SPO in the Hague

 0    373 schede    cezarymichalczuk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Są to czynniki przemawiające za / przeciw temu rozwiązaniu
inizia ad imparare
These are the factors militating for/against this solution
Dla ubogich podejrzanych dostępne są pieniądze
inizia ad imparare
There is money available for indigent suspects
Informacje te zostały przedstawione jako dowody na rozprawie
inizia ad imparare
This information has been tendered into evidence at trial
Zakwestionowana decyzja
inizia ad imparare
Impugned decision
Przyznanie się do winy musi być jednoznaczne
inizia ad imparare
The admission of guilt must be unequivocal
Z tego faktu nie można wyciągnąć żadnych negatywnych wniosków
inizia ad imparare
No adverse inference may be drawn from this fact
Sąd zarządził zawieszenie postępowania
inizia ad imparare
The court has ordered a stay of proceedings
Sąd postanowił odroczyć rozprawę
inizia ad imparare
The court has decided to adjourn the trial
Dowód obronny w duplice
inizia ad imparare
Defence Evidence in rejoinder
Dowody prokuratorskie w odpowiedzi
inizia ad imparare
Prosecution evidence in rebuttal
Dowody te udowadniają akty i postępowanie oskarżonego
inizia ad imparare
This evidence goes to proof of the acts and conduct of the accused
Prawo do apelacji przysługuje z mocy ustawy
inizia ad imparare
The appeal lies as of right
Zdanie odrębne zostało dołączone do wyroku
inizia ad imparare
Dissenting opinion was appended to the judgment
Ten błąd faktyczny doprowadził do pomyłki sądowej
inizia ad imparare
This error of fact occasioned a miscarriage of justice
Złagodzenie kary
inizia ad imparare
Commutation of sentence
SC ma pierwszeństwo przed innymi sądami
inizia ad imparare
SC has primacy over other courts
Wydalenie z sali rozpraw (zakaz wstępu)
inizia ad imparare
Expulsion from the courtroom
Prokurator wezwał świadka, aby wprowadził do procesu dowody z 2 dokumentów
inizia ad imparare
Prosecutor called the witness to introduce in evidence 2 documents
Prokuratura otrzymała 125 dni na przedstawienie swojej sprawy
inizia ad imparare
Prosecution was allotted 125 days to present its case
John podważył jej argument
inizia ad imparare
John eviscerated her argument
Wypatroszył rybę
inizia ad imparare
He gutted/cleaned the fish
Mimo nalegań pani May, UE nie ustąpiła/ nie ugięła się
inizia ad imparare
Despite Mrs May’s insistance, the EU did not budge
Pijawki wysysają ze mnie krew
inizia ad imparare
The leeches suck blood out of me
Te nadzieje wydają się płonne
inizia ad imparare
These hopes seem forlorn
polędwica
inizia ad imparare
sirloin
Musimy przeanalizować odłamki/fragmenty betonu
inizia ad imparare
We need to analyse chips of concrete
Pozostałości broni muszą zostać pobrane z próbki
inizia ad imparare
Weapon debris must be swabbed for samples
USA nie oszczędzają na obronie
inizia ad imparare
The US do not skimp on defence
temat zastępczy, mylny trop, zasłona dymna
inizia ad imparare
Red herring
współczynnik
inizia ad imparare
coefficient
David często się wyłącza
inizia ad imparare
David often tunes out
Obama był oszołomiony!
inizia ad imparare
Obama was gobsmacked!
Większość smogu pochodzi z domowych palników na drewno
inizia ad imparare
Most of the smog comes from the household wood burners
Pacjenci z pianą na ustach i konwulsjami zostali przewiezieni do szpitala.
inizia ad imparare
Patients with foaming at the mouth and convultions were taken to hospital.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinieneś się przechwalać, nie zwracając się do braggart
inizia ad imparare
During job interview you should brag without coming across as braggart
Staram się być życzliwym szefem.
inizia ad imparare
I try to be a benevolent boss.
Strategia rządu to zwykłe mydlenie oczu.
inizia ad imparare
Government strategy is a mere window-dressing.
Gdyby mi to zrobił, zdarłbym z niego skórę
inizia ad imparare
If he did it to me, I’d rip his skin off
Polski rząd nieszczerze popiera rządy prawa
inizia ad imparare
Polish government pays lip-service to the rule of law
Wielu szefów udaje, że popiera współpracę między pracownikami.
inizia ad imparare
Many bosses pay lip service to cooperation between employees.
Angielski jest językiem nauczania
inizia ad imparare
English is the language of instruction
Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone
inizia ad imparare
Rumours of my death are greatly exaggerated
Szczerość/szacunek w stosunku do sądu
inizia ad imparare
Candour towards the court
reprymenda dyscyplinarna
inizia ad imparare
admonishment
Proces nominacji został przeprowadzony w sposób merytoryczny
inizia ad imparare
The appointment process was conducted in a meritocratic way
to jest mylące
inizia ad imparare
this is a misnomer
Machinacje zdrajców są winne za to
inizia ad imparare
Machinations of traitors are to be blamed for it
Trump przekręcił się i wrócił do snu
inizia ad imparare
Trump rolled over and went back to sleep
Stany Zjednoczone wciąż mogą zwalczyć ten trend
inizia ad imparare
The US can still buck this trend
Ameryka będzie musiała podwoić zaangażowanie na rzecz amerykańskich wartości
inizia ad imparare
America will have to double down on its commitment to American values
Chiny nie są już zadowolone z tego, że grają drugie skrzypce przy Stanach Zjednoczonych
inizia ad imparare
China is no longer content to play second fiddle to the United States
Świerszcze grają
inizia ad imparare
Crickets are chirping
Wprowadzisz ją szybko w szczegóły?
