uczenie się

 0    70 schede    aniakarp5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
uczęszczać na kurs/zajęcia
inizia ad imparare
attend a course / classes
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
attend school
współpracować z kimś
inizia ad imparare
collaborate with sb
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
learn by heart
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
robić notatki
inizia ad imparare
make/take notes
dobrze sobie radzić
inizia ad imparare
do well
zrobić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
czytać mapy
inizia ad imparare
read maps
pisać wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
go to school
koncentrować się
inizia ad imparare
concentrate
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
do homework
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel sb from school
robić projekt
inizia ad imparare
do a project
omawiać lektury
inizia ad imparare
discuss set books
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
oddawać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
koncentracja
inizia ad imparare
concentration
zdać egzamin
inizia ad imparare
pass an exam
współpracować z kimś 2
inizia ad imparare
cooperate with sb
przepisywać (odpowiedzi/pracę domową) od kogoś
inizia ad imparare
copy (answers / homework) from sb
oblać egzamin
inizia ad imparare
fail an exam
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
wykonywać zadania
inizia ad imparare
do a task
robić ćwiczenie
inizia ad imparare
do an activity/ exercise
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
bardzo się starać
inizia ad imparare
do your best
nie być w stanie czegoś zrobić
inizia ad imparare
find it impossible to sth
skupić się na czymś
inizia ad imparare
focus on sth
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
inizia ad imparare
have a break
mieć lekcje
inizia ad imparare
have lesson
wiedza
inizia ad imparare
knowlegde
dowiadywać się o czymś
inizia ad imparare
learn about sth
brać w czymś udział
inizia ad imparare
take part in sth
nabywać nowych umiejętności
inizia ad imparare
learn new skills
uczyć się czegoś
inizia ad imparare
learn sth
motywować
inizia ad imparare
motivate
rozwój
inizia ad imparare
development
zaawansowany
inizia ad imparare
advanced
zrobić prezentację
inizia ad imparare
make a presentation
brać w czymś udział
inizia ad imparare
participate in sth
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention in class
przedstawiać wnioski/wyniki
inizia ad imparare
report findings
powtórka, powtórzenie
inizia ad imparare
revision
nauczanie przedmiotu
inizia ad imparare
teach a subject
spóźniać się
inizia ad imparare
turn up late
pracować w grupach
inizia ad imparare
work in groups
ścierać tablicę
inizia ad imparare
wipe the board
osiągać swoje cele
inizia ad imparare
achieve your aims/goals
cel
inizia ad imparare
aim
samodzielna nauka
inizia ad imparare
autonomous study
Ukończyć kurs
inizia ad imparare
Complete a course
rozwijać się
inizia ad imparare
develop
rozwijać nową umiejętność
inizia ad imparare
develop a new skill
szkolenie
inizia ad imparare
training
przeprowadzać badanie naukowe
inizia ad imparare
to scientific research
życie zawodowe
inizia ad imparare
professional life
myśleć elastycznie
inizia ad imparare
think flexibly
Chodzić na kurs
inizia ad imparare
do / take a course
zdobyć nowe kwalifikacje
inizia ad imparare
gain new qualifications
poprawić umiejętności uczenia się
inizia ad imparare
improve your study skills
poprawa, polepszenie
inizia ad imparare
improvement
cel nauki
inizia ad imparare
learning objective
motywacja
inizia ad imparare
motivation
mieć zbyt mało motywacji do nauki
inizia ad imparare
lack in to learn
czynnik motywujący
inizia ad imparare
motivator
działać jako czynnik motywujący
inizia ad imparare
act as a motivator

Devi essere accedere per pubblicare un commento.