WOS - pojęcia

 0    21 schede    osakrkrol123
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nomadzi
inizia ad imparare
członek pasterskiego lub łowieckiego ludu prowadzącego koczowniczy tryb życia, głównie w Azji, Afryce i Australii
buszmeni
inizia ad imparare
rdzenny lud z południowej Afryki zamieszkujący głównie Botswanę, Namibię oraz północno-zachodnie rejony RPA.
rewolucja przemysłowa
inizia ad imparare
przewrót przemysłowy, potoczne określenie całości zmian technicznych, ekonomicznych i społecznych będących konsekwencją transformacji gospodarki
robotnicy
inizia ad imparare
zbiorcza nazwa różnych kategorii pracowników najemnych, przede wszystkim fizycznych, żyjących ze sprzedaży swej siły roboczej
globalizacja
inizia ad imparare
ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”
korporacja
inizia ad imparare
rodzaj organizacji społecznej, zazwyczaj posiadającej osobowość prawną, której istotnym elementem (substratem) są jej członkowie (korporanci)
kultura
inizia ad imparare
Całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych
europejski krąg kulturowy
inizia ad imparare
Tworzony jest przez kraje zachodnio i środkowo europejskie. Ludność większości tych krajow posługuje się językami z rodziny indoeuropejskiej. W przeważającej większości narody te są wyznania chrześcijańskiego.
dyfuzja kulturowa
inizia ad imparare
proces przenikania elementów między co najmniej dwiema kulturami
wielokulturowość
inizia ad imparare
obecność wielu różnorodnych kultur w obrębie jednego państwa lub polityka państwa wobec różnorodności kulturowej.
społeczeństwo kolektywistyczne
inizia ad imparare
pogląd przeciwstawny indywidualizmowi, traktujący wspólnoty, grupy i zbiorowości jako elementarne jednostki społeczne
wartości w kulturze
inizia ad imparare
kultury opierają się na różnych wartościach np. dobra, prawdy, piękna, zdrowia i dobrobytu
zderzenie kultur
inizia ad imparare
stosunki kulturowe, które zawiązują się między dwiema kulturami na skutek ich zetknięcia się w sposób bezpośredni lub pośredni
stereotyp
inizia ad imparare
uproszczone przekonania dotyczące grupy społecznej lub jej członkini/członka, wyróżnionych na podstawie jednej cechy, np. płci, wieku, narodowości, wyznania, orientacji psychoseksualnej.
separacja
inizia ad imparare
faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego
rewolucja islamska
inizia ad imparare
rewolucja, która w roku 1979 doprowadziła do przekształcenia Iranu z monarchii konstytucyjnej w republikę islamską
szok kulturowy
inizia ad imparare
sytuacja, w której osoba wywodząca się z pewnego kręgu kulturowego konfrontuje się z przedstawicielem innej kultury
etnocentryzm
inizia ad imparare
postawa ujawniająca się przy zetknięciu z innymi kulturami, polegająca na uznawaniu własnego narodu lub grupy etnicznej za szczególnie wartościową oraz na wywyższaniu własnej kultury
kultura masowa
inizia ad imparare
dominujący typ kultury nowoczesnej odpowiadający modelowi społeczeństwa masowego, w którym korzysta się powszechnie ze środków masowego przekazu.
homogenizacja
inizia ad imparare
proces ujednolicania kultury na obszarze danego społeczeństwa
macdonaldyzacja
inizia ad imparare
proces stopniowego upowszechniania się zasad działania znanych z barów szybkiej obsługi (uosabianych przez sieć McDonald’s) we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.