work life balance

 0    156 schede    annagradowska9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
łączyć
inizia ad imparare
to combine
przeglądam
inizia ad imparare
I look through
Przechodzę
inizia ad imparare
I go through
biorę popołudnie wolne
inizia ad imparare
I take an afternoon off
prawie zawsze
inizia ad imparare
nearly always
prawie nigdy
inizia ad imparare
hardly ever
to jest po prostu zbyt czasochłonne
inizia ad imparare
it is just too time-consuming
czasami pojawia się które
inizia ad imparare
sometimes comes up which
po prostu nie mogę tego uniknąć
inizia ad imparare
I just can't avoid
w sumie, ogólnie rzecz biorąc / ostatecznie
inizia ad imparare
all in all
kiedykolwiek możliwe
inizia ad imparare
whenever possible
na telefonie
inizia ad imparare
I am constantly on the phone
oprócz
inizia ad imparare
except
zamiast leniuchować W hamaku
inizia ad imparare
laze in the hammock instead
trening
inizia ad imparare
working out
współlokatorka / współlokator
inizia ad imparare
roommate
lenić się
inizia ad imparare
lazing around
Spokojnie
inizia ad imparare
take it easy
utrzymać funkcje organizmu
inizia ad imparare
maintain body functions
jest za
inizia ad imparare
is in favor of
umiarkowane ćwiczenia, takie jak
inizia ad imparare
moderate exercise like
energiczne spacery
inizia ad imparare
brisk walks
wysiłek
inizia ad imparare
exertion
Dostarczaj szybciej, żyj krócej
inizia ad imparare
Supply more quickly live shorter lives
Inne propozycje
inizia ad imparare
Other proposes
podtytuł
inizia ad imparare
subtitle
poddawać się/rezygnować
inizia ad imparare
give up
wychodzić
inizia ad imparare
go out
zabierać/odbierać
inizia ad imparare
pick up
wyłączyć
inizia ad imparare
switch off
zużyć
inizia ad imparare
use up
przepracować sie
inizia ad imparare
work trough
wysiadać
inizia ad imparare
get off
dostajemy tylko pół godziny wolnego na lunch
inizia ad imparare
we only get half an hour off for lunch
pracownicy pełnoetatowi
inizia ad imparare
full-time employees
Pracuję średnio 6 godzin w nadgodzinach w tygodniu
inizia ad imparare
I work an average of 6 hours overtime a week
do pracy zabiera mnie godzina
inizia ad imparare
it takes me an hour to go to work
stosunek do
inizia ad imparare
ratio do
nikt nie może być produktywny 16 godzin dziennie
inizia ad imparare
nobody can be productive 16 hours a day
zamiast tego zrób sobie przerwę południową
inizia ad imparare
take a midday break in instead
on jest za
inizia ad imparare
he is in favor of
spróbuj się uspokoić w ten weekend
inizia ad imparare
try to take it easy this weekend
mamy tylko ograniczoną ilość energii
inizia ad imparare
we only have a limited amount of energy
ćwiczę mniej niż bym chciał
inizia ad imparare
I exercise less than I would like
które wpływają na moje zdrowie
inizia ad imparare
which affect my health
główny czynnik
inizia ad imparare
main factor
brakująca motywacja
inizia ad imparare
missing motivation
partner do cwiczen
inizia ad imparare
practice partner
trening, ćwiczenia
inizia ad imparare
workout
główne firmy telekomunikacyjne
inizia ad imparare
major telecoms cpany
operacje
inizia ad imparare
operations
Rosyjski
inizia ad imparare
russian
mieć wpływ na
inizia ad imparare
have an impact on
Zapytania dotyczące pracowników
inizia ad imparare
Staff dealing enquiries
zawieszanie połączenia
inizia ad imparare
placing a call on hold
radzenie sobie ze złym rozmówcą
inizia ad imparare
dealing with angry caller
Szybka odpowiedź
inizia ad imparare
Prompt response
umiejętności są niezbędne
inizia ad imparare
skills are vital
obserwacja zachowania
inizia ad imparare
behaviour observation
przewaga konkurencyjna
inizia ad imparare
a Competitive Edge
w Utracone szanse sprzedaży
inizia ad imparare
in the Lost sales opportunities
oprócz
inizia ad imparare
apart from
zawieszanie połączenia
inizia ad imparare
placing a call on hold
radzenie sobie ze złymi rozmówcami
inizia ad imparare
dealing with angry callers
wyrażenia informacyjne
inizia ad imparare
informa expressions
ona właśnie wyszła
inizia ad imparare
she is just gone out
szybka odpowiedź
inizia ad imparare
prompt response
jest zagubiony przez słabą obsługę
inizia ad imparare
is lost trought poor service
jest zagubiony
inizia ad imparare
is lost trought
główne czynniki
inizia ad imparare
chief factors
tworzy wrażenie dobrej lub złej usługi
inizia ad imparare
is creating a perception of good or bad service
tworzy postrzeganie
inizia ad imparare
is creating a perception
plotkowanie
inizia ad imparare
gossip
grają, jeśli weźmiesz muzykę, gdy zostaniesz zawieszony
inizia ad imparare
they play if you take things music when you are put on hold
zostajesz odcięty w połowie rozmowy
inizia ad imparare
you get cut off in the middle of your call
ludzie, do których dzwonisz, potrzebują dużo czasu na odpowiedź
inizia ad imparare
people you call take a long time to answer
wstrzymują cię i zapominają o tobie
inizia ad imparare
they put you on hold and forget about you
przenoszą Cię na inną osobę i musisz powtórzyć zapytanie
inizia ad imparare
they transfer you to another person and you have to repeat your enquiry
nie słuchają właściwie tego, co mówisz
inizia ad imparare
they don't listen properly to what you are saying
ciągle dostajesz zajęty ton, gdy do kogoś dzwonisz
inizia ad imparare
you continually get an engaged tone when you call someone
ludzie nie oddzwaniają
inizia ad imparare
people don't return your calls
dostajesz się do systemu poczty głosowej
inizia ad imparare
you get trough to a voicemail system
czy to należy do ciebie?
