moje slowka

 0    288 schede    traj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odporność
inizia ad imparare
resilence
oniesmielajacy
inizia ad imparare
intimidating
skutecznie
inizia ad imparare
successfully
wykrzyknął
inizia ad imparare
exclaimed
starał się
inizia ad imparare
he was trying
wstawione
inizia ad imparare
inserted
ponuro
inizia ad imparare
gloomily
niepewnie
inizia ad imparare
unsteadily
odparowała
inizia ad imparare
retorted
zachichotał
inizia ad imparare
chortled
z oburzeniem
inizia ad imparare
indignantly
skrzywił
inizia ad imparare
grimaced
w roztargnieniu
inizia ad imparare
absently
uspokajająco
inizia ad imparare
calming
milosierdzie
inizia ad imparare
compassion
przerażający
Kiedy Ian przebrał się za Draculę na Halloween, jego przerazający wygląd wystraszył wszystkie dzieci.
inizia ad imparare
fearsome
When Ian dressed up as Dracula for Halloween his fearsome appearance frightened all the children.
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
inizia ad imparare
altitude
We're at a very high altitude now because we're halfway up one of the country's highest mountains.
znajomy
inizia ad imparare
familiar
nastawienie
inizia ad imparare
attitude
zaznajomieni z
inizia ad imparare
familiar with
przekonać
inizia ad imparare
convince
spalinowy
inizia ad imparare
internal combustion
głęboki
Twoja przemowa była bardzo głęboka.
inizia ad imparare
profound
Your speech was very profound.
pod
inizia ad imparare
underneath
stopniowo / równomiernie
inizia ad imparare
steadily
Położyć razem
inizia ad imparare
Put together
stanowczo
inizia ad imparare
firmly
iść do przodu
inizia ad imparare
move forward
uwodzenie
inizia ad imparare
grooming
uwodzic
inizia ad imparare
seduce
szpiegostwo
inizia ad imparare
espionage
wznowienie
inizia ad imparare
resumption
miec doczynienia
inizia ad imparare
dealing with
chłostać się
inizia ad imparare
lash out
wyżywac sie
inizia ad imparare
lashing out
założenie
inizia ad imparare
assumption
pośredni
inizia ad imparare
intermediate
wykluczenie
inizia ad imparare
exclusion
śledztwo
inizia ad imparare
inquiry
narażenie / ekspozycja
inizia ad imparare
exposure
równoległy
inizia ad imparare
parallel
czary
inizia ad imparare
witchcraft
dotyczy
inizia ad imparare
concerns
zrzec się
inizia ad imparare
waive
Eksportujących
inizia ad imparare
exporting
wyświetlania
inizia ad imparare
display
wadliwy
inizia ad imparare
defective
odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
związane z
inizia ad imparare
related
głęboko
inizia ad imparare
profoundly
przysługa
inizia ad imparare
favour
pogarszające
inizia ad imparare
deteriorating
marnieć
inizia ad imparare
deteriorate
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
inizia ad imparare
attitude
Attitude to work is most important!
próba
inizia ad imparare
attempt
iść po
inizia ad imparare
go after
egzekwowanie wykonanie
inizia ad imparare
enforcement
z góry wyrobiona opinia
inizia ad imparare
preconception
wrażenie
Jakie masz wrażenia po obejrzeniu filmu?
inizia ad imparare
impression
What are your impressions after watching the film?
pojednanie
inizia ad imparare
reconciliation
tam
inizia ad imparare
over there
wpłynąć
inizia ad imparare
affect
affectiv
inizia ad imparare
affectiv
straszny
inizia ad imparare
dreadful
odepchnąć odsuwac
inizia ad imparare
push back
sledztwo
inizia ad imparare
INVESTIGATION
zgodnie z planem
inizia ad imparare
on schedule
zawyżać
inizia ad imparare
overstate
nieposłuszeństwo
inizia ad imparare
disobedience
dotknięte
inizia ad imparare
affected by
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
inizia ad imparare
essential
I would like to bring up a few essential points.
marnieć
inizia ad imparare
deteriorate
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
inizia ad imparare
survey
The survey was carried out in January.
