Talking about beliefs and opinions

 0    48 schede    guest2459395
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mocno wierzę, że...
inizia ad imparare
I firmly believe that...
Podzielam Twoją opinię w tej sprawie
inizia ad imparare
I share your opinion on the issue of
Jestem wielkim zwolennikiem
inizia ad imparare
I’m a great believer in
Wbrew powszechnemu przekonaniu...
inizia ad imparare
Contrary to popular belief...
Mamy powody, by sądzić, że
inizia ad imparare
We have reasons to believe that
Jesteśmy biegunami w naszych postawach życiowych
inizia ad imparare
We are poles apart in our attitudes to life
To kwestia opinii, czy
inizia ad imparare
It’s a matter of opinion whether
Miałem różnicę zdań z
inizia ad imparare
I had a difference of opinion with
Mam podejrzenie, że możesz mieć rację
inizia ad imparare
I’ve got a sneaking suspicion you may be right
nieporozumienia
inizia ad imparare
disagreements
zaczynam myśleć
inizia ad imparare
I’m beggining to think
przyjmować założenia
inizia ad imparare
make assumptions
oparte na
inizia ad imparare
based on
niezachwiana wiara
inizia ad imparare
unshakeable belief
wyższość (nad kimś)
inizia ad imparare
superiority
system wartości
inizia ad imparare
value system
nieświadomy
inizia ad imparare
unaware
nieświadomy stopnia, w jakim jego
inizia ad imparare
unaware of the extent to which his
zestaw przekonań
inizia ad imparare
set of beliefs
zabarwił jego osąd
inizia ad imparare
coloured his judgement
jego badania prowadzą go do wniosku
inizia ad imparare
his research leads him to conclude
prowadzi go do wniosku, że
inizia ad imparare
leads him to conclude that
było uzasadnione
inizia ad imparare
was justified
jednakże
inizia ad imparare
however
jego dowody opierają się na jednym dokumencie
inizia ad imparare
his evidance is based on one single document
Przywiązuje do tego zbyt dużą wagę
inizia ad imparare
He attaches too much inportance to this
zaufaj jego osądowi
inizia ad imparare
trust his judgement
Ponadto
inizia ad imparare
Moreover
poddać w wątpliwość
inizia ad imparare
cast doubt on
wnioski
inizia ad imparare
conclusions
Opinie w tej sprawie są podzielone
inizia ad imparare
Opinions of the issue are divided
moja własna przemyślana opinia
inizia ad imparare
my own considered opinion
pisarzowi nie można ufać
inizia ad imparare
the writer is not to be trusted
Mam poważne obawy co do jego badań
inizia ad imparare
I have serious misgivings about his research
Mam wątpliwości co do prawdziwości niektórych jego faktów
inizia ad imparare
I have doubts about the accuracy of some his facts
Mam nadzieję, że przyjdziesz na moją imprezę
inizia ad imparare
I hope you’ll come to my party
Porzucili nadzieję na wszystkich ocalałych
inizia ad imparare
They’ve given up hope of any survivors
Musimy się mocno zastanowić nad tym problemem
inizia ad imparare
We need to think hard about this problem
Chciałbym, żeby po prostu zostawili mnie w spokoju
inizia ad imparare
I wish they would just leave me alone
Wiele osób podziela pogląd/opinię, że...
inizia ad imparare
Many people hold the view/opinion that...
Ma mocne opinie na wiele tematów.
inizia ad imparare
He has strong opinions on many subjects.
myśli lub mówi, że rzeczy są prawdziwe bez wystarczających dowodów
inizia ad imparare
thinks or says things are true without enough evidence
wpłynął na jego osąd
inizia ad imparare
affected his judgement
zasugeruj, że coś może być nie tak
inizia ad imparare
syggest something may be wrong with
opinia po wielu przemyśleniach
inizia ad imparare
opinion after much thoughts
mam poważne wątpliwości
inizia ad imparare
I have serious doubts about
umówic spotkanie
inizia ad imparare
make an appointment
Mam prośbe do Ciebie
inizia ad imparare
I have a request for you

Devi essere accedere per pubblicare un commento.