wprowadzenie do prawa zobowiązań

 0    51 schede    mirafecko
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zobowiązanie
inizia ad imparare
stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem – creditor, a dłużnikiem – debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej – zobowiązanej do jej wykonania
Odpowiedzialność
inizia ad imparare
zaspokojenie wierzyciela z majątku dłużnika
dare
inizia ad imparare
Danie(przeniesienie) prawa własności
facere
inizia ad imparare
wykonanie
praestere
inizia ad imparare
świadczenie
nexum
inizia ad imparare
pożyczka pieniężna (nexis - dłużnik)
sponsio
inizia ad imparare
powstawało przez zapytanie wierzyciela i odpowiedź dłużnika w przepisanej formie, 1. forma przejęcia odpowiedzialności za cudze> własne czynności prawne>świadczenie długu i w razie niedopełnienia tego obowiązku, odpowiedzialność.
mutuum
inizia ad imparare
nieformalna pożyczka
stipulatio
inizia ad imparare
kontrakt słowny
expensilatio
inizia ad imparare
kontrakt literalny
fiducia
inizia ad imparare
kontrakt powiernictwa
depositum
inizia ad imparare
kontrakt przechowania
commodatum
inizia ad imparare
kontrakt użyczenia
pignus
inizia ad imparare
kontrakt zastawu
emptio-venditio, locatio conductio, societas
inizia ad imparare
sprzedaż, najem, spółka
mandatum
inizia ad imparare
zlecenie
acceptilatio
inizia ad imparare
umorzenie postępowania według prawa cywilnego
nowacja
inizia ad imparare
zastępienie zobowiązania nowym
litis contestatio
inizia ad imparare
czynność w rzymskim prawie procesowym, która kończyła postępowanie in iure (pierwszą część rzymskiego postępowania sądowego). Wezwanie świadków lub przekazanie formułkinpozwanemu przez powoda
prawo regresu
inizia ad imparare
jeżeli dłużnik solidarny uregulował cały dług, mógł domagać się zwrotu od współdłużników części ich długu, tak samo współwierzyciele mogli domagać się swoich części od wierzyciela, który przejął całe świadczenie
Kumulatywność
inizia ad imparare
każdy z dłużników odpowiadał za całe świadczenie, które kumulowało się po stronie wierzyciela
Cesja
inizia ad imparare
Przelanie wierzytelności z dotychczasowego wierzyciela – cedenta na drugą osobę – cesjonariusza na podstawie umowy cesyjnej; nie wymagało to zgody dłużnika.
zobowiązania alternatywne
inizia ad imparare
dłużnik był zobowiązany do kilku świadczeń, ale spełnienie jednego zwalniało go z pozostałych
Upoważnienie przemienne facultas alternativa
inizia ad imparare
dłużnik mógł zastąpić spełnienie jednego świadczenia poprzez drugie
culpa lata, culpa levis, levis> in abstracto, >in concreto
inizia ad imparare
duże niedbalstwo, małe, osoby szanowanej, osoby zwykle porządnej w swoich interesach
skargi stricti iuris
inizia ad imparare
w przypadku oznaczonej kwoty – zasądzał na jej zapłacenie; jeśli chodziło o rzecz - przeciętną sprzedajną wartość (ile była warta) rzeczy w chwili litis contestatio,
actiones in factum – res certa
inizia ad imparare
obiektywna wartość rzeczy (verum pretium), jednak w chwili wydania wyroku (ile będzie warta),
actiones bona fidei
inizia ad imparare
subiektywna wartość rzeczy z pozycji wierzyciela
formuła in quod interest
inizia ad imparare
różnica między tym co mogłoby być w razie odpowiedniego wykonania a stanem faktycznym
w przypadku certa quantitas vel natura prawo justyniańskie mówiło
inizia ad imparare
kara nie może przekraczać dwukrotnej wartości rzeczy
damnum emergens (rzeczywistą stratę), lucrum cessens (przewidywane stracone zyski), nie liczyło się przywiązanie do rzeczy
inizia ad imparare
damnum emergens (rzeczywistą stratę), lucrum cessens (przewidywane stracone zyski), nie licząc się przywiązać do rzeczy
w razie mora dłużnika, wierzyciel używał
inizia ad imparare
pacti non petendo, skarga nie podlegająca ekscepcji
w przypadku mora creditoris
inizia ad imparare
dłużnik odpowiadał tylko za dolus i culpa lata i to wierzyciel ponosił odpowiedzislność za ewentualne koszty
Nuda pacta
inizia ad imparare
kontrakty nagie – nie podlegające zaskarżeniu, z czasem niektóre uzyskały zaskarżalność – pacta vestitia – umowy „ubrane” pacta praetoria, pacta legitima – przez ustawodawstwo cesarskie, pacta adiecta – umowy dodane
Zobowiązania stricti iuris
inizia ad imparare
zaskarżalne actiones stricti iuris – ściśle według litery umowy, niezależnie od zasad słuszności, były to kontrakty werbalne i literalne oraz kontrakt pożyczki, pozostałe były kontraktami bonae fidei – zobowiązania dobrej wiary.
