Ready Player One P. 19

 0    20 schede    panirys
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
recession (4x) (/to recede (3x))
A period when the economy of a country is not successful and conditions for business are bad.
The country is in deep recession, yet the government has cut its spending by about 40 percent this year.
inizia ad imparare
recesja, kryzys, stagnacja, kryzys ekonomiczny (/malec, osłabnąć, cofać się)
Okres, w którym gospodarka kraju nie odnosi sukcesu, a warunki prowadzenia działalności są złe.
Kraj znajduje się w głębokiej recesji, ale rząd ograniczył w tym roku wydatki o około 40 procent.
credibility (2x) (/to credit (3x))
The fact that someone can be believed or trusted.
Mark complained that his colleagues had tried to undermine his credibility within the company.
inizia ad imparare
wiarygodność, wierzytelność (/przypisać, dawać wiarę, udzielać pożyczki)
Fakt, że komuś można uwierzyć lub zaufać.
Mark skarżył się, że jego koledzy próbowali podważyć jego wiarygodność w firmie.
ramble (3x) (/to ramble (3x))
A long walk especially through the countryside.
Mary and I go for a ramble through the woods every Saturday.
inizia ad imparare
włóczęga, wędrówka, błąkanina (/wędrować, włóczyć się, błądzić)
Długi spacer, zwłaszcza po okolicy.
Mary i ja w każdą sobotę wędrujemy po lesie.
hone (2x) (/to hone (3x))
A fine-grained whetstone for giving a keen edge to a cutting tool.
Little John honed his skills at his father’s side. His father had an old rusty hone on which any deteriorated knife could be honed.
inizia ad imparare
brus, osełka (/naostrzyć na kamieniu, szlifować, doskonalić)
Drobnoziarnista osełka do ostrej obróbki narzędzia tnącego.
Mały John doskonalił swoje umiejętności u boku ojca. Jego ojciec miał starą zardzewiałą osełkę, na której można było szlifować każdy zepsuty nóż.
to be infatuated with someone/something
To be enamored of or in love with someone or something.
Tommy is infatuated with baseball right now, so just get him a bat for his birthday.
inizia ad imparare
być zauroczonym w kimś/czymś (idiom)
Być zakochanym lub zadużonym w kimś lub czymś.
Tommy jest teraz zauroczony baseballem, więc daj mu kij basebalowy na urodziny.
defiance (4x) (/to defy (3x))
Behaviour in which you refuse to obey someone or something.
In defiance of the ceasefire, rebel troops are again firing on the capital.
inizia ad imparare
bunt, wyzwanie, opór, przekora (/przeciwstawiać się, ignorować, prowokować)
Zachowanie, w którym odmawiasz posłuszeństwa komuś lub czemuś.
Wbrew zawieszeniu broni oddziały rebeliantów znów strzelają do stolicy.
nigh, near (4x)
(1) Near. (2) Not far away in distance. Not far away in time. Almost in a particular state, or condition.
The time is nigh/near for us to make a decision. Are we ordering pizza or spaghetti?
inizia ad imparare
blisko, prawie, obok, niedaleko (2x)
(1) Blisko. (2) Niedaleko. Niedaleko w czasie. Prawie w określonym stanie lub kondycji.
Nadszedł czas, aby podjąć decyzję. Zamawiamy pizzę czy spaghetti?
turntable (2x)
A circular surface on a record player on which the record is played. A circular surface on which a railway engine is turned around.
In order to hear Emily, John put his hand on the turntable, holding the record in place.
inizia ad imparare
obrotnica, talerz obrotowy gramofonu
Okrągła powierzchnia odtwarzacza, na którym odtwarzana jest płyta. Okrągła powierzchnia, na której obraca się silnik kolejowy.
Aby usłyszeć Emily, John położył rękę na gramofonie, trzymając płytę na miejscu.
flabbergasted (3x)
Feeling shocked, usually because of something you were not expecting.
When they announced Mary's name, the winner just sat there, flabbergasted.
inizia ad imparare
zdumiony, bardzo zaskoczony, osłupiały
Czuć się zszokowanym, zwykle z powodu czegoś, czego się nie spodziewałeś.
Kiedy ogłosili imię Mary, zwycięzca po prostu tam siedział, oszołomiony.
onyx
A valuable stone that is used in jewellery, with white, black, grey, and other coloured stripes.
The council sat silently while John passed out an onyx to every one.
inizia ad imparare
onyks
Cenny kamień używany w biżuterii, z białymi, czarnymi, szarymi i innymi kolorowymi paskami.
Rada siedziała w milczeniu, podczas gdy John rozdawał każdemu po onyksie.
to teem with somebody/something
To contain large numbers of something, esp. animals or humans.
