Moja pierwsza lekcja

 0    386 schede    aszmyt6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
staram się być
inizia ad imparare
I strive to be
zaangażowany w
inizia ad imparare
commited to
obwiniać o
inizia ad imparare
charge with
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
jeśli mam rację
inizia ad imparare
if I'm correct
zachęcać
inizia ad imparare
to encourage (to do)
aby zachęcić
inizia ad imparare
in order to encourage
załatwić tą sprawę
inizia ad imparare
to settle this matter
raz na zawsze
inizia ad imparare
once and for all
przeprowadzać testy
inizia ad imparare
carry out tests
wiarygodność
inizia ad imparare
validity of
zazdrosna o
inizia ad imparare
jealous of
poprawi się
inizia ad imparare
will improve
przypuszczam
inizia ad imparare
I suppose
mgliste pojęcie o
inizia ad imparare
I have a vague idea of
co za stek bzdur
inizia ad imparare
what a load of rubbish
psikus
inizia ad imparare
hoax
błądzenie jest rzeczą ludzką
inizia ad imparare
to err is human
według, zgodnie z
inizia ad imparare
according to
mimo wszystko
inizia ad imparare
all the same
sprzeciwiać się
inizia ad imparare
object to
zacisnąć
inizia ad imparare
clench
mieszkańcy
inizia ad imparare
residents
sztuczny
inizia ad imparare
artificial
podejście
inizia ad imparare
approach
zamiast
inizia ad imparare
instead of
zaprzeczać
inizia ad imparare
to contradict
spełnianie celów sprzedażowych
inizia ad imparare
fulfilling sales goals
domowe ciasto
inizia ad imparare
homemade cake
magazyn
inizia ad imparare
stockroom
jednoznaczny
inizia ad imparare
unequivocal
stos dokumentów
inizia ad imparare
pile of documents
przemyślany plan
inizia ad imparare
a thoughtful plan
to było niestosowne z twojej strony
inizia ad imparare
it was pertinent of you
umowa
inizia ad imparare
contract
wspomnialeś
inizia ad imparare
You mentioned
nadpisywać
inizia ad imparare
overwrite
zweryfikowaliśmy
inizia ad imparare
we verified
powiązany z
inizia ad imparare
related to
dane nie są nadpisywane.
inizia ad imparare
data is not overwritten.
dane są nadpisywane
inizia ad imparare
data is overwritten
mechanizm nadpisywania danych
inizia ad imparare
data overwrite mechanism
wpływać
inizia ad imparare
affect
dalsze
inizia ad imparare
further
wymazane
inizia ad imparare
erased
przywrócić
inizia ad imparare
reproduce
odzyskać
inizia ad imparare
recover
pozostawać
inizia ad imparare
to remain, to stay
otrzymane wymagania
inizia ad imparare
received requirements
zgodnie z
inizia ad imparare
in accordance with
opis ochrony danych
inizia ad imparare
description of data protection
zakres
inizia ad imparare
scope
postępowanie
inizia ad imparare
behaviour
zbierać dane
inizia ad imparare
collect data, gather
ponadto
inizia ad imparare
furthermore
start systemu
inizia ad imparare
go-live
przekazać plik
inizia ad imparare
upload
proponowaliśmy
inizia ad imparare
we proposed
dane wrażliwe
inizia ad imparare
sensitive data
oczekiwania
inizia ad imparare
expectations
jesli nie jest to zgodne z twoimi oczekiwaniami
inizia ad imparare
if it is not in line with your expectations
były zaakceptowane
inizia ad imparare
they were accepted
zamieszanie
inizia ad imparare
confusion
wzieliśmy pod uwagę
inizia ad imparare
we have taken into account
proszę daj nam znać
inizia ad imparare
Please let us know
rozszerzyliśmy
inizia ad imparare
we expanded
brakujące dane
inizia ad imparare
missing data
jeśli chodzi o
inizia ad imparare
