Moja pierwsza lekcja

 0    297 schede    monikagregula
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mundane activities
inizia ad imparare
codzienne aktywnosci
it works as a magnet
inizia ad imparare
dziala jak magnes
kłaść nacisk
inizia ad imparare
put pressure
zasoby naturalne
inizia ad imparare
natural resources
szkodliwy
inizia ad imparare
harmfull
nieszkodliwy
inizia ad imparare
harmless
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
pollution
niszczyć środowisko
inizia ad imparare
destroy the environment
odpady przemysłowe
inizia ad imparare
industrial waste
fabryczne dymy
inizia ad imparare
factory smoke
spaliny samochodowe
inizia ad imparare
car exhaust fumes
puszki z aerozolem
inizia ad imparare
aerosol cans
niszczenie lasów deszczowych
inizia ad imparare
destruction of rainforests
chronić środowisko
inizia ad imparare
to protect the environment
produkty przyjazne środowisku
inizia ad imparare
environment friendly products
przekonywać rządy
inizia ad imparare
persuade governments
brać problemy środowiskowe na poważnie
inizia ad imparare
take environmental problems more seriously
żywność przetworzona
inizia ad imparare
processed or pre-prepared food
ocieplony dom
inizia ad imparare
insulated house
wyłączać światła
inizia ad imparare
turn off the lights
zostawiać sprzety w wyciszeniu
inizia ad imparare
leave machines on standby
przetwarzać opakowanie
inizia ad imparare
recycle packaging
niedokładny
inizia ad imparare
inaccurate
niewłaściwy
inizia ad imparare
inappropriate
nieodpowiedzialny
inizia ad imparare
irresponsible
nieodpowiedni
inizia ad imparare
inadequate
odmawiać
inizia ad imparare
refuse
zagrożone gatunki
inizia ad imparare
endangered species
przyczynić się
inizia ad imparare
contribute
wyrzucać
inizia ad imparare
to throw sth away
wyczerpane zasoby naturalne
inizia ad imparare
natural resources run out
sortować śmieci
inizia ad imparare
sort our waste
nawóz
inizia ad imparare
fertiliser
kompostownik
inizia ad imparare
compost heap
śmieci
inizia ad imparare
rubbish
śmieci są składowane na wysypiskach śmieci
inizia ad imparare
rubbish is dumped in landfill sites
nieodpowiedzialna postawa
inizia ad imparare
irresponsible attitude
surowce wtórne
inizia ad imparare
recyclable materials
poddane recyklingowi lub ponownie użyte
inizia ad imparare
recycled or reused
złom
inizia ad imparare
scrap metal
zmniejszyć niepotrzebne pac
inizia ad imparare
cut down on the unnecessary packaging
ochrona środowiska
inizia ad imparare
environmentalism
leczyć
inizia ad imparare
to cure
rząd zakłada dużą liczbę badań naukowych nad sposobami ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
inizia ad imparare
government founds big amount of scientific research into ways of reducing air pollution
pierwiastki
inizia ad imparare
chemical elements
utworzyć
inizia ad imparare
set up
lekarz przeprowadził serię kontrolowanych eksperymentów
inizia ad imparare
the doctor carried out series of controlled experiments
proces prób i błędów
inizia ad imparare
process of trial and error
zysk komercyjny
inizia ad imparare
commercial gain
okrutne eksperymenty na zwierzętach
inizia ad imparare
cruel experiments on animals
reakcja na
inizia ad imparare
reaction to
efekt uboczny
inizia ad imparare
side effect
ostry, przenikliwy (o bólu)
inizia ad imparare
severe
przepowiadać przewidywać
inizia ad imparare
predict
ogólny
inizia ad imparare
overall
istotny
inizia ad imparare
vital
bądź zwolennikiem
inizia ad imparare
be favour of
zaprzeczać
inizia ad imparare
contradict
ludzkość
inizia ad imparare
mandkind
uporać się
inizia ad imparare
cope up
zrob cos!
