronione, jeżeli przyczepa (inna niż motocyklowa) nie jest zarejestrowana
C. dozwolone bez sprawnych świateł zewnętrznych przyczepy
inizia ad imparare
A B
W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy
właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi:
A. dowód zakupu pojazdu
B. kartę pojazdu, jeżeli była wydana
C. dowód rejestracyjny pojazdu
inizia ad imparare
B C
Właściciel pojazdu zarejestrowanego powinien zawiadomić urząd rejestrujący pojazdy o:
A. zmianie numerów nadwozia
B. zmianie miejsca zamieszkania
C. sprzedaży pojazdu
inizia ad imparare
A B C
Właściciel zarejestrowanego pojazdu powinien w ciągu 30 dni zawiadomić urząd rejestrujący
pojazdy o:
A. jego nabyciu
B. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie
rejestracyjnym
C. jego zbyciu
inizia ad imparare
A B C
Wskazanie na żądanie Policji, komu powierzono pojazd do kierowania w oznaczonym czasie
(chyba że pojazd został użyty z wyłączeniem woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie
można było zapobiec) jest:
A. obowiązkiem właściciela pojazdu
B. nieobowiązkowe
C. obowiązkiem posiadacza pojazdu
inizia ad imparare
A C
Okresowe badania stanu technicznego samochodu osobowego należy przeprowadzać:
A. w stacji kontroli pojazdów
B. przed upływem terminu określonego w dowodzie rejestracyjnym
C. corocznie od dnia pierwszej rejestracji
inizia ad imparare
A B
Samochód osobowy podlega dodatkowemu badaniu technicznemu:
A. na wniosek Policji w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska
B. w przypadku montażu instalacji do zasilania gazem
C. przy każdej zmianie właściciela
inizia ad imparare
A
Badanie techniczne pojazdu można przeprowadzić:
A. w dowolnej stacji kontroli pojazdów
B. w stacji napraw autoryzowanej przez producenta pojazdu
C. w dowolnym warsztacie samochodowym
inizia ad imparare
A
Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu:
A. we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila
B. we krwi przekracza 0,5 promila
C. w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg
inizia ad imparare
A C
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu:
A. we krwi przekracza 0,5 promila
B. w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg
C. w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg
inizia ad imparare
A C
Międzynarodowe prawo jazdy:
A. jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres nie dłuższy niż 3 lata
B. nie jest konieczne, jeżeli kraj uznaje wydane za granicą krajowe prawo jazdy
C. jest ważne w krajach w nim wymienionych
inizia ad imparare
A B C
Z odbycia dodatkowego przeszkolenia, w celu zmniejszenia liczby punktów uzyskanych za
naruszenie przepisów ruchu drogowego, może skorzystać:
A. każdy kierowca
B. kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy
C. kierowca w okresie przekraczającym 1 rok od dnia wydania po raz pierwszy prawa
jazdy
inizia ad imparare
C
Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone:
A. przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w
wydychanym powietrzu
B. poprzez badanie krwi lub moczu
C. również w razie braku zgody kierującego, o czym powinien być uprzedzony
inizia ad imparare
A B C
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, badaniu na zawartość alkoholu w
organizmie:
A. poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku
B. poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku
C. poddawana może być osoba, w stosunku do której zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku
inizia ad imparare
A C
Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego
przypuszczenia, że pojazd:
A. zagraża bezpieczeństwu
B. narusza wymagania ochrony środowiska
C. zagraża porządkowi ruchu
inizia ad imparare
A B C
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli:
A. stwierdzi niezgodność miejsca zamieszkania kierującego z wpisem w jego prawie
jazdy
B. kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, albo środka działającego podobnie
do alkoholu
C. kierujący pojazdem przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu
drogowego
inizia ad imparare
B C
Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli:
A. upłynął termin jego ważności
B. stwierdzi, że jest ono nieczytelne
C. kierujący pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
inizia ad imparare
A B C
Przed rozpoczęciem jazdy kierujący samochodem osobowym powinien sprawdzić:
A. ustawienie fotela
B. ustawienie lusterek
C. zapięcie przez pasażerów pasów bezpieczeństwa
inizia ad imparare
A B C
Nieprawidłowe ustawienie lusterek w pojeździe:
A. może być przyczyną wypadku drogowego
B. nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy
C. znacznie utrudnia jazdę
inizia ad imparare
A C
Niedokładne oczyszczenie ze śniegu szyb samochodu osobowego:
A. nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy
B. może być przyczyną wypadku drogowego
C. znacznie utrudnia jazdę
inizia ad imparare
B C
Jazda z częściowo zaparowanymi szybami pojazdu:
A. jest niedopuszczalna, jeżeli jest to szyba przednia
B. może być przyczyną wypadku drogowego
C. nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy
inizia ad imparare
A B
Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, gdy:
A. nie jest skręcony
B. ma właściwy naciąg
C. jego część obojczykowa znajduje się możliwie blisko szyi, ale bezpośrednio się z nią
nie styka
inizia ad imparare
A B C
Przed uruchomieniem silnika w niskiej temperaturze otoczenia należy:
A. ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym luz B. wcisnąć pedał sprzęgła
C. wyłączyć zbędne odbiorniki prądu
inizia ad imparare
A B C
Kierujący samochodem osobowym, jadąc drogą pokrytą śniegiem lub lodem, może
spodziewać się, że:
A. pojazd nie będzie reagował na ruchy kierownicą
B. gwałtowne hamowanie spowoduje poślizg
C. gwałtowne zwiększenie obrotów silnika spowoduje poślizg
inizia ad imparare
A B C
Przy ruszaniu na oblodzonej drodze zaleca się:
A. znacznie zwiększyć obroty silnika
B. łagodnie zwolnić pedał sprzęgła
C. włączyć drugi bieg
inizia ad imparare
B C
Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia
hamulca może spowodować:
A. stoczenie się pojazdu
B. unieruchomienie silnika
C. gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu
inizia ad imparare
A
W tej sytuacji zaleca się, aby kierujący pojazdem, zamierzając skręcić w prawo:
