lingua latina

 0    150 schede    olisudx
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwój, torbiel
inizia ad imparare
ganglĭon, -ĭi
wyrostek barkowy
inizia ad imparare
acromĭon, -ĭi
wyrostek łokciowy
inizia ad imparare
olecrănon, -i
okrężnica
inizia ad imparare
colon, col-i
półkula
inizia ad imparare
hemispherĭum, -ĭi
mózgowie
inizia ad imparare
encephălon, -i
wnętrzności, trzewia
inizia ad imparare
splanchna, -ōrum
histopatologia
inizia ad imparare
histopathologĭa, -ae
embriologia
inizia ad imparare
embryologĭa, -ae
cytologia
inizia ad imparare
cytologĭa, -ae
nabłonek
inizia ad imparare
epithelĭum, -ĭi
błona śluzowa macicy
inizia ad imparare
endometrĭum, -ĭi
śródbłonek
inizia ad imparare
endothelĭum, -ĭi
krwinka czerwona
inizia ad imparare
erythrocytus, -i
początek
inizia ad imparare
Initĭum, -ĭi
prowadzić, wywodzić
inizia ad imparare
duco, -ĕre
wywodzić początek
inizia ad imparare
initĭum duc-ĕre
przykład
inizia ad imparare
exemplum, -i
na przykład
inizia ad imparare
exempli causa
niedokrwistość, anemia
inizia ad imparare
anaemĭa, -ae
nadciśnienie
inizia ad imparare
hypertonĭa, -ae
niskie ciśnienie, podciśnienie
inizia ad imparare
hypotonĭa, -ae
olbrzmi wzrost człowieka lub oddzielnych części organizmu (kończyn)
inizia ad imparare
gigantismus, -i
krwotok
inizia ad imparare
haemorrhagĭa, -ae
mocznica
inizia ad imparare
uraemĭa, -ae
zmniejszenie liczby płytek krwi
inizia ad imparare
thrombocytopenĭa, -ae
botanika
inizia ad imparare
botanĭca, -ae
farmakologia
inizia ad imparare
pharmacologĭa, -ae
pierwiastek chemiczny
inizia ad imparare
elementum chimĭcum
brom
inizia ad imparare
bromum, -i
chlor
inizia ad imparare
chlorum, -i
fosfor
inizia ad imparare
phosphŏrus, -i
wodór
inizia ad imparare
hydrogenĭum, -ĭi
tlen
inizia ad imparare
oxygenĭum, -ĭi
rtęć
inizia ad imparare
hydrargyrum, -i
morfina
inizia ad imparare
morphīnum, -i
diuretyna
inizia ad imparare
diuretīnum, -i
gliceryna
inizia ad imparare
glycerōlum, -i
środek przeciwgnilny, odkażający
inizia ad imparare
remedĭum antiseptĭcum
środek przeciwgorączkowy
inizia ad imparare
remedĭum antipyretĭcum
środek przeciwgośćcowy
inizia ad imparare
remedĭum antirheumatĭcum
środek znieczulający
inizia ad imparare
remedĭum anaesthetĭcum
ciągnąc, wlec, wywodzić
inizia ad imparare
traho, -ĕre
wywodzić od wyrazów greckich
inizia ad imparare
a vocabŭlis Graecis trahĕre
atom
inizia ad imparare
atŏmus, -i
metoda
inizia ad imparare
methŏdus, -i
okres
inizia ad imparare
periŏdus, -i
kryształ
inizia ad imparare
crystallus, -i
średnica, wymiar
inizia ad imparare
diamēter, -i
pamięć
inizia ad imparare
memorĭa, -ae
dobro
inizia ad imparare
bonum, -i
nasz, -a, -e
inizia ad imparare
noster, -a, -um
obcy, cudzy, -a, -e
inizia ad imparare
aliēnus, -a, -um
wada, błąd
inizia ad imparare
vitĭum, -i
oko
inizia ad imparare
ocŭlus, -i
błądzić
inizia ad imparare
erro, -āre
przez
inizia ad imparare
per
trudny, przykry, -a, -e
inizia ad imparare
asper, -ĕra, -ĕrum
trudności
inizia ad imparare
aspera, -ōrum
gwiazda, cel
inizia ad imparare
astrum
choroba
inizia ad imparare
morbus, -i
ostry, -a, -e
inizia ad imparare
acūtus, -a, -um
przewlekły, -a, -e
inizia ad imparare
chronĭcus, -a, -um
zakaźny, zaraźliwy, -a, -e
inizia ad imparare
infectiōsus, -a, -um
nagminnie (powszechnie) zakaźny, -a, -e
inizia ad imparare
epidemĭcus, -a, -um
choroba epidemiczna
inizia ad imparare
morbus pandemĭcus
mężczyzna, mąż
inizia ad imparare
vir, -i
dzieci
inizia ad imparare
libĕri, -ōrum
noworodek
inizia ad imparare
neonātus, -i
atakować, niszczyć, nękać
inizia ad imparare
vexo, -āre
odra
inizia ad imparare
morbilli, -ōrum
klinika
inizia ad imparare
clinĭca, -ae
chorować na odrę