when it comes to
niestety
inizia ad imparare
unfortunately
trywialne
inizia ad imparare
trivial
dlatego też
inizia ad imparare
therefore
potraktować to
inizia ad imparare
to treat it
zanim zaczniemy
inizia ad imparare
before we start
wdrażać
inizia ad imparare
implement
przeciwnie
inizia ad imparare
on the contrary
proponuję
inizia ad imparare
I suggest
kwestia
inizia ad imparare
issue
dobrowolne
inizia ad imparare
voluntary
mieć je dostępne
inizia ad imparare
have them accessible
z drugiej strony
inizia ad imparare
on the other hand
w innym punkcie
inizia ad imparare
at another point
z naszym stanowiskiem
inizia ad imparare
with our position
różne typy rezerwacji
inizia ad imparare
various types of reservations
zrobię co w mojej mocy
inizia ad imparare
I will do my best
żeby w tym pomóc
inizia ad imparare
to assist in this
wpływa na
inizia ad imparare
affects
administratorzy danych
inizia ad imparare
data administrators
wydobywać na światło dzienne
inizia ad imparare
elicit
przechodzień
inizia ad imparare
passerby
dać, złożyć
inizia ad imparare
render
wiążący
inizia ad imparare
binding
nadal wiążąca
inizia ad imparare
still binding
zgoda
inizia ad imparare
accordance
zgodnie z procedurą firmy
inizia ad imparare
in accordance with the company’s code
rozróżnienie
inizia ad imparare
distinction
podkreślać
inizia ad imparare
to highlight/emphasize
pominięcie
inizia ad imparare
omission
przypadkowe
inizia ad imparare
accidental
zamierzone
inizia ad imparare
intentional
szczery otwarty
inizia ad imparare
downright
mimo że
inizia ad imparare
although
zapewniać
inizia ad imparare
assert
mogę zapewnić że
inizia ad imparare
I can assert that
zabrać się do pracy
inizia ad imparare
get down to work
rozwiązać problem
inizia ad imparare
to takcle the problem
zgodne z
inizia ad imparare
comply with
Podmioty
inizia ad imparare
entities
procesory danych
inizia ad imparare
data processors
pociągnięty do odpowiedzialności
inizia ad imparare
held liable
jednostka
inizia ad imparare
entity
Oświadczenia
inizia ad imparare
statements
procedury prawne
inizia ad imparare
legal procedures
przejdźmy przez
inizia ad imparare
let's get through
zawiera
inizia ad imparare
contains
zamawiający
inizia ad imparare
contractor
udało się zrobić czegoś
inizia ad imparare
manage to do sth
w pracy
inizia ad imparare
at work
poradzić sobie
inizia ad imparare
to deal with
bez urazy
inizia ad imparare
no offence
zrobić prezentacje produktu
inizia ad imparare
to make a pitch
skupić się na
inizia ad imparare
focus on
streszczać
inizia ad imparare
summarize
irytująca
inizia ad imparare
annoying
żądanie
inizia ad imparare
request
jest zaprojektowany
inizia ad imparare
It is designed
dogodny
inizia ad imparare
convenient
faktycznie, w zasadzie
inizia ad imparare
actually
w przedziale
inizia ad imparare
within a range
burak
inizia ad imparare
beetroot
na moim stanowisku
inizia ad imparare
on my position
Chciałbym podkreślić
inizia ad imparare
I’d like to stress
wracając do tego, co mówiłem wcześniej
inizia ad imparare
going back to what I was saying before
Chciałbym przejść do następnego punktu
inizia ad imparare
I’d like to move on my next point
mylnie interpretować
inizia ad imparare
misinterpret
wstępny
inizia ad imparare
preliminary
Nie masz nic przeciwko, gdybym
inizia ad imparare
do you mind if I
cel tego spotkania
inizia ad imparare
aim of this meeting
powszechnie nazywany
inizia ad imparare
commonly called
celowo
