Słówka III

 0    464 schede    cykatek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przechodzenie
inizia ad imparare
traversing
borykać się, zahaczać, mocno chwycić kogoś coś, mocować się z kimś za bary
inizia ad imparare
grapple
This said, they grappled him with more than hundred hooks.
głęboki
Czytała twoje książki i żywi dla ciebie głęboki podziw.
inizia ad imparare
profound
She has read your books and has a profound admiration for you.
unosząc się, uciążliwy,
Jesteś uciążliwy i przyczajony, pełzający. Niektóre z nich wyraźnie ukazują nieregularny obiekt unoszący się wokół wulkanu.
inizia ad imparare
hovering
You're hovering and lurking and creeping. And some of it clearly shows an anomalous object hovering roughly around the volcano.
złowieszczy
Bardziej złowieszczy jest obsceniczny suplement do czystej militarnej dyscypliny.
inizia ad imparare
ominous
Much more ominous is a kind of obscene - obscene supplement to pure military discipline.
zadatek, poważny
Żeby uczestniczyć należy wpłacić zaliczkę. Jeżeli mówisz poważnie, to jesteś złośliwy.
inizia ad imparare
earnest
In order to participate you need to pay an earnest. Well, if you're being earnest, then that's mean.
wzgląd
Ze względu na niego i dzieci.
inizia ad imparare
sake
For his sake and the children's.
pomniejszy
Mniejszy samiec pokrywa większą od siebie samicę.
inizia ad imparare
lesser
The lesser male often covers the larger female.
oszustwo
Twoje oszustwo jest trucizna, który zabija swoich ludzi.
inizia ad imparare
deception
Your deception is the poison that is killing your people.
samooszukiwanie
Nie powinieneś marnować go na rozgoryczenia i na oszukiwanie samego siebie.
inizia ad imparare
self-deception
You should not waste it on bitterness and self-deception.
małżonka
Twój małżonek siedzi w sąsiednim pokoju na krześle.
inizia ad imparare
spouse
Your spouse is seated next door in a room in a chair.
złagodzone
Kiedy ona zasnęła, napięcie uspokoiło się.
inizia ad imparare
eased
When she went to sleep, tension eased.
kłopotliwy
Zanim się zorientujesz, trochę włosów wyleci, mały hałas staje się kłopotliwy...
inizia ad imparare
bothersome
Before you know it, a little hair falls out, a little noise becomes bothersome...
przyzwyczajony
Nie... jestem po prostu przyzwyczajony do takich rzeczy.
inizia ad imparare
accustomed
No... I'm just accustomed to organizing things.
złudzenie
Yakov powiedział, że niewinność to złudzenie.
inizia ad imparare
delusion
Yakov said that innocence was a delusion.
półprzytomny
inizia ad imparare
semi-haunted
westchnienie
Ukochana musi na wysokiej wieży... siedzieć w oknie i rzewnie wzdychać.
inizia ad imparare
sigh
His beloved has to sit in a high tower... by the window with a languid sigh.
upoważniony, zlecić
Komisja zleciła przeprowadzenie szeregu badań i współpracuje z prezydencją czeską. To były wojska federalne... upełnomocnione przez zdrajcę Huerta.
inizia ad imparare
commissioned
The Commission has commissioned a number of studies and is cooperating with the Czech EU Presidency. They were federal troops... commissioned by the traitor, Huerta.
patroszony
Został wypatroszony i powieszony na słupku od bramki na boisku.
inizia ad imparare
gutted
He was gutted and hung from the goalpost on the football field.
drażnić
Pozdrawiam tajemnicę twojego złośliwego przekomarzania.
inizia ad imparare
banter
I salute the mystery of your teasing banter.
odstający
Wynik odbiegający został wyłączony z obliczeń.
inizia ad imparare
outlier
The outlier has been excluded from the calculation.
trwałość
inizia ad imparare
persistence
archetypy
inizia ad imparare
archetypes
pociągnięty
Delenn twierdzi, że Łowców przyciąga śmierć.
inizia ad imparare
drawn
Delenn says these hunters are drawn to death.
dziedzictwo
inizia ad imparare
inheritance
cenne
inizia ad imparare
treasured
uduchowiony
inizia ad imparare
soulful
cenny
inizia ad imparare
precious
dobrosąsiedzki
inizia ad imparare
neighbourly
z góry ustalony
Twoja sprawa była z góry przesądzona.
