Test 4 Pat IV The Other Side of Eden

 0    123 schede    karolinadziewierz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
a hunter gatherer
zbieracz)
inizia ad imparare
(łowca
an athropologist
inizia ad imparare
(antropolog)
to campaign for sth
inizia ad imparare
(prowadzić kampanię na rzecz czegoś)
intriguing
inizia ad imparare
(intrygujący)
a documentary
inizia ad imparare
(film dokumentalny)
an advisory commitee
inizia ad imparare
(komisja, komitet doradczy)
rampant
inizia ad imparare
(niepohamowany, szerzący się)
an expansion
inizia ad imparare
(rozwój)
acquisitive
inizia ad imparare
(zachłanny)
part ..., part...
inizia ad imparare
(częsciowo..., częściowo...)
ethnography
inizia ad imparare
(etnografia)
a manifesto
inizia ad imparare
(manifest)
to distill sth
inizia ad imparare
(wydobyć istotę czegoś)
a paean for sth
inizia ad imparare
(pean, utwór pochwalny)
to vanish
inizia ad imparare
(znikać)
to set sth up (as sth)
inizia ad imparare
(organizować coś, aranżować, ustawiać)
nothing less than (sth)
inizia ad imparare
(co najmniej)
a claim
inizia ad imparare
(twierdzenie)
to fall short
inizia ad imparare
(nie spełniać oczekiwań; nie wystarczać)
persuasive
inizia ad imparare
(przekonujący; elokwentny, wymowny)
exhilarating
inizia ad imparare
(ekscytujący, porywający)
a brush (with sb)
inizia ad imparare
(otarcie, starcie z kimś)
equipped with sth
inizia ad imparare
(wyposażony w)
a caribou skin
inizia ad imparare
(skóra karibu, renifera)
burgeoning
inizia ad imparare
(rozwijający się, rosnący w szybkim tempie)
to hone sth
inizia ad imparare
(udoskonalić, doprowadzić do perfekcji)
relativism
inizia ad imparare
(relatywizm)
to set off
inizia ad imparare
(wyruszyć, rozpocząć podróż)
expeditions of genuine hardship
inizia ad imparare
(prawdziwie ciężkie ekspedycje)
seal skin boots
inizia ad imparare
(buty z futrem z fok, selskiny)
an apartment block
inizia ad imparare
(blok mieszkalny)
a cliff
inizia ad imparare
(klif, urwisko)
to drive one’s work
inizia ad imparare
(napędzać czyjąś pracę)
to revisit (a place)
inizia ad imparare
(ponownie odwiedzić)
at times
inizia ad imparare
sometimes (czasami)
rosy
inizia ad imparare
(kwitnący, w rozkwicie)
ethnocentric
inizia ad imparare
(etnocentryczny)
a flipside
inizia ad imparare
(zła strona)
dualistic
inizia ad imparare
(dualistyczny, dwoisty)
(to live) in prosperity
inizia ad imparare
(w dobrobycie)
in harmony with sth
inizia ad imparare
(w harmonii z)
an infectious disease
inizia ad imparare
(choroba zakaźna)
elders
inizia ad imparare
(starsi członkowie)
neurosis
inizia ad imparare
(nerwica, psychoza)
candour
inizia ad imparare
(szczerość, otwartość)
immune to sth
inizia ad imparare
(odporny na coś)
mental anguish
inizia ad imparare
(psychiczna udręka, cierpienie)
a half truth
inizia ad imparare
(półprawda, część prawdy)
a scion
inizia ad imparare
(potomek – znanej lub poważanej rodziny)
an agriculturalist
inizia ad imparare
(farmer, rolnik)
to run roughshod over sb / sth
inizia ad imparare
i(brutalnie traktować coś; poniewierać kimś)
a pristine land
inizia ad imparare
(pierwotny, nieskazitelny teren)
to pluck sth / sb from sb
inizia ad imparare
(wyrwać coś / kogoś komuś)
a residential school
inizia ad imparare
(szkoła z internatem)
to drum sth
inizia ad imparare
(~”odbić”, skopiować coś)
to settle sb
inizia ad imparare
(~“ustabilizować, zakorzenić kogoś”)
to witness sth
inizia ad imparare
(być świadkiem czegoś)
confusion
inizia ad imparare
(zamieszanie, zamęt)
pathetic
inizia ad imparare
(podny politowania, współczucia)
lassitude
inizia ad imparare
(znużenie, zmęczenie)
at the heart of sth
inizia ad imparare
(w samym środku, sercu czegoś)
a contrast with sth
inizia ad imparare
(kontrast z)
an inversion of sth
inizia ad imparare
(inwersja, odwrócenie)
nomadic
inizia ad imparare
(koczowniczy)
a herder
inizia ad imparare
(pasterz)
a grain
(hodowca zboża)
inizia ad imparare
grower
settled
inizia ad imparare
(zakorzeniony, osiadły)
profound
inizia ad imparare
(głęboki)
demographically
inizia ad imparare
(demograficznie)
stable
inizia ad imparare
(stały, stabilny)
to wander the earth
inizia ad imparare
(wędrować, przemierzać świat)
an expansion
inizia ad imparare
(rozwój, ekspansja)
to colonise
inizia ad imparare
(kolonizować)
to inhabit (a place)
inizia ad imparare
(zamieszkiwać)
unfit for sth
inizia ad imparare
(nienadający się, niezdatny do czegoś)
theorising
inizia ad imparare
(teoretyzowanie)
pre agricultural
inizia ad imparare
(istniejący przed wprowadzeniem rolnictwa)
a favourable land
inizia ad imparare
(korzystny, „łaskawy” teren)
rudimentary
inizia ad imparare
basic (elementarny, podstawowy)
sb’s discipline
inizia ad imparare
(czyjaś dziedzina)
welcome (adj.)