inizia ad imparare
take an action
być podatnym na cos
inizia ad imparare
to be prone to sth
być bardziej podatnym na coś
inizia ad imparare
be more susceptible to sth
techniki radzenia sobie ze stresem
inizia ad imparare
stress management techniques
naczynie krwionośne
inizia ad imparare
blood vessel
stres dojazdów do pracy
inizia ad imparare
commuting stress
podzielić uwagę
inizia ad imparare
to divide an attention
destruktory technologiczne
inizia ad imparare
technology destructors
przyczynić się
inizia ad imparare
contribute
choroba zakaźna
inizia ad imparare
contagious disease
ćwiczenia oddechowe
inizia ad imparare
breathing exercises
zagłuszyć dźwięk
inizia ad imparare
drown out of the sound
być przeciwko sth
inizia ad imparare
be up against sth
stresuje mnie
inizia ad imparare
stress me out
owca
inizia ad imparare
ewe
wzbudzać
inizia ad imparare
to stir up
zamieszanie
inizia ad imparare
fuss
granica
inizia ad imparare
border
zarządzenie
inizia ad imparare
regulation
mnóstwo
inizia ad imparare
plenty
zawierać
inizia ad imparare
contain
centrum ratunkowe dla opuszczonego psa
inizia ad imparare
rescue centre for abandoned dog
wzbudzać
inizia ad imparare
to stir up
przepisy
inizia ad imparare
regulations
mnóstwo
inizia ad imparare
plenty
zawierać
inizia ad imparare
contain
śladowe ilości
inizia ad imparare
trace amount
glos protestu
inizia ad imparare
outcry
szalona krowa diaease
inizia ad imparare
mad cow diaease
obowiązkowe
inizia ad imparare
mandatory
znakowanie
inizia ad imparare
labelling
kwestia
inizia ad imparare
issue
powszechnie
inizia ad imparare
commonly
roślina uprawna
inizia ad imparare
crop plant
jęczmień
inizia ad imparare
barley
Stan techniki, najnowoczesniejszy
inizia ad imparare
state of the art
poprawić, zwiększyć
inizia ad imparare
to enhance
pożądany
inizia ad imparare
desired
odporność
inizia ad imparare
resistance
chwast
inizia ad imparare
weed
wartość odżywcza
inizia ad imparare
nutritional content
podjąć
inizia ad imparare
undertake
czasochłonny
inizia ad imparare
time-consuming
aby sprostać wyzwaniom
inizia ad imparare
to meet expactation
wymagający
inizia ad imparare
exacting
pracowity
inizia ad imparare
diligent
źrebię
inizia ad imparare
foal
cielak
inizia ad imparare
calf
kurczak
inizia ad imparare
chick
kociak
inizia ad imparare
kitten
stajnia
inizia ad imparare
stable
ul
inizia ad imparare
hive
klatka
inizia ad imparare
cage
buda
inizia ad imparare
kennel
zbiornik/ akwarium
inizia ad imparare
tank
gniazdo
inizia ad imparare
nest
piszczeć
inizia ad imparare
to squeak
szczekać
inizia ad imparare
to bark
rżeć
inizia ad imparare
to neigh
miauczeć
inizia ad imparare
to meow
ryczeć
inizia ad imparare
to roar
chrumkać
inizia ad imparare
to grunt
ćwierkać
inizia ad imparare
to twitter
dziób
inizia ad imparare
beak
pazury
inizia ad imparare
claws
płetwa
inizia ad imparare
fin
futro
inizia ad imparare
fur
kopyta
inizia ad imparare
hooves
rogi
inizia ad imparare
horns
łapy
inizia ad imparare
paws
muszla
inizia ad imparare
shell
ogon
inizia ad imparare
tail
skrzydła
inizia ad imparare
wings
czarna robota
inizia ad imparare
donkey work
zebrać laury
inizia ad imparare
to get the credit for it
spływa jak po kaczce
inizia ad imparare
it's like water off a duck's back
być / czuć się jak ryba bez wody
inizia ad imparare
be/ feel like fish out of water
nie mow hop póki...
