Prawnicze paremie łacińskie.

1  1    109 schede    slanowicki
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda - Risposta -
Zobowiązanie niemożliwe jest niemożliwe do spełnienia.
inizia ad imparare
Impossibilium nulla obligatio est
Każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, gdyż nie trudno ją obalić.
inizia ad imparare
Omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim ut non subverti posset.
Prawo powszechne.
inizia ad imparare
Ius commune.
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam stan rzeczy. Prawo nie wynika z reguły, ale reguła powstaje z prawa, które jest. Za pomocą reguł w sposób krótki przekazywany jest stan rzeczy.
inizia ad imparare
Regula est quae rem, quae breviter ennaret. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narration tradiutur.
Co tobie nie szkodzi a drugiemu może dać korzyść, nie jest zakazane
inizia ad imparare
Quod tibit novet et alli probest non prohibetur.
Prawo i podstęp nigdy nie mogą iść ze sobą w parze.
inizia ad imparare
Ius et fraus non quam cohabitant.
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
inizia ad imparare
Male iure nostro uti non debemus.
Najwyższe prawo może stać się najwyższym bezprawiem.
inizia ad imparare
Summum ius, summa iniuria.
Sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą przyznania każdemu jego prawa.
inizia ad imparare
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Prawo do dysponowania rzeczą.
inizia ad imparare
Ius disponendi.
Prawo naturalne jest tym, czego natura nauczyła wszelkie żywe istoty.
inizia ad imparare
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit.
Nieznajomość prawa szkodzi.
inizia ad imparare
Ignorantia iuris nocet.
Prawo cywilne jest prawem ludzi czuwających- nie ma w zwyczaju głupim przychodzić z pomocą.
inizia ad imparare
Ius civile vigilantibus scriptum est- nec stultis solere succuri.
Nie wszystko co dozwolone jest godziwe.
inizia ad imparare
Non omne quod licet honestum est.
Nadużycie nie niweczy używania.
inizia ad imparare
Abusus non tollit usum
Nadużycie nie jest argumentem za utratą.
inizia ad imparare
Ex abusu est non argumentum ad desuetudinem.
Wezwanie do sądu.
inizia ad imparare
In ius vocatio.
Orzeczenie.
inizia ad imparare
Ius superius.
Prawo publiczne to to, co odnosi się do organizacji państwa, a prawem prywatnym jest to, co odnosi się do prywatnych korzyści.
inizia ad imparare
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.
Prawo publiczne nie podlega zmianie prywatną umową.
inizia ad imparare
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
Postanowienia prywatne nie uchylają prawa publicznego
inizia ad imparare
Privatorum conventio iuri publico non derogat.
Prawo do pobierania pożytków.
inizia ad imparare
Ius fruendi.
Prawo do bronienia się/ strzeżenia.
inizia ad imparare
Ius cavendi.
Prawo do karania.
inizia ad imparare
Ius coercendi.
Prawo do apelacji/ odwołania się od decyzji sądu.
inizia ad imparare
Ius appellationis.
Prawo do zaskarżenia ws. karnych.
inizia ad imparare
Ius provocationis.
Prawo do zaskarżenia ws. cywilnych.
inizia ad imparare
Ius avocandi.
Prawo do wykonania kary śmierci.
inizia ad imparare
Ius gladii.
Prawo do posiadania.
inizia ad imparare
Ius possidendi.
Prawo do dysponowania.
inizia ad imparare
Ius disponendi.
Prawo do nabycia.
inizia ad imparare
Ius acquisitum.
Nie ma przestępstwa bez kary.
inizia ad imparare
Nullum crimen sine poena.
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
inizia ad imparare
Nullum crimen sine lege.
Nie ma kary bez ustawy.
inizia ad imparare
Nulla poena sine lege.
Sędziowie strażnikami wyborów.
inizia ad imparare
Iudices electionis custodes.
Skarb państwa się nie wstydzi.
inizia ad imparare
Fiscus non erubescit.