inizia ad imparare
(mile widziany)
social sciences
inizia ad imparare
(nauki społeczne)
to hobble sth / sb
inizia ad imparare
(pętać)
an attachment to sth
inizia ad imparare
(przywiązanie do czegoś)
a theorist
inizia ad imparare
(teoretyk, biegły w teorii jakiejś nauki)
to break the rules
inizia ad imparare
(łamać zasady)
to evoke sth
inizia ad imparare
(przywoływać, ewokować)
to employ sth
inizia ad imparare
(stosować, wykorzystywać coś)
aphoristic
inizia ad imparare
(aforystyczny)
to equivocate
inizia ad imparare
(unikać jasnej odpowiedzi)
an absolute
inizia ad imparare
(prawda absolutna)
nothingness
inizia ad imparare
(pustka, nicość)
verbal untruth
inizia ad imparare
(słowna nieprawda)
to render sb + adj.
inizia ad imparare
(czynić kogoś + jakimś)
neurotic
inizia ad imparare
(nerwicowy, znerwicowany)
leaden
inizia ad imparare
(ciężki, bez wyrazu)
dry
inizia ad imparare
(nudny, oschły)
by good prose
inizia ad imparare
(przy użyciu dobrej prozy)
to glitter with sth
inizia ad imparare
(błyszczeć czymś)
potent
inizia ad imparare
(potężny, przekonujący)
an elegy to sth
inizia ad imparare
(elegia na temat czegoś)
marginalised
inizia ad imparare
(marginalizowane, bagatelizowane)
(an alien) cosmology
inizia ad imparare
(obca kosmologia)
a renewed urgency
inizia ad imparare
(odnowiona pilność – jakiegoś tematu)
mystical
inizia ad imparare
(mistyczny)
long awaited
inizia ad imparare
(długo wyczekiwany)
hitherto
inizia ad imparare
(dotychczas, do tej pory)
to do sth beforehand
inizia ad imparare
(robić coś uprzednio)
to be deprived of sth
inizia ad imparare
(być pozbawionym czegoś)
to assume the role of sb
inizia ad imparare
(przyjmować jakąś rolę)
a false assumption about sth
inizia ad imparare
(fałszywe założenie na jakiś temat)
to overplay sth
inizia ad imparare
(przerysować, wyolbrzymić coś)
to oversimplify sth
inizia ad imparare
(zbytnio upraszczać)
to draw parallels between sth
inizia ad imparare
(wskazywać podobieństwa pomiędzy)
to underestimate sth
inizia ad imparare
(nie doceniać, zbyt nisko szacować)
humility
inizia ad imparare
(pokora, skromność)
psychological well being
inizia ad imparare
(dobre samopoczucie)
cruel injustice
inizia ad imparare
(okrutna niesprawiedliwość)
barren areas
inizia ad imparare
(jałowe, surowe tereny)
representative
inizia ad imparare
(reprezentatywny; charakterystyczny)
to hold sb responsible for sth
inizia ad imparare
(obarczać kogoś odpowiedzialnością za coś)
to adress some issues
inizia ad imparare
(zajmować się jakąś sprawą)
a synthesis of sth
inizia ad imparare
(synteza)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.