inizia ad imparare
You will get her up to speed
Teoretyczne podstawy odstraszania
inizia ad imparare
Theoretical underpinnings of deterrence
Przez lata pracowaliśmy ciężko w pokojach na zapleczu
inizia ad imparare
We toiled in back rooms for years
Nowe dowody wywracają do góry nogami nasze zrozumienie ludzkiego zachowania
inizia ad imparare
New evidence upends our understanding of human behaviour
Odstraszanie nuklearne w pełnym tego słowa znaczeniu
inizia ad imparare
Nuclear deterrence par excellence
Czyściec
inizia ad imparare
Purgatory
Stany Zjednoczone przyjęły ‚niezaangażowane’ podejście do Syrii
inizia ad imparare
US has taken a hands-off approach to Syria
Tabliczka mnożenia
inizia ad imparare
Multiplication table
Wyglądał na zaniedbanego i rozczochranego
inizia ad imparare
He looked scruffy and unkempt
Czerwona taczka
inizia ad imparare
Red wheelbarrow
brak satysfakcji z powodu braku równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym
inizia ad imparare
dissatisfaction with the work-life balance
Motel miał podświetlony znak
inizia ad imparare
The motel had a lit-up sign
Reacher mocno uderzył faceta z główki
inizia ad imparare
Reacher head-butted the guy hard
40 nudnych minut później, Reacher wysiadł z autobusu
inizia ad imparare
40 uneventful minutes later, Reacher got off the bus
Ortodoksyjni Żydzi noszą pejsy
inizia ad imparare
Orthodox Jews wear sidelocks
Żyje na zasiłku
inizia ad imparare
He lives on a dole
Spędziłem całą noc oglądając ‚taśmowo’ Grę o Tron
inizia ad imparare
I spent the whole night binge-watching Game of Thrones
Nakamura odłamała mały kawalek i zjadła go
inizia ad imparare
Nakamura broke off a small crumb and ate it
Możesz wsadzić swoje groźby tam, gdzie słońce nie dochodzi
inizia ad imparare
You can stick your threats where the sun doesn’t shine
To była ostatnia kropla, która przelała czarę
inizia ad imparare
It was the straw that broke the camel’s back
Pejsy
inizia ad imparare
sidelocks
Z Umerrem musisz ćwiczyć sztukę emocjonalnego oderwania
inizia ad imparare
With Umerr You need to practice the art of emotional detachment
Jarmo jest po prostu leniem/nierobem
inizia ad imparare
Jarmo is just a deadbeat
Anette była osobą przygnębiającą/dołującą
inizia ad imparare
Anette was a real downer
Igor zawsze starał się umniejszać moje sukcesy
inizia ad imparare
Igor always attempted to belittle my successes
W drodze na szczyt nigdy nie deptałem po innych
inizia ad imparare
On the way to the top I have never stomped on others
Żyjemy w świecie zajadłej/zawziętej/bezpardonowej konkurencji
inizia ad imparare
We live in a dog-eat-dog world
Martin zna wszystkie modne słowa ludzi jakościowych, ale nie działa
inizia ad imparare
Martin knows all the buzzwords of quality people, but he does not walk the walk
szałwia herbaty
inizia ad imparare
sage tea
Moc konkretności
inizia ad imparare
The power of concreteness
Martin używa niezrozumiałego języka, aby zamaskować swoją niekompetencję
inizia ad imparare
Martin uses unintelligible language to mask his incompetence
Neofita (osoba nowo nawrócona;-)
inizia ad imparare
Neophyte
Prezentacja była pełna zawiłych statystyk
inizia ad imparare
The presentation was packed with convoluted statistics
Jako szef odpieram/zbijam ataki przełożonych
inizia ad imparare
As a boss I deflect heat from superiors
Marek był dziekanem, a teraz jest rektorem w Stanford
inizia ad imparare
Marek was a dean and now he is a provost at Stanford
grzywka
inizia ad imparare
a fringe
Dowody są istotne, jeśli mają związek z przedmiotem/materią w procesie
inizia ad imparare
Evidence is relevant if it is germane to the issues in the trial
Waga odnosi się do znaczenia określonego dowodu
inizia ad imparare
Weight relates to importance of a certain piece of evidence
Sąd zawsze bierze pod uwagę pochodzenie dowodów
inizia ad imparare
The court always considers the provenance of the evidence
Reacher znów wyszedł z tego bez szwanku
inizia ad imparare
Reacher again got away unscathed
Myanmar jest największym źródłem jadeitu
inizia ad imparare
Myanmar is the biggest source of jade
Poziom ucisku Rohingya jest trudny do pojęcia
inizia ad imparare
The level of oppression of Rohingya is hard to fathom
bezwzględnie obowiązujące normy prawa międzynarodowego
inizia ad imparare
peremptory norms of international law
wkrótce dojdzie to do skutku
inizia ad imparare
it will soon come to fruition
Chiny to wspaniały haker
inizia ad imparare
China is a prodigious hacker
Stany Zjednoczone nie przedstawiły żadnych dowodów na nieczystą grę Huawei
inizia ad imparare
The US has provided no evidence of foul play by Huawei
Zarzuty o kradzież to małe piwo
inizia ad imparare
The theft charges are small beer
Jeśli twoje dziecko zostanie zapisane później, czesne jest naliczne proporcjonalnie
inizia ad imparare
If your kid is enrolled later the tuition fee is prorated
Stworzono pewne warunki, obliczone na doprowadzenie do fizycznego zniszczenia Rohingya
inizia ad imparare
Certain conditions have been inflicted, calculated to bring about the physical destruction of Rohingya
Dziewczęta w wieku rozrodczym były celem gwałtu
inizia ad imparare
Girls of reproductive age were targeted for rape
Mudżahedin odbezpieczył karabin
inizia ad imparare
A Mujahedin cocked his rifle
Serbów tych spotkał ten sam los, co tych, wcześniej straconych.
inizia ad imparare
These Serbs met the same fate as those who were executed earlier.