inizia ad imparare
don't count your chicken before they hatch
byc czarnym koniem
inizia ad imparare
be a bit of a dark horse
zdobyć lwią część
inizia ad imparare
to get the lion's share
czuc podstęp
inizia ad imparare
to smell a rat
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
inizia ad imparare
kill two birds with one stone
slowa rania bardziej niż czyny
inizia ad imparare
sb's bark is worse than bite
odejść z ogonem między nogami
inizia ad imparare
walk off with tail between legs
trzymaj konie
inizia ad imparare
hold the horses
ceny poszły w gorę
inizia ad imparare
the prices sky rocket
zagrożenie
inizia ad imparare
threat
sprzeciwić się
inizia ad imparare
to object to
duża dokładność
inizia ad imparare
great accuracy
jadalny
inizia ad imparare
edible
niedożywienie
inizia ad imparare
malnutrition
zubożali ludzie
inizia ad imparare
impoverished people
polegać na
inizia ad imparare
rely on
odpowiednia ilość
inizia ad imparare
adequate amounts
zmniejszony
inizia ad imparare
lessened
budzić obawy
inizia ad imparare
raise concerns
nieunikniona fala przyszłości
inizia ad imparare
inevitable wave of the future
nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie technologii
inizia ad imparare
we can't afford to ignore a technology
niezamierzony
inizia ad imparare
unintended
budzić obawy
inizia ad imparare
raise concerns
budzi kontrowersje
inizia ad imparare
arouse controversy
zwiększająca się liczebność ludzi
inizia ad imparare
booming population
głód / śmierć głodowa
inizia ad imparare
starvation
wystarczająca podaż jedzenia
inizia ad imparare
sufficient food suplies
Zagrożenia dla zdrowia
inizia ad imparare
health hazards
poprawić / poprawić pożądane cechy
inizia ad imparare
enhance/ improve desired traits
całkowicie zależy
inizia ad imparare
depend entirely
technologia, która ma tak ogromne potencjalne zalety
inizia ad imparare
technology that has such enormous potential advantages
rzekomy
inizia ad imparare
alleged
być zaabsorobowanym czymś
inizia ad imparare
be preiccupied with sth
chwyt matketingowy
inizia ad imparare
sales pitch
kojarzyc, brzmieć znajomo
inizia ad imparare
ring a bell
zgubić się w czymś
inizia ad imparare
to get lost in sth
faktycznie
inizia ad imparare
actually
niektóre gatunki zostały zepchnięte na skraj wyginięcia
inizia ad imparare
some species has been pushed to the brink of extinction
pilne działania zaradcze są niezbędne
inizia ad imparare
urgent remedial action is essential
być zaniedbywane
inizia ad imparare
be neglected
łańcuch pokarmowy
inizia ad imparare
nutrient chain
równik
inizia ad imparare
equator
włókno
inizia ad imparare
fibre,
kłusownik
inizia ad imparare
poacher
zapylanie
inizia ad imparare
pollination
ostry, przenikliwy (o bólu)
inizia ad imparare
severe
ściek
inizia ad imparare
sewage
kryjowka
inizia ad imparare
shelter
szkodnik
inizia ad imparare
vermin
odnosi się do
inizia ad imparare
refers to
na biegunach
inizia ad imparare
at the poles
stawić czoła wyginięciu w przewidywanym czasie
inizia ad imparare
face extinction within the foreseeable future
stał się zagrożony
inizia ad imparare
became endangered
wymagać
inizia ad imparare
require
niszczenie siedlisk
inizia ad imparare
habitat destruction
szybkie tempo
inizia ad imparare
fast pace
zmieniać
inizia ad imparare
alter
długi okres
inizia ad imparare
lenghty period
zakłócić delikatną równowagę ekologiczną
inizia ad imparare
disrupt the delicate ecological balance
przyczynić się
inizia ad imparare
contribute
gatunki rodzime są przystosowane do lokalnych warunków i przyzwyczajone do innych organizmów w tym samym środowisku
inizia ad imparare
native species are adapted to local conditions and accustomed to other organisms within the same habitat
przejmuj zarówno przestrzeń, jak i składniki odżywcze
inizia ad imparare
take over both space and nutrients
nadmierna eksploatacja
inizia ad imparare
overexploitation
łykać
inizia ad imparare
ingest
nietknięty
inizia ad imparare
intact
pożerać
inizia ad imparare
devour
dno łańcucha pokarmowego
inizia ad imparare
bottom of the food chain
inwestycja
inizia ad imparare
investment
pisklę
inizia ad imparare
hatchling
nietknięty
inizia ad imparare
intact
zniekształcenie
inizia ad imparare
malformation
wszystkożerny
inizia ad imparare
omnivore
na ladzie, zejacy na ladzie
inizia ad imparare
terrestrial
do przewidzenia
inizia ad imparare
foreseeable
pożerać
inizia ad imparare
devour
zaopatrzenie
inizia ad imparare
provision
podbić
inizia ad imparare
conquer
wyregulować
inizia ad imparare
adjust
dyskutowac o czyms
inizia ad imparare
to discuss sth
przewodniczyć
inizia ad imparare
to chair
odbyć, przeprowadzić (spotkanie, rozmowe)
inizia ad imparare
to hold
pomieścić
inizia ad imparare
to hold
zorganizować
inizia ad imparare
to arrange
przekladać
inizia ad imparare
to put off
odroczyć, przelladac na inny termin
inizia ad imparare
to postpone
odwołać
inizia ad imparare
to call off
przekładać
inizia ad imparare
to delay
osiągnąć
inizia ad imparare
to achieve
zdawac sprawozdanie
inizia ad imparare
to report on
trzymać się planu
inizia ad imparare
to stick to the plan
przejść do
inizia ad imparare
to move on to
z powodu
inizia ad imparare
due to
burzliwa dyskusja
inizia ad imparare
stormy discussion
owocny
inizia ad imparare
productive
osłabiać
inizia ad imparare
impair
trzymać się planu
inizia ad imparare
stick to the plan
, aby przejść do
inizia ad imparare
to move on to
spisać protokół
inizia ad imparare
to take the minutes
owocny
inizia ad imparare
fruitful
odwołać
inizia ad imparare
to call off
przewodniczyć
inizia ad imparare
to chair
Logiczny wniosek
inizia ad imparare
logical conclusion
wyciągnąć wniosek,
inizia ad imparare
to draw conclusion
dojść do wniosku
inizia ad imparare
to reach conclusion
zajmować się czymś
inizia ad imparare
deal with
Lista obecności
inizia ad imparare
attendance list
jakieś uwagi?
