źródła publicznego prawa gospodarczego

 0    14 schede    Mounde
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
źródła prawa krajowego
inizia ad imparare
konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego
akty prawa wewnętrznego
inizia ad imparare
ich adresami mogą być jedynie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu taki akt, najczęściej w formie zarządzenia lub uchwały
źródła prawa unijnego
inizia ad imparare
prawo pochodne i prawo pierwotne
prawo pierwotne
inizia ad imparare
TUE, TFUE i inne traktaty założycielskie, protokoły i aneksy do traktatów, umowy akcesyjne, zasady ogólne i prawo zwyczajowe
prawo pochodne
inizia ad imparare
rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia, opinie, orzeczenia TSUE, programy, uchwały, rezolucje
zasada prymatu
inizia ad imparare
prawo unijne zarówno pierwotne jak i pochodne ma pierwszeństwo w stosowaniu nad prawem krajowym
4 istotne kwestie w kontakcie umówienia źródeł publicznego prawa gospodarczego:
inizia ad imparare
1. administratywizacja prawa 2. legislacja autonomiczna 3. swoiste źródła prawa bankowego 4. metody wykładni
administratywizacja prawa
inizia ad imparare
przesunięcie tworzenia prawa z parlamentu na administrację publiczną różnych szczebli
legislacja autonomiczna
inizia ad imparare
prawo tworzone przez różnego rodzaju instytucje pozapaństwowe takie jak samorządy terytorialne, samorządy zawodowe, np. kodeksy etyki zawodowej adwokatów, radców
swoiste źródła prawa bankowego
inizia ad imparare
organ NBP wydają uchwały i zarządzenia (akty prawa wewnętrznego), trudna sytuacja prezesa NBP, konstytucja daje NBP suwerenną władzę ale nikt nie ma upoważnienia do wydawania aktów powszechnie obowiązujących
metody wykładni
inizia ad imparare
pierwszeństwo mają dyrektywy wykładni językowej, potem wykładni systemowej a na końcu funkcjonalnej
effect utile
inizia ad imparare
należy interpretować tekst prawny tak aby zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu
reguła in dubio pro libertate
inizia ad imparare
wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść obywatela, ma zastosowanie w odniesieniu do wolności gospodarczej
w analizie ekonomicznej prawa chodzi o to
inizia ad imparare
by jednostki mogły, stosując prawo, przy minimalnych kosztach wybierać najbardziej efektywne rozwiązania

Devi essere accedere per pubblicare un commento.