Macron denounces 'lying' Russian media - BBC News

 0    215 schede    rbkowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Macron potępia rosyjskie media
inizia ad imparare
Macron denounces Russian media
Francuski prezydent oskarżył Rosję Today
inizia ad imparare
The French president accused Russia Today
oni Starają się wpływać na ostatnie wybory w kraju
inizia ad imparare
they are trying to influence the country's recent elections
Za ogromną opłatą
inizia ad imparare
for a hefty fee
Ominąć te ograniczenia
inizia ad imparare
to bypass those restrictions
Inwestycyjne programy obywatelstwa
inizia ad imparare
Investment citizenship programmes
Różnią się w zależności od kraju
inizia ad imparare
vary by country
Umożliwiają cudzoziemcom inwestowanie w projekty i przedsięwzięcia związane z nieruchomościami
inizia ad imparare
They allow foreigners to invest in real-estate projects and businesses
W zamian za wizę lub paszport.
inizia ad imparare
in exchange for a visa or passport.
Rozpoczęło swoją inicjatywę w 1984 roku
inizia ad imparare
it launched its initiative in 1984
Przyciągnęło tylko kilkuset uczestników
inizia ad imparare
It only attracted a few hundred participants
Wspierany przez kampanię marketingową
inizia ad imparare
backed by a marketing campaign
Posiadacze paszportu narodu wyspiarskiego otrzymali bezwizowy dostęp do obszaru Schengen
inizia ad imparare
passport holders of the island nation were given visa-free access to the Schengen area
Popyt wzrósł gwałtownie
inizia ad imparare
demand increased rapidly
Zdecydowanie widzimy duże zmiany
inizia ad imparare
We are definitely seeing big shifts
Z gospodarek krajów wschodzących
inizia ad imparare
from emerging market economies
oni Motywują/wspierają ten trend
inizia ad imparare
they are driving the trend
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
inizia ad imparare
according to The International Monetary Fund.
Gorący towar
inizia ad imparare
a hot commodity
Bez potrzeby
inizia ad imparare
with no requirement to
Silniejszy niż
inizia ad imparare
more potent than
jest Tysiąc razy silniejszy niż stary lek
inizia ad imparare
it is thousand times more potent than the old drug
Jest zaprojektowany aby być niezwykle wytrzymały
inizia ad imparare
it is designed to be ultra-tough
Wydaje się być
inizia ad imparare
appears to be
wydaje się być tysiąc razy silniejszy
inizia ad imparare
it appears to be a thousand times more potent
zwalcza bakterie na trzy różne sposoby
inizia ad imparare
It fights bacteria in three different ways
mikroby mogą uniknąć ataku
inizia ad imparare
the bugs can dodge the attack
Co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
it making it much less likely
Jest jeszcze badany u zwierząt
inizia ad imparare
It is yet to be tested in animals
Będzie gotowy do użycia
inizia ad imparare
it will be ready for use
w ciągu pięciu lat
inizia ad imparare
within five years
Jeśli przejdzie więcej testów.
inizia ad imparare
if it passes more tests.
nie jest związane
inizia ad imparare
it's not linked to
Ale to jedyne wydarzenie
inizia ad imparare
But that's about the only event
Zmieniające się upodobania śniadaniowe
inizia ad imparare
changing breakfast tastes
On poświęcił całe swoje życie
inizia ad imparare
He has dedicated his entire life
To się opłaciło.
inizia ad imparare
it has paid off.
Co trzy
inizia ad imparare
One in every three
W stosunkowo niewielkim obszarze w stanie Sao Paulo
inizia ad imparare
in a relatively small area in the state of Sao Paulo
Niekwestionowana globalna dominacja kraju
inizia ad imparare
The country's unquestionable global dominance
mogłaby sugerować, że
inizia ad imparare
would suggest that
oni mają mało zmartwień
inizia ad imparare
they have little to worry about
Ostatnie dane sugerują inaczej
inizia ad imparare
recent numbers suggest otherwise
Duża część tego spadku może być powiązana z
inizia ad imparare
Much of the decrease can be linked to
Najbardziej dominujący napój śniadaniowy
inizia ad imparare
most dominant breakfast beverage
W niebezpieczeństwie.
inizia ad imparare
in jeopardy.