inizia ad imparare
morbīllis laborā-re
płonica, szkarlatyna
inizia ad imparare
scarlatīna, -ae
czerwonka
inizia ad imparare
dysenterĭa, -ae
różyczka
inizia ad imparare
rubeŏla, -ae
tężec
inizia ad imparare
tetānus, -i
dur plamisty
inizia ad imparare
typhus exanthematĭcus
inni, pozostali, reszta
inizia ad imparare
cetĕri, -ae, -a
błonica, dyfteria
inizia ad imparare
diphtherĭa, -ae
niebezpieczny, -a, -e
inizia ad imparare
periculōsus, -a, -um
zatrucie jadem kiełbasianym
inizia ad imparare
botulīsmus, -i
zatrucie jadem rybim
inizia ad imparare
ichthyīsmus, -i
białaczka
inizia ad imparare
leukaemĭa, -ae
nowotwór
inizia ad imparare
cancer, -i
przełyk
inizia ad imparare
oesophăgus, -i
żołądek, komora
inizia ad imparare
ventricŭlus, -i
ludzki, -a, -e
inizia ad imparare
humānus, -a, -um
rzadko
inizia ad imparare
raro
dziąsło
inizia ad imparare
gingīva, -ae
miazga
inizia ad imparare
pulpa, -ae
zębina
inizia ad imparare
dentīnum, -i
kostniwo
inizia ad imparare
cementum, -i
szkliwo
inizia ad imparare
enamĕlum, -i
okostna
inizia ad imparare
periostĭum, -ii
stomatolog
inizia ad imparare
stomatolōgus, -i
dentysta
inizia ad imparare
dentista, -ae
ozębna
inizia ad imparare
periodontĭum, -ĭi
przyzębie
inizia ad imparare
parodontium, -ĭi
przychodnia
inizia ad imparare
ambulatorĭum, -ĭi
stomatologiczny, -a, -e
inizia ad imparare
stomatologĭcus, -a, -um
uciążliwy, przykry, -a, -e
inizia ad imparare
molēstus, -a, -um
doświadczony, -a, -e
inizia ad imparare
perītus, -a, -um
lekarstwo, lek
inizia ad imparare
medicamēntum, -i
istota, substancja
inizia ad imparare
substantĭa, -ae
niekiedy
inizia ad imparare
nonnūmquam
antybiotyk
inizia ad imparare
antibiotĭcum, -i
przepisywać
inizia ad imparare
praescrĭbo, -ĕre
chory, -a, -e
inizia ad imparare
aegrōtus, -a, -um
chory człowiek
inizia ad imparare
aegrōtus, -i
zawsze
inizia ad imparare
semper
pomoc
inizia ad imparare
auxilĭum, -ĭi
przychodzić z pomocą
inizia ad imparare
auxilĭo venī-re
dlatego
inizia ad imparare
idcirco
wiele zawdzięczać
inizia ad imparare
multum debē-re
liczni, -e, -e, wielu, -e
inizia ad imparare
multi, -ae, -a
środek leczniczy
inizia ad imparare
remedĭum medicātum
różny, rozmaity, -a, -e
inizia ad imparare
varĭus, -a, -um
o, z, od
inizia ad imparare
de
błona, osłonka
inizia ad imparare
tunĭca, -ae
błona śluzowa
inizia ad imparare
tunĭca mucōsa
błona podśluzowa
inizia ad imparare
tunĭca submucōsa
błona surowicza
inizia ad imparare
tunĭca serōsa
błona podsurowicza
inizia ad imparare
tunĭca subserōsa
błona włóknista
inizia ad imparare
tunĭca fibrōsa
błona naczyniowa
inizia ad imparare
tunĭca vasculōsa
z (kimś), razem, wraz (preap. z abl.)
inizia ad imparare
cum
gdy, kiedy (cuniunct.)
inizia ad imparare
cum
brodawka
inizia ad imparare
papilla, -ae
liczne brodawki
inizia ad imparare
papillae multae
pęcherz, woreczek
inizia ad imparare
vesīca, -ae
pęcherzyk żółciowy
inizia ad imparare
vesīca fellĕa
pęcherz moczowy
inizia ad imparare
vesīca urinarĭa
błona mięśniowa
inizia ad imparare
tunĭca musculōsa
także
inizia ad imparare
quoque
tchawica
inizia ad imparare
trachĕa, -ae
błona włóknisto-chrzęstna
inizia ad imparare
tunĭca fibrocartilaginĕa
przydanka
inizia ad imparare
tunĭca adventitĭa
różne błony
inizia ad imparare
tunĭcae varĭae
żyła
inizia ad imparare
vena, -ae
tętnica
inizia ad imparare
arterĭa, -ae
żadna
inizia ad imparare
nulla
bez
inizia ad imparare
sine
szkoła
inizia ad imparare
schola, -ae
życie
inizia ad imparare
vita, -ae
gdzie
inizia ad imparare
ubi
tam
inizia ad imparare
ibi
zgoda
inizia ad imparare
concordĭa, -ae
zwycięstwo
inizia ad imparare
victorĭa, -ae
więc
inizia ad imparare
ergo

Devi essere accedere per pubblicare un commento.