inizia ad imparare
preordained
Your case was preordained.
odpowiedniki
Napoje alkoholowe, włącznie z ich bezalkoholowymi i niskoalkoholowymi odpowiednikami.
inizia ad imparare
counterparts
Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts.
zmieniać
Emma, może mogłabym zmienić trochę nasze plany.
inizia ad imparare
alter
Emma, I wonder if we might alter our plans a little.
cechy
inizia ad imparare
qualities
zdenaturowany (take away or alter the natural qualities of)
denatured, of any strength
Alkohol etylowy i inne spirytusy denaturowane, o dowolnym stężeniu
inizia ad imparare
denatured
Ethyl alcohol and other spirits
elementy
inizia ad imparare
elements
czuły
inizia ad imparare
fond
Zaświadczenie, dowód uznania, referencje
Załatwiłem sobie zaświadczenie, że jestem poważnie chory.
inizia ad imparare
Testimonial
It was a doctor, not him. I got a testimonial that I'm seriously ill.
los
inizia ad imparare
fate
wewnętrzny
inizia ad imparare
inner
łagodzenie
inizia ad imparare
alleviating
he couldn't prevent her pain, only alleviate it
przemożnie
inizia ad imparare
overwhelmingly
wykres
inizia ad imparare
chart
trwały
inizia ad imparare
persistent
znaczący
inizia ad imparare
meaningful
wyobrazić
inizia ad imparare
envision
she envisioned the admiring glances of guests seeing her home
cnoty
inizia ad imparare
virtues
błędy
inizia ad imparare
faults
prostować (put (something) right, correct.)
inizia ad imparare
rectify
mistakes made now cannot be rectified later
współpracownik
inizia ad imparare
associate
wilgotny
inizia ad imparare
dank
wypełniony
inizia ad imparare
filled
komunikat
inizia ad imparare
statement
dowód.
inizia ad imparare
evidence.
przeoczony
inizia ad imparare
overlooked
machać
I wszystko to będe znośić i uśmiechać się i machać ogonem.
inizia ad imparare
wag
And I'll suffer it all and smile and wag my tail.
odruchowo, mimowolnie
Dla mnie to przekleństwo, mimowolnie odziedziczone.
inizia ad imparare
involuntarily
For me it's a curse that one involuntarily inherits.
kokarda
inizia ad imparare
bow
rżeć
To rżyj, tak głośno, jak tylko potrafisz.
inizia ad imparare
neigh
I want you to neigh as loud as you can.
pyszałkowaty
inizia ad imparare
prancing
przechylić się do tyłu, oprzeć się, odchylić się
Więc usiądź na pięści i oprzyj się na kciuku.
inizia ad imparare
lean back
Then sit on your fist and lean back on your thumb.
oświetlić, zapalić
Bobby skończył, usiadł w trawie... i zapalił następnego papierosa.
inizia ad imparare
lit
Bobby finished, sat down in the grass... and lit another cigarette.
w odróżnieniu
Pieniądze są ulotne, w przeciwieństwie do błękitnej krwi.
inizia ad imparare
unlike
Money is ephemeral, unlike noble blood.
przewracając się
inizia ad imparare
"tumbling out"
wielebny, obrót
Powiedziałaś Bobby'emu, że wielebny nie pozwoli mu dłużej zostać?
inizia ad imparare
rev
Have you told Bobby why the rev won't let him stay at his house?
próżnować, próżne
To nie pora na próżne rozmowy.
inizia ad imparare
idle
Now is not the hour for idle talk.
maniakalny
inizia ad imparare
manic
wystartować
Nie możemy bez tego wystartować.
inizia ad imparare
lift off
We can't lift off without it.
kora
inizia ad imparare
cortex
nieedytowany
Źle: Pisemne instrukcje (bez schematów i zdjęć) automatycznie przetłumaczone z japońskiego (bez edycji) w systemie skierowanym do sprzedaży na rynku europejskim.
inizia ad imparare
unedited
Bad: Written instructions (without diagrams or photographs) automatically translated from Japanese (unedited) for a system presented for sale on the European market.
w pewien sposób
Może się przydać na różne sposoby.
inizia ad imparare
in sort of way
I mean, a boy can be useful in all sorts of ways.
wiejski
Światowe ubóstwo to w przeważającej mierze problem obszarów wiejskich.
