Unit 2 part A

 0    79 schede    3004lex
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozwój/postęp w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
advences/development / progress in sth
alternatywa czegoś
inizia ad imparare
alternative to sth
sztuczna inteligencja
inizia ad imparare
artificial intelligence
w wyniku, na skutek
inizia ad imparare
as a consequence/ result of
stać się na pewno, musieć mieć miejsce
inizia ad imparare
be bound to
mieć się wydarzyć, być zaplanowanym
inizia ad imparare
be due to
prawdopodobnie coś zrobić, być w stanie coś zrobić
inizia ad imparare
be likely to
na pewno coś zrobić
inizia ad imparare
be sure to do sth
spowodować coś, doprowadzić do czegoś
inizia ad imparare
bring about
przyczyna, powód; powodować
inizia ad imparare
cause
niezliczony
inizia ad imparare
countless
samochód autonomiczny
inizia ad imparare
autonomous/driverless car
stale/stopniowo spadać
inizia ad imparare
drop steadily
dystopia
inizia ad imparare
dystopia
dystopijny
inizia ad imparare
dystopian
stawiać czemuś czoła, mierzyć się z czymś
inizia ad imparare
face sth
walczyć, rywalizować o coś
inizia ad imparare
fight over sth
dać czemuś początek
inizia ad imparare
give rise to sth
błąd ludzki
inizia ad imparare
human error
poprawa
inizia ad imparare
improvement
coraz bardziej
inizia ad imparare
increasingly
kluczowy / główny powód
inizia ad imparare
key / main reason
prowadzić do czegoś
inizia ad imparare
lead to sth
średnia długość życia
inizia ad imparare
life expectancy / average life length
żywienie
inizia ad imparare
nutrition
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
stały
inizia ad imparare
permanent
przewidywać
inizia ad imparare
predict
projekcja
inizia ad imparare
projection
redukować
inizia ad imparare
reduce
redukcja, spadek
inizia ad imparare
reduction
wynikać z czegoś; powodować coś
inizia ad imparare
result from / in sth
praca niewymagające pełnych kwalifikacji
inizia ad imparare
semi-skilled job
przerzucić się, przejść na coś
inizia ad imparare
switch
białko syntetyczne
inizia ad imparare
synthetic protein
praca niewymagająca kwalifikacji
inizia ad imparare
unskilled job
niedobór wody
inizia ad imparare
water shortage / scarcity
przy odrobinie szczęścia
inizia ad imparare
with any luck
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
wiązać, łączyć coś
inizia ad imparare
bind something together
wylesienie
inizia ad imparare
deforestation
zagrożone gatunki
inizia ad imparare
endangered species
spaliny
inizia ad imparare
exhaust fumes
wyginięcie
inizia ad imparare
extinction
ze względów bezpieczeństwa
inizia ad imparare
For safety reasons
paliwo kopalne
inizia ad imparare
fossil fuel
globalne ocieplenie/ogrzewanie
inizia ad imparare
global warming / heating
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
utrata środowiska naturalnego
inizia ad imparare
habitat loss
odpady przemysłowe
inizia ad imparare
industrial waste
warstwa ozonowa
inizia ad imparare
the ozone layer
zanieczyszczać
inizia ad imparare
pollute
dostarczać, zapewniać coś
inizia ad imparare
provide sth
energia odnawialna
inizia ad imparare
renewable energy
szczelny pojemnik
inizia ad imparare
sealed container
erozja gleby
inizia ad imparare
soil erosion
przechowywać, magazynować
inizia ad imparare
store
zagrożenie dla czegoś
inizia ad imparare
threat to sth
toksyczne odpady
inizia ad imparare
toxic waste
zanieczyszczenia z pojazdów
inizia ad imparare
vehicle emissions
turbina wiatrowa
inizia ad imparare
wind turbine
przynieść komuś korzyść
inizia ad imparare
benefit someone
piekielny upał
inizia ad imparare
blistering heat
dwutlenek węgla
inizia ad imparare
carbon dioxide
anomalie pogodowe
inizia ad imparare
weather anomalies / freak weather
wichura
inizia ad imparare
a gale force wind
stopniowy
inizia ad imparare
gradual
gaz cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse gas
fala upałów
inizia ad imparare
heatwave
silny deszcz
inizia ad imparare
heavy rain
wilgotność
inizia ad imparare
humidity
gwałtownie wzrastać
inizia ad imparare
rise sharply
skwar
inizia ad imparare
scorching temperature
gwałtownie wzrastający
inizia ad imparare
soaring
aktywność słoneczna
inizia ad imparare
solar activity
temperatura poniżej zera
inizia ad imparare
temperature below zero / sub-zero temperature
tymczasowy
inizia ad imparare
temporary
ulewny deszcz
inizia ad imparare
torrential rain
zmiana
inizia ad imparare
variation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.