odwet
inizia ad imparare
retaliation
grabiez
inizia ad imparare
looting
korytarz
inizia ad imparare
corridor
tempo
inizia ad imparare
pace
rozpoznać uznać
inizia ad imparare
recognize
wykroczenie
inizia ad imparare
wrongdoing
nękany skandalami
inizia ad imparare
Scandal-plagued
odrodzenie
inizia ad imparare
revival
odrodzenie
inizia ad imparare
revival
gruntowne Zmiany
inizia ad imparare
sweeping changes
spowodowany
inizia ad imparare
caused
wyłom naruszenie
inizia ad imparare
breach
różnić się
inizia ad imparare
differ
lapowka
inizia ad imparare
hush money
uznanie
Mam nadzieję, że po wygłoszeniu tej prezentacji w pracy otrzymasz uznanie, na jakie zasługujesz.
inizia ad imparare
recognition
I hope you get the recognition you deserve after you give this presentation at work.
oltarz
inizia ad imparare
altar
dość (jakiś, np dobry)
inizia ad imparare
rather
szalony
inizia ad imparare
insane
obłąkanie, pomieszanie zmysłów
inizia ad imparare
insanity
spustoszyć spladrowac
inizia ad imparare
ravage
zaprzątać zajety
inizia ad imparare
preoccupy
trudzic sie
inizia ad imparare
toil away
satysfakcja / spełnienie
inizia ad imparare
fulfilment
spełniać
Pewnego dnia spełnię swoje marzenie o zostaniu astronautą.
inizia ad imparare
fulfil
One day I'm going to fulfil my dream of becoming an astronaut.
pochlanianie
inizia ad imparare
absorption
bez wysiłku, latwo
inizia ad imparare
effortless
kiedykolwiek
inizia ad imparare
whenever
własne dobro
inizia ad imparare
own sake
wystawione
inizia ad imparare
exhibited
wyczerpujący
inizia ad imparare
exhausting
przebic się
inizia ad imparare
slog through
przeforsować
inizia ad imparare
push through
zadanie
inizia ad imparare
assignment
trasa
inizia ad imparare
route
ledwo zaledwie
inizia ad imparare
barely
Zdecydowana większość
inizia ad imparare
vast majority
zemleć
inizia ad imparare
grind
jelito / kiszka / wnętrzności / flaki
inizia ad imparare
gut
określić / ustanowic
inizia ad imparare
set out
wykluczać
inizia ad imparare
rule out
wewnętrzny
inizia ad imparare
inner
wewnętrzny krąg
inizia ad imparare
inner circle
szkic
Przygotuj szkic kontraktu.
inizia ad imparare
sketch
Prepare a sketch of the contract.
Wyszedł
inizia ad imparare
Came out
dogadać, pracować nad czymś, ro
inizia ad imparare
work it out
udać się, popracować nad czyms
inizia ad imparare
work out
nie spiesz się
inizia ad imparare
take your time
nagle, znienacka
inizia ad imparare
out of the blue
robota, fucha, wystep
inizia ad imparare
gig
sprzeczność
W twojej pracy badawczej jest wiele sprzeczności, co może być dezorientujące dla twoich czytelników.
inizia ad imparare
contradiction
There are many contradictions in your research paper, which might be confusing for your readers.
ślad
inizia ad imparare
trace
samokrytyczny
inizia ad imparare
self critical
wstrzymany (projekt)
inizia ad imparare
Put on hold
poprzeć
inizia ad imparare
endorse
rozkwitac, rozwijać sie
inizia ad imparare
flourish
najlepsze, co byliśmy w stanie zrobic
inizia ad imparare
the best we were Able to do it
pogawedka, gadka
inizia ad imparare
Small talk
daje mi
inizia ad imparare
gets me
pogawedka
inizia ad imparare
small talk
marna pociecha
inizia ad imparare
little comfort
w toku
inizia ad imparare
underway
dostosować
inizia ad imparare
to adjust
wymyślić, wpaść na pomysł
inizia ad imparare
came up with
odraczać
inizia ad imparare
postpone
obszary odległe
inizia ad imparare
remote areas
oddalony / oddalona
inizia ad imparare
remote
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
twierdzić
inizia ad imparare
allege
założenie
inizia ad imparare
assumption
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
inizia ad imparare
within
I'll be there within half an hour.
strajki
inizia ad imparare
walkouts
strajk (n)
inizia ad imparare
walkout (n)
natknąć sie
inizia ad imparare
came across
łapówka
inizia ad imparare
a bribe
celowo
Nigdy nie lubiłeś mojego kwietnika i sądzę, że celowo przejechałeś po nim kosiarką!
inizia ad imparare
deliberately
You never liked my flower garden and I think you deliberately ran over it with the lawnmower!
