Password 3, wordlist 5

 0    76 schede    magdaelbrah
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tworzyć miejsca pracy
inizia ad imparare
create workplaces
niszczyć środowisko naturalne
inizia ad imparare
destroy the natural environment
promować nieuczciwą konkurencję
inizia ad imparare
encourage unfair competition
wyzbywać się uprzedzeń
inizia ad imparare
end prejudice
ułatwiać kontakt, komunikację
inizia ad imparare
improve communication
zwiększać zakres handlu międzynarodowego
inizia ad imparare
increase international trade
promować porozumienie międzykulturowe
inizia ad imparare
promote cultural understanding
zmniejszyć bezrobocie
inizia ad imparare
reduce unemployment
zwiększać przepaść między bogatymi i biednymi ludźmi
inizia ad imparare
widen the gap between rich and poor people
spowodować, doprowadzić do
inizia ad imparare
bring about
poruszać (jakąś kwestie)
inizia ad imparare
bring up
zgromadzić
inizia ad imparare
bring together
zmienić coś
inizia ad imparare
make a difference
robić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
podejmować próbę
inizia ad imparare
make an attempt
uświadamiać coś komuś
inizia ad imparare
make sb aware
korupcja
inizia ad imparare
corruption
zmniejszać się, maleć
inizia ad imparare
diminish
dawać (datek), ofiarować
inizia ad imparare
donate
urządzenia infrastruktura
inizia ad imparare
facilities
blaknąć, słabnąć
inizia ad imparare
fade
Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
inizia ad imparare
fundraiser
pomoc pieniężna /finansowa
inizia ad imparare
monetary / financial help
Zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
inizia ad imparare
money- rising event
ruszać do przodu, wracać do normalnego stanu
inizia ad imparare
move forward
uprzywilejowany
inizia ad imparare
privileged
obiekty użyteczności publicznej
inizia ad imparare
public facilities
zamożny
inizia ad imparare
wealthy
głęboko niepokojący
inizia ad imparare
deeply disturbing
z powodu korupcji
inizia ad imparare
due to corruption
Wchodzę w to!
inizia ad imparare
I'm definitely in!
proszę rozważyć wysłanie
inizia ad imparare
please consider sending
naprawdę super
inizia ad imparare
really cool
obrzydliwy
inizia ad imparare
really gross
naprawdę trudny (temat)
inizia ad imparare
really heavy
tak jakby, rodzaj (czegoś)
inizia ad imparare
sort of
nie masz pojęcia
inizia ad imparare
you don't have a clue
wyłaniające się trendy
inizia ad imparare
emerging trends
dalekosiężne skutki
inizia ad imparare
far-reaching implications
nieuniknione zmiany
inizia ad imparare
inevitable changes
prawdopodobne konsekwencje
inizia ad imparare
likely consequences
znaczący wpływ
inizia ad imparare
major impact
silny wpływ
inizia ad imparare
powerful influence
pochwalać coś
inizia ad imparare
approve of sth
podejście, stosunek do czegoś
inizia ad imparare
attitude to sth
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
deal with sth
zdecydować się na coś
inizia ad imparare
decide on sth
zależeć od czegoś
inizia ad imparare
depend on sth
niezadowolony z czegoś
inizia ad imparare
dissatisfied with sth
angażować się w coś
inizia ad imparare
engage in sth
wpływ na coś
inizia ad imparare
impact on sth
nalegać na coś
inizia ad imparare
insist on sth
zaangażowany w coś
inizia ad imparare
involved in sth
brak czegoś
inizia ad imparare
lack of sth
śmiać się z kogoś
inizia ad imparare
laugh at sb
sprzeciwiać się czemuś
inizia ad imparare
object to sth
przeciwny czemuś
inizia ad imparare
opposed to sth
sprzeciw wobec czegoś
inizia ad imparare
opposition to sth
popularne wśród (w jakiejś grupie)
inizia ad imparare
popular with sb
stanowić zagrożenie dla czegoś kogoś
inizia ad imparare
pose a threat to sth/sb
specjalista w (jakiejś dziedzinie)
inizia ad imparare
specialist in sth
być dumnym z czegoś
inizia ad imparare
take pride in sth
typowe dla czegoś/ kogoś
inizia ad imparare
typical of sth / sb
wysoce produktywny
inizia ad imparare
enormously productive
rzeczywiście przydatny
inizia ad imparare
genuinely useful
niezmiernie korzystny
inizia ad imparare
highly beneficial
niezwykle satysfakcjonujący
inizia ad imparare
immensely rewarding
na długo pozostający w pamięci
inizia ad imparare
truly unforgettable
antyglobalista
inizia ad imparare
antiglobalisation activist
różnica dochodów
inizia ad imparare
income gap
lewicowy
inizia ad imparare
left-wing
język ojczysty
inizia ad imparare
mother tongue
tożsamość narodowa
inizia ad imparare
national identity
bieda, ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
niewolniczo
inizia ad imparare
slavishly
dynamiczny, tętniący życiem
inizia ad imparare
vibrant

Devi essere accedere per pubblicare un commento.