Wczesne średniowiecze

 0    23 schede    kamilawozniakwyrwal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Wandalowie - gdzie się osiedlili
Goci w 1. poł V w na pd Galii stworzyli własne państwo ze stolicą w Tuluzie. wspierając legalne władze Rzymu, rozszerzyli swoje wpływy na część Płw Iberyjskiego. Usunęli wówczas z niego wrogich Rzymianom Wandalów i podporządkowali sobie lokalną ludność.
inizia ad imparare
W V wieku utworzyli państwo na terenie dzisiejszej południowej Francji i Hiszpanii.
Zostało ono zniszczone dopiero przez najazd Arabów w VIII wieku]
doktryna teologiczna Ariusza (zm. 336), prezbitera Kościoła w Aleksandrii w Egipcie[1], odrzucająca dogmat Trójcy Świętej
inizia ad imparare
arianizm
odrzucone jako sprzeczne z wiarą Kościoła przez pierwszy od czasów apostolskich powsz, ekumeniczny sobór chrześcijaństwa, sobór nicejskim (325 r.), kt. przewodniczył Konstantyn Wielki. przed śmiercią przyjął on jednak chrzest z rąk ariańskiego biskupa
król Ostrogotów z dynastii Amalów. Wychowywał się jako zakładnik na dworze cesarza w Konstantynopolu
. Król od 471, otrzymał od Ostrogotów Mezję Górną. Po wojnie z Odoakrem (489-493) i likwidacji jego państwa, założył w Italii państwo ostrogockie, uznając nad sobą zwierzchnictwo Cesarstwa Wschodniego, w 498 ogłosił się niezależnym władcą.
inizia ad imparare
Teoderyk Wielki
Teodoryk przywrócił starą tradycję cesarską rozdawnictwa zboża biedocie rzymskiej oraz reaktywował niezwykle popularne i zarazem bardzo kosztowne igrzyska cyrkowe.
– jedno z plemion germańskich.
W III w. i w 1. poł IV w., osiedlili się na pn wybrzeżach M Czarnego. Wcześniej Skandynawia, i płd wybrzeże Bałtyku. W 378 Ostrogoci wspomogli Wizygotów w bitwie pod Adrianopolem 0 śmierć Walensa Nowy cesarz zgodził się na zamieszkanie przez Dacji i Mezji
inizia ad imparare
Ostrogoci
Państwo Ostrogotów w 553 roku zostało podbite przez Cesarstwo Bizantyńskie.
król Wizygotów od 419, syn Alaryka (410)
Uczestniczył w wyprawach wojskowych cesarstwa zachodniorzymskiego, m.in. w bitwie na Polach Katalaunijskich (obecnie Francja) w czerwcu 451, gdzie wojska Rzymian i Wizygotów zmierzyły się z Hunami pod wodzą Attyli.
inizia ad imparare
Teoderyk
na Polach Katalaunijskich przyczynił się do sukcesu Wg legendy zginął na rozkaz wodza Rzymian Aecjusza, który nie chciał wypełnić prośby króla Wizygotów - Aecjusz przed laty wziął w niewolę ciężarną żonę Teoderyka, i wychowywał urodzoną córkę jak własną,
król Wizygotów w latach 586–601
ról Wizygotów w latach 586–601, doprowadził do przyjęcia przez Wizygotów chrześcijaństwa wyznania rzymskiego zamiast ariańskiego. Prowadził walki z Frankami o pogranicze Galii i Hiszpanii
inizia ad imparare
Rekkared w latach 587–589
– grupa plemion wschodniogermańskich, zamieszkująca przed wielką wędrówką ludów Europę Środkową, przeszli Galię i dotarli do Hiszpanii
I państwo Wandalów powstało w pocz. V wieku na Płw Iberyjskim. Potem zajęli Afrykę Północną (429–439). W 2. poł V wieku Wandalowie utracili swoje posiadłości w Hiszpanii na rzecz Wizygotów, ale sami zajęli Korsykę, Sardynię i Sycylię oraz pn Afrykę
inizia ad imparare
Wandalowie
ich państwo zostało ostatecznie podbite przez Cesarstwo Bizantyńskie w latach 533–534.- cesarz Justynian i Belizariusz Królowie Wandalów konsekwentnie stosowali zasadę rozdziału ludności germańskiej i rzymskie
kiedy ostatnie legiony rzymskie opuściły Brytanię i Brytów
inizia ad imparare
410
Brytowie musieli wtedy stanie stawić czoła Piktom z pn ani Celtom (mówiącym językiem gaelickim) z Irlandii i zachodniej Szkocji. Brytowie wezwali wówczas na pomoc pokrewne plemiona, Germanów z kontynentu. trzy plemiona: Sasi, Anglowie i Jutowie
syn Childeryka I, król Franków od 481 roku.
Zjednoczył królestwa frankijskie, pobił Wizygotów i zajął całą Galię. Przyjął chrześcijaństwo w imieniu swoim i swego ludu (496).
inizia ad imparare
Chlodwig
grupa dawnych plemion germańskich, blisko spokrewniona z Gotami.
