Lesson 10 - Socializing With Coworkers

 0    20 schede    gzalesinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
happy hour
a time in the late afternoon on weekdays at many bars where drinks and food cost less than usual
Hank’s Pub has a great happy hour at 6:00 on Thursdays where beers are only $1.50 each.
inizia ad imparare
szczęśliwa Godzina
Hank's Pub ma świetną happy hour o 6:00 w czwartki, gdzie piwo kosztuje tylko 1,50 USD za sztukę.
to blow off some steam
to let go of emotions and stress that have been building up over a period of time; to relax
Derek goes for a run whenever he needs to blow off some steam.
inizia ad imparare
wypuścić parę, wyładować się, rozładować emocje
on top of that informal, on top of this
in addition; furthermore; moreover; also
When Eleanor asked me to go to the movies tonight, I said “no” because I was really tired, the movie theater is too far away, and on top of that, I didn’t like the movie she wanted to see.
inizia ad imparare
poza tym nieformalnym, na dodatek
Kiedy Eleonora poprosiła mnie, żebym dziś wieczorem poszedł do kina, powiedziałem „nie”, ponieważ byłem naprawdę zmęczony, kino jest zbyt daleko, a na dodatek nie podobał mi się film, który chciała zobaczyć.
big plans
exciting and interesting arrangements for doing something; plans to do important or interesting activities
Moira has big plans for opening a business and working independently.
inizia ad imparare
wielkie plany
Moira ma wielkie plany dotyczące otwarcia firmy i samodzielnej pracy.
half price
costing 50% less than usual
Normally this necklace costs $60, but today it’s half price so I’m going to buy it for only $30.
inizia ad imparare
połowa ceny
Normalnie ten naszyjnik kosztuje 60 USD, ale dziś jest za pół ceny, więc kupię go za jedyne 30 USD.
snacks
food eaten between regular meals
Since I’m trying to lose weight, I’m trying to eat healthy snacks like fruit, vegetables, and yogurt.
inizia ad imparare
przekąski
Ponieważ staram się schudnąć, staram się jeść zdrowe przekąski, takie jak owoce, warzywa i jogurt.
appetizer
a small amount of food eaten at a restaurant while one is waiting for the main course to be served; the first course in a meal
Grandma doesn’t eat very much, so when we go to restaurants she usually just orders an appetizer while the rest of us order bigger meals.
inizia ad imparare
przekąska
Babcia nie je zbyt dużo, więc kiedy idziemy do restauracji, zwykle zamawiała po prostu przystawkę, podczas gdy reszta z nas zamawia większe posiłki.
deep-fried food
food that has been cooked in oil for a long time and has a lot of fat
A lot of Americans grew up eating deep-fried foods like French fries and fried chicken.
inizia ad imparare
jedzenie smażone w głębokim tłuszczu
Wielu Amerykanów dorastało, jedząc potrawy smażone w głębokim tłuszczu, takie jak frytki i smażony kurczak.
chips and dip
a large plate with potato or corn chips (thin pieces of potato or corn that are fried in oil and salted) that are served with a small cup of dip (a thick, creamy sauce) so that people can put the dip on the chips to eat them
Whenever Wayne has friends come to his house, he makes a big plate of chips and dip for everyone to share.
inizia ad imparare
frytki z sosem
Ilekroć Wayne ma przyjaciół, którzy przychodzą do jego domu, robi duży talerz chipsów i dip, aby wszyscy mogli się nimi podzielić.
to load up
to put a lot of something on one’s plate or in a container
Miguel is on a diet, so he loaded up his plate with lots of fruits and vegetables, ignoring the cheese, meats, and bread.
inizia ad imparare
załadować
Miguel jest na diecie, więc załadował swój talerz dużą ilością owoców i warzyw, ignorując ser, mięso i chleb.
to grumble
to complain quietly about something
The man sitting next to me on the bus was grumbling about all the noisy teenagers who were riding in the bus with us.
inizia ad imparare
Narzekać
Mężczyzna siedzący obok mnie w autobusie narzekał na wszystkich hałaśliwych nastolatków, którzy jechali z nami autobusem.
to bad-mouth (someone)
to say bad things about another person; to say all the reasons that one does not like another person
Lana was bad-mouthing the professor, telling us that he isn’t fair when he grades the tests
inizia ad imparare
obgadywać, obmawiać
Lana obgadywała profesora, mówiąc nam, że nie jest sprawiedliwy, kiedy ocenia testy
in no mood
not wanting to do something; not interested in doing something
After working for 12 hours without a break, I was in no mood to come home and make dinner, so we went to a restaurant instead.
inizia ad imparare
nie mieć nastroju do czegoś
Po 12 godzinach pracy bez przerwy nie miałem ochoty wracać do domu i robić obiadu, więc zamiast tego poszliśmy do restauracji.
to change the subject
to say something that gets people to stop talking about the current topic and begin talking about something else
When the family started to argue about politics, I wanted to change the subject, but I didn’t know how to do it.
inizia ad imparare
zmienić temat
Kiedy rodzina zaczęła się kłócić o politykę, chciałem zmienić temat, ale nie wiedziałem, jak to zrobić.
to kick back
to relax; to stop working and start having fun
Jen likes to kick back on Friday nights by watching a movie and eating pizza with her roommate
inizia ad imparare
wyluzować
Jen lubi odpocząć w piątkowe wieczory, oglądając film i jedząc pizzę ze swoją współlokatorką
a hot date
a romantic meeting with someone who is very attractive and sexy
Brandon went on a hot date last night, so we’re all looking forward to hearing about it later today.
inizia ad imparare
gorąca randka
Brandon poszedł wczoraj wieczorem na gorącą randkę, więc wszyscy nie możemy się doczekać, kiedy usłyszymy o tym później.
to have a good laugh
to laugh loudly and for a long time about something that was very funny; to have a lot of fun
Everyone had a good laugh when we went to see the new comedy at the movie theater last night.
inizia ad imparare
dobrze się śmiać
Wszyscy dobrze się bawili, kiedy wczoraj wieczorem poszliśmy obejrzeć nową komedię w kinie.
to kick off
to start something, usually with a ceremony or an event
Let’s kick off our vacation by going surfing when we arrive in Hawaii.
inizia ad imparare
zacząć
get rid of something
Get rid of him before I get back home.
inizia ad imparare
pozbyć się czegoś
Pozbądź się go zanim wrócę do domu.
put something together
inizia ad imparare
złożyć coś razem

Devi essere accedere per pubblicare un commento.