zwroty lekcja 23

 0    112 schede    sporyszanna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
co to jest?
inizia ad imparare
what's this?
która godzina?
inizia ad imparare
what's the time?
jaka jest dzisiaj data?
inizia ad imparare
What's the date today?
jak masz na imię?
inizia ad imparare
what's your name?
jaki jest twój adres?
inizia ad imparare
What's your address?
jaki jest twój numer telefonu?
inizia ad imparare
what's your phone number?
co robisz?
inizia ad imparare
What are you doing?
czego szukasz?
inizia ad imparare
what are you looking for?
jaki to kolor
inizia ad imparare
what color is this?
jaki dzis dzień?
inizia ad imparare
What day is it today?
co powiedziałes?
inizia ad imparare
what did you say?
co masz?
inizia ad imparare
what do you have?
co studiujesz?
inizia ad imparare
What do you study?
co myslisz?
inizia ad imparare
what do you think?
co lubisz?
inizia ad imparare
what do you like?
o czym mówisz?
inizia ad imparare
What are you talking about?
o czym myslisz?
inizia ad imparare
what are you thinking obout?
co mogę dla ciebie zrobić?
inizia ad imparare
What can I do for you?
co jest na sniadanie?
inizia ad imparare
what's for breakfast?
co się dzieje?
inizia ad imparare
what's going on.
o czym on mówi?
inizia ad imparare
what's he talking about?
jak on ma na imię?
inizia ad imparare
What's his name?
jaki jest twój adres e-mail?
inizia ad imparare
What's your email address?
jak on wygląda?
inizia ad imparare
What does he look like?
jaką lubisz muzykę?
inizia ad imparare
what music do you like?
jaki to rozmiar?
inizia ad imparare
what size is this?
o której jest następny autobus do...
inizia ad imparare
what time's the next bus to...
co bys chciał?
inizia ad imparare
What would you like?
co bys chciał na sniadanie?
inizia ad imparare
What would you like for breakfast?
czego się boisz?
inizia ad imparare
What are you afraid of?
co on ci powiedzał?
inizia ad imparare
What did he tell you?
co robiłe w ... sobotę wieczorem?
inizia ad imparare
what did you ... on Saturday evening?
do czego ci potrzebny angielski?
inizia ad imparare
what do you need English for?
z czego żyjesz?
inizia ad imparare
what do you do for living?
jestes tego pewien?
inizia ad imparare
Do you mean it?
czy rozumiesz?
inizia ad imparare
Do you understand?
chcesz to?
inizia ad imparare
do you want it?
czy masz ochotę na obiad?
inizia ad imparare
Do you fancy lunch sometime?
czy masz chłopaka?
inizia ad imparare
do you have a boyfriend?
czy masz dzieci?
inizia ad imparare
do you have any children?
czy masz jakies plany na weekend?
inizia ad imparare
do you have any plans for the weekend?
czy masz coś do jedzenia?
inizia ad imparare
Do you have anything to eat?
podoba ci się tutaj?
inizia ad imparare
do you like it here?
nie masz nic przeciwko, jeli zapalę?
inizia ad imparare
do you mind if I smoke?
czy potrzebujesz pomocy?
inizia ad imparare
Do you need some help?
czy uprawiasz jakies sporty?
inizia ad imparare
do you play any sports?
czy mówisz po angielsku?
inizia ad imparare
Do you speak English?
gdzie jestes?
inizia ad imparare
where are you?
skąd jestes?
inizia ad imparare
where are you from?
gdzie idziesz?
inizia ad imparare
where are you going?
gdzie go widziałes?
inizia ad imparare
Where did you see him?
gdzie mieszkasz?
inizia ad imparare
where do you live?
gdzie on jest?
inizia ad imparare
where is he?
czy wiesz gdzie jest poczta?
inizia ad imparare
where the post office is?
gdzie się urodziłes?
inizia ad imparare
where were you born?
gdzie jest najbliższa... stacja benzynowa?
