Treatment of gingival recession

 0    125 schede    anitabublik
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
This condition is associated with...
inizia ad imparare
Ten stan jest związany z...
accurate
My thesis needs to be very accurate.
inizia ad imparare
dokładny
currently
He's currently working in England.
inizia ad imparare
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
common finding in daily clinical practice
Common finding in daily clinical practice is that connective tissue graft is the best solution for treatment of gingival recession. But more and more reasearch show new possibilities that are better for patients.
inizia ad imparare
powszechne odkrycie w codziennej praktyce klinicznej
it is ranging from ... to
Root covarage in my research is ranging from 80% to 90%.
inizia ad imparare
waha się od ... do
either ... or...
Today, I will either go to the park ride my thesis.
inizia ad imparare
albo ... albo...
surface
It's better when a surface of the root doesn't have a big convexity because the adjecent is worse.
inizia ad imparare
powierzchnia
frequently
I frequently have a nap during writing my thesis.
inizia ad imparare
często
in spite of motivation
In spite of motivation, I started writing it too late.
inizia ad imparare
pomimo motywacji
nevertheless
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
inizia ad imparare
niemniej jednak
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
The patients are willing to undergo a surgical intervention.
inizia ad imparare
Pacjenci są gotowi na interwencję chirurgiczną.
obtain
We have obtained what we wanted.
inizia ad imparare
uzyskać
Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.
right approach
We should have a right approach to children.
inizia ad imparare
właściwe podejście
aim
The aim of my study is to evaluate efficacy of treatment of multiple recession.
inizia ad imparare
cel
review
I think we should make a full review of our policy.
inizia ad imparare
recenzja
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.
provide
Can you provide me with peace during my holiday.
inizia ad imparare
zapewniać
regarding
Regarding Easter, we are staying at home.
inizia ad imparare
Jeżeli chodzi o
subsequent
His first painting was horrible but the subsequent works looked much better.
inizia ad imparare
kolejny, dalszy
Jego pierwszy obraz był okropny, ale kolejne prace wyglądały dużo lepiej.
scheme
The man's money-making scheme was going great, until the financial crisis struck.
inizia ad imparare
plan
Jego plan na zrobienie pieniędzy szedł świetnie, dopóki nie uderzył kryzys finansowy.
reveal limitations
Can you reaveal limitations of your work?
inizia ad imparare
ujawnić ograniczenia
exceed
Should we exceed the limits of our posibilities?
inizia ad imparare
przekraczać
existing
The exisiting government should be changed.
inizia ad imparare
istniejący
indentifiable
My fingerprint is no indentifiable.
inizia ad imparare
identyfikowalny
visible
Would you like it to be visible?
inizia ad imparare
widoczny
take into account
Did you take into account my expectations?
inizia ad imparare
wziąć pod uwagę
properly
Do it properly!
inizia ad imparare
prawidłowo
severity / severe
Is it a severe case?
inizia ad imparare
surowość / surowy
assessment
Is it possible to get a good assessment?
inizia ad imparare
ocenianie
distinguished
My husband is a distinguished doctor.
inizia ad imparare
wybitny
slender
The woman is very slender. She doesn't eat very much.
inizia ad imparare
smukły
Ta kobieta jest bardzo szczupła. Nie je zbyt dużo.
subtle cervical convexity
There was a subtle cervical convexity.
inizia ad imparare
subtelna wypukłość szyjki
exhibit
I really enjoyed the latest exhibit.
inizia ad imparare
wystawa
Naprawdę podobała mi się ostatnia wystawa.
broad
Our company offers a broad scope of services.
inizia ad imparare
szeroki
Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług.
scalloped phenotypes
inizia ad imparare
zapiekane fenotypy
overlap
The result of my study and other clinicians overlapped.
inizia ad imparare
część wspólna, pokrywanie się
Oba kursy pokrywały się - były niemal identyczne.
vary
The results between study and control group varied.
inizia ad imparare
różnią się
favourable
is it a favourable solution?
inizia ad imparare
korzystny
after assessing
After assessing my thesis, I have to order finger food.
inizia ad imparare
po ocenie
evaluate / assess
Evaluate and assess mean the same
inizia ad imparare
ocenić
yielding 4 classes
It will yield better results.
inizia ad imparare
dając 4 klasy
divided
My group of patients was divided by randomization.
inizia ad imparare
podzielony
height
What is that basketball player's height?
inizia ad imparare
wysokość
Ile ma wzrostu ten koszykarz?
lack of
Have you suffered from the lack of time?
inizia ad imparare
brak
certain amount
Do you need a certain amount of material at work?
inizia ad imparare
określona ilość
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
inizia ad imparare
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
Before considering treatment...
