Repetytorium Pearson unit 3

 0    181 schede    wojtekberdychowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stołówka
inizia ad imparare
a canteen
klasa
inizia ad imparare
classroom
pracowania komputerowa
inizia ad imparare
computer room
korytarz
inizia ad imparare
a corridor
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
a gym
gabinet dyrektora szkoły
inizia ad imparare
head teachers office
pracowania naukowa
inizia ad imparare
labolatory
sekretariat
inizia ad imparare
office
biblioteka
inizia ad imparare
a library
boisko szkolne
inizia ad imparare
a playground
boisko
inizia ad imparare
playing field
pokój nauczycielski
inizia ad imparare
teachers' room
plastyka
inizia ad imparare
art
biologia
inizia ad imparare
Biology
chemia
inizia ad imparare
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
inizia ad imparare
Civics
język angielski
inizia ad imparare
English leangue
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
inizia ad imparare
geo
historia
inizia ad imparare
History
przedmioty humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
informatyka
inizia ad imparare
technology ICT
matematyka
inizia ad imparare
Maths
muzyka
inizia ad imparare
Music
wychowanie fizyczne
inizia ad imparare
physical education (PE)
fizyka
inizia ad imparare
Physics
język polski
inizia ad imparare
Polish language
religia
inizia ad imparare
RE (Religious Education)
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
science subjects
uczęszczać
inizia ad imparare
to attend
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
go to school
współpracować z kimś
inizia ad imparare
collaborate with someone
koncentrować się
inizia ad imparare
concentrate
koncentracja
inizia ad imparare
concentration
współpracować z kimś
inizia ad imparare
cooperate with someone
przepisywać odpowiedzi od kogos
inizia ad imparare
copy someone's answer
omawiać lektury
inizia ad imparare
discuss set books
robić projekt
inizia ad imparare
do a project
wykonywać zadanie
inizia ad imparare
do the task
robić cwiczenie
inizia ad imparare
do the exercise
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
do an experiment
odrabiać pracę domową
inizia ad imparare
to do homework
dobrze sobie radzić
inizia ad imparare
to do well
bardzo się starać
inizia ad imparare
do your best
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel someone from school
nie być w stanie czegoś zrobić
inizia ad imparare
find it im impossible to do sth
skupić się na czymś
inizia ad imparare
focus on something
chodzić do szkoły
inizia ad imparare
go to school
oddawać pracę domową
inizia ad imparare
to hand in homework
zrobić sobie przerwę
inizia ad imparare
have a break
mieć lekcje
inizia ad imparare
to have a lesson
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
dowiadywać się o czymś
inizia ad imparare
learn about something
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
to learn by heart
nabyć nowych umiejętności
inizia ad imparare
learn new skills
zrobić dobre wrazenie
inizia ad imparare
to make good impression
zrobić prezentacje
inizia ad imparare
make a presentation
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
to miss lessons
motywować
inizia ad imparare
to motivate
notatki
inizia ad imparare
notes
brać w czymś udział
inizia ad imparare
partacipate in something
uważać na lekcji
inizia ad imparare
pay attention
czytać mapy
inizia ad imparare
read maps
przedstawiać wnioski
inizia ad imparare
report findings
powtórka
inizia ad imparare
revision
opuszczać zajęcia
inizia ad imparare
to skip classes
rozwiązywać problem
inizia ad imparare
to solve a problem
uczyć się pilnie
inizia ad imparare
study hard
chodzić na lekcje
inizia ad imparare
take lessons
nauczać przedmiotu
inizia ad imparare
teach the subject
spóźniać się
inizia ad imparare
turn up late
ścierać tablice
inizia ad imparare
wipe the boards
pracować w grupach
inizia ad imparare
work in groups
pisać wypracowanie
inizia ad imparare
write an essay
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be off school
nadrobić materiał z zajęć
inizia ad imparare
catch up on schoolwork
zakłócać porządek
inizia ad imparare
couse disruption
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
conduct an experiment
celować w czymś
inizia ad imparare
Excel at sth
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion (from a university)
mieć zaległości w nauce
inizia ad imparare
fall behind with schoolwork
przeczytaj greckie mity
inizia ad imparare
read greek myths
zadawać pracę domową
inizia ad imparare
set homework
spóźnić się
inizia ad imparare
show up late
osiągnąć swoje cele
inizia ad imparare
achieve their goals
rozwijać się
inizia ad imparare
advance