inizia ad imparare
rural
Global poverty is predominantly a rural problem.
dotyczyć, troska, zmartwienie
Twoja troska o jej Eminencję jest doceniona i przyjęta do wiadomości. Pańskie pytania dotyczą przede wszystkim komisji o charakterze prawodawczym.
inizia ad imparare
concern
Your concern for Her Eminence is appreciated and acknowledged. Your questions primarily concern genuine legislative committees.
kotlety
To niszczy planety, rąbie je na kawałki.
inizia ad imparare
chops
It destroys planets, chops them into rubble.
wystarczający
Dostrzegamy, że potencjał gospodarczy jako taki nie jest wystarczający.
inizia ad imparare
sufficient
We can see that economic potential in itself is not sufficient.
ekscentryczny
inizia ad imparare
eccentric
przeciąganie
inizia ad imparare
broaching
chłopięcy
inizia ad imparare
boyish
przytępiony
inizia ad imparare
dulled
nudny
inizia ad imparare
dull
pysznić się
Niech Witiusz wdzięczy się niczym kobieta.
inizia ad imparare
preen
Let Vettius preen like a woman.
do tego przyzwyczajeni
Ja już przywykłem do tego miejsca. A ja nie przywykłem do tego stanu.
inizia ad imparare
used to this
I'm used to this place. And I am not used to this state.
pszczelarz
inizia ad imparare
beekeeper
zgromadzenia
inizia ad imparare
gatherings
szkodniki
inizia ad imparare
pests
gadatliwy
inizia ad imparare
loquacious
ułożone
inizia ad imparare
arranged
tandem
inizia ad imparare
tandem
odebrać
Trzeba odebrać Brada od Jeffa po obiedzie. Skarbie, posłuchaj, musiałam wziąć więcej godzin w porze obiadowej.
inizia ad imparare
pick up
I have to pick up Brad at Jeff's after dinner. Sweetie, listen, I had to pick up longer hours at the diner.
Uważaj
Dobra. Ty lepiej stój na czatach.
inizia ad imparare
lookout
You'd better keep a lookout.
przyjemne
inizia ad imparare
pleasant
ujawnienie
Ale to ona musi zainicjować ujawnienie.
inizia ad imparare
disclosure
But she has to initiate disclosure.
wczesne godziny poranne
Nie mogę się doczekać dyskusji przy tym stole aż do białego rana.
inizia ad imparare
wee hours of the morning
I look forward to sitting at this very table tossing ideas around... until what I fear will be the wee hours of the morning.
skrobiowy
inizia ad imparare
starchy
obecny
inizia ad imparare
present
uczestnicy
inizia ad imparare
attendees
pozerstwo
inizia ad imparare
posturing
pozować
inizia ad imparare
posing
przepełniony
Kremowy twarożek z cukrem... nasączony rumem.
inizia ad imparare
suffused
It's cream cheese mixed with sugar... suffused with rum.
ożywiać
Jest oczywiste, że całkowita liberalizacja usług pocztowych jest warunkiem koniecznym dla ożywienia tego sektora i zagwarantowania jego istnienia wraz z nowymi formami konkurencji i usług alternatywnych.
inizia ad imparare
enlivening
It is self-evident that total liberalisation of the postal services is a necessary condition for enlivening this sector and securing its existence alongside new forms of competition and alternative services.
postępowanie, handlować, sprzedawać
inizia ad imparare
dealing
represje
inizia ad imparare
repressing
wyzwalający
W zasadzie, to jakby wyzwolenie.
inizia ad imparare
liberating
Actually, it's kind of liberating.
zamierzony
To jest to, do czego był pierwotnie przeznaczony, Anthony.
inizia ad imparare
intended
That is for what they were originally intended, Anthony.
w kierunku
Obelgi i przemoc wobec oficera policji.
inizia ad imparare
towards
Insults and violence towards a police officer.
