scena 10 dialogi

 0    15 schede    piotrcichowlas
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy lubisz czytać książki?
inizia ad imparare
Are you fond of reading books?
Tak. Czytam wszystko, od książek dla dzieci po ciężkie książki ekonomiczne
inizia ad imparare
Yes. I read everything from children’s books to heavy-going economics books
Jaka jest najlepsza książka, którą ostatnio przeczytałeś
inizia ad imparare
What is the best book you’ve read recently
Zacząłem czytać „The Girl with the Dragon Tattoo” i jest to naprawdę porywająca książka
inizia ad imparare
I’ve started reading 'The Girl with the Dragon Tattoo' and it is a really gripping book
Jaki rodzaj muzyki lubisz?
inizia ad imparare
What sort of music are you keen on?
To zależy od sytuacji. Kiedy pracuję, lubię spokojną muzykę klasyczną grającą w tle.
inizia ad imparare
It depends on the situation. When I work, I like calm classical music playing in the background.
Tak często jak to możliwe.
inizia ad imparare
As often as possible.
Zawsze chodzę na premiery i siedzę w pierwszym rzędzie.
inizia ad imparare
I always go for opening nights and have a seat in the front row.
Dzięki mojej przepustce VIP mogę spotkać ich za kulisami w ich garderobie
inizia ad imparare
Thanks to my VIP pass, I can meet them backstage, in their dressing room
Ja też! Poszedłem nawet na przesłuchanie do „Romea i Julii”.
inizia ad imparare
So did I! I even went to an audition for 'Romeo and Juliet'.
Nie ufam recenzjom w gazetach. Są dość stronnicze. Wolę więc czytać opinie internautów.
inizia ad imparare
I don’t trust reviews in newspapers. They are quite biased. So I prefer to read internet users’ opinions.
Lubię oglądać filmy w kinie, ale zawsze się spóźniam, więc mogę pominąć reklamy, które wyświetlają na samym początku.
inizia ad imparare
I like watching films in the cinema, but I’m always late so I can skip the commercials which they show at the very beginning.
Nie mam dużo czasu na oglądanie telewizji, ale słucham radia w pracy.
inizia ad imparare
I don’t have much time to watch the telly, but I listen to the radio at work.
Wiem co masz na myśli. Czy czytasz arkusze lub tabloidy
inizia ad imparare
I know what you mean. And do you read broadsheets or tabloids
Tak naprawdę nie czytam gazet. Subskrybuję jeden magazyn poświęcony problemom społecznym
inizia ad imparare
I don’t really read newspapers. I subscribe to one magazine concerned with social issues

Devi essere accedere per pubblicare un commento.