A. zmienił jak najszybciej pas 2 na 1, bez istotnej zmiany prędkości,
B. zmienił pas 2 na 1 tuż przed rozwidleniem drogi,
C. zmniejszył prędkość do odpowiedniej dla skrętu po zmianie pasa 2 na 1.
inizia ad imparare
A C
W tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym powinien:
A. zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,
B. wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,
C. dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.
inizia ad imparare
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost:
A. narusza przepisy ruchu drogowego,
B. zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu
drogowego,
C. powinien zjechać na prawy pas ruchu.
inizia ad imparare
A C
Na prostym odcinku drogi wielopasowej zaleca się jechać:
A. jak najdłużej jednym i tym samym pasem ruchu,
B. ciągle zmieniając pasy ruchu (slalomem), jeżeli istnieje tylko taka możliwość,
C. zmieniając pasy ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzenia innych
uczestników ruchu.
inizia ad imparare
A C
Jeżeli zachodzi konieczność nagłego zatrzymania samochodu osobowego, to należy:
A. natychmiast wcisnąć pedał hamulca roboczego,
B. najpierw wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie rozpocząć hamowanie pulsacyjne,
C. wyłączyć silnik.
inizia ad imparare
A
Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:
A. hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół
B. na spadku - hamowanie silnikiem
C. na śliskiej nawierzchni - hamowanie pulsacyjne
inizia ad imparare
A B C
Wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu można ułatwić sobie przez:
A. kilkakrotne, przemienne cofanie i jazdę do przodu
B. ruszanie na dużych obrotach silnika
C. obniżenie ciśnienia powietrza w oponach
inizia ad imparare
A C
Ekonomiczna jazda samochodem osobowym to:
A. unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań
B. utrzymywanie za wszelką cenę stałej prędkości przy jeździe pod górę
C. jazda na możliwie najwyższym biegu bez przeciążania silnika
inizia ad imparare
A C
Kierujący samochodem osobowym, w czasie znoszenia tyłu pojazdu w prawo, powinien
przednie koła:
A. pozostawić w dotychczasowym położeniu
B. skręcić w lewo, a następnie w prawo
C. skręcić w prawo, a następnie w lewo
inizia ad imparare
C
W czasie jazdy na niebezpiecznym zakręcie w lewo ze zbyt dużą prędkością, kierujący
samochodem osobowym może spodziewać się:
A. znoszenia pojazdu do osi jezdni
B. znoszenia tyłu pojazdu w prawo
C. wpadnięcia w poślizg przy gwałtownym hamowaniu
inizia ad imparare
B C
Które ułożenie rąk na kierownicy jest prawidłowe podczas jazdy na wprost:
A. A
B. B
C. C
inizia ad imparare
A
Calkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej jezdni o nawierzchni
bitumicznej, jadącego z prędkością 50 km/h, mieści się w przedziale:
A. 5-15 m,
B. 20-30 m,
C. 40-50 m.
inizia ad imparare
B
Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej jezdni o nawierzchni
bitumicznej, jadącego z prędkością 110 km/h, mieści się w przedziale:
A. 90-135 m,
B. 70-80 m,
C. 50-60 m.
inizia ad imparare
A
Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na mokrej jezdni o nawierzchni
bitumicznej, jadącego z prędkością 50 km/h, mieści się w przedziale:
A. 5-15 m,
B. 20-30 m,
C. 35-52 m.
inizia ad imparare
C
Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na mokrej jezdni o nawierzchni
bitumicznej, jadącego z prędkością 110 km/h, mieści się w przedziale:
A. 80-100 m,
B. 105-125 m,
C. 130-200 m.
inizia ad imparare
C
W czasie jednej sekundy, odpowiadającej średniemu czasowi reakcji kierowcy, samochód
osobowy jadący z prędkością 90 km/h przejeżdża:
A. 10 m,
B. 15 m,
C. 25 m.
inizia ad imparare
C
Droga hamowania samochodu osobowego na mokrej jezdni, jest:
A. równa drodze hamowania na jezdni suchej,
B. dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,
C. krótsza od drogi hamowania na jezdni oblodzonej
inizia ad imparare
B C
Droga hamowania samochodu osobowego na oblodzonej jezdni, jest:
A. dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,
B. równa drodze hamowania na jezdni mokrej,
C. dłuższa od drogi hamowania na jezdni mokrej.
inizia ad imparare
A C
W okresie docierania samochodu osobowego nie należy:
A. jeździć z prędkością zbliżoną do maksymalnej
B. włączać czwartego biegu
C. osiągać wysokich obrotów silnika
inizia ad imparare
A C
W samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym, wyposażonym w katalizator, jako paliwo
można stosować:
A. dowolny rodzaj benzyny
B. wyłącznie benzynę bezołowiową
C. olej napędowy
inizia ad imparare
B
Dokonywanie regularnych przeglądów technicznych pojazdu:
A. jest konieczne, gdyż pozwala utrzymać pojazd we właściwej sprawności
B. nie jest konieczne
C. jest korzystne tylko w okresie objętym gwarancją
inizia ad imparare
A
Terminowe dokonywanie przeglądów technicznych pojazdu pozwala na utrzymanie:
A. właściwego zużycia paliwa
B. sprawności układu hamulcowego
C. minimalnego zanieczyszczenia środowiska
inizia ad imparare
A B C
Samochód osobowy nie może być wyposażony w opony (z wyjątkiem krótkotrwałego użycia
na określonych przepisami warunkach):
A. których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika
B. o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we
wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika
C. różnej konstrukcji na kołach jednej osi
inizia ad imparare
A B C
Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy należy sprawdzić:
A. działanie świateł zewnętrznych
B. działanie układu hamulcowego i kierowniczego
C. ciśnienie powietrza w ogumieniu
inizia ad imparare
A B C
Która z tych lampek kontrolnych po zaświeceniu w czasie jazdy może informować o wadliwym
działaniu układu hamulcowego?
A. A
B. B
C. C
inizia ad imparare
A
Która z tych lampek kontrolnych świecąc informuje o jeździe na światłach mijania?
A. A
B. B
C. C
inizia ad imparare
C
Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej kierujący samochodem osobowym
powinien:
A. zmniejszyć prędkość jazdy
B. niezwłocznie przerwać jazdę
C. opuścić szyby w oknach pojazdu
inizia ad imparare
B
Która z tych lampek kontrolnych po zaświeceniu w czasie jazdy informuje o konieczności
niezwłocznego zatrzymania pojazdu?
A. A
B. B
C. C
inizia ad imparare
A B C
Przewietrzenie i ogrzewanie wnętrza samochodu osobowego w czasie jazdy w zimie sprzyja:
A. zmniejszeniu zaparowania szyb
B. lepszemu samopoczuciu
C. osłabieniu reakcji kierującego
inizia ad imparare
A B
Lampki kontrolne informujące w czasie jazdy kierowcę o ważnym problemie technicznym są
barwy:
A. żółtej samochodowej
B. zielonej
C. czerwonej
inizia ad imparare
C
Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy zaleca się sprawdzić poziom:
A. oleju w silniku
B. płynu w układzie hamulcowym
C. płynu w układzie chłodzenia i zbiorniku spryskiwacza szyb
inizia ad imparare
A B C
Kontrola hydraulicznego hamulca roboczego polega na:
A. obserwacji tylko lampki kontrolnej
B. sprawdzeniu luzu na pedale hamulca
C. sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku
inizia ad imparare
B C
Ubytek oleju w silniku uzupełnia się:
A. dowolnym olejem silnikowym
B. nie przekraczając wielkości oznaczonej jako maksymalna
C. tylko podczas okresowych przeglądów technicznych
inizia ad imparare
B
Pojazd zostanie zakwalifikowany jako nadmiernie uciążliwy dla środowiska, jeżeli:
A. zawartość spalin jest nieprawidłowa
B. powoduje zbyt duży hałas
C. z pojazdu wyciekają różne płyny
inizia ad imparare
A B C
Przystępując do wymiany przedniego koła w samochodzie osobowym należy:
A. ustawić podnośnik na twardym podłożu
B. zaciągnąć hamulec awaryjny i włączyć bieg
C. najpierw podnieść pojazd, a następnie odkręcić śruby mocujące koło
inizia ad imparare
A B
W trakcie eksploatacji samochodu osobowego należy przestrzegać zaleceń podanych przez
producenta w instrukcji obsługi pojazdu:
A. tylko przy dokonywaniu okresowych przeglądów technicznych
B. w zakresie wymienianych materiałów eksploatacyjnych
C. w zakresie wymienianych mechanizmów pojazdu
inizia ad imparare
B C
Szybsze zużywanie się opon kół przednich w samochodzie osobowym może być
spowodowane:
A. eksploatowaniem pojazdu z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza w ogumieniu tych kó
B. złym ustawieniem tych kół
C. złym wyważeniem tych kół
inizia ad imparare
A B C
Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej należy:
A. wymienić akumulator
B. zatrzymać pojazd
C. sprawdzić naciąg paska klinowego
inizia ad imparare
B C

Devi essere accedere per pubblicare un commento.