ścieżka
inizia ad imparare
path
1. A cheerful or lively manner of speaking, in which the pitch of the voice varies pleasantly. 2. A light, happy tune or song. 3. A light or resilient manner of moving or walking.
inizia ad imparare
lilt
szczerość
inizia ad imparare
frankness
pryzmat
inizia ad imparare
prism
bezwzględny, absolutny
inizia ad imparare
absolute
Both clearance and absolute bioavailability decrease with increasing dose.
zamierzać
inizia ad imparare
intend
rzadki
Wyślij ich do odległych krain by odszukali jakiś rzadki skarb. To jest rzadki rocznik z z ciemnej wioski w Bordeaux.
inizia ad imparare
rare
Send them to distant lands to seek some rare treasure. This is a rare vintage from an obscure village in Bordeaux.
coraz bardziej
inizia ad imparare
increasingly
nie móc się doczekać
Nigdy bardziej nie mogłem się doczekać podróży. Nie mogę się doczekać twojego procesu.
inizia ad imparare
look forward to
I've never looked forward to a journey more. I look forward to your trial.
perswazje, przekonania
Tamtejsze przekonania nie są tu już mile widziane. Senator Davis wykorzystał organ ustawodawczy do perswazji monetarnej.
inizia ad imparare
persuasions
Persuasions received there are not welcome here. Senator Davis has opened our legislative body to monetary persuasions.
nieskrępowany
inizia ad imparare
uninhibited
imprezy
inizia ad imparare
parties
oddany
Zginął ważny człowiek i oddany ojciec.
inizia ad imparare
devoted
An important man and devoted father has just been killed.
Na luzie
Jestem miłym, spokojnym facetem.
inizia ad imparare
easygoing
I'm a nice, easygoing man.
gospodyni
inizia ad imparare
hostess
gospodarz
inizia ad imparare
host
nie wspominając
17.000 ofiar na całym świecie, nie wspominając o liczbie rannych.
inizia ad imparare
not to mention
17,000 casualties worldwide, not to mention countless injuries.
reżim
inizia ad imparare
regime
odpowiedni, mający zastosowanie
Przedwczesne ujawnienie mogłoby zakłócić transakcję, a nawet naruszyć mające zastosowanie przepisy dotyczące papierów wartościowych.
inizia ad imparare
applicable
Premature disclosure could impede the transaction or even violate applicable securities regulation.
ustalenia
inizia ad imparare
arrangements
codzienny
inizia ad imparare
casual
zakazany, niedostępny
Ten dok jest zamknięty dla cywilów.
inizia ad imparare
"off limits"
This dock is off limits to civilians.
w ciągu, w obrębie
Zróżnicowanie temperatury w obrębie pomieszczeń dla tych zwierząt uznaje się za korzystne.
inizia ad imparare
within
A temperature gradient within the enclosure is considered beneficial. Zróżnicowanie temperatury w obrębie pomieszczeń dla tych zwierząt uznaje się za korzystne.
swobodniejszy
inizia ad imparare
freer
pełniejsze
inizia ad imparare
fuller
ułatwiać
Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
inizia ad imparare
facilitate
We have a new External Action Service, which should facilitate this work. Mamy nowe Służby Działań Zewnętrznych, co powinno ułatwić to zadanie.
ostatecznie
inizia ad imparare
ultimately
opowieść
inizia ad imparare
tale
osadza
Miliony małych bitów danych, które mógłby rozesłać i umieścić na różnych stronach.
inizia ad imparare
embeds
Millions of tiny bits of data That he could scatter and embed in various websites.
schludny
inizia ad imparare
neat
podnieść
inizia ad imparare
raise
spojrzenie
inizia ad imparare
gaze
podwyższać
inizia ad imparare
elevate
horyzont
inizia ad imparare
prospects
hebrajski
inizia ad imparare
Hebrew
wydać, wydobyć, wyzwolić,
Chciał wydobyć twoje talenty, bez wątpienia. Cokolwiek ostrego przyniesiesz, przynieś także łagodne. Nagłe zmiany wyzwalają w niej... kolory.
inizia ad imparare
bring out
He wanted to bring out your gifts, no doubt. But whatever you bring extra hot, bring out mild too. Sudden changes tend to bring out... her color.
pod
Wsadzę ją do tych cholernych sześć stóp poniżej mnie.
inizia ad imparare
beneath
Put her six bloody feet beneath me.
kult, czcić
Może wolałbyś zostać tutaj i czcić własnego Boga. Artyści mają prawdziwy undergroundowy kult naśladowców.
inizia ad imparare
worship
Perhaps you would prefer to stay here and worship your own God. The artist has followers of worship in the under.
niewyrobiony, niewykształcony, niewprawny
inizia ad imparare
untutored
bez nadzoru
Właściwie nigdy tego nie robiłem bez nadzoru.