Wszyscy zabici żołnierze zostali szybko uzupełnieni
inizia ad imparare
All killed soldiers were quickly replenished
Herb
inizia ad imparare
Coat of arms
Czy mógłbyś przestać bekać?
inizia ad imparare
Could you please stop belching?
UE cierpi na wiele wad często przypisywanych Eurowizji
inizia ad imparare
EU suffers from many of the flaws often ascribed to Eurovision
osika
inizia ad imparare
aspen
Reacher spędził 2 dni na skalnej półce
inizia ad imparare
Reacher spent 2 days on a rock ledge
Cukierek albo psikus
inizia ad imparare
Trick or treat
Huawei to przeczeka
inizia ad imparare
Huawei will wait it out
Wystający gwóźdź zostaje wbity
inizia ad imparare
The nail that sticks out gets hammered down
Obcinanie dotacji to wszystko, co Bahrajn może osiągnąć
inizia ad imparare
Cutting subsidies will only get Bahrain so far
Trump powiedział później, że się przejęzyczył
inizia ad imparare
Trump later said he misspoke
Prezydent Xi złożył wieniec pod pomnikiem poświęconym Długiemu Marszowi
inizia ad imparare
President Xi laid a wreath at the monument dedicated to the Long March
Jest poniżej mojego poziomu tworzenie dziecinnych tweetów i przezywanie, tak jak robi to Trump
inizia ad imparare
It is beneath me to do childish tweets and name-calling like Trump does
Podróż Trumpa do Wielkiej Brytanii jest naznaczony zarówno widowiskowością/przepychem, jak i protestami
inizia ad imparare
Trumps trip to the UK is marked by both pageantry and protests
Konkurs pięknosci
inizia ad imparare
Beauty pageant
USA szczyci się merytokracją
inizia ad imparare
US prides itself on meritocracy
Trump umieścił pochlebców na wpływowych stanowiskach w administracji
inizia ad imparare
Trump put sycophants in influential positions in the Administration
Stany Zjednoczone naciskają na sojuszników, aby ci wykluczyli Huawei z ich sieci 5G
inizia ad imparare
The US has been pressuring allies to ban Huawei from their 5G networks
Trump oddał się amatorskiemu flirtowi z Koreą Północną
inizia ad imparare
Trump indulged in an amatourish flirtation with North Korea
Jest znana z sypiania z każdym
inizia ad imparare
She is a notorious sleep-around
Stany Zjednoczone dadzą przykład innym, które będą próbować je naśladować
inizia ad imparare
The US will set an example others will try to emulate
Nasza rekomendacje są ignorowane
inizia ad imparare
Our recommendations fall on deaf ear
Ten ruch może przyspieszyć wybory
inizia ad imparare
This move is likely to precipitate an election
Obama był prawniczy i bystry
inizia ad imparare
Obama was lawyery and crisp
Raport Mullera nie wpłynie na poparcie Trumpa
inizia ad imparare
Muller’s report is not going to dent Trump’s support
Powinniśmy wyjść z UE, choćby nie wiem co/ bez wzgledu na wszystko
inizia ad imparare
We should leave the EU come what may
Projekt ustawy o mediach najprawdopodobniej utknie w komisjach
inizia ad imparare
The draft law on media will probably languish in committees
‘Walić biznes ”, jeśli przeszkadza
inizia ad imparare
fuck business” if it gets in the way
Jak się trzymasz?
inizia ad imparare
How are you holding up?
Czemu zawdzięczamy tą przyjemność?
inizia ad imparare
To what do we owe the pleasure?
Trump wydaje się pozbawiony podstawowej ludzkiej empatii
inizia ad imparare
Trump seems devoid of basic human empathy
Boris Johnson jest całkowicie niezdolny do rządzenia.
inizia ad imparare
Boris Johnson is wholly unfit to lead.
Wiele kompromitujących historii odbiło się od niego.
inizia ad imparare
Many compromising stories bounced off him.
Amerykanie nie docenili determinacji wroga
inizia ad imparare
Americans failed to appreciate the enemy’s resolve
Prezydent znalazł się w pułapce między pokorą a pychą
inizia ad imparare
The president found himself caught between humility and hubris
W walce nie masz luksusu, by oddawać się lękowi
inizia ad imparare
In combat you don’t have the luxury to indulge your fear
Amerykańskie firmy płacą swoim szefom niedorzeczne sumy
inizia ad imparare
US companies are paying their top CEOs ludicrous sums
Spotkania stand-up to oparte na dowodach narzędzie do zarządzania
inizia ad imparare
Stand-up meetings is evidenced-based management tool
Dobry szef uparcie chroni swoich pracowników przed osobami z zewnątrz
inizia ad imparare
Good boss doggedly protects his staff from outsiders
odzyskanie uwagi i powrót do poprzedniego zadania po przerwie trwa 25 minut
inizia ad imparare
it takes 25 minutes to recover from an interruption and return to the previous task
Dobrzy szefowie chronią swoich pracowników przed niepotrzebnymi kłopotami organizacyjnymi
inizia ad imparare
Good bosses buffer their staff from unnecessary organisational hassles
Czasami musisz się poddać głupim żądaniom swoich szefów
inizia ad imparare
Sometimes you have to cave in to your bosses’ silly demands
Wbrew nakazowi ministra generałowie złożyli rezygnację
inizia ad imparare
In defiance of the Minister’s order, the generals tendered their resignation.
