Rozdział 2

 0    121 schede    kamilmakosa13
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mechanizm kontroli dostępu
inizia ad imparare
Access control mechanism
poziom dostępu
inizia ad imparare
access level
dostępny / osiągalny
inizia ad imparare
accessible
dostępne zdalnie
inizia ad imparare
accesible remotely
dokładność/precyzyjność/trafność
inizia ad imparare
accuracy
administrować bazą danych
inizia ad imparare
(to) administer database
zmiana
inizia ad imparare
alternation
zorganizować
inizia ad imparare
arrange
jednostka stowarzyszona
inizia ad imparare
associative entity
założenie
inizia ad imparare
assumption
cecha
inizia ad imparare
attribute
uwierzytelnianie
inizia ad imparare
authentication
pozwolenie/zezwolenie
inizia ad imparare
authorization
kopia zapasowa
inizia ad imparare
backup
ogólnie rzecz biorąc
inizia ad imparare
by and large
jednostka centralna (procesor)
inizia ad imparare
central processing unit
platforma przetwarzania w chmurze
inizia ad imparare
cloud computing platform
oparty na chmurze DBMS
inizia ad imparare
cloud-based DBMS
zbór wymagań
inizia ad imparare
collection of requirements
koncepcyjny model bazy danych
inizia ad imparare
conceptual database model
równoczesny dostęp
inizia ad imparare
concurrent access
spójność
inizia ad imparare
consistency
zgodny, spójny
inizia ad imparare
consistent
ograniczenie
inizia ad imparare
constraint
więzy
inizia ad imparare
constraints
przekształcać
inizia ad imparare
convert
kurze łapki
inizia ad imparare
crow's feet
administrator danych
inizia ad imparare
data administrator
dostępność danych
inizia ad imparare
data availability
integralność danych
inizia ad imparare
data backup - data integrity
ładowanie danych
inizia ad imparare
data loading
utrata danych
inizia ad imparare
data loss
zarządzanie danymi
inizia ad imparare
data management
manipulacja danymi
inizia ad imparare
data manipulation
migracja danych
inizia ad imparare
data migration
model danych
inizia ad imparare
data model
potrzeba danych
inizia ad imparare
data need
odzyskiwanie danych
inizia ad imparare
data recovery
wyszukanie danych
inizia ad imparare
data retrieval
bezpieczeństwo danych
inizia ad imparare
data security
standardy danych
inizia ad imparare
data standards
przechowywanie danych
inizia ad imparare
data storage
typ danych
inizia ad imparare
data type
administrator baz danych
inizia ad imparare
database administrator
baza danych jako usługa
inizia ad imparare
database as a service
projekt bazy danych
inizia ad imparare
database design
projektant bazy danych
inizia ad imparare
database designer
silnik bazy danych
inizia ad imparare
database engine
obiekt bazy danych
inizia ad imparare
database object
zakleszczenie/blokada wzajemna
inizia ad imparare
deadlock
odszyfrować
inizia ad imparare
decipher
miejsca na dysku
inizia ad imparare
disk space
system zarządzania rozproszoną bazą danych
inizia ad imparare
distributed DBMS
więzy integralności domeny
inizia ad imparare
domain integrity constraints
sterownik
inizia ad imparare
driver
system zarządzania bazą danych
inizia ad imparare
embedded DBMS
szyfrowanie
inizia ad imparare
encryption
użytkownik końcowy
inizia ad imparare
end-user
zapewniać
inizia ad imparare
ensure
ograniczenia integralności jednostki
inizia ad imparare
entity integrity constraints
encja
inizia ad imparare
entity
ocena, ewaluacja
inizia ad imparare
evaluation
czas wykonania
inizia ad imparare
execution time
do wykorzystania
inizia ad imparare
exploitable
plik płaski
inizia ad imparare
flat file
klucz obcy
inizia ad imparare
foreign key
niespójność
inizia ad imparare
inconstency
nieodłączny, przyrodzony
inizia ad imparare
inherent
DBMS w pamięci
inizia ad imparare
in-memory DBMS
integralność
inizia ad imparare
integrity
ograniczenia integralności
inizia ad imparare
integrity constraints
powiązane ze sobą
inizia ad imparare
interrelated
wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów
inizia ad imparare
intra-query parallelism
dotyczyć / obejmować
inizia ad imparare
involve
unikalność na poziomie kluczy
inizia ad imparare
key uniqueness
dzierżawa, najem
inizia ad imparare
lease
dozwolona wartość
inizia ad imparare
legal value
logiczny model bazy danych
inizia ad imparare
logical database model
utrzymać
inizia ad imparare
maintain
utrzymanie
inizia ad imparare
maintenance
podjąć próbę
inizia ad imparare
make an attempt
procesor wielordzeniowy
inizia ad imparare
many-core central proessing unit (CPU)
relacja wiele do wielu
inizia ad imparare
many-to-many relationship
serwer główny
inizia ad imparare
master server
format multimedialny
inizia ad imparare
multimedia format
wielu współbieżnych użytkowników
inizia ad imparare
multiple concurrent users
znormalizowany
inizia ad imparare
normalized
obiektowy język programowania
inizia ad imparare
object-oriented programming language
obiektowy system zarządzania bazą danych
inizia ad imparare
object-oriented database management system
system zarządzania obiektowo-relacyjnymi bazami danych
inizia ad imparare
object-relational database management system
relacja jeden do wielu
inizia ad imparare
one-to-many relationship
relacja jeden do jednego
inizia ad imparare
one-to-one relationship
obsługiwać
inizia ad imparare
operate
podnoszenie wydajności
inizia ad imparare
performance tuning
model fizycznej bazy danych
inizia ad imparare
physical database model
zapobiec / powstrzymać
inizia ad imparare
prevent
główny klucz
inizia ad imparare
primary key
zasada
inizia ad imparare
principle
zakup
inizia ad imparare
purchase
zapytanie
inizia ad imparare
query
rekord / zapis
inizia ad imparare
record
nadmiarowość / redundancja
inizia ad imparare
redundancy
ograniczenia integralności referencyjnej
inizia ad imparare
referential integrity constraints
system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS)
inizia ad imparare
relational database management system (RDBMS)
model relacyjny
inizia ad imparare
relational model
wydanie do środowiska produkcyjnego
inizia ad imparare
release to production environment
replika
inizia ad imparare
replicate
wiersz
inizia ad imparare
row
ograniczenia bezpieczeństwa
inizia ad imparare
security constraints
usługodawca
inizia ad imparare
service provider
serwer zapasowy
inizia ad imparare
slave server
wyznaczać standardy
inizia ad imparare
set standards
obszar tabeli
inizia ad imparare
tablespace
aplikacja producenta zewnętrznego
inizia ad imparare
third party application
krotka
inizia ad imparare
tuple
nieautoryzowany użytkownik
inizia ad imparare
unauthorized user
unikalny identyfikator
inizia ad imparare
unique identifier
Aktualizacja
inizia ad imparare
upgrade
dostawca
inizia ad imparare
vendor
interfejs sieciowy
inizia ad imparare
web interface
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas

Devi essere accedere per pubblicare un commento.