Prześladowania w szkole

 0    50 schede    rostrowski1986
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odrzucić czyjeś wyznawane wartości
inizia ad imparare
reject values held by somebody
wejść na ścieżkę przestępstwa
inizia ad imparare
turn to crime
rodzina patologiczna
inizia ad imparare
Pathological family
robić coś z ciekawości
inizia ad imparare
do something out of curiosity
szanowana rodzina
inizia ad imparare
respectable family
być zaniedbywanym
inizia ad imparare
be neglected
przestępczoścć wśród nieletnich
inizia ad imparare
juvenile delinquency
popełniać drobne przestępstwo
inizia ad imparare
commity a petty crime
obawiac się odrzucenia
inizia ad imparare
be afraid of rejection
presja rówieśników
inizia ad imparare
peer pressure
dorastać w biedzie
inizia ad imparare
grow up in poverty
przymykać na coś oko
inizia ad imparare
turn a blind eye to something
dawac przykład
inizia ad imparare
to give an example/set an example
autorytet
inizia ad imparare
an authority figure
podziwiać kogoś
inizia ad imparare
to look up to somebody
byc pokazywanym w mediach
inizia ad imparare
be depicted in the media
prześladowca
inizia ad imparare
a bully
poprawczak
inizia ad imparare
juvenile detention centre
rozpocząć kampanie
inizia ad imparare
launch a campaign
pogorszenie wyników w szkole
inizia ad imparare
deterioration of school performance
skończyć w więzieniu
inizia ad imparare
to end up in prison
głęboka depresja
inizia ad imparare
profound depression
zaostrzac prawo
inizia ad imparare
tighten the law
zaburzenia odżywiania
inizia ad imparare
eating disorders
redukować przemoc w szkole
inizia ad imparare
curb school violence
służyć jako czynik odstraszający
inizia ad imparare
to serve as a deterrent
nieuchronność kary
inizia ad imparare
inevitability of punishment
mieć myśli samobójcze
inizia ad imparare
have suicidal tendencies
wprowadzić politykę zero tolerancji
inizia ad imparare
implement zero tolerance policy
przyciągać uwagę
inizia ad imparare
draw attention
niechęć do uczęszczania na zajęcia
inizia ad imparare
reluctance to attend classes
odstraszać kogoś od zrobienia czegoś
inizia ad imparare
deter somebody from doing something
niewystarczający nadzór
inizia ad imparare
insufficient supervision
być postrzeganym jako ktoś lepszy
inizia ad imparare
be perceived as superior
ukrywać słabości
inizia ad imparare
hide weaknesses
źle się zachowywać (o osobie)
inizia ad imparare
misbehave (a person)
przymykać oko na złe zachowanie
inizia ad imparare
overlook one's misconduct
dojrzewanie
inizia ad imparare
adolescence
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
szpanować
inizia ad imparare
show off
nawiązywac prawdziwe przyjaźnie
inizia ad imparare
strike up genuine friendship
zacząć brać narkotyki
inizia ad imparare
resort to drugs
być dogodnie położonym
inizia ad imparare
be conveniently locted
zwiększać świadomość
inizia ad imparare
increase awareness
młodzież
inizia ad imparare
youth
błedne koło
inizia ad imparare
vicious circle
przyczyniać się
inizia ad imparare
contribute
rodzeństwo
inizia ad imparare
siblings
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
przeszkoda nie do pokonania
inizia ad imparare
obstacle difficult to overcome

Vedi schede correlate:

Cechy Charakteru

Devi essere accedere per pubblicare un commento.