Preterito Indefinido - czasowniki nieregularne

 0    26 schede    ansk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hablar
HABLÉ, HABLASTE, HABLÓ, HABLAMOS, HABLASTEIS, HABLARON
inizia ad imparare
odmiana końcówki AR - mówić
comer, vivir
COMI, COMISTE, COMIÓ, COMIMOS, COMISTEIS, COMIERON, VIVI, VIVISTE, VIVIÓ, VIVIMOS, VIVISTEIS, VIVIERON
inizia ad imparare
odmiana końcówki er idę - Jeść, żyć
andar
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
inizia ad imparare
iść / chodzić
conducir
conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron
inizia ad imparare
prowadzić
dar
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
inizia ad imparare
dawać
decir
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
inizia ad imparare
powiedzieć
dormir
dormi, dormiste, durmio, dormimos, dormisteis, durmieron
inizia ad imparare
spać
estar
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
inizia ad imparare
znajdować się, być
hacer
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
inizia ad imparare
robić
ir
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
inizia ad imparare
chodzić
leer
lei, leiste, leyo, leimos, leisteis, leyeron
inizia ad imparare
czytać
morir
mori, moriste, murio, morimos, moristeis, murieron
inizia ad imparare
umrzeć / umierać
pedir
pedi, pediste, pidio, pedimos, pedisteis, pidieron
inizia ad imparare
zapytać
poder
pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
inizia ad imparare
móc
poner
puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
inizia ad imparare
kłaść
producir
produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron
inizia ad imparare
produkować / wytwarzać
proponer
propuse, propusiste, propuso, propusimos, propusisteis, propusieron
inizia ad imparare
zaproponować
querer
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
inizia ad imparare
kochać
saber
supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
inizia ad imparare
wiedzieć
ser
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
inizia ad imparare
Czasownik "być", którego używamy kiedy mówimy o stałych cechach osób lub przedmiotów
sentir
senti, sentiste, sintio, sentimos, sentisteis, sintieron
inizia ad imparare
czuć / odczuwać
traducir
traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
inizia ad imparare
przetłumaczyć / tłumaczyć
tener
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
inizia ad imparare
mieć
traer
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
inizia ad imparare
przynieść / przynosić
venir
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
inizia ad imparare
przychodzić
vestir
vesti, vestiste, vistio, vestimos, vestisteis, vistieron
inizia ad imparare
sukienka

Preterito Indefinido - ucz się przyjemnie czasowników nieregularnych!

Czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim bywają zmorą uczących się, zwłaszcza na początku nauki, zanim osiągniemy pewien poziom oswojenia z nimi. Nic w tym dziwnego, bowiem nieregualrność gramatyczna sprawia trudność nawet naturalnym użytkownikom języka i stąd najczęstsze błędy językowe, popełniane nawet w języku ojczystym. Fakt, iż dany czasownik przybiera określoną, nieregularną formę, wynika z długich procesów historyczno-językowych, z których poza językoznawcami, w zasadzie nikt już nie zdaje sobie sprawy. Nie ma więc powodu do stresu i poczucia klęski, lecz - po prostu - wszystkich nieregularności trzeba się solidnie nauczyć.

Preterito Indefinido - fiszka pomoże najlepiej

Fiszki do nauki nieregularnych gramatycznie form czasowników występujących w Preterito Indefinido zostały opracowane niezwykle przyjaźnie dla osób, dla których język hiszpański jest drugim lub kolejnym językiem. Fiszki uwzględniają zarówno poprawne formy bezokolicznikowe, jak i właściwą odmianę końcówek. Dodatkowo w fiszkach wybrane zostały najbardziej popularne i najczęściej używane czasowniki, dzięki czemu nie tylko uczymy się nieregularności poprawnych w gramatycznym, literackim i oficjalnym języku mówionym, ale i nabywamy kompetencji komunikacyjnych, których pozytywne skutki zauważymy w codziennej komunikacji językowej. Po prostu, dzięki wyborowi tego właśnie słownictwa: od razu lepiej dogadamy się po hiszpańsku, a przecież o taką satysfakcję językową chodzi nam najbardziej.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.