Znajomość ustaw nie polega na tym, aby trzymać się jej słów, lecz trzymać się jej siły, mocy (oddawać jej ducha).
inizia ad imparare
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Prawo niesprawiedliwe nie jest prawem.
inizia ad imparare
Lex iniusta non ex lex.
Wszelkie prawo ustanowione jest z uwagi na człowieka.
inizia ad imparare
Hominium causa omne ius constitutum sit.
Dziecko jest traktowane jak urodzone, jeśli chodzi o jego korzyść
inizia ad imparare
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
Prawo dotyczące osób.
inizia ad imparare
Ius quod ad personas pertinet.
Małżeństwo.
inizia ad imparare
Martimonium.
Nikt nie może postępować wbrew zaufaniu, które sam wytworzył.
inizia ad imparare
Venire contra factum proprium nemini licet.
Powinieneś przestrzegać prawa, które sam ustaliłeś.
inizia ad imparare
Tu patere legem quam fecisti.
Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić.
inizia ad imparare
Dolo facit qui petit quo redditurus est.
Warunek, zdarzenie przyszłe i niepewne.
inizia ad imparare
Conditio/condicio.
Umowa rodząca skutki prawne.
inizia ad imparare
Contractus.
Porozumienie.
inizia ad imparare
Pactum.
Termin.
inizia ad imparare
Dies.
Termin od.
inizia ad imparare
Dies a quo.
Termin do.
inizia ad imparare
Dies ad quem.
Warunek wywołuje skutek od momentu dokonania czynności.
inizia ad imparare
Condicio existens ad initium negotii retrotrahitur.
Wszystkie umowy są rozumiane z uwagi na okoliczności, w których zostały zawarte.
inizia ad imparare
Rebus sic stanibus omnis contractus intellegitur.
Nikt nie będzie wysłuchany, gdy powołuje się na własną niegodziwość.
inizia ad imparare
Turpitudinem suam allegans nemo audiatur.
Zatwierdzenie jest traktowane na równi ze zleceniem.
inizia ad imparare
Ratihabatio mandato compatur.
Nieważne postanowienia nie szkodzą postanowieniom ważnym.
inizia ad imparare
Utile per inutile non vitiatur.
To, co od początku było wadliwe, nie może być naprawione przez upływ czasu.
inizia ad imparare
Quod ab initio vitosum est, non potest tractu temporis convalescere.
Umów należy dotrzymywać.
inizia ad imparare
Pacta sunt servanda.
Ex tunc.
inizia ad imparare
Od momentu dokonania warunku.
Ex nunc.
inizia ad imparare
Od momentu zaistnienia warunku.
Elementy treści umowy, które zostały wprowadzone przez strony i powiązały skutki prawne tej umowy.
inizia ad imparare
Accidentalia contractus- accidentalia negotii.
To co jasne, nie wymaga interpretacji.
inizia ad imparare
Clara non sunt interpretanda.
W przypadku wątpliwości na niekorzyść tego, kto wywołał tę wątpliwość.
inizia ad imparare
In dubio contra proferentem.
Postanowienia umowne nietypowe rodzą wątpliwość.
inizia ad imparare
Clausulae insolitae inducunt suspicionem.
Służebność na służebności być nie może.
inizia ad imparare
Servitus servitutis esse non potest.
Skarga wydobywcza.
inizia ad imparare
Rei vindicatio.
Posiadacz w dobrej wierze nie musi płacić zużytych pożytków.
inizia ad imparare
Bona fiedi possesor fructus consumptos suos facit.
Zakładana jest dobra wiara posiadacza.
inizia ad imparare
Bona fides praesumitur.
Nikt nie może przekazać komuś więcej uprawnień niż sam ma.
inizia ad imparare
Nemo plus iuris ad alium transerre potest quam ipse habet.
Służebność należy wykonywać w sposób najmniej uciążliwy.
inizia ad imparare
Servitus civiliter utendum est.
Służebność nie może polegać na działaniu.
inizia ad imparare
Servitus in faciendo consistere nequit.
Czynność prawna ze skutkami za naszego życia.
inizia ad imparare
Inter vivo.