inizia ad imparare
unsupervised
Never actually done one of these unsupervised before.
zakaz
inizia ad imparare
prohibition
założenie
Założeniem tego małżeństwa było stworzenie rodziny.
inizia ad imparare
presupposition
A presupposition of the marriage is that they would raise a family.
przesądny
inizia ad imparare
superstitious
uwolnienie
Więc o to im chodziło, uwolnienie zwierząt.
inizia ad imparare
freeing
That's what they were up to, freeing animals.
niewolnicy
inizia ad imparare
slaves
agent
inizia ad imparare
agent
duma
inizia ad imparare
pride
poczucie woli
Myślę, że to bardzo ważne, żeby Dawid poczucie dowodzenia.
inizia ad imparare
sense of agency
I think it's really important that David have a sense of agency
afront
inizia ad imparare
affront
sprzeczny
inizia ad imparare
contradictory
ambiwalentny
zawierający elementy przeciwstawne
inizia ad imparare
ambivalent
Cudzołóstwo
inizia ad imparare
Adultery
niesforny
inizia ad imparare
unruly
krzyczy
inizia ad imparare
yells
wszelki sposób
inizia ad imparare
all manner
cielesny
inizia ad imparare
corporeal
cielę
inizia ad imparare
calf
nieokiełznany
inizia ad imparare
unbridled
podlega
inizia ad imparare
subject to
niewolnictwo
inizia ad imparare
slavishness
oczyścić
inizia ad imparare
purify
pustynia
inizia ad imparare
wilderness
szorstki
inizia ad imparare
harsh
poddali je
inizia ad imparare
subjected them
ucztowanie
inizia ad imparare
revelry
wpisany
inizia ad imparare
inscribed
tabletki
inizia ad imparare
tablets
łożysko
inizia ad imparare
bearing
brak
inizia ad imparare
absence
krzyk
inizia ad imparare
clamour
jeśli się uwzględni
inizia ad imparare
given that
Przedmowa
inizia ad imparare
foreword
wyrównane
inizia ad imparare
aligned
zmieniając
inizia ad imparare
altering
taśma
inizia ad imparare
tape
trądzik
inizia ad imparare
acne
skurcz
inizia ad imparare
cramp
bełkot
inizia ad imparare
mumble
zaparcie
Biegunkę i zaparcie 3- 4. stopnia zgłaszano u mniej niż 1% pacjentów.
inizia ad imparare
constipation
Cholestagel can induce or worsen present constipation.
biegunka
inizia ad imparare
diarrhea
przepakowany
inizia ad imparare
over packaged
mim
inizia ad imparare
mime
montaż
inizia ad imparare
assembly
wieczny
inizia ad imparare
eternal
wzmacniać
inizia ad imparare
amplify
wgląd
inizia ad imparare
spostrzeżenie, wnikliwość, przenikliwość(umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji)
nietrwałe
inizia ad imparare
perishables
pusty
inizia ad imparare
vacant
mieszkaniec
inizia ad imparare
occupient
dzwon
inizia ad imparare
bell
przewracać
inizia ad imparare
knock over
zapukał
inizia ad imparare
knocked
wdzięczność
inizia ad imparare
gratitude
kustosz
inizia ad imparare
custodian
stawka
inizia ad imparare
stake
uczęszczać
inizia ad imparare
attend
uczestniczyć
inizia ad imparare
attending
żebrak
inizia ad imparare
beggar
ogromny
inizia ad imparare
tremendous
tkliwość
inizia ad imparare
affection
schron
inizia ad imparare
shelter
potrzebujący
inizia ad imparare
needy
strumień
inizia ad imparare
stream
łosoś
inizia ad imparare
salmon
warstwa
inizia ad imparare
layer
ani Ty
inizia ad imparare
neither do you
wyginąć
inizia ad imparare
extinct
tulić
inizia ad imparare
nestle
ból
inizia ad imparare
sore
narzucony
inizia ad imparare
imposed
sfałszowane
inizia ad imparare
rigged
szczególny
inizia ad imparare
peculiar
charytatywny
inizia ad imparare
charitable
psychometria
inizia ad imparare
psychometry
cechy
inizia ad imparare
traits
wchodzę w to
inizia ad imparare
I'm up to
znacznie
inizia ad imparare
significantly
beznadziejnie
inizia ad imparare
hopelessly
leczenie
inizia ad imparare
treatment
mechanization
inizia ad imparare
mechanizacja
istnieć
inizia ad imparare
exist
rycerskość
inizia ad imparare
chivalry
znaczący
inizia ad imparare
significant
koralik
inizia ad imparare
bead
porzucić
inizia ad imparare
abandon
niespójny
inizia ad imparare
incoherent
przyczynianie się
inizia ad imparare
contributing
kompulsywnie
inizia ad imparare
compulsively
niezbędny
inizia ad imparare
necessary
osada
inizia ad imparare
settlement
chwalił się
Opisywał króla i ministrów, chwalił się, że ambasador brytyjski w Berlinie jest jego wujem, a nawet zaproponował kapitanowi list polecający.