Z powodu braku czasu zrobiłem robotę kiepsko i na odpierdol.
inizia ad imparare
Due to the lack of time I did a lousy and half-assed job
Zbliżające się zwolnienia zostały ogłoszone przez CEO
inizia ad imparare
Impending lay-offs were announced by the CEO
Sklep sprzedaje towary z „Game of Thrones”
inizia ad imparare
The store sells merchandise from ‚Game of Thrones’
Ma wygląd i zachowanie przerośniętego ucznia.
inizia ad imparare
He has the looks and demeanour of an overgrown schoolboy.
Krytyka pana Erdogana jest zakazana
inizia ad imparare
Erdogan's criticism is off limits.
Turecka opozycja nabrała wiatru w żagle.
inizia ad imparare
Turkish opposition has the wind in its sails.
Donald Trump odstąpił od tego porozumienia
inizia ad imparare
Donald Trump walked away from that deal
Wzbogacenie uranu jest trudne, ale jego zubożenie nie jest.
inizia ad imparare
Uranium enrichment is difficult, but its dilution is not.
Iran jest jak ranne zwierzę pod ścianą
inizia ad imparare
Iran is as a wounded animal, up against a wall
Jego oświadczenie nie zgadza się z zeznaniami dwóch świadków.
inizia ad imparare
His statement doesn’t square with the testimony of two witnesses.
Musimy stworzyć równe warunki działania dla wszystkich podmiotów gospodarczych w Europie.
inizia ad imparare
We must create a level playing field for all economic operators in Europe.
Siatki bezpieczeństwa rozpadły się, a inwestycje publiczne zanikły
inizia ad imparare
Safety nets have unraveled and public investments have waned
Detektyw próbował rozwikłać tajemnicę jej zniknięcia
inizia ad imparare
The detective tried to unravel the mystery of her disappearance
Wolny rynek został przejęty przez kapitalizm kolesiów
inizia ad imparare
Free market has been taken over by crony capitalism
Dyrektorzy generalni otrzymują kosmiczne wynagrodzenie, tnąc pensje przeciętnych pracowników
inizia ad imparare
CEOs get exorbitant pay while slicing the pay of average workers
Strategia ‚dziel i rządź’ czyni nas marionetkami, walcząc ze sobą na wymyślonej scenie
inizia ad imparare
Divide-and-conquer makes us puppets, fighting each other on a made-up stage
Wyborcy pozostają nieświadomi niedawnego skandalu pana Trumpa
inizia ad imparare
The voters remain oblivious of Mr Trump’s recent scandal
Niemcy nie chcą tolerować rozrzutności Włoch.
inizia ad imparare
Germany doesn’t want to tolerate Italy’s profligacy.
Zawracanie łodzi z migrantami to dobry sposób na elektryzowanie elektoratu.
inizia ad imparare
Turning away boatloads of migrants is a good way to fire up supporters.
Program 500+ zniechęca wielu bezrobotnych do podejmowania pracy.
inizia ad imparare
500+ program discourages many unemployed from taking up work.
Nie możesz pozwolić, aby fakty przeszkadzały w dobrej historii.
inizia ad imparare
You mustn’t let facts get in the way of a good story.
Głosowanie na populistyczną partię przypomina skok na główkę do pustego basenu
inizia ad imparare
Voting for a populist party is like diving headfirst into an empty swimming pool
Praca w fabryce jest lepsza niż harówa w polu
inizia ad imparare
Factory work is better than toiling in the fields
tysiące pozostało bez środków do życia i przeniosło się do miast, aby zacząć od nowa
inizia ad imparare
thousands were left destitute and moved to the cities to start over
Przestępczość jest powszechna, a stosy śmieci piętrzą się między domami
inizia ad imparare
Crime is rife and rubbish piles up between houses
Życie w Myanmarze jest niepewne z obawy przed eksmisjami.
inizia ad imparare
Life in Myanmar is precarious for fear of evictions.
UE musi pozostać wierna swojej dotychczas udanej strategii
inizia ad imparare
The EU must remain faithful to its hitherto successful strategy
Konwencja ta ma na celu poprawę stanu rannych i chorych w konfliktach zbrojnych
inizia ad imparare
This convention aims at ameliorating the condition of the wounded and sick in armed conflict
Otrzymałem listy od ludzi ze wszystkich środowisk
inizia ad imparare
I received letters from people in all walks of life
Nigdy się nie wahaj
inizia ad imparare
Never second-guess yourself
Jest spokojną, pewną siebie kobietą
inizia ad imparare
She is a poised confident woman
Obecność wymaga drobnych poprawek w naszym języku ciała i sposobie myślenia
inizia ad imparare
Presence requires small tweaks in our body language and mindset
Przez cały czas powinieneś czuć się w zgodzie ze samym sobą
inizia ad imparare
You should feel congruous at all times
Niektóre gesty są specyficzne dla ich środowiska kulturowego
inizia ad imparare
Some gestures are idiosyncratic to their cultural habitat
Nerwowi ludzie często się wiercą
inizia ad imparare
Nervous persons often fidget
Kiedy się denerwujemy, nasze postawy nie są zsynchronizowane z naszymi głosami
inizia ad imparare
When we are nervous our postures are out of sync with our voices
Podczas przesłuchania musisz szukać niezgodności między tym, co świadek robi, a tym, co mówi
inizia ad imparare
During the interview you have to look for incongruities between what the witness is doing and what he’s saying
Wobec doświadczonych panelistów moja pewność siebie wyraźnie osłabła
inizia ad imparare
Faced with experienced panellists my confidence visibly waned
ONZ próbowała oddzielić wojujące siły
inizia ad imparare
The UN attempted to separate the belligerent forces
Boris Johnson złożył wiele ‘niedotrzymywalnych’ obietnic dotyczących Brexitu
inizia ad imparare
Boris Johnson made many unkeepable promises concerning Brexit
zepsuty chłopak
inizia ad imparare
cranky boy
Taktyka spalonej ziemi
inizia ad imparare
Scorched earth tactics
Podczas rozmowy kwakifikacyjnej często czuję jak oszust
inizia ad imparare
During the interview I often feel like an impostor
W Polsce geje są nękani za niespełnianie oczekiwań społecznych
inizia ad imparare
In Poland gays are subject to harassment for failing to conform to societal expectations
Muszę wykorzystać moją moc, aby czerpać z niej korzyści
inizia ad imparare
I need to deploy my power in order to reap its benefits
Wszystko, co musisz zrobić w tej sytuacji, to szturchnąć się
inizia ad imparare
All you need to do in this situation is to nudge yourself
Aby zmotywować moich pracowników, zawsze używam pochwał lub upomnień
inizia ad imparare
To motivate my staff I always use praise or admonishment
Dobrzy analitycy zawsze wyodrębniają istotę, wykrywają wzorce i relacje między informacjami
inizia ad imparare
Good analysts always extract the gist, detect patterns and relationships between pieces of information
Władza czyni nas nieustraszonymi, niezależnymi i mniej podatnymi na zewnętrzne naciski, dzięki czemu możemy być bardziej kreatywni
inizia ad imparare
Power makes us fearless, independent, and less susceptible to outside pressures allowing us to be more creative
Testosteron jest hormonem wydzielanym przez jądra u mężczyzn
inizia ad imparare
Testosterone is a hormone secreted by the testes in males
Dawaj! Jedziesz!