Czynność prawna ze skutkiem po naszej śmierci.
inizia ad imparare
Mortis causa.
Wskazanie spadkobierców w testamencie.
inizia ad imparare
Ex testamento.
Spadek.
inizia ad imparare
Succesio/ hereditas.
Wskazanie spadkobiercy w ustawie.
inizia ad imparare
Ab intestato.
Wola spadkobiercy jest ważna do chwili jego śmierci (może zmienić swoją wolę).
inizia ad imparare
Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.
Ma zastosowanie najnowsze oświadczenie woli.
inizia ad imparare
Novissima voluntas servatur.
Na korzyść utrzymania testamentu w mocy.
inizia ad imparare
Favor testamenti.
Więcej powiedziano niż napisano.
inizia ad imparare
Plus nuncupatum, minus scriptum.
Skarga, która zostanie raz skonsumowana, nie może być ożywiona.
inizia ad imparare
Actio semel extinca non reviviscit.
Powód podąża za sądem oskarżonego.
inizia ad imparare
Actor sequitur forum rei.
Nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie.
inizia ad imparare
Nemo tenetur seipsum accusare.
Sędzia podejrzany.
inizia ad imparare
Iudex suspectus.
Sędzia niezdolny do orzekania.
inizia ad imparare
Iudex inhabilis.
W przypadku wątpliwości orzeka się na korzyść oskarżonego.
inizia ad imparare
In dubio pro reo.
Zmiana na gorsze sędziemu w apelacji nie jest możliwa.
inizia ad imparare
Reformatio in peius iudici apellatio non licet.
Sąd zna prawo.
inizia ad imparare
Iura novit curia.
Nie powinno być dozwolone powodowi to, czego nie wolno pozwanemu.
inizia ad imparare
Non debet actori licere quod reo non permittur.
Niech będzie wysłuchana druga strona.
inizia ad imparare
Audiatur et altera pars.
Odwołanie się do staranności sprawcy szkody (nie było złego zamiaru w działaniu, które spowodowało szkodę).
inizia ad imparare
Culpa levis in cocreto.
Niedochowanie staranności wg abstrakcyjnego wzorca (jak powinno być).
inizia ad imparare
Culpa levis in abstracto.
Niedochowanie staranności w nadzorowaniu.
inizia ad imparare
Culpa levis in custodiendo.
Przekazany.
inizia ad imparare
Assignatus.
Złodziej znajduje się w zwłoce.
inizia ad imparare
Fur semper moram facere videtur.
Odbiorca/przyjmujący.
inizia ad imparare
Accipiens.
Przekazujący.
inizia ad imparare
Autor.
Zły zamiar bezpośredni.
inizia ad imparare
Dolus directus.
Zły zamiar ewentualny.
inizia ad imparare
Dolus eventualis.
Małżeństwo wywołujące skutki prawne.
inizia ad imparare
Matrimonium legitum.
Małżeństwo mniemane, nieważne.
inizia ad imparare
Matrimonium putativum.
Nie domniemywa się małżeństwa.
inizia ad imparare
Matrimonium non preasemitur.
Prawo naturalne jest tym, czego natura nauczyła wszystkie stworzenia żywe, skąd pochodzi związek mężczyzny i kobiety, który nazywamy małżeństwem.
inizia ad imparare
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit, hinc descendit maris atque feminae coniunctio quam nos matrimonium apellamus.
Ojcem jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
inizia ad imparare
Pater est quem nuptiae demonstrat.
Macierzyństwa nie trzeba dowodzić.
inizia ad imparare
Mater semper certa est.
Prawo działa wstecz, gdy służy łagodzeniu.
inizia ad imparare
Lex retro agit in mitius.
Jeżeli odpada przyczyna ustawy, ustawa przestaje obowiązywać.
inizia ad imparare
Cessante ratione legis, cessat ipsa lex.
Prawo późniejsze uchyla wcześniejsze.
inizia ad imparare
Lex posteriori derogat priori.
Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej.
inizia ad imparare
Lex posteriori generale non derogat legis priori speciali.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.