inizia ad imparare
boasted
He described the King and Ministers... boasted that the British Ambassador in Berlin was his uncle... and even offered Potzdorf a letter of introduction.
zawołał
inizia ad imparare
exclaimed
niedoszacowanie
inizia ad imparare
underestimation
przedłużony
inizia ad imparare
prolonged
Przedmiot
inizia ad imparare
subject
faza
inizia ad imparare
phase
talerz
inizia ad imparare
plate
korekta
inizia ad imparare
proofreading
pilne
inizia ad imparare
urgent
różnica
inizia ad imparare
distinction
zaostrza
inizia ad imparare
exacerbates
prawowity
inizia ad imparare
legitimate
Przeziębienia
inizia ad imparare
Colds
dogonić
inizia ad imparare
catch up
wosk
inizia ad imparare
wax
łączny
inizia ad imparare
combined
niepokonany
inizia ad imparare
insuperable
terminal
inizia ad imparare
terminal
ostateczny
inizia ad imparare
ultimate
Brzdąc
inizia ad imparare
toddler
intensywny
inizia ad imparare
intensive
wystraszony
inizia ad imparare
spooked
widok
inizia ad imparare
sight
przewidywane
inizia ad imparare
predicated
upalny
inizia ad imparare
sweltering
polegać
inizia ad imparare
rely
jęcząc
inizia ad imparare
whining
pochodzenie
inizia ad imparare
ancestry
szczerze
inizia ad imparare
frankly
poddany
inizia ad imparare
serf
przybytek
inizia ad imparare
tabernacle
przekleństwo
inizia ad imparare
cuss
obowiązek
inizia ad imparare
obligation
nalegać na
inizia ad imparare
insist upon
zażądał
inizia ad imparare
demanded
przybrać
inizia ad imparare
take on
przyczynowy
inizia ad imparare
causal
Odwrotnie
inizia ad imparare
Conversely
warsztat tkacki
inizia ad imparare
loom
zgon
inizia ad imparare
demise
banał, frazes, komunał, powszechny, pospolity
Ta fraza brzmi jak banał, ale może być przydatna w naszej sytuacji. Na ile powszechne jest tu oszukiwanie?
inizia ad imparare
commonplace zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane»
This phrase sounds like a commonplace, but it may be helpful in our situation. How commonplace would you say cheating is here?
komunał
inizia ad imparare
commonplace
Środek
inizia ad imparare
midst
wyłaniający się
inizia ad imparare
emerging
zdradzony
inizia ad imparare
betrayed
zebranie
inizia ad imparare
gathering
wyłania się
inizia ad imparare
emerges
łączy się
inizia ad imparare
merges
równocześnie
inizia ad imparare
simultaneously
powiązane razem,
inizia ad imparare
bound together,
rodzaj męski
inizia ad imparare
masculine
znajomość
inizia ad imparare
familiarity
możliwy do przewidzenia
inizia ad imparare
predictable
według
inizia ad imparare
according to
składnik
inizia ad imparare
constituent
malowany
inizia ad imparare
portrayed
przodkowie
inizia ad imparare
ancestors
pochodny, otrzymywany
jest otrzymywany wyłącznie z odmian winorośli dopuszczonych w państwie trzecim pochodzenia, oraz. 2. Dane pomiarowe, obliczeniowe i pochodne zachowuje się w całym okresie użytkowania każdego elementu danych.
inizia ad imparare
derived
is derived exclusively from wine grape varieties permitted in the third country of origin, and 2. Surveyed, calculated and derived data shall be maintained throughout the lifetime of each data item.