Po śmierci Attyli przenieśli się do Panonii, wywalczyli sobie miejsce do zamieszkania na wschód od rzeki Cisy. W Panonii toczyli nieustanne walki z Longobardami, zamieszkującymi na zachód od południkowego odcinka Dunaju., pokonani przez Awarów
inizia ad imparare
Gepidzi
koczownicy o spornym pochodzeniu, którzy w połowie VI wieku pojawili się w Europie.
zasłynął na przełomie VI i VII w. łupieżczymi wyprawami głównie przeciw Bizancjum. Kaganat awarski rozpadł się pod wpływem ataków frankońskich wojsk Karola Wielkiego i Protobułgarów pod koniec VIII w.
inizia ad imparare
Awarowie
Awarowie rozbili w koalicji z Longobardami państwo Gepidów w Panonii w roku 567. W następnym, 568 roku Longobardowie dobrowolnie przekazali Awarom swoje ziemie położone na zach od Dunaju i przenieśli się do północnej Italii.
lud koczowniczy pochodzenia huńskiego, który pomiędzy V a VII wiekiem zamieszkiwał stepy nadczarnomorskie.
państwo rozpadło się pod uderzeniem Chazarów. Część Protobułgarów przyjęła zwierzchnictwo chazarskie, część wywędrowała na pn w rejon środk, Wołgi, gdzie utworzyła Bułgarię Kamską, inna część pod wodzą Asparucha utworzyła nad Dunajem państwo bułgarskie.
inizia ad imparare
Protobułgarzy
W 1236 r Protobułgarzy Kamscy zostali podbici przez Mongołów i włączeni do Złotej Ordy. W 1431 r. terytorium na płd od Kamy zostało włączone do Wlk Ks Moskiews, na pozostałym obszarze powstał Chanat Kazański, który w 1552 r. został przyłączony do Rosji.
chan protobułgarski
Twórca Bułgarii naddunajskiej, którą władał w latach 681–701.
inizia ad imparare
Asparuch
esarz wschodniorzymski (bizantyjski) panujący w latach 610–641. S
Herakliusza często uważa się za pierwszego cesarza bizantyńskiego, a nie wschodniorzymskiego, zastąpił używany dotąd łaciński tytuł cesarski caesar imperator augustus greckim terminem basileus oraz zastąpił łacinę używaną w roli języka urzędowego greką.
inizia ad imparare
Herakliusz
rozgromił perską dynastię Sasanidów, która wcześniej zajęła tereny Bliskiego Wschodu. Po jego śmierci Persowie odzyskali tereny Wschodu.
żona cesarza Justyniana
autorka słów „purpura cesarska jest najwspanialszym całunem” (to jest okryciem ciała zmarłego w trakcie pogrzebu).
inizia ad imparare
Teodora
cesarz bizantyjski od 527 roku, święty Kościoła Wschodniego.
Od 532 r prowadził zwycięskie wojny, dzięki którym Bizancjum zajęło dawne prowincje Rzymu w zachodniej części Morza Śródziemnego (Italia, Hiszpania, północna Afryka).
inizia ad imparare
Justynian
Polecił ogłosić prawa wydane przez swoich poprzedników i siebie (tzw. Kodeks Justyniana). zwiększył pobór podatków, co wywołało wybuch buntu w 532 roku. W czasie jego tłumienia zginęło około 30 tys. ludzi. w 529 roku nakazał zamknięcie akademii ateńskiej
wódz bizantyjski. W służbie cesarza Justyniana I Wielkiego
Krwawo stłumił bunt przeciw cesarzowi w 532 roku i został mianowany dowódcą wojsk skierowanych do Afryki Północnej. Pokonał Wizygotów (533) i zajął dla cesarza Italię (535–539).), bronił Konstantynopola przed Hunami (559).
inizia ad imparare
Belizariusz
przygotowany na polecenie cesarza Justyniana I zbiór wszystkich podstawowych norm prawa rzymskiego
Miała to być jedyna wersja prawa dla wszystkich poddanych cesarza. Ze względu na spójny charakter i zgromadzenie przepisów wydanych przez poprzednich cesarzy Kodeks był bardzo często wykorzystywany także na Zachodzie przez całe średniowiecze.
inizia ad imparare
ak zwany Kodeks Justyniana (Corpus Iuris Civilis).
wybór Pepina Krótkiego na króla Franków
inizia ad imparare
751
Frankowie zdetronizowali ostatniego władcę merowińskiego, a na króla wybrali majordoma Pepina Małego, ojca Karola Wielkiego.
wysoki urząd na dworze królów merowińskich
. Pełniące go osoby były początkowo odpowiedzialne za zarządzanie bieżącymi potrzebami dworu królewskiego. Od VII wieku stali się faktycznymi zarządcami królestw, odsuwając w cień koronowanych władców.
inizia ad imparare
majordomus
podaj władców Franków (ostatni Merowingowie i Karolingowie)
inizia ad imparare
name the rulers of the Franks (last Merovingians and Carolingians)
Pepin II. zdołał on u schyłku VII i na początku VIII w. przywrócić autorytet merowińskiego króla w Neustrii, Austrazji, Akwitanii i Burgundii. Jego syn, Karol Młot, dzierżąc godność majordoma, pokonał Arabów (Poitiers, 732 r.) i Sasów na pn. Pepin Krótki
utworzony przez Karola Wielkiego urząd.
Osoba, która go sprawowała, była zobowiązana kontrolować należyte wykonywanie zarządzeń władcy na terenie królestwa, później Cesarstwa. Urząd ten powierzano głównie wyższym duchownym. Rzadziej Karol przekazywał go możnym świeckim.
inizia ad imparare
missi dominici (dosłownie: posłańcy pańscy).
Karol mianował margrabiów, na ziemiach nadgranicznych. Tu Karol tworzył tak zwane marchie. Władający nimi margrabiowie łączyli w sobie kompetencje dowódcy wojsk i urzędnika administracji.
rodzaj bardzo wyraźnego średniowiecznego pisma
, wypracowany pod koniec VIII i w IX wieku[1] przez kancelarię cesarską Karola Wielkiego we współpracy ze słynną akwizgrańską szkołą pałacową.
inizia ad imparare
minuskuła karolińska

Devi essere accedere per pubblicare un commento.