Stawiając przyszłość najbardziej dominującego napoju śniadaniowego w niebezpieczeństwie.
inizia ad imparare
putting the future of the most dominant breakfast beverage in jeopardy.
która pozostaje do dziś.
inizia ad imparare
that remains to this day.
Nowoczesne terminale w głównych portach
inizia ad imparare
modern terminals in major ports
Skala i niskie koszty osiągnięte dzięki tym inwestycjom
inizia ad imparare
The scale and low costs achieved by these investments
one Sprawiły, że nie było możliwe dla nowych graczy rywalizowanie z nimi
inizia ad imparare
there made it impossible for new players to rival them.
Staje się przeszkodą.
inizia ad imparare
is becoming a hindrance.
Jego produkcja jest wysyłana za granicę
inizia ad imparare
its production is shipped abroad
Większość w formie soku pomarańczowego.
inizia ad imparare
the majority of it in the form of orange juice.
są Wahania kursu walutowego
inizia ad imparare
there are fluctuations in the exchange rate
Cena towaru
inizia ad imparare
the price of the commodity
Zmiany nawyków za granicą
inizia ad imparare
changes in habits abroad
Producenci nie mają gdzie sprzedawać swojego produktu
inizia ad imparare
manufacturers have nowhere else to sell their product
wracając się do swojego rynku domowego
inizia ad imparare
turning towards their home market
Nie rozwiązałoby problemu
inizia ad imparare
it wouldn't solve the problem
Stało się mniej popularne w Europie
inizia ad imparare
it has become less popular in Europe
Wielu ludzi pomija teraz śniadanie
inizia ad imparare
many people are now skipping breakfast
spożywają napoje w drodze
inizia ad imparare
they are getting drinks on the go
Przemysł płatków zbożowych ma ten sam problem
inizia ad imparare
The cereal industry is facing the same issue
Napoje gazowane
inizia ad imparare
fizzy drinks
Konsumenci zwrócili się do nowych napojów śniadaniowych
inizia ad imparare
consumers have flocked to new breakfast drinks
Zużycie wody kokosowej wzrosło o 80 milionów litrów
inizia ad imparare
consumption of coconut water rose by 80 million litres
Pomimo zmieniających się trendów
inizia ad imparare
Despite changing trends
Lepsze zbiory w Brazylii
inizia ad imparare
A better harvest in Brazil
Niskie zapasy międzynarodowe
inizia ad imparare
low international stocks
Produkcja odbija się w tym sezonie
inizia ad imparare
the production rebound this season
Zdaniem rządu
inizia ad imparare
According to the government
Nastąpi 50% wzrost
inizia ad imparare
there will be a 50% increase in
Nic dziwnego, że się nie zgadzają się, że
inizia ad imparare
Unsurprisingly, they disagree that
Nie mają woli przegrać walki z
inizia ad imparare
they are not willing to lose a fight
Rzeczy nigdy nie wróca do bycia tym, czym były kiedyś
inizia ad imparare
Things will never go back to being what they used to be like
Rynek osiąga nową równowagę
inizia ad imparare
the market is reaching a new equilibrium
prezydenckie ułaskawienie z 2015
inizia ad imparare
the president's 2015 pardon
Było przedwczesne
inizia ad imparare
it was premature
prezydenckie ułaskawienie z 2015 było przedwczesne
inizia ad imparare
the president's 2015 pardon was premature
Jego wyrok skazujący ciągle jest zaskarżany
inizia ad imparare
his jail sentence was still being appealed.
odwołanie, zaskarżenie
inizia ad imparare
appeal
kara więzienia
inizia ad imparare
jail sentence
Który służył jako szef agencji antykorupcyjnej
inizia ad imparare
who served as head of the anti-corruption agency
nadużycia władzy
inizia ad imparare
overstepping his powers
został uznany za winnego
inizia ad imparare
was found guilty of
Został uznany za winnego nadużycia władzy
inizia ad imparare
was found guilty of overstepping his powers.