opisowy
inizia ad imparare
descriptive
nadmierny
inizia ad imparare
inordinate
zagmatwany
inizia ad imparare
embroiled
wyraźnie, znacznie
Taka sytuacja znacznie zmniejsza konkurencyjność oraz zyski naszych rolników.
inizia ad imparare
markedly
This type of situation markedly reduces our farmers' competitiveness and profits.
błąka się
inizia ad imparare
strays
kpina
inizia ad imparare
mockery
pociąga za sobą
inizia ad imparare
entails
nieunikniony
inizia ad imparare
inevitable
pałka
inizia ad imparare
cudgel
sugerować
inizia ad imparare
imply
powalony
inizia ad imparare
struck
otaczający
inizia ad imparare
surrounding
targi
inizia ad imparare
fair
Niemniej jednak
inizia ad imparare
Nonetheless
roszczenie
inizia ad imparare
claim
trafić w czuły punkt
Mówiąc jak jeden nie-człowiek do drugiego, przepraszam, jeśli trafiłem w czuły punkt.
inizia ad imparare
hit a nerve
Speaking as one non-human to another, I'm sorry if I hit a nerve.,
zadumy
inizia ad imparare
musings
w przybliżeniu
inizia ad imparare
roughly
łobuzy
inizia ad imparare
bullies
zawracać głowę
inizia ad imparare
bother
spotkanie
inizia ad imparare
encounter
abdykował
inizia ad imparare
abdicated
czai się
inizia ad imparare
lurks
pokojówka
inizia ad imparare
maid
przerażający
inizia ad imparare
frightening
nieistotny.
inizia ad imparare
insignificant.
oczerniać
inizia ad imparare
denigrate
urażony
inizia ad imparare
resentful
jednoznacznie
inizia ad imparare
single-mindedly
niezłomny
inizia ad imparare
steadfast
nadrzędny
inizia ad imparare
overriding
utrzymać
inizia ad imparare
maintain
pilnie
inizia ad imparare
diligently
korzystny.
inizia ad imparare
expedient.
Kontynuować
inizia ad imparare
Pursue
pomimo
inizia ad imparare
in spite of
ironiczny, zabawowy
Te tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.
inizia ad imparare
tongue-in-cheek
They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.
ustalać
inizia ad imparare
determine
A zatem,
inizia ad imparare
Thus,
oznaczać
inizia ad imparare
mean
zadowolony
inizia ad imparare
content
zniewalający
inizia ad imparare
compelling
skandaliczny
inizia ad imparare
outrageous
wzrost
inizia ad imparare
heightens
cecha
inizia ad imparare
trait
zmienność
inizia ad imparare
variance
przeszkadza mi to
inizia ad imparare
bother me
Homar
inizia ad imparare
lobster
objawienie
inizia ad imparare
revelation
pojawić się
inizia ad imparare
emerge
oszałamiający
inizia ad imparare
stunning
uległy
inizia ad imparare
submissive
utworzyć instancję
inizia ad imparare
instantiate
sojuszników, sojusznik
inizia ad imparare
allies, ally
odżywianie
inizia ad imparare
nutrition
zaniedbanie
inizia ad imparare
neglect
frazes
inizia ad imparare
cliche
złożony
inizia ad imparare
complex
scholarship
inizia ad imparare
stypendium
ocena
inizia ad imparare
rating
wędzony
inizia ad imparare
smoked
pogodzić się
Miejmy nadzieję, że zechcą się pogodzić.
inizia ad imparare
reconcile
Let's hope they agree to reconcile.
