Paremie - 2018

 0    65 schede    hubertmatecki
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ius est ars boni et aequi
inizia ad imparare
Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne (sprawiedliwe)
Lex retro non agit
inizia ad imparare
Prawo (ustawa) nie działa wstecz
Res iudicata
inizia ad imparare
Rzecz osądzona
Pacta sunt servanda
inizia ad imparare
Umów należy dotrzymywać
Onus probandi
inizia ad imparare
Ciężar dowodu
Compensatio
inizia ad imparare
Potrącenie
Nasciturus
inizia ad imparare
Dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
A contrario
inizia ad imparare
Wychodząc z przeciwnego założenia
Exceptio probat regulam
inizia ad imparare
Wyjątek „potwierdza” regułę
Essentialia negotii
inizia ad imparare
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
Lex specialis derogat legi generali
inizia ad imparare
Regulacja (ustawa) szczegółowa uchyla/znosi regulację (ustawę) ogólną
Lex posterior derogat legi priori
inizia ad imparare
Ustawa późniejsza uchyla (znosi) ustawę wcześniejszą
Exceptiones non sunt extendendae
inizia ad imparare
Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco
Iura novit curia
inizia ad imparare
Sąd zna prawo
Da mihi factum dabo tibi ius
inizia ad imparare
Daj mi fakty, a dam ci prawo
Audiatur et altera pars
inizia ad imparare
Niech będzie wysłuchana i druga strona
Actor incumbit onus probandi
inizia ad imparare
Ciężar dowodu spoczywa na powodzie
Reus in excipiendo fit actor
inizia ad imparare
Pozwany w zakresie zarzutu staje się powodem
Res iudicata est, ne bis in idem
inizia ad imparare
Rzecz osądzona - nie orzeka się o niej ponownie
Actor sequitur forum rei
inizia ad imparare
Powód podąża za sądem pozwanego
Ius cogens
inizia ad imparare
Norma bezwzględnie wiążąca
Ius dispositivum
inizia ad imparare
Norma względnie wiążąca
Ad solemnitatem
inizia ad imparare
Pod rygorem nieważności
Impossibilium nulla obligatio est
inizia ad imparare
Zobowiązanie do świadczenia niemożliwego nie wiąże (jest nieważne)
Ex tunc
inizia ad imparare
Od (samego) początku
Ex nunc
inizia ad imparare
Od danego momentu
Falsus procurator
inizia ad imparare
Rzekomy pełnomocnik
Klauzula "rebus sic stantibus"
inizia ad imparare
Tak jak się rzeczy mają (umowa wiąże w danym kształcie, o ile nie nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków)
Laesio enormis
inizia ad imparare
Nadmierne pokrzywdzenie (nadmierne odstępstwo od ekwiwalentości świadczeń w umowie wzajemnej)
Damnum
inizia ad imparare
szkoda
Damnum emergens
inizia ad imparare
Szkoda rzeczywista
Lucrum cessans
inizia ad imparare
Utracone korzyści
(warunek) sine qua non
inizia ad imparare
Warunek konieczny
ex delicto
inizia ad imparare
odpowiedzialność deliktowa
ex contractu
inizia ad imparare
odpowiedzialność kontraktowa
quasi ex delicto
inizia ad imparare
odpowiedzialność quasi deliktowa
quasi ex contractu
inizia ad imparare
odpowiedzialność quasi kontraktowa
culpa
inizia ad imparare
wina
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
inizia ad imparare
Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza
Res iudicata pro veritate accipitur
inizia ad imparare
Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa
Ius civile vigilantibus scriptum est
inizia ad imparare
Prawo cywilne pisane jest dla osób starannych
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
inizia ad imparare
Dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść
Error communis facit ius
inizia ad imparare
Powszechny błąd kreuje prawo
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat
inizia ad imparare
Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat
inizia ad imparare
Reguła jest tym, co krótko opisuje nam istniejący stan rzeczy
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
inizia ad imparare
W umowach w sposób milczący zawarte jest to, co odpowiada zwyczajom i obyczajom
Nemo iudex idoneus in propria causa
inizia ad imparare
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Iudex inhabilis
inizia ad imparare
Sędzia wyłączony ze sprawy z mocy ustawy
Iudex suspectus
inizia ad imparare
Sędzia wyłączany z uwagi na możliwość wystąpienia braku bezstronności
Reformatio in peius iudici appellato non licet
inizia ad imparare
Apelacja wniesiona (jedynie) przez skarżącego nie może mu szkodzić
Forum rei sitae
inizia ad imparare
Sąd właściwy według miejsca położenia przedmiotu sporu
Lex rei sitae
inizia ad imparare
Prawo właściwe według miejsca położenia rzeczy
Prorogatio fori
inizia ad imparare
Sąd właściwy, wybrany w drodze porozumienia stron
Lex fori
inizia ad imparare
Prawo właściwe według miejsca organu orzekającego
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
inizia ad imparare
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności
Ne eat iudex ultra petita partium
inizia ad imparare
Sędziemu nie wolno wychodzić ponad żądanie
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
inizia ad imparare
Prywatne umowy nie mogą zmieniać prawa publicznego
Utile per inutile non vitiatur
inizia ad imparare
to, co użyteczne nie doznaje uszczerbku ze strony tego, co nieużyteczne
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
inizia ad imparare
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
In dubio contra proferentem
inizia ad imparare
W razie wątpliwości (interpretuj) przeciwko temu, kto przygotowywał umowę
Ultra vires
inizia ad imparare
Poza zakresem (z przekroczeniem) kompetencji
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
inizia ad imparare
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione
Negotium claudicans
inizia ad imparare
czynność prawna „kulejąca” (czynność, której ważność pozostaje "w zawieszeniu")
In integrum restitutio
inizia ad imparare
Przywrócenie do stanu poprzedniego.
Negotiorum gestio
inizia ad imparare
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.