prawoznawstwo cały rok

 0    87 schede    karolinatruszkiewicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
tekst prawny
inizia ad imparare
treść aktu normatywnego pisana językiem prawnym
tekst prawniczy
inizia ad imparare
treść aktu normatywnego pisana językiem prawniczym
adekwatność
inizia ad imparare
zakłada, że treść norm jest wyznaczona przez prawodawcę
komunikatywna treść aktu normatywnego
inizia ad imparare
wzór postępowania jest zrozumiały dla odborców
Zwięzłość tekstu prawnego
inizia ad imparare
jednoznaczne normy, brak powtórzeń
definicja legalna
inizia ad imparare
zawarta w przepisach, ustala znaczenie pojęcia w akcie
Klauzula generalna
inizia ad imparare
zwrot nieostry, nieokreślony, odsyła do innego systemu zwrotów
Forma wypowiedzi opisowa
inizia ad imparare
opisywanie zjawisk, przekazywanie, informacji, procesów, przedmiotów
Forma wypowiedzi ocenna
inizia ad imparare
ocenia aprobatę/ dezaprobatę stanów rzeczy w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości
Forma wypowiedzi optatywna
inizia ad imparare
ocena porządanego stanu rzeczy (oby było dobrze)
Forma wypowiedzi normatywna
inizia ad imparare
reguły zachowania opisane w aktach normatywnych
Forma wypowiedzi dokonawcza
inizia ad imparare
akt mowy będący działaniem Biorę ciebie za męża
Forma wypowiedzi dyrektywna, celowościowa
inizia ad imparare
co należy zrobić aby osiągnąć cel
Norma postępowania
inizia ad imparare
wskazuje jak podmiot ma postępować
norma społeczna
inizia ad imparare
formulowane lub wspierane przez grupy społeczne i kierowane do członków tych grup
zakres stosowania
inizia ad imparare
hipoteza
zakres normowania
inizia ad imparare
dyspozycja
normy sprzężone
inizia ad imparare
sankcjonowana i sankcjonująca
trójelementowa koncepcja norm
inizia ad imparare
hipoteza, dyspozycja, sankcja
obowiązek
inizia ad imparare
nakaz lub zakaz, ogranicza wybór postępowania
dozwolenie
inizia ad imparare
dozwolone jest wszystko dla obywateli nie władz publicznych co nie jest nakazane lub zakazane
zakaz
inizia ad imparare
nie można tak zrobić bo będzie kara, zakazane są czyny nie myśli
uprawnienie
inizia ad imparare
można tak postąpić ale nie trzeba, inni muszą to uszanować
prawa-uprawnie
inizia ad imparare
upoważniają do dokonania prawnych czynności np. spisania testamentu
immunitety
inizia ad imparare
szerszy zakres nietykalności, nie podlegają np włądzy publicznej
Uprawnienia do cudzych zachowań roszczenia
inizia ad imparare
uprawniają do konkretnego zachowania sie danej osoby
prawo podmiotowe
inizia ad imparare
uprawnienia i wolności służące podmiotowi państwa
prawo przedmiotowe
inizia ad imparare
zbiór norm preferowanych przez państwo, grozi sankcją
kompetencja
inizia ad imparare
upoważnienie organu do dokonania ważnej czynności, inni muszą się odpowiednio zachować
prerogatywy
inizia ad imparare
kompetencje prezydenta do podejmowania decyzji narodowych
rodzaje sankcji
inizia ad imparare
językowa- treść normy zachowania, realna- podjęcie działań wobec osób zachowujących się niezgodnie ze wzorcem zachowań
Sankcja represyjna(karna)
inizia ad imparare
zbrodniarz jest pozbawiany dóbr wartościowych np. wolność, kasa, prawo rodzicielskie)
Sankcja egzekuzycja
inizia ad imparare
przymuszeniu do wykonania tego, co stanowiło niedopełniony obowiązek adresata (np. przymusowa eksmisja z lokalu,
Sankcja nieważności
inizia ad imparare
niedochowanie wierności prawa które jest ustalone za obowiązujące
przepis prawny
inizia ad imparare
wypowiedź w j. prawnym zawarta w a.n
norma-reguła
inizia ad imparare
wszytstko albo nic spełniasz albo nie
norma- zasada
inizia ad imparare
nakazują realizacji czynu w jak największym stopniu
Zasady w znaczeniu dyrektywnym
inizia ad imparare
dyrektywa którą mozna wywnioskować z tekstu prawnego
zasada w znaczeniu opisowym
inizia ad imparare
wzorzec ukształtowania instytucji prawnej
norma bezwzględnie wiążąca
inizia ad imparare
ustala zakazy, nakazy i 1 rodzaj zachowania, nie dopuszcza innego zachowania
norma względnie wiążąca
inizia ad imparare
ich działanie może zostać wyłączone/ zawieszone w przeciwienstwie do bezwzglednie wiążących
Przepis ogólny lex generalis
inizia ad imparare
reguluje szeroki zakres spraw i adresatów, ustala reguły zachowania
przepis szczególny lex specialis
inizia ad imparare
ustala wyjątki
Przepisy odsyłające i blankietowe
inizia ad imparare
odsyłające- odsyłają do innego systemu, blankietowe- tzw puste, nie ustalają nic, wskazują organ który ma to w przyszłości zrobić
przepisy przejściowe
inizia ad imparare
regulują wpływ nowej ustawy na wcześniejsze, określa czy wchoodzi w zycie od razu
przepisy koncowe
inizia ad imparare
uchylające- wyznaczają przepisy które zostaną uchylone, wprowadzające- termin i tryb wejścia w życie aktu
promulgacja
inizia ad imparare
ogłoszenie aktu
tekst autentyczny
inizia ad imparare
włąściwie ogłoszony, ostatecznie wiążący
tekst jednolity
inizia ad imparare
określa wszystkie zmiany w akcie prawnym od chwili ogłoszenia lub ogłoszenia poprzedniego tekstu jednolitego
Inkorporacja norm prawnych
inizia ad imparare
zebranie rozproszonych norm i spisanie ich w forie aktu n
definicja systemu prawa
inizia ad imparare
uporządkowany układ powiązanych ze sobą elementów.
