Lesson 22 6D, 7A

 0    66 schede    edytaks
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sort of entertainment
inizia ad imparare
rodzaj rozrywki
a stage
Before going on the stage I felt paralysed.
inizia ad imparare
scena
Przed wejściem na scenę czułem się sparaliżowany.
charge someone 5$
inizia ad imparare
obciążyć kogoś 5$
a raffle
inizia ad imparare
loteria
donate money to charity
inizia ad imparare
przekaż pieniądze na cele charytatywne
a stall
inizia ad imparare
stragan, stoisko
involve people in sth
inizia ad imparare
angażować ludzi w coś
The festival is to celebrate the 200th anniversary
inizia ad imparare
Festiwal ma uczcić 200-lecie
to get into festival
inizia ad imparare
dostać się na festiwal
to advertise for local bands
inizia ad imparare
reklamować się dla lokalnych zespołów
to donate prizes to the raffle
inizia ad imparare
przekazać nagrody na loterię
head teacher
inizia ad imparare
dyrektor szkoły
to put on a musical
inizia ad imparare
założyć musical
may I make a suggestion?
inizia ad imparare
czy mogę coś zasugerować?
Can I make a point here?
inizia ad imparare
Czy mogę tutaj coś podkreślić?
Can I just say something here?
inizia ad imparare
Czy mogę tu coś powiedzieć?
How about having some live music?
inizia ad imparare
Co powiesz na muzykę na żywo?
We could hire some professional musicians?
inizia ad imparare
Moglibyśmy zatrudnić profesjonalnych muzyków?
What about charging people five pounds each?
inizia ad imparare
A co z ładowaniem ludzi po pięć funtów każdy?
Have you thought of asking the school to put on the musical?
inizia ad imparare
Czy myślałeś o poproszeniu szkoły o przygotowanie musicalu?
I suggest we have some competitions.
inizia ad imparare
Sugeruję, że mamy jakieś konkursy.
Yes, that sounds like a good idea.
inizia ad imparare
Tak, to brzmi jak dobry pomysł.
Well, it's definitely worth a try.
inizia ad imparare
Cóż, zdecydowanie warto spróbować.
Yes, that's not a bad idea.
inizia ad imparare
Tak, to nie jest zły pomysł.
Yes, that could work.
inizia ad imparare
Tak, to może zadziałać.
That's a great/ brilliant idea.
inizia ad imparare
To świetny/genialny pomysł.
I'm not sure about that.
inizia ad imparare
Nie jestem tego pewny.
For one thing,...
inizia ad imparare
Dla jednej rzeczy,...
Sorry, I don't think we should do that.
inizia ad imparare
Przepraszam, nie sądzę, że powinniśmy to zrobić.
I'm not sure that's a good idea.
inizia ad imparare
Nie jestem pewny, czy to dobry pomysł.
to have the opportunity to do sth
inizia ad imparare
mieć możliwość zrobienia czegoś
to achieve the goals
inizia ad imparare
osiągnąć cele
to mess up sth
inizia ad imparare
zepsuć coś
to dream of sth
inizia ad imparare
marzyć o czymś
to make the most of
inizia ad imparare
jak najlepiej wykorzystać
to do the best at
inizia ad imparare
robić najlepiej w
to go wrong
inizia ad imparare
pobłądzić
take part in
inizia ad imparare
wziąć udział w
contestant
inizia ad imparare
zawodnik
have a go!
inizia ad imparare
spróbuj!
members of the public
inizia ad imparare
członkowie społeczeństwa
a studio audience
inizia ad imparare
publiczność studyjna
onstage
inizia ad imparare
na scenie
a fabulous teacher
inizia ad imparare
wspaniały nauczyciel
to be determined to do sth
inizia ad imparare
być zdeterminowanym, aby zrobić coś
to put a lot of effort into something
inizia ad imparare
wkładać w coś dużo wysiłku
to jump at the chance
inizia ad imparare
wykorzystać szansę
misdirection
inizia ad imparare
błędne ukierunkowanie
ability
inizia ad imparare
zdolność
to manage = succeed
inizia ad imparare
zarządzać = odnieść sukces
I managed to do it.
inizia ad imparare
Udało mi się to zrobić.
I succeed in doing this.
inizia ad imparare
Udaje mi się to zrobić.
not have a clue how to do
inizia ad imparare
nie mam pojęcia, jak to zrobić
be quite good at doing.
inizia ad imparare
być całkiem dobry w robieniu.
find sth quite easy to do.
inizia ad imparare
znaleźć coś łatwego do zrobienia.
find sth impossible to do.
inizia ad imparare
znaleźć coś niemożliwego do zrobienia.
be useless at doing
inizia ad imparare
bądź bezużyteczny w działaniu
(not) be able to do
inizia ad imparare
(nie) być w stanie zrobić
have no idea how to do.
inizia ad imparare
nie mam pojęcia, jak to zrobić.
know how to doing
inizia ad imparare
wiem jak to zrobić
be no good at doing
inizia ad imparare
nie być dobrym w robieniu
ballroom dance
inizia ad imparare
taniec towarzyski
a three-minute dance sequence
inizia ad imparare
trzyminutowa sekwencja taneczna
halfway through sth
inizia ad imparare
w połowie czegoś
I fell onto the floor
inizia ad imparare
Upadłem na podłogę
to have a good laught about it.
inizia ad imparare
żeby się z tego nieźle pośmiać.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.