Wymień kontrakty realne
inizia ad imparare
Kontrakt pożyczki mutuum, kontrakt powiernictwa fiducia, kontrakt użyczenia (commodatum), kontrakt depozytu (depositum) > dea ostatnie dają tylko dzierżenie, kontrakt zastawu ręcznego (pignus) dawał jedynie poręczenie
wymień kontrakty werbalne
inizia ad imparare
iusiurandum liberti(przyrzeczenie wyzwoleńca), dotis dictio(przyrzeczenie posagu), stypulacja
wymień kontrakty konsensualne
inizia ad imparare
emptio venditio, locatio conductio, societas, mandatum
literalne
inizia ad imparare
expensilatio, nowacja, delegacja, skrypty dłużne
Kontrakt pożyczki
inizia ad imparare
przeniesienie własności wierzyciel musiał być jej właścicielem, rzeczy zamiennej z zastrzeżeniem zwrotu w oznaczonym terminie/na żądanie, tylko rzeczy oznaczone gatunkowo zamienne. jednostronnie zobowiązująca, stypulacja odsetek.
specjalne pożyczki
inizia ad imparare
fili familias i pożyczka morska -Określano trasę żeglugi, wierzyciel ponosił ryzyko zniszczenia towaru, poza zajściem winy dłużnika. W prawie klasycznym nie limitowano wysokości odsetek, ces. Justynian określił je na max. 12 % rocznie
Fiducia cum creditore contracta
inizia ad imparare
przeniesienie własności z zastrzeżeniem zwrotu, tutaj przewłaszczenie dla zabezpieczenia zobowiązania
fiducia cum amico contacta i cum creditore contracta zawierana za pomocą?
inizia ad imparare
za pomocą mancypacji lub in iure cessio, w interesie nabywcy zawierano fiducię (przeniesienie własności dla umożliwienia używania rzeczy)
rodzaje szczególne depozytu
inizia ad imparare
depozyt konieczny(pożar), sekwestrowy (w razie sporu),
depozyt nieprawidłowy a pożyczka
inizia ad imparare
również przechowywanie rzeczy z przeniesieniem własności, jednakpożyczka dochodziła do skutku w interesie odbiorcy, depozyt nieprawidłowy ® deponenta; pożyczka stricte iuris, depozyt bona fidei,
kontrakt użyczenia (commodatuum)
inizia ad imparare
Oddanie w bezpłatne używanie rzeczy (niezużywalnej) przez komodanta – komodatariuszowi, z obowiązkiem oddania tej samej rzeczy (in specie) w oznaczonym czasie
scharakteryzuj commodatum
inizia ad imparare
dwustronnie obowiązujące niedoskonałym, dawał jedynie dzierżenie rzeczy. Zwrot w oznaczonym terminie/ po spełnieniu celu użyczenia rzeczy. komodatariusz- odpowiedzialność za dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto, oraz zobowiązanie do custodia.
precarium
inizia ad imparare
podobne do commodatum, dotyczyło ziemi,
prekarzyście przysługiwała
inizia ad imparare
ochrona posesoryjna
przeciwko wadliwemu prekarzyście
inizia ad imparare
interdicto de precario
uprawnienia stron w przypadku commodatum
inizia ad imparare
Komodatariuszowi miał prawo retencji – zatrzymania rzeczy do czasu zwrócenia kosztów, miał skargę – actio commodati contraria.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.