inizia ad imparare
on purpose
odmawiać
inizia ad imparare
refuse
skłonny
inizia ad imparare
willing
chętny do pracy
inizia ad imparare
willing to work
lista rzeczy do zrobienia
inizia ad imparare
to do list
zamiast
inizia ad imparare
instead of
wyjątek
inizia ad imparare
exception
upierać się
inizia ad imparare
persist
przywyknąć do
inizia ad imparare
to get used to
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
zdolny do
inizia ad imparare
capable of
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
z góry dzięki
inizia ad imparare
thanks in advance
Z góry dziękuje za twoją pomoc
inizia ad imparare
thanks in advance for your help
złapać trochę słońca
inizia ad imparare
catch the sun
złamać na pół
inizia ad imparare
break in two
pędzić na złamanie karku
inizia ad imparare
break one’s neck
złapać coś i przytrzymać
inizia ad imparare
catch hold of sth
złapać autobus
inizia ad imparare
catch a bus
zapalać się
inizia ad imparare
catch fire
zachorować/nabawić się choroby
inizia ad imparare
catch a disease
być na fali/być na bieżąco
inizia ad imparare
catch the wave
zaskoczyć kogoś
inizia ad imparare
catch sb off balance
Badania wykazały
inizia ad imparare
research has shown
Mam nadzieję rozważyć
inizia ad imparare
I hope to consider
Muszę przyznać,
inizia ad imparare
I have to admit
ponieważ rzeczywiście
inizia ad imparare
because indeed
to jest dokładnie
inizia ad imparare
this is precisly
w odpowiedzi na twoje pytania
inizia ad imparare
in response to your questions
czy mozemy zacząć?
inizia ad imparare
shall we get started
mogli dzisiaj przybyć
inizia ad imparare
could make it today
Chciałbym zacząć
inizia ad imparare
I’d like to start
przedstawiając siebie
inizia ad imparare
by introducing myself
koleżeństwo
inizia ad imparare
companionship
napięty budżet
inizia ad imparare
tight budget
wędrować po górach
inizia ad imparare
to go hiking
bagażnik
inizia ad imparare
boot
odrzucić
inizia ad imparare
to reject
przeszukać
inizia ad imparare
to frisk
szczepienie
inizia ad imparare
vaccination
zaszczepić się
inizia ad imparare
to vaccinate
przesiadać się
inizia ad imparare
to change
wysypka
inizia ad imparare
rash
swędzenie przy wysypce
inizia ad imparare
itch of the rash
rozgość się
inizia ad imparare
make yourself at home
zaczął coś kręcić
inizia ad imparare
he started to fudge
kontrakt wygasa w
inizia ad imparare
the contract is going to expire in
bolały mnie plecy od
inizia ad imparare
my back was aching from
ustalenia
inizia ad imparare
arrangements
możemy zatrzymać się w tej księgarni
inizia ad imparare
can we stop by that bookshop
kończy nam się żel pod prysznic
inizia ad imparare
we are running out of shower gel
przestań się obijać
inizia ad imparare
stop shirking
nasza ksiegowosc jest prowadzona przez moją matkę
inizia ad imparare
our accountancy is done by my mother
podkreśla różnicę między
inizia ad imparare
emphasizes the distinction between
aby wypocić nasze toksyny
inizia ad imparare
to sweat out our toxins
w tych okolicznościach nie mamy innego wyjścia, jak tylko
inizia ad imparare
in these circumstances we have no option but
Podsumowując
inizia ad imparare
to sum up
przypisuje sobie jego pomysły
inizia ad imparare
taking credit for his ideas
gryzoń
inizia ad imparare
rodent
powitać
inizia ad imparare
greet
występuje w postaci żelu
inizia ad imparare
comes in gel form
były pokryte mchem
inizia ad imparare
were covered in moss
masz jakieś wątpliwości?