system naturalny i sztuczny
inizia ad imparare
natualny- bez czlowieka, sztuczny- człowiek z elementami przyrody np telefon
system realny i nominalny
inizia ad imparare
realny- z różnych juz powstałych obiektów np samochów, nominalny- z tworów kolturowych, wartości, pojęć abstrakcyjnych np gra w szachy
System dynamiczny
inizia ad imparare
zmiana 1 cześci zmienia inne np wszechświat
Budowa systemu prawa
inizia ad imparare
1. derogacja 2. orzeczenia 3. upływ czasu 4. desueudo 5. reg kol
reguły pierwotne i wtórne
inizia ad imparare
reguły pierwotne - są nakazane lub zakazane, określają zachowanie, wtórne- zapoiegają niepewnością pierwotnychj
reguła uznania
inizia ad imparare
jakie zdarzenie musi nastąpić aby pierwotna była wiążąca
reguła zmiany
inizia ad imparare
sposoby wprowadzania/ usuwania reguł i modyfikowania
reguła orzeczenia
inizia ad imparare
kto może orzekać o przekroczeniu reguł pierwotnych
normatywna koncepcja zródeł prawa
inizia ad imparare
roztrzygają które normy należą do ststemu a które nie
Reguła walidacyjna
inizia ad imparare
nakazują uznawać jakiś fakt za prawotwórczą
reguła egzegezy
inizia ad imparare
ustalone przez dyktrynę reguły wykładni przepisów
Swoista luka w prawie
inizia ad imparare
ustawodawca nie skończył procesu pomimo zapowiedzi
techniczna luka w prawie
inizia ad imparare
pomimo zakończenia procesu nie można ustalić norm
aksjologiczna luka w prawie
inizia ad imparare
uchylenie określonych norm
gałęzie prawa
inizia ad imparare
Zbiór norm regulujących stosunki społeczne
funkcje prawa
inizia ad imparare
rezultat działania instytucji czy normy na otoczenie
Przestrzeganie prawa
inizia ad imparare
zachowanie adresata normy zgodnie z treścią dyspozycji
z czego wynika posłuch w przestrzeganiu prawa
inizia ad imparare
chęć korzyści, szacunek do prawa, chęć naśladowania innych
postawa nihilistyczna
inizia ad imparare
brak poszanowania normy
obywatelskie nieposłuszeństwo
inizia ad imparare
nie ma na celu unikania sankcji, godzi się na nią
omijanie prawa
inizia ad imparare
świadoma zbrodnia i próba obrony innymi normami
znajomość a przestrzeganie prawa
inizia ad imparare
najważniejsza jest znajomość prawa, trzeba wiedzieć czy norma obowiązuje i znać jej treść
Fikcja znajomości prawa
inizia ad imparare
uważa się,że każdy zna prawo bo. było ogłoszone
stosowanie prawa
inizia ad imparare
w jaki sposób organ powinien podejmować decyzje. Rozstrzyganie spraw w oparciu o normy generalne i abstrakcyjne
tryb sądowy stosowania prawa
inizia ad imparare
sąd jest niezawisły, bezstronny, podlega ustawą
tryb administracyjny stosowania prawa
inizia ad imparare
organ jest związany dyrektywami zwierzchnika jak wydać decyzje hierarchia
wykładnia prawa
inizia ad imparare
wyjaśnia prawo poprzez reguły, systemy, gałezie prawa, określa jak podmiot ma się zachować
klaryfikacja
inizia ad imparare
dąży do zrozumienia komunikatu z przepisu
derywacja
inizia ad imparare
odtwarzanie pełnej normy z odszukanych przepisów
wykładnia autentyczna
inizia ad imparare
wykonywana przez organ który ją tworzył
wykładnia legalna
inizia ad imparare
interpretacja prawa przez organ upoważniony
wykładnia operatywna
inizia ad imparare
dokonywana przez organ (sąd) w toku spraw prawnych
skarga kasacyjna
inizia ad imparare
w składzie 3 os uchylenie zaskarżenie
skarga nadzwyczajna
inizia ad imparare
jeżeli orzeczenie nie może być uchylone
reguły inferencyjne
inizia ad imparare
wnioskowania prawnicze
topiki prawnicze
inizia ad imparare
argumenty wypracowane przez kulturę prawniczą

Devi essere accedere per pubblicare un commento.