Test angielski

 0    118 schede    guest2590684
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wycofać
inizia ad imparare
withdraw
gotówką/ gotówką
inizia ad imparare
by/ in cash
rachunki
inizia ad imparare
bills
karta debetowa
inizia ad imparare
debit card
Karta kredytowa
inizia ad imparare
Credit card
Polecenie zapłaty
inizia ad imparare
Direct debit
opłaty
inizia ad imparare
fees
wydatki
inizia ad imparare
expenses
dług
inizia ad imparare
debt
pożyczka
inizia ad imparare
a loan
hipoteka
inizia ad imparare
mortgage
dochód
inizia ad imparare
income
pensja
inizia ad imparare
a salary
waluta
inizia ad imparare
currency
podatek
inizia ad imparare
tax
przekaz pieniężny
inizia ad imparare
money order
czynsz
inizia ad imparare
rent
zaliczka
inizia ad imparare
deposit
otwórz oddział
inizia ad imparare
open a branch
zakazać
inizia ad imparare
prohibit
długi
inizia ad imparare
debts
dodatek studencki
inizia ad imparare
student allowence
pożyczka
inizia ad imparare
loan
wziąć pożyczkę
inizia ad imparare
take out a loan
zanurz się w swoich oszczędnościach
inizia ad imparare
dip into your savings
zaciągnąłem ogromne długi
inizia ad imparare
ran up huge debts
kontynuować
inizia ad imparare
carry on
ograniczyć
inizia ad imparare
cut down on
zbadać coś, zająć się czymś
inizia ad imparare
look into
jadać na mieście
inizia ad imparare
eat out
zostawać w tyle
inizia ad imparare
fall behind
nie móc się doczekać
inizia ad imparare
look forward to
spłacić, spłacić, zwrócić
inizia ad imparare
pay back, pay off, refund
odkładać
inizia ad imparare
put by
odkładać
inizia ad imparare
put off
rozstawiać, rozkładać
inizia ad imparare
set up
być szczerym
inizia ad imparare
to be candid
szczerze mówiąc
inizia ad imparare
to be frank
chciałbym skorzystać z tej okazji
inizia ad imparare
i would like to take this opportunity
moim dzisiejszym celem jest
inizia ad imparare
my objective today is to
spróbuj wizualizować wygląd (ich) twarzy
inizia ad imparare
try and visualise the looks on (their) faces
jak wszyscy jesteście świadomi
inizia ad imparare
as you arę all aware
będą mogli poczuć oczekiwanie
inizia ad imparare
they will be able to feel the anticipation
teraz zwracając naszą uwagę na
inizia ad imparare
now, turning our attention to
Wyobraź to sobie
inizia ad imparare
picture it
Chciałbym przedstawić krótki opis
inizia ad imparare
I'd like to give you a brief breakdown
Wyobraź sobie, jak wszyscy zareagują
inizia ad imparare
Imagine how everyone will react
czy możesz pomyśleć o czymś więcej?