inizia ad imparare
does this belong to you
W jakiej branży pracujesz
inizia ad imparare
What line of business are you in
co robisz
inizia ad imparare
what do you do
do you land soon
inizia ad imparare
do you land soon
lądujesz wkrótce?
inizia ad imparare
do you land soon
czy masz dzieci
inizia ad imparare
do you have children
jesteś żonaty
inizia ad imparare
are you maried
krzyzowka
inizia ad imparare
crossword
spodziewać się rozdania
inizia ad imparare
expect to be dealt
umiejętności są niezbędne
inizia ad imparare
skills are vital
przewaga konkurencyjna
inizia ad imparare
competitive edge
oprócz
inizia ad imparare
apart from
postawa stanowiska
inizia ad imparare
position attiude
Obsługa personelu
inizia ad imparare
Staff dealing
zawieszanie połączenia
inizia ad imparare
placing a call on hold
nieformalne wyrażenia, takie jak
inizia ad imparare
informal expressions like
szybka odpowiedź
inizia ad imparare
prompt response
Zapytania telefoniczne
inizia ad imparare
Phone enquiries
ginie przez złe usługi
inizia ad imparare
is lost through poor services
postrzeganie dobrej lub złej obsługi
inizia ad imparare
a perception of good or bad service
pytania dotyczące pracowników
inizia ad imparare
staff dealing enquires
zawieszanie połączenia
inizia ad imparare
placing a call on hold
radzenie sobie ze złym rozmówcą
inizia ad imparare
dealing with angry caller
plotkowanie mnie irytuje
inizia ad imparare
gossiping it iritates me
plotki
inizia ad imparare
gosip
różne rozwiązania
inizia ad imparare
different solutions
czy możesz połączyć mnie z Jon
inizia ad imparare
could you put me through to Jon
czy mógłbyś to powtórzyć
inizia ad imparare
could you repeat that
czy mógłbyś mi to przeczytać
inizia ad imparare
could you read that back to me
czy możesz podać mi swoje imię?
inizia ad imparare
could you give me your name
czy możesz przekazać wiadomość?
inizia ad imparare
could you take a message
Czy mogę zostawić wiadomość
inizia ad imparare
could i leave a message
czy mogę porozmawiać z panem Willsonem?
inizia ad imparare
could i speak to mr willson
czy mogę prosić o numer wewnętrzny 103?
inizia ad imparare
could I have extension 103, plaese
czy mogę to sprawdzić
inizia ad imparare
could I check that
czy mógłbym to jeszcze raz przejść?
inizia ad imparare
could I go Over that again
goraczka
inizia ad imparare
fever
kaszel wilgotny
inizia ad imparare
productive cough
katar
inizia ad imparare
catarrh
wysypka
inizia ad imparare
rash
kaszel
inizia ad imparare
a cough
grypa
inizia ad imparare
1. flu 2. influenza
ból
inizia ad imparare
a pain
zatrucie pokarmowe
inizia ad imparare
food poisoning
ból zęba
inizia ad imparare
a toothache
ból ucha
inizia ad imparare
an earache
ból głowy
inizia ad imparare
a headache
ranny
inizia ad imparare
injured
bezsenność
inizia ad imparare
insomnia
bardzo częste i są częstą przyczyną
inizia ad imparare
very common and are a frequent cause
jeszcze awarie
inizia ad imparare
yet breakdowns
inne tło
inizia ad imparare
different background
macie wspólne
inizia ad imparare
you have in common
obniżone morale
inizia ad imparare
decreased morale
polegając na
inizia ad imparare
relying on
pilnować czegoś na bieżąco
inizia ad imparare
keep track of something
Zgoda
inizia ad imparare
agreed
wspólna polityka
inizia ad imparare
common policy
zestaw reguł
inizia ad imparare
set of rules
sprzeczanie się
inizia ad imparare
disputes
ważne jest, aby nie prowadzić negatywnego nastawienia
inizia ad imparare
itvos important not to Led a negative attitude
ale nie pozwól na zły nastrój lub brak motywacji
inizia ad imparare
but don't let a bad mood or lack of motivation
nie brać odpowiedzialności
inizia ad imparare
passing the buck
przesowanie odpowiedzialności
inizia ad imparare
passing the buck
klarować role
inizia ad imparare
clalirfy roles
Rozwiązać problem
inizia ad imparare
Resolve the problem
załatw to / załatw
inizia ad imparare
sort it out/ deal with
wziąć odpowiedzialność za
inizia ad imparare
take responsibility for
niedotrzymanie terminów dostaw przez zewnętrznego dostawcę
inizia ad imparare
the failure of an external supplier to deliver on time
zawartość nowej strony internetowej
inizia ad imparare
the content of the New website
jaki jest problem
inizia ad imparare
what is the issue
ostatecznie odpowiedzialny za
inizia ad imparare
ultimately responsible for
więc proponuję wrócić i porozmawiać z nią
inizia ad imparare
so i suggest you go back and talk to her
powinien zachęcić ich do rozwiązania tego
inizia ad imparare
should encourage them to sort it out

Devi essere accedere per pubblicare un commento.