związane z zawodami

 0    63 schede    magdalenadobkowska0
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ubiegać się o stanowisko/posadę
inizia ad imparare
apply for the post/postion of
mocna strona
inizia ad imparare
strength
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
dochód
inizia ad imparare
income
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
być bardzo dobrym w czymś
inizia ad imparare
be good at doing sth
mieć podejście do dzieci/mieć głowę do liczb
inizia ad imparare
be good with children/numbers
być opłacanym tygodniowo/miesięcznie
inizia ad imparare
be paid weekly / monthly
być za coś odpowiedzialnym
inizia ad imparare
be responsible for sth
złożyć CV
inizia ad imparare
enclose a CV
mieć doświadczenie
inizia ad imparare
have experience with sth
słaba strona
inizia ad imparare
weakness
zatrudnić kogoś
inizia ad imparare
hire sb
posiadać certyfikat
inizia ad imparare
hold a certificate
wahać się
inizia ad imparare
hesitate
komiks
inizia ad imparare
cartoon strip
praca i zabawa
inizia ad imparare
work and play
elastyczny
inizia ad imparare
flexible
zadziwiać
inizia ad imparare
rise eyebrows
dowiedzieć się czegoś
inizia ad imparare
find sth out
szukać pracy
inizia ad imparare
look for a job
identyfikator
inizia ad imparare
badge
odpowiedni kandydat
inizia ad imparare
suitable candidate
praca wakacyjna
inizia ad imparare
summer job
osoba umiejąca pracować w zespole
inizia ad imparare
team player
słabo płatny
inizia ad imparare
badly paid
zarządzać czymś
inizia ad imparare
be in charge of sth
regularne przerwy
inizia ad imparare
regular breaks
obsługiwać klientów
inizia ad imparare
deal with clients
dobrze zarabiać
inizia ad imparare
earn a good salary
zatrudniony
inizia ad imparare
employeed
na cały etat
inizia ad imparare
full time
dostać awans
inizia ad imparare
get promotion
możliwość awansu
inizia ad imparare
have promotion opportunity
wymagać odpowiedzialności
inizia ad imparare
involve responsibility
na pół etatu
inizia ad imparare
part-time
odejść z pracy
inizia ad imparare
quit your job
własna działalność
inizia ad imparare
self emplayed
stresujący
inizia ad imparare
stressful
pracować na zewnątrz/w zespole
inizia ad imparare
work outside / in a team
pracować po godzinach
inizia ad imparare
work overtime
przyjemna atmosfera
inizia ad imparare
fun atmosphere
pomocni współpracownicy
inizia ad imparare
helpful colleagues
nowoczesny sprzęt
inizia ad imparare
modern equipment
środowisko pracy
inizia ad imparare
working environment
możliwości rozwijania kariery
inizia ad imparare
career oppourtunities
pisać test
inizia ad imparare
do a test
zajmować się czymś zawodowo
inizia ad imparare
do sth for a living
dobrze sobie w czymś radzić
inizia ad imparare
do well in sth
szybko zmieniający się rynek pracy
inizia ad imparare
fast-changing job market
odkryć/wykorzystać swój potencjał
inizia ad imparare
find/realise your potential
znaleźć pracę
inizia ad imparare
find employment
wybrać drogę zawodową
inizia ad imparare
follow a career
postawa, nastawienie
inizia ad imparare
attitude
bagażnik (samochodowy)
inizia ad imparare
boot
rysownik komiksów
inizia ad imparare
cartoonist
odbyć praktyki
inizia ad imparare
do an apprenticeship
rezygnować
inizia ad imparare
drop out
zarabiać
inizia ad imparare
get paid
otwarta przestrzeń biurowa
inizia ad imparare
open-plan office
zarys
inizia ad imparare
outline
odzwierciedlać
inizia ad imparare
reflect
rozwinąć skrzydła
inizia ad imparare
spread your wings

Devi essere accedere per pubblicare un commento.