podstawa 3

 0    204 schede    Franz Mauer
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
szkoła z internatem
inizia ad imparare
boarding school
szkoła pomaturalna kolegium uniwersytet
inizia ad imparare
college
szkoła niepubliczna
inizia ad imparare
independent school
przedszkole
inizia ad imparare
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
inizia ad imparare
primary school
szkoła prywatna
inizia ad imparare
private school/public school
szkoła średnia, gimnazjum
inizia ad imparare
high school/middle school/secondary school/junior high school
szkoła publiczna
inizia ad imparare
state school/public school
szkoła zawodowa
inizia ad imparare
vocational school
rok akademicki
inizia ad imparare
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
inizia ad imparare
apply to university
uczęszczać na wykłady
inizia ad imparare
attend lectures
praca licencjacka
inizia ad imparare
dissertation
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
inizia ad imparare
bachelor of arts
licencjat w dziedzinie pedagogiki
inizia ad imparare
bachelor of education
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
bachelor of science
kampus uniwersytecki
inizia ad imparare
campus
dziekan
inizia ad imparare
dean
uzyskać stopień naukowy
inizia ad imparare
do/get a degree
akademik
inizia ad imparare
dorm/halls
dostać stypendium
inizia ad imparare
get a scholarship/grant
dostać się na uniwersytet
inizia ad imparare
get into university
absolwent/absolwentka
inizia ad imparare
graduate
ukończyć studia
inizia ad imparare
graduate
wykładowca/wykładowczyni
inizia ad imparare
lecturer
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
inizia ad imparare
master of arts
magister w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
master of science
magister w dziedzinie pedagogiki
inizia ad imparare
master of education
doktor, doktorat
inizia ad imparare
doctor of philosophy
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
inizia ad imparare
postgraduate course
publikacja naukowa
inizia ad imparare
research paper
urlop naukowy
inizia ad imparare
sabbatical
seminarium naukowe
inizia ad imparare
seminar
praca semestralna
inizia ad imparare
term paper
praca magisterska/doktorska
inizia ad imparare
thesis
czesne
inizia ad imparare
tuition/university fees
konsultacje/seminarium
inizia ad imparare
tutorial
student/studentka pierwszych trzech lat
inizia ad imparare
undergraduate
warsztaty/zajęcia praktyczne
inizia ad imparare
workshop
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
prawo
inizia ad imparare
law
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
psychologia
inizia ad imparare
psychology
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
socjologia
inizia ad imparare
sociology
certyfikat/świadectwo
inizia ad imparare
certificate
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
wicedyrektor/wicedyrektorka
inizia ad imparare
deputy head/assistant principal
zapisać się na kurs
inizia ad imparare
enrol on a course
zajęcia dodatkowe/zajęcia pozalekcyjne
inizia ad imparare
extracurricular activities
realizować program nauczania
inizia ad imparare
follow the curriculum
wychowawca/wychowawczyni
inizia ad imparare
form teacher
dyrektor / dyrektorka
inizia ad imparare
head teacher/principal/headmaster/headmistress
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
inizia ad imparare
mixed-ability class
nieobowiązkowy
inizia ad imparare
optional
uczeń/uczennica
inizia ad imparare
schoolchild
czesne
inizia ad imparare
school fees
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
szkolnictwo publiczne
inizia ad imparare
state education
program nauczania
inizia ad imparare
syllabus/curriculum
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
teaching staff
semestr
inizia ad imparare
term
plan lekcji
inizia ad imparare
timetable
plecak
inizia ad imparare
backpack
cyrkiel
inizia ad imparare
compass/compasses
segregator
inizia ad imparare
file/ring blinder
teczka
inizia ad imparare
folder
wieczne pióro
inizia ad imparare
fountain pen
zakreślacz
inizia ad imparare
highlighter
dziurkacz
inizia ad imparare
hole punch
notatnik
inizia ad imparare
notepad
zeszyt
inizia ad imparare
notebook/exercise book
spinacz do papieru
inizia ad imparare
paperclip
temperówka
inizia ad imparare
pencil sharpener
gumka
inizia ad imparare
rubber
linijka
inizia ad imparare
ruler
ekierka
inizia ad imparare
set square
zszywacz
inizia ad imparare
stapler
tablica
inizia ad imparare
whiteboard
pisak do tablic
inizia ad imparare
whiteboard marker
analizować
inizia ad imparare
analyse
chemia
inizia ad imparare
chemistry
ekonomia
inizia ad imparare
economics
literatura angielska
inizia ad imparare
english literature
wypracowanie
inizia ad imparare
essay
geografia
inizia ad imparare
geography
wykres
inizia ad imparare
graph
historia
inizia ad imparare
history
interpretacja
inizia ad imparare
interpretation
matematyka
inizia ad imparare
maths
podręcznik w wersji papierowej/elektronicznej
inizia ad imparare
paper/electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
inizia ad imparare
run/carry out experiments
przedmioty ścisłe/przyrodnicze
inizia ad imparare
science
rozwiązywać równania kwadratowe
inizia ad imparare
solve quadratic equations
Teksty źródłowe
inizia ad imparare
source texts
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
próbówka
inizia ad imparare
test tube
opisać doświadczenie
inizia ad imparare
write up an experiment
Zdolności
inizia ad imparare
abilities
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results/achievements
poziom nauczania
inizia ad imparare
academic standards
wszechstronny rozwój
inizia ad imparare
all-round development
uczęszczać do szkoły
inizia ad imparare