inizia ad imparare
do you have any concerns
napełnia mnie radością
inizia ad imparare
fills me with joy
perspektywa wyjazdu na wakacje
inizia ad imparare
the prospect of going on holiday
Chcę Cię zaprosić
inizia ad imparare
I want to invite you to
jednorazowy
inizia ad imparare
disposable
martwić się czymś / niepokoić
inizia ad imparare
to be concerned about
Zgadzam się do pewnego stopnia
inizia ad imparare
I agree up to a point
Rozumiem twój punkt widzenia, ale
inizia ad imparare
I see your point but
przedstawić w skrócie / szkicować
inizia ad imparare
to outline
dodatkowo
inizia ad imparare
in addition to this
poza czymś / pomijając coś
inizia ad imparare
apart from this
pomimo czegoś
inizia ad imparare
in spite of
do twojej dyspozycji
inizia ad imparare
to your disposal
wywołać
inizia ad imparare
call up
Musiałem źle cię zrozumieć
inizia ad imparare
I must have misunderstood you
spróbuj zachować ciągłość
inizia ad imparare
try to maintain a continuity of
ustanowić punkt zaczepienia
inizia ad imparare
establish a foothold
trzymać się planu
inizia ad imparare
stick to a plan
uzyskać wyniki
inizia ad imparare
to obtain results
Mam apetyt na
inizia ad imparare
I have cravings for
szczypiorek
inizia ad imparare
chives
wyraźnie
inizia ad imparare
explicitly
Z zawodu jestem ekonomistą
inizia ad imparare
I’m economicst by profession
coś mi wypadło
inizia ad imparare
something has come up
złożony
inizia ad imparare
complex
zemsta na tych, którzy
inizia ad imparare
revenge on those who
czy mógłbyś wyjaśnić tę część umowy?
inizia ad imparare
could you clarify this part of contract
poprawka, dopasowanie
inizia ad imparare
adjustment
Zamierzam mówić o
inizia ad imparare
I’m going to talk about
Dzień dobry wszystkim
inizia ad imparare
Good morning everybody
tematem mojego wystąpienia jest
inizia ad imparare
the theme of my talk is
Moja prezentacja dotyczy
inizia ad imparare
My presentation concerns
Skupie się na następujących obszarach
inizia ad imparare
I shall be looking at the following areas
To co chciałbym zrobić to
inizia ad imparare
What I’d like to do is
omówić najważniejsze kwestie
inizia ad imparare
to disscus the most important issues
Chcę omówić temat
inizia ad imparare
I intend to disscus the topic of
własność intelektualna
inizia ad imparare
intellectual property
najważniejsze kwestie dotyczące
inizia ad imparare
the main issues around
niniejsza prezentacja skupia się na kwestii
inizia ad imparare
this presentation focuses on the issue of
istnieje wiele kwestii dotyczących
inizia ad imparare
there are many concerns regarding
jest ostatnio tematem
inizia ad imparare
has been the subject of
bardzo ważne
inizia ad imparare
crucial importance
cel mojej prezentacji
inizia ad imparare
the purpse of my presentation
jak widać na ekranie
inizia ad imparare
as you can see on the screen
ostatni, ale nie mniej ważny
inizia ad imparare
last but not least
następnie przejdę do rozpatrywania/ badania
inizia ad imparare
Then I’ll move on to examine
następnie
inizia ad imparare
afterwards
zamierzam omówić
inizia ad imparare
I’m going to describe
wykresy
inizia ad imparare
charts
moje wyniki
inizia ad imparare
my findings
Zaprezentuję dane
inizia ad imparare
I’ll be showing you some data
zaczynając od
inizia ad imparare
to begin with
po pierwsze
inizia ad imparare
in the first place
możliwe środki
inizia ad imparare
possible measures
aby rozwiązać te problemy
inizia ad imparare
to solve these difficulties
wspieranie
inizia ad imparare