jak ty to robisz (ze)
inizia ad imparare
How do you manage
wyraźny/ jednoznaczny
inizia ad imparare
explicit
wyraźnie
inizia ad imparare
explicitly
zadanie
inizia ad imparare
assignment
Miecz obosieczny
inizia ad imparare
a double-edged sword
upokorzenie
inizia ad imparare
humiliation
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
inizia ad imparare
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
oskarżac
inizia ad imparare
prosecute
ujawnienie
inizia ad imparare
disclosure
trudność
inizia ad imparare
hardship
nadzór
inizia ad imparare
surveillance
osiągnąć sukces
inizia ad imparare
succeed
podczas gdy
inizia ad imparare
whilst
istotny / trafny
inizia ad imparare
relevant
okazać się
inizia ad imparare
turn out
zaległość /sci
inizia ad imparare
backlog /s
cudowny
inizia ad imparare
marvellous
przeprowadzic/ wykonać
inizia ad imparare
carry out
usłyszeć zarzuty
inizia ad imparare
face charges
postawić przed sądem
inizia ad imparare
put on trial
integracja / włączenie
inizia ad imparare
inclusion
przędza
inizia ad imparare
yarn
ubój
inizia ad imparare
culling
prosto (przekaz)/ proste
inizia ad imparare
straight forward
punkt zapalny
inizia ad imparare
flashpoint
zamieszki
Ludzie byli tak niezadowoleni z sytuacji politycznej, że wszczęli zamieszki, krzycząc, wybijając okna i wywołując chaos.
inizia ad imparare
riot
People were so unhappy with the political situation that they started a riot, yelling and smashing windows and causing chaos.
kropla w morzu
inizia ad imparare
drop in the ocean
dziesiątki
inizia ad imparare
dozens
ujawnienie
inizia ad imparare
disclosure
znaczacy, istotny
inizia ad imparare
substantial
rodzimy
inizia ad imparare
indigenous
w domu
inizia ad imparare
indoors
falszerstwo
inizia ad imparare
rig
wskazanie (jasne)
inizia ad imparare
indication (clear)
walczyć / bronić sie
inizia ad imparare
fight back
co teraz nastąpi/co czeka
inizia ad imparare
what is next
uczestnik
Prosimy wszystkich uczestników o pozostanie na miejscach.
inizia ad imparare
participant
All the participants are asked to remain seated.
wspólny /ne
inizia ad imparare
joint
wspolny znajomy
inizia ad imparare
mutual friend
odwołać, uniewaznic
inizia ad imparare
revoke /ed
dowcipniś
inizia ad imparare
prankster
wyklucza. odrzucic
inizia ad imparare
rule out
poza tym
inizia ad imparare
besides
dolaczyc
inizia ad imparare
join
prawdopodobnie, przypuszczalnie
inizia ad imparare
presumably
wykroczenie /naduzycie
inizia ad imparare
misconduct
zwłaszcza, w szczególności
inizia ad imparare
in particular
przypuszczać
inizia ad imparare
presume
odwracać
inizia ad imparare
divert
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci.
inizia ad imparare
stepfather
Our stepfather was a great guy. He treated us like his own children.
zająć się / sprostac/ zrobić coś z czyms
inizia ad imparare
tackle
niewielki, drobny
inizia ad imparare
minor
namawiać
inizia ad imparare
persuade
zerwać
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
inizia ad imparare
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
dotrzeć /przetrwać / przedostać sie/
inizia ad imparare
get through
odlozyc
inizia ad imparare
Put off
czoło
inizia ad imparare
forehead
wtrącanie sie
inizia ad imparare
meddling
zmowa
inizia ad imparare
collusion
zmartwychwstanie
inizia ad imparare
resurrection
odzyskać
Obiecuję, że odzyskam twój skradziony naszyjnik.
inizia ad imparare
retrieve
I promise I will retrieve your stolen necklace.
zadowolić wszystkich
inizia ad imparare
please everyone
prawdopodobnie
inizia ad imparare
likely
porządny, uczciwy
inizia ad imparare
decent
namawiać
inizia ad imparare
persuade
rozpocząć
Najtrudniej jest rozpocząć pisanie pracy, później jest łatwiej.
inizia ad imparare
get started
The most difficult part about writing a dissertation is getting started, then it gets easier.
trwać / utrzymywać sie
inizia ad imparare
persist
trwały /uporczywe /wytrwaly
inizia ad imparare
persistent
zachorowac
inizia ad imparare
Fall sick
do czasu / w oczekiwaniu
inizia ad imparare
pending
próżność
inizia ad imparare
vanity
stąd/ zatem
inizia ad imparare
hence
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
inizia ad imparare
rough
Why are you being so rough?