inizia ad imparare
Bring it on!
Ci, którzy mówią z niskim tonem, są postrzegani jako silniejsi
inizia ad imparare
Those who speak at a low pitch are perceived as more powerful
Gdy mięśnie krtani rozszerzają się, mówimy niskim tonem
inizia ad imparare
When the muscles in the larynx expand we speak at a low pitch
Mój ojciec często marszczył brwi
inizia ad imparare
My father often furrowed his brows
Często siedzę z nogami na stole i ramionami na biodrach
inizia ad imparare
I often sit with my feet on the table and arms akimbo
Uniwersytety podetną gałąź na której siedzą
inizia ad imparare
Universities are going to cut the branch off they sit on
Diabeł zawsze tkwi w szczegółach
inizia ad imparare
The devil is always in the details
Skłonność seksualna
inizia ad imparare
Sexual proclivity
Kiedyś analizowałem przyczyny moich niepowodzeń aż do wyrzygania
inizia ad imparare
I used to dissect the reasons of my failures ad nauseam
David często szturcha mnie, celem zwrócenia na coś uwagi
inizia ad imparare
David often nudges me to turn my attention to something
Ankieterzy przyjęli mowę ciała, która była odpychająca
inizia ad imparare
The interviewers adopted the body language that was off-putting
Jej opanowanie na scenie jest godne pozazdroszczenia
inizia ad imparare
Her poise on stage is enviable
Po przyjęciu ‘pozycji mocy’, niepokój mojej córki zaczął się rozpraszać
inizia ad imparare
After assuming power poses the anxiety of my daughter began to dissipate
Jordan Peterson dużo mówi o sumiennych ludziach
inizia ad imparare
Jordan Peterson talks a lot about conscientious people
Obrazy satelitarne Amazonii przyniosły Brazylii niesławę
inizia ad imparare
The satellite images of the Amazon brought Brazil in disrepute
Dieta oparta na skrobi, cukrze i soli jest niezdrowa
inizia ad imparare
Diet based on starch, sugar and salt is unhealthy
Jeśli chodzi o choroby, waga przechyla się na korzyść ludzkości
inizia ad imparare
As for the diseases the scales are tipping in humanity’s favour
Ludzie zawsze umierają z powodu usterki technicznej
inizia ad imparare
Humans always die due to a technical glitch
Poszukiwanie nadludzkiej mocy jest nierozerwalnie związane z poszukiwaniem nieśmiertelności
inizia ad imparare
Quest for superhuman power is inextricable from the quest for immortality
Trump spędził cały ranek, atakując przeciwników
inizia ad imparare
Trump spent the whole morning lashing out at his opponents
Donald Trump podsyca strach i bigoterię
inizia ad imparare
Donald Trump is stoking fear and bigotry
Dewaluacja waluty może zapobiec kryzysowi gospodarczemu lub go przyspieszyć
inizia ad imparare
Devaluing the currency could avert or precipitate an economic crisis
Często przypisujemy zwierzętom ludzkie cechy
inizia ad imparare
We often ascribe human qualities to animals
Czy te banany są zielone czy dojrzałe?
inizia ad imparare
Are these bananas green or ripe?
Biblijna historia potopu jest prawdopodobnie prawdą.
inizia ad imparare
The biblical story of deluge is probably true.
Według Biblii zwierzęta nie mają żadnej wewnętrznej/fundamentalnej wartości
inizia ad imparare
According to the Bible animals have no intrinsic value
Nowa religia uświęca ludzi
inizia ad imparare
The new religion sanctifies humans
zanikanie
inizia ad imparare
evanescence
Istnienia duszy nie można pogodzić z teorią ewolucji
inizia ad imparare
The existence of the soul cannot be squared with the theory of evolution
komputery nic nie czują i niczego nie pragną
inizia ad imparare
computers feel nothing and crave nothing
Kiedy szympans zaczął rzucać kamieniami, goście rzucili się we wszystkie strony
inizia ad imparare
When the chimpanzee started throwing stones, the visitors scuttled in all directions
Musimy wrócić do jednego z najbardziej dokuczliwych pytań ze wszystkich
inizia ad imparare
We have to revisit one of the most vexing questions of all
Kto przybędzie na ratunek?
inizia ad imparare
Who is going to ride to the rescue?