support
wystawić fakturę
inizia ad imparare
to issue an invoice
wsparcie
inizia ad imparare
support
przez przypadek
inizia ad imparare
by accident
stanowi kombinację
inizia ad imparare
comprise a combination
zakręt drogi
inizia ad imparare
curve of the road
do celów leczniczych
inizia ad imparare
for healing purposes
został wyłączony na 3 dni
inizia ad imparare
has been down for 3 days now
zaczynaj powoli
inizia ad imparare
start off slowly
zwiększyć intensywność
inizia ad imparare
increase intensity
jak będziesz sprawniejszy
inizia ad imparare
as you get fitter
który ułatwia pracę programistów
inizia ad imparare
which facilitates a programmers work
leży w jego prostocie
inizia ad imparare
lies in its simplicity
programie wystąpi błąd
inizia ad imparare
the program will crash
przed uruchomieniem programu
inizia ad imparare
before executing your program
jest dostosowany do twoich potrzeb
inizia ad imparare
is customze to your needs
choroba lokomocyjna
inizia ad imparare
motion sickness
czerstwy
inizia ad imparare
stale
pojawić się
inizia ad imparare
arise
uciec
inizia ad imparare
flee
kręcić się
inizia ad imparare
spin
wiązać
inizia ad imparare
bind
przylgnąć
inizia ad imparare
cling
skradać się
inizia ad imparare
creep
rzucać
inizia ad imparare
fling
opuścić, porzucać
inizia ad imparare
forsake
wróżyć, przepowiadać
inizia ad imparare
foretell
zemleć, trzeć, zgrzytać
inizia ad imparare
grind
skakać
inizia ad imparare
leap
zrzucać, pozbywać się
inizia ad imparare
shed
zabijać
inizia ad imparare
slay
cisnąć, miotać
inizia ad imparare
sling
przeskakiwać, wyskakiwać
inizia ad imparare
spring
żądlić
inizia ad imparare
sting
starać się, dążyć, zmagać się z czymś
inizia ad imparare
strive
stąpać, deptać, kroczyć
inizia ad imparare
tread
płakać, szlochać
inizia ad imparare
weep
nawijać, nakręcać, wić się
inizia ad imparare
wind
wykręcać, wycisnąć
inizia ad imparare
wring
nie jesteśmy w stanie zaoferować
inizia ad imparare
we are unable to offer
Szyfrowanie
inizia ad imparare
encryption
nie chcesz się zarazić
inizia ad imparare
you don’t want to get infected
kolejny, następny
inizia ad imparare
subsequent
trwający, ciągły
inizia ad imparare
ongoing
ujawniło, wykazało
inizia ad imparare
revealed
podatny
inizia ad imparare
susceptible
prędko, szybko
inizia ad imparare
swiftly
natychmiast
inizia ad imparare
straight away
czas mnie naglił
inizia ad imparare
I was pressed for time
zbiegać, pokrywać się
inizia ad imparare
coincide
chwilowy
inizia ad imparare
momentary
ciągnąć przez wiele godzin
inizia ad imparare
drag on for hours
jeść z umiarem
inizia ad imparare
to eat in moderation
iść na regularne kontrole
inizia ad imparare
to go for regular checkups
chodzić późno spać
inizia ad imparare
to stay up till late
chleb pełnoziarnisty
inizia ad imparare
wholegrain bread
siedzący tryb życia
inizia ad imparare
sedentary lifestyle
pokusa
inizia ad imparare
temptation
stromy
inizia ad imparare
steep
wyboisty
inizia ad imparare
bumpy
jego spojrzenie na życie
inizia ad imparare
his outlook of life
Jestem przekonany, że
inizia ad imparare
I firmly believe that
z mojego punktu widzenia
inizia ad imparare
in my view
Jestem przekonany, że
inizia ad imparare
I’m convinced that
według mnie
inizia ad imparare
to my way of thinking
może mieć ogromny wpływ na
inizia ad imparare
may have an immense impact on
wyliczać
inizia ad imparare
enumerate
co się tyczy
inizia ad imparare
as regards
na zakończenie
inizia ad imparare
in conclusion
Czy wyrażam się jasno?