to nie ja, to oni
inizia ad imparare
it is not me it is them
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
Przejęcie
inizia ad imparare
takeover
stronniczość / stronniczy
inizia ad imparare
bias /ed
interesariuszy
inizia ad imparare
stakeholder
opactwo
inizia ad imparare
abbey
podołać, sprostać czemuś
inizia ad imparare
cope, cope with something
obciążenie
inizia ad imparare
burden
warunek
Możesz wyjść pod kilkoma warunkami.
inizia ad imparare
condition
You can go out under certain conditions.
uderzył
inizia ad imparare
struck
prog
inizia ad imparare
door step
niepokój /zamieszki
inizia ad imparare
unrest
napaść / napad
inizia ad imparare
assault
odzyskać
inizia ad imparare
take back
odwołać
inizia ad imparare
revoke
wezwał
inizia ad imparare
urged
potrzeba
inizia ad imparare
urge
nieistotny
inizia ad imparare
irrelevant
rozbieżności
inizia ad imparare
discrepancies
rozbieżność
Istniała rozbieżność między liczbą sprzedanych produktów, a ilością pieniędzy w kasie.
inizia ad imparare
discrepancy
There was a discrepancy between the number of products sold and the amount of money in the till.
zastraszyć / onieśmielać
inizia ad imparare
intimidate
garstka
inizia ad imparare
handful
poprzec / zatwierdzic
inizia ad imparare
endorse
rzemiosło / rekodzielo
inizia ad imparare
handcraft
ławka
inizia ad imparare
bench
zamieć
inizia ad imparare
blizzard
gwałtowna reakcja
inizia ad imparare
backlash
także
inizia ad imparare
as well
szczery / otwarty
inizia ad imparare
outspoken
wykonanie
inizia ad imparare
execution
ład korporacyjny
inizia ad imparare
corporate governance
poglebic
inizia ad imparare
deepen
poszerzać
Lista została poszerzona o nowych członków.
inizia ad imparare
to extend
The list has been extended to include new members.
rozkładać coś /rozwijać się
inizia ad imparare
unfold
rozwijać się (sytuacja)
inizia ad imparare
unfold
rozwinal sie/ ujawnić się (miał miejs e, rozegrał się)
inizia ad imparare
unfolded
wstecz/ za siebie / w tyl
inizia ad imparare
backward
zawierać/ powstrzymywac, ograniczac
inizia ad imparare
contain
pucz / przewrot
inizia ad imparare
coup
pustynnienie
Długie okresy suszy sprawiły, że cały obszar środkowej Afryki uległ procesowi pustynnienia.
inizia ad imparare
desertification
Long periods of drought have brought about the desertification of whole areas of central Africa.
powstrzymywać sie
inizia ad imparare
refrain
drobny
inizia ad imparare
tiny
zdolny (do)
inizia ad imparare
capable
napedzany przez
inizia ad imparare
fuelled
podzial
inizia ad imparare
division
zapewniony/ upewniony
inizia ad imparare
reassured
w ciągu
Będę tam w ciągu pół godziny.
inizia ad imparare
within
I'll be there within half an hour.
nadmiar mocy produkcyjnych
inizia ad imparare
overcapacity
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
inizia ad imparare
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
pojąć/ zrozumiec
inizia ad imparare
comprehending
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
los
inizia ad imparare
fate
początkowo
Początkowo Greg planował biegać cztery razy w tygodniu, ale teraz robi to tylko dwa razy.
inizia ad imparare
initially
Greg initially planned to run four times a week, but now he's only doing it twice a week.
kupa/gowno
inizia ad imparare
heap / shit
posprzątać bałagan
inizia ad imparare
clean up the mess
tarcza
inizia ad imparare
shield
odnieść sukces
inizia ad imparare
win out
ostatecznie / w końcu
inizia ad imparare
eventually
współczujący
inizia ad imparare
sympathetic
trochę
inizia ad imparare
slightly
orać pole
inizia ad imparare
plow the field
mieszkania / warunki mieszkaniowe
inizia ad imparare
housing
domniemany/ rzekomy
inizia ad imparare
alleged
rzekomo
inizia ad imparare
allegedly
dokładny /konkretny (dokładne miejsce)
inizia ad imparare
exact
ubiór / strój
inizia ad imparare
outfit
co przyniesie przyszłość
inizia ad imparare
what the future holds

Devi essere accedere per pubblicare un commento.