Emily went fishing to a river teeming with trout. It was a cheerful day.
inizia ad imparare
obfitować w kogoś/coś (phr v)
Zawierać dużą liczbę czegoś, szczególnie. zwierząt lub ludzi.
Emily poszła na ryby do rzeki pełnej pstrągów. To był wesoły dzień.
subcutaneous
Existing under the skin.
Each strand of hair grows from a follicle rooted in your skin's subcutaneous tissue.
inizia ad imparare
podskórny
Istniejący pod skórą.
Każde pasmo włosów wyrasta z mieszków włosowych zakorzenionych w tkance podskórnej skóry.
meridian (4x)
An imaginary line between the North Pole and the South Pole, drawn on maps to help to show the position of a place.
John has never been in Greenwich, London where the prime meridian of longitude is located.
inizia ad imparare
południk, szczyt, zenit, gust
Wyimaginowana linia między biegunem północnym a biegunem południowym, narysowana na mapach w celu pokazania pozycji miejsca.
John nigdy nie był w Greenwich w Londynie, gdzie znajduje się główny południk długości geograficznej.
flux (4x) (/to flux)
Continuous change. A substance added to a metal to make it easier to solder (= join by melting) to another metal.
Our plans are in a state of flux at the moment. As we know slaked lime is an important flux in the reduction of iron in blast furnaces, but we're still aren't sure if we should use it.
inizia ad imparare
strumień, przepływ, topnik, ciągłe zmiany (/topić się)
Ciągła zmiana. Substancja dodana do metalu, która ułatwia lutowanie (= łączenie przez stopienie) z innym metalem.
W tej chwili nasze plany są w ciągłym ruchu. Jak wiemy wapno gaszone jest ważnym topnikiem wpływającym na redukcję żelaza w wielkich piecach, ale nadal nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy go użyć.
doorman (3x)
A person whose job is to stand by the door of a hotel or public building and allow people to go in or out, and to open their car doors, etc.
The building had a doorman and for a moment I worried that he and I would not be allowed into the building.
inizia ad imparare
odźwierny, dozorca, porter
Osoba, której zadaniem jest stać przy drzwiach hotelu lub budynku publicznego i pozwalać ludziom wchodzić i wychodzić, a także otwierać drzwi samochodu itp.
Budynek miał portiera i przez chwilę martwiłem się, że on i ja nie zostaną wpuszczeni do budynku.
dervish
A member of a Muslim religious group that has an energetic dance as part of its worship.
The children were spinning around like whirling dervishes.
inizia ad imparare
derwisz
Członek muzułmańskiej grupy religijnej, która tańczy energicznie w ramach wyznania wiary.
Dzieci wirowały jak wirujące derwisze.
undulation (2x) (/to undulate (2x))
A continuous up and down shape or movement, like waves on the sea.
In Mary's dream, the fields rose and fall in gentle undulations, while she was dancing among golden barley.
inizia ad imparare
falowanie, fałdowanie (/falować, układać się falisto)
Ciągły kształt lub ruch w górę i w dół, jak fale na morzu.
We śnie Maryi pola unosiły się i opadały w delikatnych falach, podczas gdy ona tańczyła wśród złotego jęczmienia.
taffy (3x)
A very sticky sweet made from molasses or sugar that is pulled tight until it is light in colour.
It felt like my mouth had a huge piece of taffy in it and just would not come unstuck.
inizia ad imparare
irys cukierek, ciągutka, toffi
Bardzo lepki słodki produkt wytworzony z melasy lub cukru, który jest mocno naciągany aż do uzyskania jasnego koloru.
Czułem, że w moich ustach jest ogromny kawałek toffi, który po prostu nie chce się oderwać.
mote (2x)
Something, especially a piece of dust, that is so small it is almost impossible to see.
Emil could see dust motes in a shaft of light that cut across his cubicle.
inizia ad imparare
pyłek, drobinka
Coś, a zwłaszcza kawałek pyłu, który jest tak mały, że prawie nie można go zobaczyć.
Emil widział drobinki kurzu w strumieniu światła przecinającym jego kabinę.
subsidiary (3x)
Used to refer to something less important than something else with which it is connected.
Many of the companies doing business in the Bahamas are connected to parent, partner or subsidiary companies that trade on the US exchanges.
inizia ad imparare
subsydiarny, pomocniczny, uzupełniający
Używany w odniesieniu do czegoś mniej ważnego niż czegoś innego, z czym jest to związane.
Wiele firm prowadzących działalność na Bahamach jest powiązanych z firmami macierzystymi, partnerami lub spółkami zależnymi handlującymi na giełdach w USA.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.