inizia ad imparare
can you think od anything more
szczodry, hojny
inizia ad imparare
lavish
pilnować czegoś na bieżąco
inizia ad imparare
keep track of something
nawyk wydawania
inizia ad imparare
spending habit
wielkie zdjęcie
inizia ad imparare
the big picture
kurczący się rynek
inizia ad imparare
shrinking market
od zera
inizia ad imparare
from scratch
zależny od
inizia ad imparare
dependent on
wspólne cele
inizia ad imparare
collective targets
rozpowszechniać
inizia ad imparare
redistribute
wytrwały
inizia ad imparare
persistent
powód, który gwarantuje
inizia ad imparare
reason wich warrant
rozważ duży obraz
inizia ad imparare
consider the big picture
mogę der dlaczego mam moje zastrzeżenia
inizia ad imparare
i can der why there my objections
pozwól, że przedstawię główny powód
inizia ad imparare
let me break down the main reason
wsparcie innych
inizia ad imparare
backing of others
jeśli nie będziemy działać, to
inizia ad imparare
if we fail to act, then
zobowiązując się do tego działania
inizia ad imparare
commiting to this action
postęp
inizia ad imparare
advance
zapewnienie
inizia ad imparare
assurance
piszemy, aby wyrazić nasze głębokie niezadowolenie
inizia ad imparare
we are writting to express our deep dissatisfaction
prosimy o niezwłoczne rozwiązanie tej sprawy
inizia ad imparare
we request to resolve this matters immediately
jeśli tego nie zrobisz, będziemy zmuszeni do podjęcia działań prawnych
inizia ad imparare
unless you do this, we shall be forced legal action
czekamy na Twoją szybką odpowiedź
inizia ad imparare
we look forward to your prompt response
ślad węglowy
inizia ad imparare
carbon footprint
emisji dwutlenku węgla
inizia ad imparare
carbon emissions
ekstremalna pogoda
inizia ad imparare
extreme weather
paliwa kopalne
inizia ad imparare
fossil fuels
efekt cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse effect
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
polution
wysokość
inizia ad imparare
alitiude
drought
inizia ad imparare
drought
powódź
inizia ad imparare
flood
pestycydy
inizia ad imparare
pesticides
łańcuch dostaw
inizia ad imparare
supply chain
poradzić sobie / przyjąć / zmierzyć się z wyzwaniem
inizia ad imparare
deal with/ embrace the/ face a challenge
partner biznesowy
inizia ad imparare
business partner
Giełda Papierów Wartościowych
inizia ad imparare
stock market
dział kadr
inizia ad imparare
human resources
wysoka temperatura
inizia ad imparare
high temperature
zrównoważone rozwiązanie
inizia ad imparare
sustainable solution
rosnący popyt
inizia ad imparare
growing demand
stanowić zagrożenie
inizia ad imparare
pose a threat
Napotykasz trudnosci
inizia ad imparare
face difficulties
wilgotna atmosfera
inizia ad imparare
humid atmosphere
potencjalna awaria
inizia ad imparare
potencial failure
przewidzieć problem
inizia ad imparare
predict a problem
przestarzały
inizia ad imparare
outdated
rozprowadzić
inizia ad imparare
spread
niezgodność
inizia ad imparare
incompatibility
nowsza wersja
inizia ad imparare
update
stanąć w bezruchu/zamierać
inizia ad imparare
come to a standstill
bardzo cierpieć
inizia ad imparare
suffer greatly
detalista
inizia ad imparare
retailer
niechęć innych
inizia ad imparare
resentment from others
poddać się
inizia ad imparare
give in
jednorazowe negocjacje
inizia ad imparare
one-off negotiation
zorganizowany / elastyczny
inizia ad imparare
structured / flexible
praktyczne/kreatywne
inizia ad imparare
practical / creative
analityczne/oparte na wierzeniach
inizia ad imparare
analytical/beliefs-driven
wiem o co ci chodzi
inizia ad imparare
i get your point
to nie brzmi źle
inizia ad imparare
that doesnt sound bad
czy możemy zagłębić się w temat?
inizia ad imparare
can we dive deeper into the topic of
jak możemy razem pracować, aby wyjść poza ten punkt?
inizia ad imparare
how can we work together to move beyond this point
czy możemy na chwilę spojrzeć na to obiektywnie?
inizia ad imparare
can we look at this objectively for a moment
czy mógłbyś to rozwinąć?
inizia ad imparare
could you elaborate on that
jeśli podążam za tobą poprawnie
inizia ad imparare
if i follow you correctly
chciałbym polecić nam opracowanie czegoś
inizia ad imparare
i would like to recommend that we develop sth
byłoby wskazane, aby dostarczyć więcej
inizia ad imparare
it would be advisible to provide more
rozsądne podejście
inizia ad imparare
resonable aproach
na podstawie naszych badań
inizia ad imparare
based on our research

Devi essere accedere per pubblicare un commento.