wset 3 chapter 12

 0    120 schede    marekhendel
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przyjęty nowy
inizia ad imparare
adopted new
prawa rządzące
inizia ad imparare
laws governing
oznaczenie geograficzne (gi)
inizia ad imparare
geographical indication (gi)
etykietowanie wina
inizia ad imparare
labelling of wine
nowe regulacje
inizia ad imparare
new regulations
Ramy prawne
inizia ad imparare
regulatory framework
struktura
inizia ad imparare
framework
sięgać
inizia ad imparare
to reach
Umowy
inizia ad imparare
agreements
rozpoznać
inizia ad imparare
to recognize
jest dozwolone
inizia ad imparare
is permitted
bardziej konkurencyjny
inizia ad imparare
more competitive
wpada
inizia ad imparare
falls into
może być albo
inizia ad imparare
can either be
chroniona nazwa pochodzenia (ChNP)
inizia ad imparare
protected designation of origin (PDO)
chronione oznaczenie geograficzne (ChOG)
inizia ad imparare
protected geographical indication (PGI)
definicje prawne
inizia ad imparare
legal definitions
są cytowane
inizia ad imparare
are quoted
są cytowane poniżej
inizia ad imparare
are quoted below
zatem
inizia ad imparare
therefore
zgodnie z nowym prawem
inizia ad imparare
under the new law
poprzednie kategorie
inizia ad imparare
previous categories
wino gatunkowe produkowane w określonym regionie (QWPSR)
inizia ad imparare
quality wine produce in a specified region (QWPSR)
wino stołowe z oznaczeniem geograficznym (TW lub GI)
inizia ad imparare
table wine with a geographical indication (TW or GI)
są nieczynne
inizia ad imparare
are defunct
automatycznie
inizia ad imparare
automatically
automatycznie przesyłane
inizia ad imparare
automatically transferred
ogólnie rzecz biorąc
inizia ad imparare
in general
stanie się
inizia ad imparare
will become
poniżej
inizia ad imparare
below
odnosi się do
inizia ad imparare
refers to
musi być zgodny
inizia ad imparare
must comply
Wymagania na Halloween
inizia ad imparare
Halloween requirements
następujący
inizia ad imparare
following
cechy są zasadniczo lub wyłącznie związane z określonym
inizia ad imparare
characteristics are essentially or exclusively due to a particular
szczególne środowisko geograficzne
inizia ad imparare
particular geographical environment
nieodłączny
inizia ad imparare
inherent
nieodłączne czynniki naturalne i ludzkie
inizia ad imparare
inherent natural and human factors
wyłącznie
inizia ad imparare
exclusively
z tego obszaru geograficznego
inizia ad imparare
from this geographical area
odbywa się jego produkcja
inizia ad imparare
its production takes place
produkcja odbywa się na tym obszarze geograficznym
inizia ad imparare
is production takes place in this geographical area
jest uzyskiwany z
inizia ad imparare
it is obtained from
należące do
inizia ad imparare
belonging to
prawo etykietowania
inizia ad imparare
labelling law
posiada
inizia ad imparare
it possesses
specyficzna jakość
inizia ad imparare
specific quality
reputacja
inizia ad imparare
reputation
cechy, które można przypisać
inizia ad imparare
characteristics attributable
przypadający na
inizia ad imparare
attributable to
pochodzenie geograficzne
inizia ad imparare
geographical origin
przynajmniej / co najmniej
inizia ad imparare
at least
Lub skrzyżowanie
inizia ad imparare
Or a cross between
rodzaj vitis
inizia ad imparare
genus vitis
tradycyjne warunki
inizia ad imparare
traditional terms
terminy użyte do oznaczenia
inizia ad imparare
terms used to designate
kwalifikuje się do
inizia ad imparare
qualifies for
prowadzi rejestr
inizia ad imparare
holds a register of
obowiązkowe wymagania dotyczące etykietowania
inizia ad imparare
mandatory labeling requirements
zatwierdzonych
inizia ad imparare
of the approved
jednakże
inizia ad imparare
however
może być podstawiony
inizia ad imparare
may be substituted with
jak zdefiniowano powyżej
inizia ad imparare
as defined above
chociaż wina
inizia ad imparare
although wines
zostały zatwierdzone
inizia ad imparare
have been approved
zgodnie z nowymi przepisami
inizia ad imparare
under the new regulations
obecnie
inizia ad imparare
currently
dostępny
inizia ad imparare
available
wielu producentów pozostaje przy ich Tradycyjnych Warunkach
inizia ad imparare
many producers are persisting with their Traditional Terms
musi również wskazać
inizia ad imparare
must also indicate
rzeczywista moc alkoholu
inizia ad imparare
actual alcoholic strength
kraj pochodzenia
inizia ad imparare
the country of origin
rozlewnia
inizia ad imparare
the bottler
zawartość cukru resztkowego
inizia ad imparare
residual sugar content
wszystkie wina sprzedawane na rynku
inizia ad imparare
all wines marketed
oznakowane na zamówienie
inizia ad imparare
varietally labelled
jeśli wszystkie władze
inizia ad imparare
if all the authorities
odpowiednie kraje
inizia ad imparare
relevant countries
na zawartość wina
inizia ad imparare
on the content of the wine
do etykietowania dowolnego wina
inizia ad imparare
to varietally label any wine
istotna zmiana
inizia ad imparare
significant change
co było dozwolone wcześniej
inizia ad imparare
what was permitted before
prowadzić do
inizia ad imparare
lead to the
tworzenie
inizia ad imparare
creation
użyj innych zatwierdzonych
inizia ad imparare
use other approved
obecnie
inizia ad imparare
currently
w okresie przejściowym
inizia ad imparare
in a period Of transition
jak dotąd
inizia ad imparare
so far
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas
oba zestawy
inizia ad imparare
both sets
pojawi się na
inizia ad imparare
appear on
1 sierpnia 2009 r
inizia ad imparare
1 August 2009
jest dozwolone na każdej etykiecie wina
inizia ad imparare
is permitted on any wine label
to ułatwia
inizia ad imparare
this makes it easier for
osiągać porozumienia
inizia ad imparare
to reach agreements
nowe ramy prawne
inizia ad imparare
new legal framework
w nowych ramach prawnych
inizia ad imparare
under the new legal framework
można teraz złożyć wniosek o ochronę
inizia ad imparare
can now apply to be protected
jest dozwolone
inizia ad imparare
is permitted
można teraz złożyć wniosek
inizia ad imparare
can now apply
odnosi
inizia ad imparare
refers
istotnie; rzeczywiście
inizia ad imparare
essentially
wyłącznie, jedynie
inizia ad imparare
exclusively
nieodłączny, wrodzony
inizia ad imparare
inherent
uzyskany z
inizia ad imparare
obtained from
wybitny
inizia ad imparare
outstanding
spowodowany przez
inizia ad imparare
due to
należący
inizia ad imparare
belonging
posiada
inizia ad imparare
possesses
cecha
inizia ad imparare
attribute
przypadający
inizia ad imparare
attributable
przynajmniej / co najmniej
inizia ad imparare
at least
tradycyjne warunki
inizia ad imparare
traditional terms
zakwalifikowany
inizia ad imparare
qualifies
Rejestr
inizia ad imparare
a register
obowiązkowe
inizia ad imparare
mandatory
w całości w
inizia ad imparare
in full in
wskazać
inizia ad imparare
indicate
stał się
inizia ad imparare
became to
podany rocznik
inizia ad imparare
stated vintage

Devi essere accedere per pubblicare un commento.