Rynek finansowy i kapitałowy

 0    24 schede    mayaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
podział rynku finansowego
inizia ad imparare
pieniężny i kapitałowy, kapitałowy: regulowany i nieregulowany, regulowany: GPW i BondSpot dla obligacji, nieregulowany New Connect dla akcji, Catalyst dla obligacji
rynek kasowy i terminowy
inizia ad imparare
rynek kasowy-papiero wartościowe, wymiana on the spot, terminowy-zobowiązania do przyszłej zapłaty, wydania instrumentu (kontrakty futures, opcje swapy walutowe, swapy na stopy procentowe)
prawa wynikające z akcji
inizia ad imparare
majątkowe i korporacyjne, maj.: dywidenda, prawo poboru nowych akcji, prawo udz. w masie likwidacyjnej; korporacyjne:p. głosu, wpływania na sprawy spółki, wytoczenia powództwa za szkodę
papiery wartościowe dłużne i działowe
inizia ad imparare
udziałowe: akcje, dłużne: obligacje
obligacje zerokuponowe
inizia ad imparare
emitowane są z dyskontem po niższej niż nominalna cenie, odkupowane są po cenie nominalnej
Kto i w jakimi celu emituje obligacje Skarbu Państwa?
inizia ad imparare
Minister Finansów, pokrycie deficytu budżetowego
obligacje przychodowe
inizia ad imparare
dają prawo do pierwszeństwa udziału w zysku z inwestycji sfinansowanej z emisji obligacji
bony skarbowe i pieniężne
inizia ad imparare
bony skarbowe są emitowane przez Ministra Finansów celem sfinansowania deficytu, a bony pieniężne przez NBP, są to instrumenty rynku pieniężnego (termin zapadalności poniżej roku)
hedging
inizia ad imparare
hedging to funkcja derywatów czyli instrumentów pochodnych, służy zabezpieczeniu interesów posiadaczy instrumentów bazwoych
opcje call i put
inizia ad imparare
opcje to umowy uprawniające ale nie zobowiązujące do kupn (call) lub sprzedaży jakiegoś instrumentu bazowego w określonym czasie i po określonej cenie
opcje rzeczywiste i nierzeczywiste
inizia ad imparare
wykonanie opcji rzeczywistych polega na dostarczeniu intrumentu bazowego, nierzeczywistych na wypłaceniu różnicy między ceną w umowie opcji a ceną na rynku spot
opcje amerykańskie i europejskie
inizia ad imparare
rozliczenie opcji amerykańskich następuje każdego wieczoru, a europejskich w piątki, cztery razy w roku, opcje można sprzedać na giełdzie
futures i financial futures
inizia ad imparare
futures to kontrakty terminowe w których jedna strona zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego a druga do sprzedaży, nieograniczone ryzyko po obu stronach, inaczej niż w przypadku opcji gdzie jedna strona jest uprzywilejowana, f.f. to wypłata roznicy
WIBOR
inizia ad imparare
wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym
fixing
inizia ad imparare
fixing to ustalanie jednolitej ceny każdego papieru wartościowego
inwestorzy instytucjonalni
inizia ad imparare
profesjonalne inwestowanie środków osób trzecich
spółka publiczna
inizia ad imparare
co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana a więc dopuszczona do obrotu na rynku giełdowym, tylko spółki akcyjne i komandytowow-akcyjne mogą byc eminentami akcji, s z.o.o. tylko obligacji
operacje otwartego rynku
inizia ad imparare
absorbujące i zasilające, absorbujące to np. podwyższenie stóp procentowych, a zasilające kupno papierów wartościowych od banków kom., są prw. z inicjatywy NBP
operacje kredytowo-redyskontowe
inizia ad imparare
operacje kredytowo-redyskontowe in polacco
są to kredyty lombardowe udzielane na jedną noc (overnight) w celu uzyskania płynności przez banki kom., kredyty redyskontowe czyli redyskonto weksli-bank cent. skupuje weksle od b.k., depozyty krótkoterminowe (na 1 noc), operacje z in. banków kom.
mechanizm transmisyjny
inizia ad imparare
mechanizm transmisyjny polega na tym, że bank centralny tylko pośrednio może oddziaływać na banki komercyjne, może pojawić się efekt wypychania
efekt wypychania
inizia ad imparare
efekt wypychania polega na tym, że kiedy bank centralny obniża stopy proc. i zwiększa podaż pieniądza, a równocześnie minister finansów zaoferuje wysoko oproc. obligacje to banki je wykupią, a nie udzielą niskoopr. kredytów przedsiębiorcom
kiedy mówimy o recesji?
inizia ad imparare
kiedy PKB spada przez dwa kwartały
policy mix
inizia ad imparare
polityka pieniężna prowadzona w zgodzie z fiskalną
system RM II
inizia ad imparare
system RM II to system który wprowadza się przed wejściem wdo strefy euro, w tym czasie NBP musiałby utrzymywać złotówkę w przedziae wahań +/-15% w stosunku do euro

Devi essere accedere per pubblicare un commento.