Before considering treatment clinician has to analyse measurement of recession.
inizia ad imparare
Przed rozważeniem leczenia...
susceptibility factor
What is the susceptibility factor for damage of this tool?
inizia ad imparare
współczynnik podatności
modifiable conditions
inizia ad imparare
warunki modyfikowalne
plaque accumulation
inizia ad imparare
nagromadzenie płytki nazębnej
inflamatory periodontal disease
inizia ad imparare
zapalna choroba przyzębia
aberrant frenum position
inizia ad imparare
nieprawidłowa pozycja wędzidełka
traumatic oral hygiene habbits
inizia ad imparare
traumatyczne nawyki higieny jamy ustnej
subgingival restoration margin
inizia ad imparare
margines odbudowy poddziąsłowej
systemic conditions
inizia ad imparare
warunki systemowe
awareness
inizia ad imparare
świadomość
it is related to
inizia ad imparare
jest to związane z
undesirable
inizia ad imparare
niepożądany
abuse
No king should abuse his power.
inizia ad imparare
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
efficient method
inizia ad imparare
skuteczna metoda
pain relief
inizia ad imparare
przeciwbólowy
as mentioned above
inizia ad imparare
jak wspomniano powyżej
whereas
I like reading, whereas my brother prefers watching film adaptations.
inizia ad imparare
podczas gdy
Lubię czytać, podczas gdy mój brat woli oglądać adaptacje filmowe.
sharp
inizia ad imparare
ostry
less damaging
inizia ad imparare
mniej szkodliwe
moreover
inizia ad imparare
co więcej / prócz tego
force detector
inizia ad imparare
wykrywacz siły
force
inizia ad imparare
siła / zmusić
interfere
inizia ad imparare
kolidować
overhanging surfaces
inizia ad imparare
zwisające powierzchnienawisające wypełnienie
smooth
Silk is a very smooth fabric.
inizia ad imparare
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
inizia ad imparare
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
poor plaque resistance
inizia ad imparare
słaba odporność na płytkę nazębną
insufficient band
inizia ad imparare
niewystarczająca pasmo
impaired access
inizia ad imparare
utrudniony dostęp
dimention
inizia ad imparare
wymiar
resisist
inizia ad imparare
oprzeć się
occlude dentinal tubules
inizia ad imparare
zamykac
prevent fluid movement
inizia ad imparare
zapobiegać ruchowi płynu
descrease
inizia ad imparare
zmniejszać
increase
The government announced another tax increase.
inizia ad imparare
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
biological fixative
inizia ad imparare
utrwalacz biologiczny
desensitisive agent
inizia ad imparare
środek odczulający
additive
inizia ad imparare
przyłączeniowy
furtheremore
inizia ad imparare
ponadto
lead to
inizia ad imparare
prowadzić do
It is proven
inizia ad imparare
Udowodniono
dentifrice
inizia ad imparare
środek do czyszczenia zębów
require
inizia ad imparare
wymagać
bonding agent
inizia ad imparare
spoiwo
achieve
inizia ad imparare
osiągać
achievable
inizia ad imparare
osiągalny
widely
inizia ad imparare
szeroko
so-called
inizia ad imparare
tak zwane
threshold
inizia ad imparare
próg
On the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
inizia ad imparare
Z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
It occludes dentinal tubules
inizia ad imparare
Zatyka kanaliki zębinowe
current
It's not easy to swim against the current.
inizia ad imparare
aktualny
Nie jest łatwo płynąć pod prąd.
overcome problems
inizia ad imparare
przezwyciężyć problemy
blood supply
inizia ad imparare
dopływ krwi
Good results can be obtained
inizia ad imparare
Można uzyskać dobre wyniki
sling
inizia ad imparare
szew
The indication to perform
inizia ad imparare
Wskazanie do wykonania
frenulum insertion
inizia ad imparare
przyczepwędzidełka
shallow
She put the meat in a shallow dish
inizia ad imparare
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
harvesting palatal connective tissue graft
inizia ad imparare
pobranie przeszczepu tkanki łącznej podniebiennej
morbidity
inizia ad imparare
powikłania
aforementioned
inizia ad imparare
wyżej wymieniony
allow
inizia ad imparare
dopuszczać / pozwalać na
rarely
inizia ad imparare
rzadko
mean root coverage
inizia ad imparare
średnie pokrycie korzenia
low predictibility
inizia ad imparare
niska przewidywalność
denuded
inizia ad imparare
obnażony
shrinkage
inizia ad imparare
kurczenie się
occur
This problem may occur anytime.
inizia ad imparare
zdarzyć się
Ten problem może się zdarzyć w każdej chwili.
porcine
inizia ad imparare
świński
scaffold
inizia ad imparare
szafot
irrespective whether
inizia ad imparare
niezależnie od tego, czy
previously
inizia ad imparare
poprzednio
quality and quantity
inizia ad imparare
Jakość i ilość
abutment
inizia ad imparare
filar
abutment teeth
inizia ad imparare
zęby filarowe
awareness
inizia ad imparare
świadomość
combine
They wanted to combine their business sense with a love for children.
inizia ad imparare
połączyć
Chcieli połączyć zmysł do interesów z miłością do dzieci.
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
inizia ad imparare
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
preventive measures
inizia ad imparare
środki zapobiegawcze

Devi essere accedere per pubblicare un commento.