intymny
inizia ad imparare
intimate
przysługa
inizia ad imparare
favor
przed siebie
inizia ad imparare
ahead
Rama
inizia ad imparare
Frame
obciążenie
inizia ad imparare
burden
Niedźwiedź
inizia ad imparare
bear
margines
inizia ad imparare
margin
przywiązany
inizia ad imparare
attached
wzniesiony
inizia ad imparare
lifted
błogość
inizia ad imparare
bliss
zwlekają
inizia ad imparare
procrastinating
bat
inizia ad imparare
whip
sługa
inizia ad imparare
servant
rozważać
inizia ad imparare
consider
kobiety
inizia ad imparare
women
od razu
inizia ad imparare
immediately
kosz
inizia ad imparare
bin
przyzwoity
inizia ad imparare
decent
rumak
inizia ad imparare
steed
szlachetny
inizia ad imparare
noble
pracowity
inizia ad imparare
industrious
kolendra
inizia ad imparare
cilantro
stanowisko płacowe
inizia ad imparare
salary position
zastosować
inizia ad imparare
apply
tymczasowe
inizia ad imparare
temporary
wypełnić
inizia ad imparare
fill in
uprawomocnienie
inizia ad imparare
validation
gonić
inizia ad imparare
chasing
easiest
inizia ad imparare
najprostszy
vocabulary
inizia ad imparare
słownictwo
obfity
inizia ad imparare
abundant
wonderful
inizia ad imparare
cudowny
retreat
inizia ad imparare
rekolekcje
linijka
inizia ad imparare
ruler
Aurora borealis
inizia ad imparare
zorza polarna
porwać
inizia ad imparare
carry away
co więcej
inizia ad imparare
Moreover
imiesłowy
inizia ad imparare
participles
cure
inizia ad imparare
leczyć
poprawka
inizia ad imparare
correction
advanced
inizia ad imparare
zaawansowany
poszerzać
inizia ad imparare
extend
nawyk
inizia ad imparare
habit
stopniowo
inizia ad imparare
gradually
nakłaniać
inizia ad imparare
induce
wzbudzać
inizia ad imparare
arouse
niegrzeczny
inizia ad imparare
rude
właściwy
inizia ad imparare
proper
przyznanie
inizia ad imparare
granting
wykorzystać
inizia ad imparare
exploit
prawidłowo
inizia ad imparare
properly
stan
inizia ad imparare
state
ukończyć
inizia ad imparare
accomplish
siła woli
inizia ad imparare
willpower
poza
inizia ad imparare
beyond
rewers
inizia ad imparare
reverse
zdrowaśka
inizia ad imparare
ave
mglisty
inizia ad imparare
foggy
znakomity
inizia ad imparare
remarkable
cisza
inizia ad imparare
silence
wzajemny
inizia ad imparare
mutual
ciasto
inizia ad imparare
Dough
pijany
inizia ad imparare
screwed
przytłaczający
inizia ad imparare
overwhelming
ludzkość
inizia ad imparare
mankind
opuszek palca
inizia ad imparare
fingertip
oszałamiający
inizia ad imparare
staggering
szambo
inizia ad imparare
cesspool
samopodtrzymujące się
inizia ad imparare
self sustaining
iskra
inizia ad imparare
spark
uprzejmy
inizia ad imparare
kind
zawieszać
inizia ad imparare
suspend
program
inizia ad imparare
agenda
problemy
inizia ad imparare
issues
zadowolony
inizia ad imparare
glad
myślący
inizia ad imparare
minded
zgodność
inizia ad imparare
accordance
Załącznik
inizia ad imparare
attachment
rozróżniać
inizia ad imparare
distinguish
Zamierzasz
Czyli prezydent Taylor nie ma zamiaru go przekazać.
inizia ad imparare
intend to
So President Taylor doesn't intend to give him up.
pomijać
inizia ad imparare
omit
złożony
inizia ad imparare
compound
Łoś
inizia ad imparare
moose
zatłoczony
inizia ad imparare
crowded
nietaktowny
inizia ad imparare
tactless
serwetka
inizia ad imparare
napkin
ledwo
inizia ad imparare
barely
trwały
inizia ad imparare
sustained
zrezygnują
inizia ad imparare
forego
warunki
inizia ad imparare
terms
dopracowane
inizia ad imparare
fine-tuned
skłonny
inizia ad imparare
willing
odwaga
inizia ad imparare
courage
ogłosić
inizia ad imparare
announce
wdzięk
inizia ad imparare
grace
odszkodowanie
inizia ad imparare
amends
wnikliwy
inizia ad imparare
discerning
analizować wnikliwie
inizia ad imparare
dissect
wychować
inizia ad imparare
bring up
narazić
inizia ad imparare
jeopardize
uprawnienia
inizia ad imparare
entitlement
włączać
inizia ad imparare
incorporate
lace
inizia ad imparare
sznurowadło
unikać
inizia ad imparare
shun
błazen
inizia ad imparare
mutt
umowa
inizia ad imparare
agreement
w innym
inizia ad imparare
in a differ
niezdolny
inizia ad imparare
unfit
spory
inizia ad imparare
sizeable
lekki
inizia ad imparare
light

Devi essere accedere per pubblicare un commento.