on został pozbawiony możliwości sprawowania urzędów publicznych
inizia ad imparare
he was banned from holding public office
Prezydent Polski Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego
inizia ad imparare
Polish President Andrzej Duda pardoned Kamiński
Wciąż odwoływał się od wyroku
inizia ad imparare
he was still appealing his sentence
Sprawa przeciwko Kamińskiemu została przerwana.
inizia ad imparare
The case against Kamiński was then discontinued
Sędzia najwyższego sądu
inizia ad imparare
A supreme court judge
Prezydent interweniował w proces prawny
inizia ad imparare
the president interfered in the legal process
to Czyni przyszłe orzeczenie zbędnym.
inizia ad imparare
it is making a future ruling redundant.
zbędny
inizia ad imparare
redundant
on nie został uznany ani za niewinnego ani za winnego
inizia ad imparare
he was proven neither innocent nor guilty
Prezydent może ułaskawić kogoś po zapadnięciu prawomocnego wyroku
inizia ad imparare
the president can pardon someone after any final appeal has been heard
Decyzja Dudy o ułaskawieniu Kamińskiego była legalna.
inizia ad imparare
Duda's decision to pardon Kamiński was legal.
Prerogatywa prezydenta
inizia ad imparare
the president's prerogative
to Jest skuteczne i nadal wiążące
inizia ad imparare
it is effective and still binding
to jest nadal wiążące
inizia ad imparare
it's still binding
Postawił się ponad prawem
inizia ad imparare
put itself above the law
Rzecznik najwyższego sądu
inizia ad imparare
A spokesperson for the supreme court
Sprawa powróci do procesu odwoławczego
inizia ad imparare
the case would return to the appeal process
zmianę stref gruntów rolnych na tereny mieszkalne
inizia ad imparare
the zoning change of agricultural land into residential plots
Upadek koalicyjnego rządu w tym czasie
inizia ad imparare
the collapse of the coalition government of the time
Ludzie, którzy walczyli z korupcją, zasługują na szczególną ochronę
inizia ad imparare
people who fought against corruption deserved special protection
Części dwóch ciał znalezione w trumnie byłego prezydenta polskiego
inizia ad imparare
Parts of two bodies found in late Polish president's coffin
Bohaterski policjant, który powalił nożownika
inizia ad imparare
The hero police officer who rugby-tackled a knifeman
nie na służbie policjant
inizia ad imparare
An off-duty policeman
Został pchnięty nożem po pokonaniu/powaleniu jednego z trzech napastników
inizia ad imparare
he was stabbed after tackling one of the three attackers
Jest w stanie krytycznym
inizia ad imparare
he is in a critical condition
Po zranieniu nożem
inizia ad imparare
after sustaining knife injuries.
Jest w stanie krytycznym po urazie noża.
inizia ad imparare
is in a critical condition after sustaining knife injuries.
Komisarz Policji metropolitalnej
inizia ad imparare
Met Police commissioner
Pobiegł w kierunku niebezpieczeństwa
inizia ad imparare
ran towards the danger
Uzbrojony tylko w pałkę policyjną
inizia ad imparare
armed only with his baton
Którzy stawili czoła napastnikom
inizia ad imparare
who faced the attackers
Jest obecnie w stabilnym stanie
inizia ad imparare
he is now in a stable condition
Dźgnął kobietę w klatkę piersiową
inizia ad imparare
he stabbed a woman in the chest
wbiegł krzycząc
inizia ad imparare
He came in shouting
Koledzy (na obiedzie)
inizia ad imparare
fellow diners
Wypchnąć napastnika z restauracji
inizia ad imparare
to push the attacker out of the restaurant
Rzucając krzesła i butelki w niego
inizia ad imparare
by throwing chairs and bottles at him
Gdy napastnik był na zewnątrz
inizia ad imparare
Once the attacker was outside
Personel opuścił bramę bezpieczeństwa i zamknął ludzi w środku
inizia ad imparare
staff lowered a security gate and locked people inside
utrzymali ją przytomną
inizia ad imparare
They kept her conscious.