inizia ad imparare
where's the nearest ... petrol station?
gdzie jest kasa?
inizia ad imparare
where's the ticket office?
kiedy przyszedłes?
inizia ad imparare
When did you come?
kiedy wychodzisz?
inizia ad imparare
When do you leave?
kiedy otworzysz drzwi?
inizia ad imparare
when will you open the door?
kiedy masz urodziny?
inizia ad imparare
when's your birthday?
oni są tu jeszcze?
inizia ad imparare
are they here yet?
idziesz ze mną?
inizia ad imparare
are you coming with me?
jestes wolna dzis wieczorem?
inizia ad imparare
Are you free tonight?
idziesz do domu?
inizia ad imparare
are you going home?
jestes żonaty?
inizia ad imparare
are you married?
jestes samotny?
inizia ad imparare
are you single?
jestes pewna?
inizia ad imparare
are you sure?
mogę postawić ci drinka?
inizia ad imparare
Can i buy you a drink
czy mogę zawiesć cię do domu?
inizia ad imparare
Can I drive you home?
czy mogę to?(teraz)
inizia ad imparare
Can I have this?
czy mogę cię pocałować?
inizia ad imparare
can I kiss you?
mogę tu parkować?
inizia ad imparare
Can I park here?
czy mogę zapłacić kartą kredytową?
inizia ad imparare
Can I pay by credit card?
możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
Can you help me?
czy możesz mówić wolniej?
inizia ad imparare
can you speak slowly?
mogę prosić o uwagę?
inizia ad imparare
could I haave you attention, please?
mogę otwożyć okno?
inizia ad imparare
can I open the window?
czy możesz mi pomóc zmywać naczynia?
inizia ad imparare
could you help me wash the dishes
czy możesz to powtórzyć>?
inizia ad imparare
could you repeat that?
czy możesz mi powiedzieć...
inizia ad imparare
could you tell me...
czy dostałes to?
inizia ad imparare
Did you get that?
czy otworzyłes drzwi?
inizia ad imparare
did you open the door?
zrozumiałes?
inizia ad imparare
Did you understand?
kim jestes?
inizia ad imparare
who are you?
z kim mieszkasz?
inizia ad imparare
who do you live with?
dla kogo pracujesz?
inizia ad imparare
who do you work for?
zobacz, kto to jest?
inizia ad imparare
Look who is it?
Czy mogę wejsć?(ale nie muszę)
inizia ad imparare
May I come in?
czy mogę prosić o trochę wody?
inizia ad imparare
May I have some water?
mogę usiąsć?
inizia ad imparare
May I sit down?
mogę wziąć to krzesło?
inizia ad imparare
May I take this chair?
czy cos się stało?
inizia ad imparare
Is anything wrong?
czy to daleko?
inizia ad imparare
is it far?
czy już czas żeby isć?
inizia ad imparare
Is it time to go?
czy jest cos co mogę dla ciebe zrobić?
inizia ad imparare
Is there anything I can do for you?
czy to jest książka?
inizia ad imparare
is this a book?
czy jestes tu po raz pierwszy?
inizia ad imparare
Is this your first time here?
jak daleko to jest?
inizia ad imparare
How far is it?
jak długo tu zostaniesz?
inizia ad imparare
How long are you staying here?
Ile to kosztuje?
inizia ad imparare
How much does it cost?
ile masz lat?
inizia ad imparare
How old are you?
ile on ma lat?
inizia ad imparare
how old is he?
jak się masz?
inizia ad imparare
how are you?
jak ci się podoba?
inizia ad imparare
How do you like it?
naprawdę?
inizia ad imparare
really?
czemu?
inizia ad imparare
why?
dlaczgo nie?
inizia ad imparare
Why not?
byłes tu wczesniej?
inizia ad imparare
Have you been here before?
skończyłes?
inizia ad imparare
Have you finished?
masz samochód?
inizia ad imparare
Hawe you got a car?
masz chwilkę?
inizia ad imparare
Have you got a moment?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.