attend school
przeciętny
inizia ad imparare
average
mól książkowy
inizia ad imparare
bookworm 
przeprowadzać burzę mózgów/dyskutować
inizia ad imparare
brainstorm
kreatywność
inizia ad imparare
creativity
wybitny/znakomity
inizia ad imparare
distinguished
celować w czymś
inizia ad imparare
exel at sth
uzdolniony
inizia ad imparare
gifted/talented
omawiać pracę domową
inizia ad imparare
give feedback on/go over/discuss homework
nauczanie domowe
inizia ad imparare
homeschooling
mądrala
inizia ad imparare
know it all
trudności w uczeniu się
inizia ad imparare
learning difficulties
robić postępy
inizia ad imparare
make progress
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise/learn by heart
znakomite oceny
inizia ad imparare
outstanding grades
słuchać uważnie
inizia ad imparare
pay attention
wyznaczać cele
inizia ad imparare
set targets
umiejętności
inizia ad imparare
skills
kujon
inizia ad imparare
swot
sprawdzać listę obecności
inizia ad imparare
take the register/take attendance
praca zespołowa
inizia ad imparare
teamwork
ADHD
inizia ad imparare
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
nie chodzić do szkoły
inizia ad imparare
be off school
prześladować
inizia ad imparare
bully
prześladowca/prześladowczyni
inizia ad imparare
bully
prześladowanie
inizia ad imparare
bullying
Kamery monitoringu
inizia ad imparare
CCTV camera
oszukiwać/ściągać
inizia ad imparare
cheat
ściągać/spisywać
inizia ad imparare
copy
ściągi
inizia ad imparare
crib notes/cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
inizia ad imparare
do well/badly at school/in exams
dysleksja
inizia ad imparare
dyslexia
dyslektyczny
inizia ad imparare
dyslexic
wydalić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
expel sb/throw sb out
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
nie osiągnąć czegoś
inizia ad imparare
fail to achieve sth
porażka/niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
mieć słabe wyniki
inizia ad imparare
get poor results
mieć problemy/trudności
inizia ad imparare
have a hard time
beznadziejny z
inizia ad imparare
hopeless at
indywidualne podejście
inizia ad imparare
individual approach
źle się zachowywać
inizia ad imparare
misbehave
przewinienie
inizia ad imparare
offence
pokonywać problemy
inizia ad imparare
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
inizia ad imparare
remedial classes
chodzić na wagary
inizia ad imparare
skip lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
inizia ad imparare
special educational needs
wsparcie
inizia ad imparare
support
słabe punkty
inizia ad imparare
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
inizia ad imparare
A-levels
ocena/ocenianie
inizia ad imparare
assessment
Egzamin wstępny
inizia ad imparare
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
Wyniki egzaminu
inizia ad imparare
exam results
Zasady zdawania egzaminu
inizia ad imparare
examination rules
egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
inizia ad imparare
external/internal exam
nie zdać testu/egzaminu
inizia ad imparare
fail a test/an exam
oblać egzamin
inizia ad imparare
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
inizia ad imparare
GCSEs
stopień/ocena
inizia ad imparare
grade
Średnia ocen
inizia ad imparare
grade point average
ocena/stopień wyrażony w punktach
inizia ad imparare
mark
sprawdzać/oceniać
inizia ad imparare
mark
Egzamin próbny
inizia ad imparare
mock exam
dzienniczek internetowy
inizia ad imparare
online report
zdać test / egzamin
inizia ad imparare
pass a test/an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
inizia ad imparare
past papers
zdawać egzamin ponownie
inizia ad imparare
resit/retake an exam
egzamin po ukonczeniu nauki w szkole
inizia ad imparare
school-leaving exam
świadectwo szkolne
inizia ad imparare
school report
uzyskać 100 punktów
inizia ad imparare
score/get 100 points
przygotować egzamin
inizia ad imparare
set an exam
podejść do egzaminu
inizia ad imparare
sit/take an exam
pisać sprawdzian
inizia ad imparare
take a test
świetlica szkolna, kółko zainteresowań
inizia ad imparare
afterschool club
uczęszczać na kurs
inizia ad imparare
attend a course
być / stać się członkiem
inizia ad imparare
be/become a member
rozwijać zdolności artystyczne
inizia ad imparare
develop artistically
rozwijanie umiejętności interpersonalnych przywódczych /
inizia ad imparare
develop leadership/interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
inizia ad imparare
first aid training
zapisać się do klubu/na siłownię
inizia ad imparare
join a club/the gym
brać udział w
inizia ad imparare
participate in
Chór szkolny
inizia ad imparare
school choir
orkiestra szkolna
inizia ad imparare
school orchestra
towarzystwo/stowarzyszenie
inizia ad imparare
society
sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne kółko
inizia ad imparare
sports/drama/chess/photography club
dobrowolny
inizia ad imparare
voluntary
być nieobecnym w szkole
inizia ad imparare
be off school
nadrobić
inizia ad imparare
catch up on
dogonić
inizia ad imparare
catch up with
rzucić szkołę
inizia ad imparare
drop out of school
mieć zaległości w nauce
inizia ad imparare
fall behind with school work
zabrać się do pracy
inizia ad imparare
get down to work
oddać
inizia ad imparare
hand in
zanotować
inizia ad imparare
note down
przyswajać
inizia ad imparare
take in
spóźnić się
inizia ad imparare
turn up late
łatwizna
inizia ad imparare
a piece of cake
pracować po nocach
inizia ad imparare
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
inizia ad imparare
feel out of your depth
znać coś na wylot
inizia ad imparare
know sth inside out
zdać śpiewająco
inizia ad imparare
pass with flying colours

Devi essere accedere per pubblicare un commento.