To szczęście, że tam byli
inizia ad imparare
It was very lucky they were there
miałem zamiar go przejechać/staranować
inizia ad imparare
I was going to ram him.
Taksówkarz krzyknął, by uciekała.
inizia ad imparare
a taxi driver shouted at her to run.
zaczęłam biec tak szybko, jak to tylko możliwe
inizia ad imparare
I just started running as fast as I could
zaapelowała do niego, aby się z nią skontaktował
inizia ad imparare
she appealed for him to get in touch
Dał wszystkie pozostałe jedzenie i skrzynki wody służbą ratunkowym
inizia ad imparare
he gave all remaining food and crates of water to the emergency services.
Napięcia budowały się latami
inizia ad imparare
tensions have been building for years
Szczególnie w ostatnich tygodniach
inizia ad imparare
particularly in recent weeks
Dwa kluczowe czynniki doprowadziły do ​​podjęcia decyzji
inizia ad imparare
two key factors drove decision
Powiązania Kataru z grupami islamistycznymi
inizia ad imparare
Qatar's ties to Islamist groups
Uważa się, że oni dokonywali darowizn
inizia ad imparare
they are believed to have made donations
czas podjęcia decyzji ma decydujące znaczenie
inizia ad imparare
the timing of the decision is crucial.
Obwinił Iran za niestabilność w regionie
inizia ad imparare
he blamed Iran for instability in the region
Rozwiązać ich różnice
inizia ad imparare
to resolve their differences
Wezwał do dialogu
inizia ad imparare
called for dialogue
Do podjęcia wszelkich starań w celu osiągnięcia spokoju
inizia ad imparare
to undertake all efforts in order to achieve calm
nadać mniejszy priorytet śledztwu
inizia ad imparare
to downgrade an inquiry
Nie było dowodów na spisek
inizia ad imparare
there were no evidence of a plot
Dwaj inni sprawcy
inizia ad imparare
The two other perpetrators
Przeszukiwanie nieruchomości w Ilford
inizia ad imparare
searching a property in Ilford
trzech mężczyzn stojących za atakiem
inizia ad imparare
the three men behind the attack
Napastnicy wjechali wynajętą ​​furgonetką w pieszych
inizia ad imparare
The attackers drove a hired van into pedestrians
kiepska, zła decyzja
inizia ad imparare
a poor decision
Nic jeszcze nie sugeruje tego
inizia ad imparare
there is nothing yet to suggest it,
Zaangażował się w to
inizia ad imparare
he got involved in it
oni Spotykali się na obiad
inizia ad imparare
they meet up for dinner
Do podjęcia działań w ich społecznościach
inizia ad imparare
to take action in their communities
zobowiązanie / obowiązek
inizia ad imparare
commitment
gospodarzem
inizia ad imparare
hosted by
Wydarzenie zostało wyprzedane,
inizia ad imparare
The event was sold out,
Paryskiej umowy klimatycznej
inizia ad imparare
the Paris climate agreement
Wyraził rozczarowanie
inizia ad imparare
expressed disappointment
Stany Zjednoczone wycofały się
inizia ad imparare
the US has withdrawn
Wydawało się radosne
inizia ad imparare
seemed jovial
Żaluzje są zsunięte
inizia ad imparare
the shutters are lowered
nie ma zdjęć rodzinnych na widoku
inizia ad imparare
There are no family photos on display
na wystawie, widoku
inizia ad imparare
on display.
Ona nosi welon,
inizia ad imparare
She wears a veil,
on Nadal mógł wyjechać za granicę.
inizia ad imparare
he was still allowed to travel abroad.
Przeprowadził swój atak.
inizia ad imparare
he carried out his attack.
