There is more to life than being happy Ted Emily Esfahani Smith

 0    68 schede    jakubkoralewski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
inizia ad imparare
purpose
The purpose of our meeting is clear.
Pościg
inizia ad imparare
Pursuit
Dążenie do szczęścia
inizia ad imparare
the pursuit of happiness
Czułam się spełniona
inizia ad imparare
I was feeling fulfilled
dryfujący
inizia ad imparare
adrift
walka
inizia ad imparare
struggle
ściganie
inizia ad imparare
chase
wskaźnik samobójstw
inizia ad imparare
suicide rate
beznadziejny
inizia ad imparare
hopeless
znaczenie
Jakie jest znaczenie angielskiego słowa "dachshund"?
inizia ad imparare
meaning
What is the meaning of the English word "dachshund"?
łatwość
inizia ad imparare
ease
poczucie przynależności
inizia ad imparare
sense of belonging
sławny
inizia ad imparare
renowned
poza
inizia ad imparare
beyond
odporny
inizia ad imparare
resiliant
Zastanawiam się,
inizia ad imparare
I wonder
neurologia
inizia ad imparare
neuroscience
filar
inizia ad imparare
pillar
wyceniane
inizia ad imparare
valued
nierozerwalnie
inizia ad imparare
intrinsically
traktować się nawzajem
inizia ad imparare
treat each other
sprzedawca
inizia ad imparare
vendor
odrzucać
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
inizia ad imparare
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
przyznać uznać
inizia ad imparare
acknowledge
stworzyć więź
inizia ad imparare
create a bond
gojenie
inizia ad imparare
healing
przyczyniamy się
inizia ad imparare
we contribute
rozłączenie
inizia ad imparare
disengagement
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
inizia ad imparare
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
zaangażowanie / udział
Starała się nie wdawać w spory swoich kolegów.
inizia ad imparare
involvement
She tried to avoid involvement in her colleagues' arguments.
praca
inizia ad imparare
labor
udział
inizia ad imparare
participation
wart
inizia ad imparare
worthwhile
to napędza mnie do przodu
inizia ad imparare
it drives me forward
transcendencja
inizia ad imparare
transcendence
chodzi o przejście poza siebie
inizia ad imparare
it's about stepping Beyond yourself
zgiełku codziennego życia
inizia ad imparare
hustle and bustle of daily life
podniesiony powyżej
inizia ad imparare
lifted above
znika
inizia ad imparare
it fades away
czujesz się połączony z wyższą rzeczywistością
inizia ad imparare
you feel connected to a higher reality
Jestem w strefie
inizia ad imparare
I am in a zone
Tracę całe poczucie czasu
inizia ad imparare
I lose all sense of time
hojny
inizia ad imparare
generous
to zwykle zaskakuje ludzi
inizia ad imparare
it tends to surprise people
tworzenie narracji wydarzeń
inizia ad imparare
creating a narrative from the events
Zdaję sobie sprawę,
inizia ad imparare
I realize
zaniepokojony, zniecierpliwiony
inizia ad imparare
anxious
bezcelowy
inizia ad imparare
purposeless
Tkam
inizia ad imparare
I weave
odkupieńcza
inizia ad imparare
redemptive
co straciłeś, co zyskałeś
inizia ad imparare
what you lost what you gained
w ciągu nocy
inizia ad imparare
overnight
obejmij bolesne chwile
inizia ad imparare
embrace the painful moments
nowe spostrzeżenia i mądrość
inizia ad imparare
new insights and wisdom
podtrzymuje mnie
inizia ad imparare
it sustains me
walczymy
inizia ad imparare
we struggle
związane
inizia ad imparare
associated
akty miłości
inizia ad imparare
acts of love
1 przynależność 2 celowość 3 transcendentność 4 opowiadanie sobie historii
inizia ad imparare
1 belonging 2 purpose 3 transcendence 4 storytelling
wystarczająco dużo szczęścia
inizia ad imparare
lucky enough
ludzie mnie skrzywdzili
inizia ad imparare
people wronged me
wirujący derwisz
inizia ad imparare
whirling dervish
panuj w ego
inizia ad imparare
reign in the ego
poza torem
inizia ad imparare
off track
anestezja
inizia ad imparare
anaesthesia
stawić czoła śmierci
inizia ad imparare
face death
Chirurgia awaryjna
inizia ad imparare
emergency surgery
Czas Leczy rany
inizia ad imparare
Time Heals wounds

Devi essere accedere per pubblicare un commento.