Współczesny kapitalizm ma dwa problemy: brak odpowiedzialności i brak dynamizmu.
inizia ad imparare
Contemporary capitalism suffers from two pitfalls: lack of responsibility and lack of dynamism.
Firmy amerykańskie są mocno wypaczone na korzyść bogatych
inizia ad imparare
American companies are heavily skewed towards the rich
nóżka motocykla
inizia ad imparare
Stand
Zieloni aktywiści znów podnieśli fałszywy alarm.
inizia ad imparare
Green activists cried wolf again
Naukowcy rozłożyli płytki Scrabble na stole
inizia ad imparare
Scientists spread Scrabble tiles on the table
CIA przeprowadziła uderzenie dronem bez wiedzy Departamentu Stanu USA
inizia ad imparare
The CIA conducted a drone strike unbeknown to the US State Department
Obywatele okazali się słabo wyposażeni pod względem poznawczym i emocjonalnym do utrzymania demokracji.
inizia ad imparare
Citizens have proved ill equipped cognitively and emotionally to sustain democracy.
Usterka biochemiczna sprawia, że wiele osób widzi wszystko przez ciemne okulary
inizia ad imparare
Biochemical glitch makes many people see everything through dark coloured lenses
Prezydent próbował reanimować konającą rosyjską gospodarkę
inizia ad imparare
The president attempted to resuscitate the moribund Russian economy
W chaotycznym systemie widzenie tunelowe ma swoje zalety
inizia ad imparare
In a chaotic system tunnel vision has its advantages
Rohingya znajdują się w sytuacji zinstytucjonalizowanego ucisku od urodzenia do śmierci
inizia ad imparare
Rohingya are in the situation of institutionalised oppression from birth to death
Życie Rogingya stało się coraz bardziej nie do utrzymania
inizia ad imparare
The life of Rogingya has become more and more untenable
Stan Rakhine składa się z różnych grup etnicznych i religijnych
inizia ad imparare
Rakhine state comprises various ethnic and religious groups
Prezydent Trump zaprzeczył wszelkiej niestosowności
inizia ad imparare
President Trump denied any impropriety
Coś za coś
inizia ad imparare
Quid pro quo
Ta operacja wymagała premedytacji
inizia ad imparare
This operation required a forethought.
Turcja chce osłabić demograficzną dominację Kurdów w regionie
inizia ad imparare
Turkey wants to dilute Kurd’s demographic dominance in the region
W świecie zalanym nieistotnymi informacjami klarowność to potęga
inizia ad imparare
In the world deluged by irrelevant information, clarity is power
Jego książki pomogły mi rozwinąć moje argumenty
inizia ad imparare
His books helped me hone my arguments
Ta książka opisuje obecną sytuację polityczną i technologiczną
inizia ad imparare
This book describes the current political and technological predicament
Niska reaktywność jest niezbędna w stresujących sytuacjach
inizia ad imparare
Low reactivity Is essential in stressful situations
Turcja kłóci się z NATO z powodu zakupu rosyjskich rakiet przeciwlotniczych.
inizia ad imparare
Turkey is at loggerheads with NATO over its purchase of Russian air-defence missiles.
Polska zdecydowała się obrać własną, specyficzną dla siebie ścieżkę, określoną przez kulturę i tradycję
inizia ad imparare
Poland decided to take its own idiosyncratic path defined by its culture and traditions
Ludzie mają dwa rodzaje zdolności: fizyczną i poznawczą
inizia ad imparare
Humans have two types of abilities physical and cognitive
AI zabije przypadkowość, która jest zasadnicza dla ludzkiego rozwoju
inizia ad imparare
AI will kill serendipity which is crucial to human growth
Twoja uwaga nie ma związku z naszym tematem
inizia ad imparare
Your remark is not germane to our theme
Musimy oddzielić ziarno od plew
inizia ad imparare
We need to separate wheat from the chaff
Porzucenie Kurdów było nie do zniesienia.
inizia ad imparare
Abandoning Kurds was beyond the pale.
Johnson obwinia brak porozumienia o nieustępliwość Brukseli.
inizia ad imparare
Johnson blames the failure to get a deal on the intransigence of Brussels.