Do porównania mojego bólu z ich (bólem)
inizia ad imparare
to compare my pain to theirs
Jestem bardzo dumny z kampanii, którą prowadziła moja partia
inizia ad imparare
I'm very proud of the campaign my party has run
Konserwatyści tracą większość
inizia ad imparare
Conservatives lose majority
Ankiety wskazują na zyski opozycyjnej Partii Pracy
inizia ad imparare
the polls shows gains for the opposition Labour Party
Upokorzenie
inizia ad imparare
a humiliation
Jest to postrzegane jako upokorzenie dla PM
inizia ad imparare
This is seen as a humiliation for PM
Corbyn wezwał ją do rezygnacji
inizia ad imparare
Corbyn urged her to resign
To jest dokładnie to, co zrobimy
inizia ad imparare
that is exactly what we will do
Corbyn wcześniej powiedział
inizia ad imparare
Corbyn earlier said
jeśli wyniki niosą przesłanie, jest ono takie
inizia ad imparare
If there is a message from the results, it's this...
Stracił zaufanie
inizia ad imparare
lost confidence
Stracił poparcie
inizia ad imparare
lost support
pomyślałbym
inizia ad imparare
I would have thought
Ostateczne wyniki wyborów spodziewane są do piątku
inizia ad imparare
Final election results are expected by Friday
Największy wstrząs nocy
inizia ad imparare
The biggest shock of the night
on Został również pokonany
inizia ad imparare
he was also defeated
Tracąc mandat dla torysa
inizia ad imparare
losing his seat to a Tory
W poprzednim parlamencie miała niewielką większość głosów
inizia ad imparare
she had a small majority in the previous parliament
Starać się poprawiać
inizia ad imparare
to try to improve
Próbować poprawić swoją pozycję negocjacyjną
inizia ad imparare
to try to improve her negotiation positions
Ale analitycy mówią, że jest jasne
inizia ad imparare
But analysts say it is clear that
Premier popełniła poważne błędne obliczenia.
inizia ad imparare
PM made a serious miscalculation.
Poważne błędne kalkulacje, przeliczyć się poważnie
inizia ad imparare
a serious miscalculation.
Co mówi prognoza?
inizia ad imparare
What does the forecast say?
ostatnia prognoza sugeruje, że
inizia ad imparare
The latest forecast suggests that
laburzyści prawdopodobnie zyskają 33 miejsca
inizia ad imparare
Labour are predicted to gain 33 seats
Myślę, że jej pozycja jest bardzo trudna
inizia ad imparare
Her position I think is very difficult
Jeśli sonda końcowa jest prawdziwa
inizia ad imparare
If the exit poll is true
Tim Farron wyglądał na wesołego
inizia ad imparare
Tim Farron looked cheerful
Nie ma odwrotu
inizia ad imparare
there can be no turning back
powody które ona wskazała
inizia ad imparare
The reason she gave for
Wzmocnić rękę podczas negocjacji
inizia ad imparare
to strengthen her hand during the negotiations
Dąży do tego
inizia ad imparare
it is aiming for
Partia wyznaczyła kilka żądań
inizia ad imparare
The party has set out several demands
Co z możliwym wpływem na gospodarkę Wielkiej Brytanii?
inizia ad imparare
What about a possible impact on the UK economy?
okazało się,
inizia ad imparare
it was revealed
Funt natychmiast spadł
inizia ad imparare
the pound immediately dropped
to Byłoby mniej pewne
inizia ad imparare
it would be less certain.
sprzeczne żądania Brexitu
inizia ad imparare
the contradictory demands of Brexit
to było tylko chwilowe zawirowanie
inizia ad imparare
that was just a momentary wobble
jest to zbyt okropne do zniesienia
inizia ad imparare
is too horrible to bear
środowisko, które pielęgnuje fakty, dowody, prawdę
inizia ad imparare
environment that cherishes facts, evidence, truth
to było tylko chwilowe kołysanie
inizia ad imparare
that was just a momentary wobble
I ze swoją kulą (ortop)
inizia ad imparare
And with its crutch
Mała wyspa zapada się w dół rzeki
inizia ad imparare
The tiny island sags downstream
pozostawia jego zaprzeczenia w absolutnych strzępach
inizia ad imparare
leave his denials in absolute tatters
pozostawia jej zaprzeczenia w absolutnych strzępach
inizia ad imparare
leave her denials in absolute tatters
będzie wystawiony na sprzedaż
inizia ad imparare
it will be up for sale

Devi essere accedere per pubblicare un commento.