SWOT Analysis

 0    34 schede    robertodwald1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwięzły
Twoje podsumowanie powinno być tak jasne i zwięzłe, jak to tylko możliwe
inizia ad imparare
concise
Your summary should be as clear and concise as possible
struktura
Musimy ustanowić ramy prawne dla ochrony środowiska
inizia ad imparare
framework
We need to establish a legal framework for the protection of the environment
informacja zwrotna
inizia ad imparare
feedback
środowisko
Nieszczęśliwe środowisko domowe może wpływać na zachowanie dziecka
inizia ad imparare
environment
An unhappy home environment can affect a child's behaviour.
analiza
inizia ad imparare
analysis
wyróżniać, odróżniać się, rozpoznać
Trudno było odróżnić jednego bliźniaka od drugiego
inizia ad imparare
distinguish
It was hard to distinguish one twin from the other.
wykorzystać
Wykorzystał nazwisko swojego ojca, aby znaleźć pracę
inizia ad imparare
exploit
He exploited his father's name to get himself a job
oddźwięk/ reakcja na coś/ uwagi dotyczące czegoś
Byłabym wdzięczna za wszelkie uwagi na temat mojej pracy
inizia ad imparare
feedback on something
I'd appreciate some feedback on my work.
źródło
inizia ad imparare
source
konkurent
inizia ad imparare
competitor
wyrażenie
inizia ad imparare
phrase
zastosować, używać
Nowa technologia została zastosowana w rolnictwie
inizia ad imparare
apply, use
The new technology was applied to farming
streszczenie
inizia ad imparare
summary
matryca
inizia ad imparare
matrix
zewnętrzny
inizia ad imparare
external
nieświadomy
inizia ad imparare
unaware
wypowiedzieć się (na jakiś temat)
Chcielibyśmy, żeby nasi klienci wypowiedzieli się na temat jakości naszych usług
inizia ad imparare
give feedback
We would like our customers to give us some feedback on the quality of our service
groźba
inizia ad imparare
threat
pokryty
inizia ad imparare
covered
strategiczny
inizia ad imparare
strategic
wdać się w kłótnię
Nawet jeśli klient nie ma racji nie wdawaj się z nim w kłótnię
inizia ad imparare
get into an argument
Even if your customer is not right do not get into an argument with them
argumenty za i przeciw
Są silne argumenty za i przeciw zmianie naszej polityki cenowej
inizia ad imparare
arguments for and against
There are strong arguments for and against changing our pricing policy
wydajny
inizia ad imparare
efficient
klótnia, argument
inizia ad imparare
argument
technika
inizia ad imparare
technique
skanowania
inizia ad imparare
scan
wyeliminować
inizia ad imparare
eliminate
słaby
inizia ad imparare
weak
bliźniak
inizia ad imparare
twin
strategia
inizia ad imparare
strategy
okazja / możliwość
inizia ad imparare
opportunity
złożony, skomplikowany, komplex (budynek), kompleks, poczucie niższości
inizia ad imparare
complex
środki
Musimy jak najefektywniej wykorzystać dostępne zasoby finansowe
inizia ad imparare
resources
We must make the most efficient use of the available financial resources.
analiza słabych i dobrych stron oraz szans i zagrożeń przedsiębiorstwa
inizia ad imparare
SWOT Analysis

Devi essere accedere per pubblicare un commento.