inizia ad imparare
Am I making myself clear?
nie ma wątpliwości
inizia ad imparare
no doubt about it
ogólnie / generalnie
inizia ad imparare
on the whole
podsumowując
inizia ad imparare
to recap
innymi słowy
inizia ad imparare
to put it another way
z różnych powodów
inizia ad imparare
for a variety of reasons
pozwól mi wyjaśnić moje obawy
inizia ad imparare
let me elaborate on my concerns
pracowitość
inizia ad imparare
laboriousness of
przed wydaniem wyroku
inizia ad imparare
before passing judgment
Czas wolny dla rodziny
inizia ad imparare
quality time
otwiera nam oczy na
inizia ad imparare
eye-opening
rzodkiewka
inizia ad imparare
a radish
psota, kawał
inizia ad imparare
prank
zrobić komuś kawał
inizia ad imparare
play a joke on sb
żarówka
inizia ad imparare
light bulb
niewinne
inizia ad imparare
innocent
przesadzić
inizia ad imparare
to go overboard
wywodzi
inizia ad imparare
stems from
źle się zachowywać
inizia ad imparare
misbehave
wykluczyć, zakazać
inizia ad imparare
to ban
bicie, klapsy
inizia ad imparare
smacking
zamieszanie
inizia ad imparare
fuss
pozbyć się, skończyć z czymś
inizia ad imparare
to do away with
dobrze się z kimś dogadywać
inizia ad imparare
to get on someone
dofinansowanie, wspierać
inizia ad imparare
subsidizing
bramkarz w dyskotece
inizia ad imparare
bouncer
poklepać po plecach
inizia ad imparare
pat on the back
zrywać (np. o związku)
inizia ad imparare
split up
co porabiasz
inizia ad imparare
what are you up to
dawno się nie widzieliśmy
inizia ad imparare
long time no see
odwyk
inizia ad imparare
rehab
utworzyć, założyć, zacząć
inizia ad imparare
set up
pojawiać się
inizia ad imparare
turn up
znęcać się nad młodszymi
inizia ad imparare
to bully
szkolny prześladowca
inizia ad imparare
a bully
tyranizowanie
inizia ad imparare
bullying
obciążenie
inizia ad imparare
burden
odpływ w zlewie
inizia ad imparare
drain
pieniądze w błoto
inizia ad imparare
the money down the drain
skąpy
inizia ad imparare
stingy
targować się
inizia ad imparare
to haggle
zaszaleć
inizia ad imparare
to splash out
zarabiać bardzo mało
inizia ad imparare
earn peanuts
bieda
inizia ad imparare
poverty
fałszerstwo
inizia ad imparare
forgery
debet na koncie
inizia ad imparare
overdraft
wywołać szybki wzrost
inizia ad imparare
to trigger rapid growth
silny popyt konsumpcyjny
inizia ad imparare
strong consumer demand
To była życiowa okazja
inizia ad imparare
I was a chance of a lifetime
pośpiech
inizia ad imparare
hustle
uchylać się, unikać
inizia ad imparare
evade
porwać, złapać
inizia ad imparare
snatch
unosić
inizia ad imparare
hover
grzmieć
inizia ad imparare
blare
czuć się dobrze
inizia ad imparare
to feel at one
rysa, szczelina
inizia ad imparare
crevice
turnia, klif
inizia ad imparare
crag
spoiwo, klej
inizia ad imparare
adhesive
Zmienne oprocentowanie
inizia ad imparare
variable rate
stałe oprocentowanie
inizia ad imparare
fixed rate
nieoprocentowane
inizia ad imparare
interest-free
bezgotówkowy
inizia ad imparare
non-cash

Devi essere accedere per pubblicare un commento.