Gove dźgnął w plecy swojego niedawnego sojusznika, Borisa Johnsona
inizia ad imparare
Gove backstabbed his erstwhile ally, Boris Johnson
jesteśmy teraz u zbiegu dwóch rewolucji
inizia ad imparare
we are now at the confluence of two revolutions
Na początek algorytm może monitorować twoje zdrowie
inizia ad imparare
For starters, the algorythm can monitor your health
demokracja jest najgorszym systemem politycznym na świecie, z wyjątkiem wszystkich innych
inizia ad imparare
democracy is the worst political system in the world, except for all the others
Pilot doznał zawrotów głowy
inizia ad imparare
The pilot suffered an attack of vertigo
Wieczne zbawienie lub potępienie zależy od twoich wyborów
inizia ad imparare
An everlasting salvation or damnation depends on your choices
tajne przejście
inizia ad imparare
secret passageway
Dźwignia hamulca
inizia ad imparare
Brake lever
Kaseta (zestaw przerzutek) roweru
inizia ad imparare
Cassette of the bike
szprychy
inizia ad imparare
spokes
Trump zablokował Kongres, odmawiając przedstawienia wymaganych dokumentów
inizia ad imparare
Trump stonewalled Congress by refusing to produce requested docs
wały i tamy
inizia ad imparare
dykes and dams
Zostałem wprowadzony przez dozorcę
inizia ad imparare
I was ushered by the janitor
papierowe botki nakładają się na moje buty
inizia ad imparare
paper booties put over my shoes
postawa bezduszna/bezlitisna/nieczuła
inizia ad imparare
callous attitude
Nasze dzieci są stopniowo nieczułe na cierpienie zwierząt
inizia ad imparare
Our children are gradually desensitized to animal suffering
Erdogan przymila się do Rosji
inizia ad imparare
Erdogan cozies up to Russia
Ludzie wyobcowani z ciała czują się wyobcowani i zdezorientowani
inizia ad imparare
People estranged from their bodies feel alienated and disoriented
IS zagospodarował obawy i nadzieje wyobcowanej współczesnej młodzieży
inizia ad imparare
IS catered to the fears and hopes of alienated modern youth
Ludzie szukają otuchy na łonie Narodów
inizia ad imparare
People seek reassurance in the bosom of Nations
Budowa i funkcje kwasów nukleinowych
inizia ad imparare
Structure and function of nucleic acids
Chiny były w stanie przeskoczyć świat dzięki liberalnej regulacji
inizia ad imparare
China was able to leapfrog the world because of permissive regulation
Nigdy tak niewielu nie wyrządziło tylu szkód tak wielu
inizia ad imparare
Never have so few done so much damage to so many
Nie akceptuję przesłanki twojego pytania
inizia ad imparare
I do not accept the premise of your question
Informacje, które posiadam, mogą mieć związek z tym śledztwem
inizia ad imparare
The information that I have might be germane to this inquiry
szopka została zainstalowana wraz z prawdziwymi beczącymi owcami
inizia ad imparare
nativity scene has been installed, complete with real bleating sheep
Żadna francuska szkoła państwowa nie może organizować szopek ani kolęd
inizia ad imparare
No French state school is allowed to hold a nativity play or carol service
John był bardzo czcigodnym kongresmenem
inizia ad imparare
John was a much reveered congressman
Zarówno eksperci, jak i świeccy obawiali się, że ludzkość nie będzie w stanie zapobiec zniszczeniu
inizia ad imparare
Pundits and laypeople alike feared that humankind would not be able to avert destruction
Zmiana klimatu sprawi, że większość świata nie będzie nadawać się do zamieszkania
inizia ad imparare
Climate change will make most of the world uninhabitable
Gdy czapy polarne topią się coraz mniej światła słonecznego odbija się od Ziemi z powrotem do kosmosu
inizia ad imparare
As polar caps melt less and less sunlight is reflected back from the Earth to outer space
bileter
inizia ad imparare
usher
Zaprowadziła mnie do swojego pokoju
inizia ad imparare
She ushered me to her room
Miliardy ludzi wciąż wyznają chrześcijaństwo
inizia ad imparare
Billions of humans still profess the Christanity
W psychiatrii Prozac zastąpił egzorcyzmy
inizia ad imparare
In psychiatry Prozac supplanted exorcisms
W 1998 r. KLA była organizacją raczkującą
inizia ad imparare
In 1998 KLA was a fledgeling organisation
W kulturze opartej na klanach te więzi rodzinne miały wielkie znaczenie
inizia ad imparare
In the clan-based culture these familial ties had a great significance
Zanim pan Rogers zacznie sugerować, że jest to zapis wywiadu...
inizia ad imparare
Before Mr Rogers launches into the suggestion that this is the record of interview...
We właściwym czasie rozstrzygniemy ten punkt
inizia ad imparare
We will litigate this point in due course
Prawnik jest zobowiązany do sprawdzenia faktów
inizia ad imparare
It is incumbent upon the counsel to check the facts
Zawieź mnie na lotnisko i będziemy kwita.
inizia ad imparare
Drive me to the airport and we’ll call it quits.
Oddaj mi moje pieniądze i będziemy kwita.
inizia ad imparare
Give me my money back and I’ll call it quits.
Święto Trzech Króli obchodzimy w styczniu
inizia ad imparare
We celebrate the Epiphany in January
Mędrcy przybyli ze Wschodu
inizia ad imparare
The Magi came from the East
W Teksasie brak zaufania do rządu federalnego jest bardzo głęboki
inizia ad imparare
In Texas the distrust of the federal government runs deep
Krzywoprzysięstwo oznacza kłamanie pod przysięgą
inizia ad imparare
Perjury means lying under oath
Ta wódka jest wykonana z żyta
inizia ad imparare
This vodka is made of rye
Proszę schować bagaż w schowku nad głową
inizia ad imparare
Please stow your luggage in the overhead locker
Kątomierz
inizia ad imparare
Protractor
Piórnik
inizia ad imparare
Pencil case
Potrzebujesz dużej zręczności sądowej, aby móc przesłuchiwać wrogich świadków
inizia ad imparare
You need a lot of cortroom dexterity to be able to cross-examine hostile witnesses
Większość świadków nie zacznie chlipać
inizia ad imparare
Most witnesses will not blub
Linie przerywane i ciągłe
inizia ad imparare
Dashed and solid lines
To jest przesada
inizia ad imparare
This is an overkill
Serwatka
inizia ad imparare
Whey
Na całym świecie lekceważenie prawa stało się znormalizowane.
inizia ad imparare
Across the world, flouting the law has become normalised.
W każdym sporze intensywność uczuć jest odwrotnie proporcjonalna do wagi rozważanych kwestii.
inizia ad imparare
In any dispute the intensity of feeling is inversely proportional to the importance of the issues at stake.
Chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się z kultur żydowskich na pogańskie
inizia ad imparare
Christianity spread from Jewish into Gentile cultures
Hiszpańska inkwizycja paliła heretyków na stosie
inizia ad imparare
Spanish inquisition burnt heretics at the stake
Żydzi mają swoje osobliwe obrzędy i rytuały
inizia ad imparare
Jews have their idiosincratic rites and rityals
Obrzędy i rytuały
inizia ad imparare
Rites and rituals
Zbiry Łukaszanki
inizia ad imparare
Lukaszanka’s goons
To, czego brakuje Chinom w dostawach ropy i gazu, nadrabiają polityką przemysłową
inizia ad imparare
What China lacks in oil and gas supplies it makes up for with industrial policy
Obejmuje to znane szwindle/machlojki, takie jak dezinformacja i zabójstwo
inizia ad imparare
That includes familiar skulduggery like disinformation and assassination
Nie mogli przestać teoretyzować o drugiej wojnie domowej
inizia ad imparare
They could not stop theorizing about the Second Civil War
Ta część mogłaby być bardziej treściwa
inizia ad imparare
This part could be pithier
Debata była totalną katastrofą
inizia ad imparare
The debate was a total clusterfuck
definicje dałbym w przypisach, ponieważ są one grube
inizia ad imparare
I’d Footnote the definitions as they are chunky
THAQI był między młotem a kowadłem
inizia ad imparare
THAQI was between a rock and a hard place
Aresztując wszystkich przywódców, zdusili bunt w zarodku
inizia ad imparare
By arresting all the leaders, they nipped the rebellion in the bud
nieoceniony
inizia ad imparare
invaluable
Wiele w twojej analizie to domysły
inizia ad imparare
A lot of your anysis is conjecture
Był powściągliwy w tych aspektach
inizia ad imparare
He was reticent on these aspects
Dzieci kładły przed jego drzwiami płatki róż
inizia ad imparare
Children laid rose petals before his door
jest to bardziej uciążliwe niż poprzednie zobowiązanie
inizia ad imparare
this is more onerous than the previous obligation
Postępowanie zostało zakłócone przez zastraszanie świadków
inizia ad imparare
Proceedings were marred by witness intimidation
Mamy jego telefon, ale nie możemy uzyskać z niego żadnych informacji.
inizia ad imparare
We have his phone but cannot obtain any information therefrom.
Obrona nieumyślnie skontaktowała się ze świadkiem
inizia ad imparare
The defence contacted the witness inadvertently
Sąd zdecydował o odmrożeniu aktywów
inizia ad imparare
The court decided to unfreeze assets
Czy to odświeża ci teraz pamięć?
inizia ad imparare
Does that jog your memory now?
Trump strasznie nie sprostał zadaniu
inizia ad imparare
Trump has dismally failed to measure up to the task
Trump wielokrotnie zbezcześcił wartości i zasady Ameryki
inizia ad imparare
Trump Has repeatedly desecrated the values and principles of America
Najbardziej niewiarygodną cechą jego prezydentury jest pogarda dla prawdy
inizia ad imparare
The most head-spinning feature of his presidency is his contempt for the truth
Stronnictwo i kłamstwo podważają normy i instytucje
inizia ad imparare
Partisanship and Lying undermine norms and institutions
Trump łagodzi wyroki zwolenników skazanych za poważne przestępstwa
inizia ad imparare
Trump commutes the sentences of supporters convicted of serious crimes
Sojusze zwiększają wpływ Ameryki na świecie
inizia ad imparare
Alliances magnify America’s influence in the world
Ameryka to kolejny duży kraj, który się agresywnie rozpycha
inizia ad imparare
America is yet another big country that throws its weight around
Stany Zjednoczone poparły Jacka Smitha
inizia ad imparare
The US has thrown its weight behind Jack Smith
Trump gardzi przyzwoitością i prawdą
inizia ad imparare
Trump scorns decency and truth
Biden to antyteza Trumpa
inizia ad imparare
Biden is Trump’s antithesis
ekran z pleksiglasu
inizia ad imparare
perspex screen
Poproszę, żebyś pomyślał dawno, prawie 20 lat temu
inizia ad imparare
I’m going to ask you to think back a long time, almost 20 years ago
HRW była niezwykle ostrożna, gdy publicznie przedstawiała zarzuty
inizia ad imparare
HRW erred on the side of caution when making public allegations
„Najpierw Ameryka” stał się mottem dla większości wyborców Trumpa
inizia ad imparare
“America First” becama a rallying cry for most Trump voters
Jego pseudonim wojenny brzmiało „Sosi”
inizia ad imparare
His nom-de-guerre was ‘Sosi’
Nie tylko chciał kupić Grenlandię, ale także chciał...
inizia ad imparare
Not only did he want to purchase Greenland, he also wanted...
W Chinach także milionerzy muszą ulec partii.
inizia ad imparare
In China also millionaires must defer to the party.
Zmruż trochę oczy, a zobaczysz
inizia ad imparare
Squint a little and you will see
odwieczny problem
inizia ad imparare
perennial problem
Ich argumenty dzielą każdy dowód
inizia ad imparare
Their arguments compartmentise each piece of evidence
Charakterystyka często powtarzana
inizia ad imparare
Oft-repeated characterisation
łatwowierność
inizia ad imparare
credulity
bratobójstwo
inizia ad imparare
fratricide
wojna bratobójcza
inizia ad imparare
fratricidal war
Mogliby cię zabić dla kaprysu
inizia ad imparare
They could kill you on a whim
zagorzali współpracownicy
inizia ad imparare
diehard collaborators
KLA podjął rękawicę
inizia ad imparare
KLA took up the gauntlet
Wszyscy dowódcy KLA ustępowali mu na spotkaniach
inizia ad imparare
All KLA commanders deferred to him at meetings
Wszyscy okazywali mu szacunek
inizia ad imparare
They all showed deference to him
Poszerzać horyzonty
inizia ad imparare
Broaden your horizons
Trudno sobie wyobrazić
inizia ad imparare
It strains credulity to imagine
ograniczony
inizia ad imparare
circumscribed
przeznaczony na stracenie
inizia ad imparare
expendable
Kompetencje ministra są ograniczone tradycją
inizia ad imparare
The minister's powers are circumscribed by tradition

Devi essere accedere per pubblicare un commento.