zaawansowany
inizia ad imparare
advanced
cel
inizia ad imparare
aim
samodzielna nauka
inizia ad imparare
autonomous study
ukończyć kurs
inizia ad imparare
complete the course
rozwijac nowa umiejętność
inizia ad imparare
develop a new skill
przeprowadzać badania naukowe
inizia ad imparare
conduct scientific research
chodzić na kurs
inizia ad imparare
take a course
zdobywać nowe kwalifikacje
inizia ad imparare
gain new qualifications
poprawiać
inizia ad imparare
improve
poprawiać umiejętność uczenia się
inizia ad imparare
improve yours study skills
poprawa
inizia ad imparare
improvement
cel nauki
inizia ad imparare
learning objective
motywacja
inizia ad imparare
motivation
mieć zbyt mało motywacji
inizia ad imparare
lack on motivation
motywacja do nauki
inizia ad imparare
motivation to learn
czynnik motywujący
inizia ad imparare
motivator
działać jako czynnik motywujący
inizia ad imparare
act as a motivator
kształcenie na odległość
inizia ad imparare
online learn
rozwój osobisty
inizia ad imparare
personal development
życie zawodowe
inizia ad imparare
professional life
uczeń o silnej motywacji
inizia ad imparare
highly motivated student
wyznaczyć sobie cel
inizia ad imparare
set your goal
brać aktywny udział
inizia ad imparare
take active part
myśleć elastycznie
inizia ad imparare
think flexibly
szkolenie
inizia ad imparare
training
wyznaczyć jasne cele
inizia ad imparare
set clear targets
obstawić przy swoim
inizia ad imparare
stock to your guns
tablica
inizia ad imparare
blackboard
tablica
inizia ad imparare
board
gąbka do tablicy
inizia ad imparare
board eraser
kalkulator
inizia ad imparare
calculator
kreda
inizia ad imparare
chalk
kredka
inizia ad imparare
coloured pencil
zeszyt
inizia ad imparare
copybook
korektor
inizia ad imparare
correction fluid
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
kredki swiecowe
inizia ad imparare
crayons
ławka
inizia ad imparare
desk
słownik
inizia ad imparare
dictionary
zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
exercise book
teczka na dokumenty
inizia ad imparare
file
teczka tekturowa
inizia ad imparare
folder
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
tablica interaktywna
inizia ad imparare
interactive whiteboard
szafka
inizia ad imparare
locker
zeszyt
inizia ad imparare
a notebook
strój gimnastyczny
inizia ad imparare
pe kit
pióro długopis
inizia ad imparare
pen
ołówek
inizia ad imparare
a pencil
piórnik
inizia ad imparare
pencil case
temperówka
inizia ad imparare
a pencil sharpener
segregator
inizia ad imparare
binder
rząd ławek
inizia ad imparare
row of desks
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
a ruler
tornister
inizia ad imparare
school bag
podręcznik
inizia ad imparare
a textbook
tablica
inizia ad imparare
whiteboard
pisak do tablicy
inizia ad imparare
whiteboard marker
zeszyt ćwiczeń
inizia ad imparare
Workbook
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standard
zaliczenie
inizia ad imparare
credit
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
an exam paper
egzamin
inizia ad imparare
an exam
stopień ocena
inizia ad imparare
grade
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
inizia ad imparare
past exam paper
egzamin końcowy
inizia ad imparare
school leaving exam
wynik
inizia ad imparare
a score
egzamin wstepny na uczelnie
inizia ad imparare
university entrance exam
egzamin pisemny
inizia ad imparare
a written exam
powyżej średniej
inizia ad imparare
above average
oceniać
inizia ad imparare
assess
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
oceniać
inizia ad imparare
evaluate
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
test pytania wielokrotnego wyboru
inizia ad imparare
multiple choice question test
powtarzać egzamin
inizia ad imparare
resit
praca semstralna
inizia ad imparare
semester work
arkusz
inizia ad imparare
worksheet
ściągać na egzaminie
inizia ad imparare
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
take the exam
źle poradzić sobie na egzaminie
inizia ad imparare
do badly in an exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
to fail an exam
dostać punktów z testu
inizia ad imparare
get points from the test
dostawać dobre oceny
inizia ad imparare
get good grades
sprawdzać arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
grace Mark an exam paper
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass an exam
przygotować się do egzaminu
inizia ad imparare
prepare for the exam
ponownie przystępować do egzaminu
inizia ad imparare
to retake an exam
powtarzać do egzaminu
inizia ad imparare
revise for the exam
uczyc się do egzaminu
inizia ad imparare
study for an exam

Devi essere accedere per pubblicare un commento.