inizia ad imparare
any remarks?
cel, cel
inizia ad imparare
a purpose, a goal
porządek obrad / spotkania
inizia ad imparare
agenda
punkt porządku obrad
inizia ad imparare
a point on the agenda
dygresja
inizia ad imparare
digression
miejsce wydarzenia, konferencji
inizia ad imparare
a venue
nieprzewidziane okoliczności
inizia ad imparare
unforeseen circumstances
uczestniczyć sth
inizia ad imparare
to attend sth
wspomnieć (w rozmowie)
inizia ad imparare
to mention
umówić się na wizytę
inizia ad imparare
to make an appointment
osiągnąć porozumienie
inizia ad imparare
to reach agreement
spotkać kogoś po wcześniejszym umówieniu
inizia ad imparare
to meet sb by appointment
nie owijać w bawełnę, tracic czas
inizia ad imparare
don't beat about the bush
podbić / podbijać
inizia ad imparare
to conquer
zanieczyszczone siedliska
inizia ad imparare
contaminated habitats
przewidywalna przyszlosc
inizia ad imparare
foreseeable future
Równowaga ekologiczna
inizia ad imparare
ecological balance
zlikwidowac przez konkurencję
inizia ad imparare
to outcompet
drapieżnik
inizia ad imparare
predator
działalność człowieka
inizia ad imparare
human activity
regulowany
inizia ad imparare
adjustable
nieszczęśliwy
inizia ad imparare
unfortunate
gatunki inwazyjne
inizia ad imparare
invasive species
specjalność
inizia ad imparare
specialty
jego młodość
inizia ad imparare
his youth
nieliczne
inizia ad imparare
few in number
zagrożenie dla
inizia ad imparare
threat for
zależeć
inizia ad imparare
depend on
w szybkim tempie
inizia ad imparare
at a fast pace
przyczyniać się do
inizia ad imparare
to contribute to
handel w
inizia ad imparare
a trade in
rynek dla
inizia ad imparare
a market for
na dnie
inizia ad imparare
at the bottom
spadek różnorodności biologicznej
inizia ad imparare
to decline in biodiversity
różnorodność form życia
inizia ad imparare
variety of life forms
interakcje między zwierzętami
inizia ad imparare
interactions among animals
utrata lub fragmentacja siedlisk
inizia ad imparare
loss or fragmentation of habitats
Nadmierne wypasanie
inizia ad imparare
overgrazing
różne formy zanieczyszczeń
inizia ad imparare
various forms of pollution
obce gatunki
inizia ad imparare
alien species
pogarszające się i zanikające ekosystemy
inizia ad imparare
deteriorating and vanishing ecosystems
polować blisko wymarcia
inizia ad imparare
to hount to near extinction
skraj zagłady
inizia ad imparare
brink of extinction
być cenionym
inizia ad imparare
be prized
tur
inizia ad imparare
auroch
Właściwości lecznicze
inizia ad imparare
medicinal properties
zaległy, nie załatwiony
inizia ad imparare
outstanding
zaległy dodatek
inizia ad imparare
outstanding supplement
poza
inizia ad imparare
beyond
kwantyfikacja
inizia ad imparare
quantitation
dokładny
inizia ad imparare
accurate
zmierzyć dokładność
inizia ad imparare
gauge the accuracy
zgodny
inizia ad imparare
consistent
utrudniony
inizia ad imparare
dificit

Devi essere accedere per pubblicare un commento.